Sáng kiến kinh nghiệm những quy định chung của trường

Sáng kiến kinh nghiệm những quy định chung của trường pptx

Sáng kiến kinh nghiệm những quy định chung của trường pptx
... phép thành lập trường gồm : a) Đề án thành lập trường; b) Tờ trình Đề án thành lập trường, dự thảo Quy t định thành lập trường, dự thảo Điều lệ Quy chế hoạt động trường; c) Ý kiến văn quan có ... Hội đồng trường Hội đồng trường trường công lập, Hội đồng quản trị trường tư thục gọi chung Hội đồng trường Hội đồng trường tổ chức chịu trách nhiệm định phương hướng hoạt động nhà trường, huy ... Tổ chức hoạt động lớp tiểu học trường chuyên biệt, trường tư thục thực quy định Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt động trường chuyên biệt, Quy chế tổ chức hoạt động trường tư thục thuộc cấp học phổ...
 • 26
 • 140
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ HÌNH THÀNH NỀ NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1

sáng kiến kinh nghiệm NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ HÌNH THÀNH NỀ NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1
... theo định hướng để hình thành nề nếp học tập cho học sinh áp dụng biện pháp nêu trên, thấy học sinh lớp có chuyển biến rõ rệt nề nếp học tập nếp sinh hoạt tập thể trở thành thói quen học sinh ... định hướng để hình thành nề nếp học tập cho học sinh lớp 1 ********* Đinh Thị Thanh Loan Những định hướng hình thành nề nếp học tập PHẦN II NỘI DUNG ĐỀ TÀI A – NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT Rèn nề ... Rèn nếp học tập nhà: Rèn nếp học tập nhà phần quan trọng vấn đề hình thành nề nếp học tập cho học sinh lớp Hiện nay, học sinh lớp học buổi/ ngày, toàn phần làm, học giáo viên hướng dẫn hoàn thành...
 • 21
 • 233
 • 0

Sáng kiến Kinh nghiệm NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ HÌNH THÀNH NỀ NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1

Sáng kiến Kinh nghiệm NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ HÌNH THÀNH NỀ NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1
... thành nề nếp học tập cho học sinh lớp 1 ********* Đinh Thị Thanh Loan Những định hướng hình thành nề nếp học tập PHẦN II NỘI DUNG ĐỀ TÀI A – NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT Rèn nề nếp học tập lớp: ... theo định hướng để hình thành nề nếp học tập cho học sinh áp dụng biện pháp nêu trên, thấy học sinh lớp có chuyển biến rõ rệt nề nếp học tập nếp sinh hoạt tập thể trở thành thói quen học sinh ... Thanh Loan Những định hướng hình thành nề nếp học tập * Trong học tập lớp, để đảm bảo không khí học mà vui, vui mà học , giáo viên cần hướng cho học sinh nếp giơ tay phát biểu ý kiến, nếp chăm...
 • 26
 • 258
 • 0

sang kien kinh nghiem - nhung tro choi don gian cho tre mam non.doc

sang kien kinh nghiem - nhung tro choi don gian cho tre mam non.doc
... tham quan …đều Sau số kinh nghiệm mà đút kết trình thực chuyên đề Đó : - Trò chơi đơn giản đáp ứng nhu cầu chơi cho trẻ - Nó thu hút trẻ tham gia hình tượng động tác đơn giản - Luật chơi đơn giản ... cô, bạn Trong trình thực , nhận thấy , chuyên đề giải phóng sức lao động cho người giáo viên nhiều Chúng ta không cần phải nhiều thời gian , tiền để làm học cụ Nó giúp giảm áp lực cho người ... , trò chơi giáo viên sáng tác , cải biên lại cho phù hợp với nội dung đề tài , hỗ trợ tốt cho hoạt động người giáo viên mà lại không tốn nhiều thời gian , công sức đồ dùng Quan trọng đòi hỏi người...
 • 5
 • 9,212
 • 86

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng định luật bảo toàn động lượng

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng định luật bảo toàn động lượng
... giải toán động lượng I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Động lượng khái niệm Vật lý trừu tượng học sinh Trong toán Vật lý, động lượng đại lượng trung gian để xác định vận tốc khối lượng vật Động lượng có ý ... tan 3 II/ Kiến thức Vật lý Kiến thức động học V • V13 =V12 + 23 • a = vt − v0 v.t vt = v0 + a.t S= at + v0t • Chuyển động ném xiên Kiến thức Động lượng Động lượng vật: P = m.v • Động lượng hệ ... lực - Trước đạn nổ: động lượng hệ - Ngay sau đạn nổ: Pđ = mv ; P = M V + Yêu cầu: + Xác định ĐK hệ đạn sóng hệ kín + Áp dụng ĐLBT động lượng + Xác định phương động lượng bảo toàn + Đạn bay theo...
 • 12
 • 1,442
 • 15

Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy một định lý hình học như thế nào?

Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy một định lý hình học như thế nào?
... Thuỷ -2- Dạy Định hình học lớp nh Phần Ii Nội dung I sở luận: + Định đóng vai trò nh toán tổng quát, qua việc học định học sinh đợc cung cấp vốn kiến thức môn + Học định hội thuận ... sở đắn cho việc dạy định IV Biện pháp giải quyết: Các đờng dạy học định lý: Việc dạy học định thực đờng suy diễn khâu suy đoán, ta minh hoạ hai đờng nh sau: Đối với định cụ thể, việc ... lớp bớc đầu tiếp cận định lý, việc đa khái niệm (định lý) vào giảng dạy cho học sinh trình giảng dạy không làm cho học sinh không thấy rõ mục đích, ý nghĩa việc học định Học sinh cha thấy đợc...
 • 14
 • 1,274
 • 13

Sáng kiến kinh nghiệm Những phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm Những phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả
... Nguyễn Thanh Tuấn -TRƯỜNG THCS Sá n g kiến kinh nghiệm : Dạy – học từ vựng Tiếng Anh – Một A/ §Ỉt vÊn ®Ị: Ngµy nay, nhu cÇu giao tiÕp tiÕng Anh ngµy cµng nhiỊu Kh¾p n¬i mäi ngêi ®Ịu häc tiÕng Anh, ... n¨m) nªn cha cã nhiỊu kinh nghiƯm gi¶ng d¹y Tõ nh÷ng Ngườ i thự c hiện: THÁI THỦY Trang 18 Nguyễn Thanh Tuấn -TRƯỜNG THCS Sá n g kiến kinh nghiệm : Dạy – học từ vựng Tiếng Anh – Một ¶nh hëng trªn ... Thanh Tuấn -TRƯỜNG THCS Sá n g kiến kinh nghiệm : Dạy – học từ vựng Tiếng Anh – Một Bíc vµo n¨m häc míi, ®Ĩ n¾m râ t×nh h×nh søc häc cđa häc sinh khèi lµ ®èi tỵng ®· qua thư nghiƯm häc tiÕng Anh...
 • 44
 • 457
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Những yeu tố cơ bản đổi mới phuơng pháp nâng cao chất luợng của một giờ nghe ở lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm Những yeu tố cơ bản đổi mới phuơng pháp nâng cao chất luợng của một giờ nghe ở lớp 8
... ®éng nghe chđ u lµ nghe cã tËp trung vµ nh»m ph¸t triĨn c¸c kü n¨ng nghe kh¸c Cã c¸c lo¹i nghe chÝnh nh :nghe ý chÝnh ,nghe ®Ĩ t×m th«ng tin cÇn thiÕt ,nghe ®Ĩ kh¼ng ®Þnh pháng ®o¸n tríc ®ã ,nghe ... c¬ b¶n ®ỉi míi phu¬ng ph¸p n©ng cao chÊt lng cđa mét giê nghe ë líp -Chia qu¸ tr×nh nghe thµnh tõng bíc: nghe lÇn mét chØ nghe tõng c©u mét Nghe lÇn thø hai :nghe chi tiÕt h¬n., nghÜa lµ ta ng¾t ... häc kinh nghiƯm Qua trình thực nghiệm hoạt động rút số kinh nghiệm : coppy right by c«ng m¹nh - thcs cÈm l ¬ng - 12 - Nh÷ng yeu tè c¬ b¶n ®ỉi míi phu¬ng ph¸p n©ng cao chÊt lng cđa mét giê nghe...
 • 14
 • 455
 • 1

sang kien kinh nghiem Khai thác định lý hình học 9

sang kien kinh nghiem Khai thác định lý hình học 9
... vực mà học sinh vốn ngại tiếp xúc với toán hình học Rõ ràng giáo viên biết cách khai thác giúp học sinh thói quen khai thác tìm tòi cách hiệu mục đích dạy học dạy cho học sinh phơng pháp tự học, ... học kinh nghiệm: Qua khai thác định công thức tính diện tích hình tròn, ứng dụng vào toán cụ thể Từ tìm kết bất ngờ thú vị nh rõ ràng tạo học sinh hứng thú với môn toán học nói chung hình học ... tròn dựng hai cạnh góc vuông Định đợc phát biểu gần nh phát biểu định pitago tam giác vuông điều kì lạ - Từ thao tác toán học nh ví dụ ngời giáo viên rèn luyện cho học sinh thao tác t sáng...
 • 3
 • 285
 • 5

sáng kiến kinh nghiệm những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường thpt an minh

sáng kiến kinh nghiệm những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường thpt an minh
... 2011 - 2012 Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT AN MINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THPT AN MINH Trang Người viết: ... chuyển biến tốt đến chất lượng giáo dục Trang nhà trường xác định rõ, làm tốt công tác quản lý giáo dục đổi phương pháp dạy học chất lượng giáo dục đương nhiên nâng lên Năm trường có thuận lợi ... ĐẦU: Trang An Minh huyện vùng sâu, khu cách mạng U Minh Thượng hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ An Minh Nhà Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Huyện An Minh thành...
 • 26
 • 461
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Những biện pháp xây dựng Chi bộ Trường Tiểu học trong sạch vững mạnh

