Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At home

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At home
... Safety (n) Sự an toàn - Socket (n): Ổ cắm điện - Scissors (n): Cái kéo - To sweep (v): Quét 13 T: - Towel rack (n): Giá móc khăn II Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Unit A MUST - HAVE TO - OUGHT TO MUST (phải) ... thận trọng - Plate (n): Đĩa 11 R: - Rice cooker (n): Nồi cơm - Rug (n): Tấm thảm - Repairman (n): Thợ sửa chữa 12 S: - Saucepan (n): Cái chảo - Stove (n): Cái lò - Shelf (n): Cái giá - Safety (n) ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - To include (v): Gồm có , bao gồm O: - Object (n): Đồ vật - Out of children's reach: Ngoài tầm với trẻ em 10 P: - Precaution (n):...
 • 7
 • 550
 • 0

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work
... (Danh động từ Hiện phân từ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I Gerund (Danh động tử) - Xem lại phần A, ngữ pháp Unit Hình thức: V-ing Chức năng: Danh động từ làm: - Chủ từ ... tôi.) -Túc từ động từ e.g: She enjoys watching cartoons (Cô thích xem phim hoạt hình.) - Túc từ giới từ e.g: He is interested in learning English (Anh quan tâm đến việc học tiếng Anh. ) - Bổ ngữ ... ['vɔləntri]tình nguyện volunteer (n) [,vɔlən'tiə]tình nguyện viên volunteer (v) tình nguyện, xung phong war invalid (n) [wɔ:'invəli:d]thương binh Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit GRAMMAR A GERUND...
 • 6
 • 812
 • 5

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Learning A Foreign Language

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Learning A Foreign Language
... vật - national (a) thuộc quốc gia - nation (n) quốc gia, đất nước - national bank ngân hàng nhà nước - improve (v) cải tiến - improvement (n) cải tiến, cải thiện - intermediate (a) trung cấp - ... well-qualified (a) có trình độ cao - tuition (n) = fee học phí - academy (n) học viện - advertisement (n) = ad quảng cáo - advertise (v) quảng cáo - edition (n) lần xuất - look forward to + V-ing ... who/ what + Mệnh đề Ex: Betty said to Jane "What are you doing?" → Betty asked Jane what she was doing "When did your sister leave for Danang?" asked Tina → Tina asked me when my sister had left...
 • 6
 • 1,396
 • 3

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 3

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11 Unit 3
... FOCUS - review (v) ôn tập - preposition (n) giới từ - to fly- flew- flown bay - itinerary (n) lịch trình - depart (n) khởi hành -> departure (n) khởi hành - to leave- left- left rời bỏ - appointment ... WRITE - passage (n) đoạn văn - to write- wrote- written viết - to entitle (v) mang tựa đề - site (n) = place nơi - to put- put- put down lấy ra, dọn - blanket (n) trải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp ... miễn phí - to lay-laid-laid bày - to gather (v) = to collect gom, nhặt - blind man buff bịt mắt bắt dê - to catch- caught- caught bắt đuổi kịp - hurriedly (adv) vội vã - to run - ran- run chạy...
 • 8
 • 400
 • 2

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People's Background

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People's Background
... khô - expensive (adj): mắc # cheap (adj): rẻ - handbag (n): túi xách; ví xách tay - manage (v): xoay sở - mat (n): chiếu - mess (n): lộn xộn - pan (n): chảo - parrot (n): vẹt - sand (n): cát - ... chí - tragic (adj): bi thảm; thảm thương B SPEAKING - appearance (n): vẻ bề - background (n) [C/U]: lai lịch - experience (n): kinh nghiệm - interview (v): vấn - journalist (n): phóng viên - primary ... du lịch - work as (v): làm việc E LANGUAGE FOCUS VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - angry (adj): giận - bench (n): ghế dài - carpet (n): thảm - drop (v): làm rớt - dry (adj):...
 • 6
 • 992
 • 3

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school
... trợ động từ hay động từ Be, ta dùng lại trợ động từ hay động từ Be cấu trúc câu với Too So Too đứng cuối câu So đứng đầu câu với đảo ngữ chủ ngữ động từ Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So ... khỏe But: Nice to meet you again: vui gặp lại bạn II Ngữ pháp Tiếng Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - Từ số lượng bất định: Many, much, a lot of, lots of, plenty of 1/ Many - Much (nhiều): ... So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) Tan can swim fast Minh can, too./ So can Minh (Tan bơi nhanh Mình vậy) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nếu câu trả lời có động từ thường, ta...
 • 5
 • 314
 • 0

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information
... 8902431: eight - nine - oh - two - four - three - one b) Khi có số liên tiếp giống ta đọc chữ số bình thường hay dùng từ double / 'dAbl' / trước chữ số dó Ex: 8220551: eight - double two - oh - double ... đổi -ve thành f thêm “-th” Ex: twelve twelfth Five -> fifth c) Các số đếm chục (mươi) như: twenty (20) thirty (30) ta đổi -y thành i thêm "-eth" đọc là: /30 / Ex: twenty - twentieth forty -> ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ex: four fourth (thứ tư), Six -> sixth (thứ sáu) Notes: a) Từ nine phải bỏ -e trước thêm '"-th": ninth (thứ chín) b) Các số đếm tận -ve ta...
 • 6
 • 260
 • 0

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home
... beautifully she sings! (Anh chạy nhanh quá!) (Cô hát hay làm sao!) WHAT a With singular count nouns (Với danh từ đếm số ít) What + a ( n) + adjective + Ns ! VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu ... flowers! (Hoa đẹp quá!) What lovely puppies! (Những chó dễ thương làm sao!) c With noncount nouns (Với danh từ không đếm được.) What + adjective + N! e.g.: What hot water! What delicious coffee! (Nước ... e.g.: What a Christmas tree! (Cây Giáng sinh đẹp quá!) What an interesting film! (Phim hay làm sao!) b With plural count nouns (Với danh từ đếm số nhiều.) What + adjective + Ns! e.g.: What beautiful...
 • 3
 • 376
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 8: Unit 4 Our past Period 21 lesson 1 : Getting started Listen and read pps

Giáo án tiếng anh lớp 8: Unit 4 Our past Period 21 lesson 1 : Getting started Listen and read pps
... next lesson Period 23 lesson 3: Listen A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to understand the main idea of a story by listening B / Teaching aids : Textbook , ... Homework : copy Copy the completed dialogue in their notebooks Do exercises in workbook Prepare the next lesson Period 24 Lesson : Read A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , ... Prepare the next lesson Period 25 lesson : Write A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use Simple Past Tense to write a folk tale B / Teaching aids : Text book ,...
 • 39
 • 3,208
 • 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 2 : Speak pptx

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 2 : Speak pptx
... live on a farm  Form : S + Used to + inf S + did not use to + inf Did + S + use to + inf ? Listen and copy  Expressing a past habit , or an action usually happened in the past  Practice Word ... school / bicycle Practice speaking e Study / evening / early morning with cues - Call on some pairs to practice asking and answering the cues above III / While - speaking : - Get Ss to work in closed ... using “ USED TO “ to talk about the actions in the Work in pairs past , using these ideas below : Where did they live in the past ? And now ? How did they travel ? What is about the electricity...
 • 5
 • 8,313
 • 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 3: Listen pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 3: Listen pot
... the verbs in the story : - Ask Ss what tense is used in the story ( Simple past tense ) Listen and find out - Have Ss listen again and try to write as the verbs in the many verbs as possible ... Ss to read their predictions aloud and write them on the board III / While - listening : Checking the prediction Listen to the tape - Turn on the tape twice and ask them to and check their check ... game What and where Prediction : - Ask Ss to predict the moral lesson of the Work in groups to story predict - Have them look at four titles and guess Read their which is the most suitable to...
 • 4
 • 3,869
 • 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 4 : Read pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 4 : Read pot
... stories in The folk tales English II / Pre - reading : Introduce the topic of the passage reading and some new words to Ss Pre – teach vocabulary : Listen and copy - cruel (a) = ®éc ¸c , ¸c nghiÖt ... take part in the festival - Call on some Ss to read their predictions and write them on the board III / While - reading : Checking the predictions : - Turn on the tape times and ask them to look ... false ones Work in groups - Sentence : Her new mother was cruel to Read their her predictions - Sentence : A fairy gave her beautiful clothes - Call on Ss to read the story – Correct mistakes if...
 • 6
 • 6,456
 • 17

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 5 : Write potx

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 5 : Write potx
... telling the story Notice : - Team tiger changes : a / the tiger -> I - Team buffalo changes : a / the buffalo - > I V / Homework : Write the story again , imagine you are : * The tiger * The buffalo ... questions above III / While - writing : - Get Ss to exercise ( Ss have to imagine to be a man in order to write the story ) Write the story + Notice : Change individually The man -> I / His ... : trí khôn chorus , - a stripe (n) ( realia ) individually - a straw ( n) ( realia ) - a servant (n) : người phục vụ , đầy tớ Guess its meanings - to graze ( picture ) and copy - to escape :...
 • 5
 • 4,688
 • 11

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 6 : language focus potx

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 6 : language focus potx
... : Deliberate mistakes - Read aloud some sentences and ask Ss to listen carefully and try to find out the mistake When they hear a mistake , they stand up and say No then correct it Eg : T : ... He was born in June the third IV / Homework : Do exercises (1,2) in textbook Do the exercises in workbook Prepare the next lesson  Feedback : ... Compare with time and ask Ss to Exercises their partners II / Practice Read the complete Ex / page 44 sentences aloud - Ask Ss to work individually , then compare Copy down with their partners...
 • 5
 • 3,442
 • 9

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 1 : Getting started Listen and read pptx

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 4 Our past Lesson 1 : Getting started Listen and read pptx
... read their predictions and - Read their predictions write them on the board III / While - reading : Listen to the tape - Turn on the tape times and look at their and look at their books to read ... adj ) Guess its meanings - a great grandma (n) and copy down * Checking : Play game What and where T / F statements prediction - Ask Ss to read the statements and predict they are true or false ... brothers Practice asking and and sisters answering the c She used to cook the meals , clean the questions house and wash the clothes d Her great grandma used to lit the lamp and her great father...
 • 5
 • 7,741
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh lớp 8 unit 4 our pasttiếng anh lớp 8 unit 4 our past speaktieng anh lop 8 unit 4 our past writetiếng anh lớp 8 unit 4 our pasttu vung ngu phap tieng anh lop 12 nang caotừ vựng ngữ pháp tiếng anh lớp 11ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 3ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 5ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 11ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 9ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 2ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 1bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 2bai tap ngu phap tieng anh lop 8 unit 9bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 8 unit 1bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học