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Những biện pháp xây dựng Chi bộ Trường Tiểu học trong sạch vững mạnh
... tự học cho học sinh noi theo việc làm quan trọng - Xây dựng chi mạnh để thúc đẩy hoạt động đồn thể mạnh Xuất phát từ tình hình tơi chọn đề tài "Những biện pháp xây dựng Chi Trường Tiểu học vững ... sức chi n đấu tổ chức sở Đảng, xây dựng Chi Trường Tiểu học vững mạnh tình hình Từ việc nghiên cứu tổ chức sở Đảng Trường Tiểu học , để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, chúng tơi xin kiến ... giải pháp xây dựng Chi vững mạnh - Nhằm xây dựng chi vững mạnh ngang tầm đòi hỏi nhiệm vụ trị Trường Tiểu học đạt danh hiệu trường tiên tiến - Nhằm nâng cao nhận thức Đảng, vai trò lãnh đạo chi...
 • 22
 • 3,185
 • 25

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện

sáng kiến kinh nghiệm những bài toán về tụ và năng lượng của tụ điện
... C0 + C II) Năng lượng tụ điện: 1) Kiến thức bản: +) Áp dụng công thức lương tụ điện: W = +) Năng lượng tụ: Wbộ = ∑w i QU CU Q = = 2 2C +) Trường hợp tụ điện phẳng, tính mật độ lượng điện trường ... W’ = W (Năng lượng giảm lần) Bài 15(15.17* GTVL): Có hai tụ điện phẳng giống nhau: tụ điện môi không khí có điện dung C0 = 100 µ F Người ta tích điện cho tụ đến hiệu điện U0 = 60V, tụ thứ ... với b) Tìm lượng hệ tụ điện d c) So sánh lượng với ban đầu hệ, lí giải khác d) So sánh lượng hai tu điện điện môi điện môi nước chúng có điện tích e) Điều xảy ta đặt tụ điện tích điện lên mặt...
 • 33
 • 465
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm những mẹo nhỏ khi gải bài tập trắc nghiệm hoá học

sáng kiến kinh nghiệm những mẹo nhỏ khi gải bài tập trắc nghiệm hoá học
... nghĩa đề tài: - Giúp học sinh học tập nhanh hơn, hiệu - Gây hứng thú học tập môn Từ học sinh say mê học tập môn kết học tập tốt - Góp phần phát triển t học tập , làm quen với kiến thức Nhng mo nh ... tợng học sinh, phơng pháp viết phơng pháp kiểm tra miệng - Bằng kinh nghiệm thân đồng nghiệp truyền đạt cho học sinh -Sau học sinh đợc t vấn, phổ biến kinh nghiệm lâm thi trắc nghiệm đợc kiểm nghiệm ... tợng học sinh: yếu, trung bình , khá, giỏi - Đề tài đóng góp tích cực cho việc học tập giảng dạy nh việc luyện tập phân dạng tập Đồng thời góp phần gây hứng thú học tập môn - Kết qua thi Học sinh...
 • 15
 • 314
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " Những vấn đề học sinh thường thiếu sót khi làm bài trắc nghiệm môn Vật lý " pot

Sáng kiến kinh nghiệm
... vào môi trường truyền sóng + Những câu hỏi sóng âm - Học sinh cần học kỹ đặc tính sinh âm hình thành sở đặc tính vật âm Đặc trưng sinh âm Đặc trưng vật âm Độ cao Tần số Độ to Cường ... đòi hỏi học sinh nhớ lại phát biểu lại nguyên dạng vấn đề học , mà thay đổi vấn đề học sang dạng khác tương đương Đòi hỏi học sinh phải có khả “diễn dịch “ “giải thích” “ngoại suy” * Những câu ... hỏi trắc nghiệm có mục tiêu rõ ràng , nhằm vào đơn vị kiến thức chương trình Vì để học sinh rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức, xử tình đặt mà không phạm phải sai lầm học sinh phải ý vấn đề ?...
 • 11
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sang kien kinh nghiem nhung tro choi don gian cho tre mam non docsáng kiến kinh nghiệm trong thẩm định công trình xây dựngsáng kiến kinh nghiệm – những biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học docxsáng kiến kinh nghiệm vận dụng định luật bảo toàn động luọngsang kien kinh nghiem mon cong nghe lop 6 truong nguyen thi dinhskkn sáng kiến kinh nghiệm những biện pháp giáo dục học sinh cá biệtnhững quy định chung của công tysang kien kinh nghiem tich hop giao duc moi truong vao mon sinh 6sáng kiến kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn trường thcssáng kiến kinh nghiệm giúp trẻ quen thức ăn trường mầm nonnhững quy định chung của luật doanh nghiệpnhững quy định chung của luật giáo dụcsáng kiến kinh nghiệm ý thức bảo vệ môi trườngnhững quy định chung của luật giao thông đường bộnhững quy định chung của pháp luật về thừa kếbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm