các thí dụ đề thi hóa học 12

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên
... gam Cõu 35: Cht khụng phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A CH3COOH B HCOOH C C6H12O6 (glucoz) D HCHO Cõu 36: Trong phõn t ca cỏc cacbohyrat luụn cú A nhúm chc xetụn B nhúm chc ... kiện tiêu chuẩn) Amin có công thức phân tử A C2H7N B C3H7N C CH5N D C2H5N Cõu 38: Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (Biết E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu =0,34 V) Suất...
 • 3
 • 560
 • 9

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HỌC KÌ 1

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HỌC KÌ 1
... với 10 0 ml dung dịch HCl 0 ,1 M thu 1, 115 g muối Nếu trung hòa X lượng vừa đủ NaOH tỉ lệ mol X NaOH :1 Vậy X : A glyxin B Alanin C Valin D lysin Câu 36 Hòa tan 1, 44 gam kim lọai hóa trị II 15 0ml ... 0,48g C 0,072g D 0, 019 g Câu 38 Khi thủy phân a gam este X thu 0,92g glixerol , 3,02g natri linoleat C17H31COONa m g natri oleat C17H33COONa Tính a A 8,82g B 7,65g C 5 ,15 g D 10 ,05g Câu 39 Đốt cháy ... sắt dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4 sau phản ứng kết thúc, khối lượng sắt tăng 2,35% Tính khối lượng sắt tăng gam ? (Cho Fe=56, Cu=64, S=32, O =16 ) A 0,8g B 0,7g C 1, 6g D 1, 4g ...
 • 3
 • 295
 • 12

De thi hoa hoc 12

De thi hoa hoc 12
... phẩm cháy đ ợc dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 d thấy khối lợng bình tăng 12, 4 gam Khối lợng kết tủa tạo là: A 12, 4 gam B 10 gam C 20 gam D 28,183 gam Câu 43: Đun nóng ancol no, đơn chức A ... nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO 3, Cu(NO3)2 Hỗn hợp khí thoát đợc dẫn vào nớc d thấy có 1 ,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lợng O2 hoà tan không đáng kể) Khối lợng Cu(NO3)2 hỗn hợp ban ... Số lợng đồng phân X có phản ứng với Na là: A B C D Câu 35: Có đồng phân có công thức phân tử C 5H12O oxi hoá CuO (t0) tạo sản phẩm có phản ứng tráng gơng ? A B C D Câu 36: Có đồng phân hợp chất...
 • 6
 • 292
 • 3

ÐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2008 - 2009 MÔN THI HÓA HỌC 12

ÐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2008 - 2009 MÔN THI HÓA HỌC 12
... IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên g i A pent-2-en-1-ol B 2-metylbut-2-en-4-ol C 3-metylbut-2-en-1-ol D ancol iso-pent-2-en-1-ylic Câu 21: Cho ph n ng oxi hóa kh sau: KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4→ K2SO4 ... Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên g i A 3-metylbut-2-en-1-ol B ancol iso-pent-2-en-1-ylic C 2-metylbut-2-en-4-ol D pent-2-en-1-ol Câu 45: Có h n h p ch t Al, Fe, Al2O3 N u ngâm 24 ... Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên g i A 2-metylbut-2-en-4-ol B 3-metylbut-2-en-1-ol C pent-2-en-1-ol D ancol iso-pent-2-en-1-ylic Câu 38: M t h n h p X g m FeO, Fe3O4, Fe2O3 L y...
 • 18
 • 128
 • 0

Đề cương ôn thi hóa học 12

Đề cương ôn thi hóa học 12
... khác dùng tác nhân hút nước P2O5 hay tác dụng nhiệt, … Công thức tổng quát este a/ Trường hợp đơn giản: este không chứa nhóm chức khác, ta có công thức sau : - Tạo axit cacboxylic đơn chức RCOOH ... mà có CTTQ chung Ví dụ với glixerol axit axetic có hiđroxi este HOC 3H5(OOCCH3)2 Tài liệu ôn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM ... đối xứng (dạng (RCO)2O (ArCO)2O; gọi tên cách thay từ axit anhiđrit (CH3CO)2O anhiđrit axetic), không cân đối (sinh từ hai axit monocacboxylic khác CH3CO-O-OCC6H5; gọi tên từ anhiđrit cộng với tên...
 • 2
 • 277
 • 0

Tổng hợp bộ đề thi hóa học 12

Tổng hợp bộ đề thi hóa học 12
... Đôn Môn: Hóa học1 2C Mã đề: 154 Họ tên học sinh: Lớp: 12C 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / ... Trường THPT Lê Quý Đôn Kiểm tra I tiết HKII - Năm học 2009-2010 Môn: Hóa học1 2C Mã đề: 188 Họ tên học sinh: Lớp: 12C 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ ... Lê Quý Đôn Kiểm tra tiết HKI - Năm học 2009-2010 Môn: Hoá học 12 Ban Cơ Bản Mã đề: 148 Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: Lớp: 12C Câu Cho 11,25 gam glucozơ lên...
 • 100
 • 408
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN
... 10 A 11 A 11 A 11 D 11 D 12 C 12 B 12 D 12 D 13 B 13 D 13 D 13 C 14 B 14 B 14 B 14 B 15 C 15 D 15 B 15 D 16 A 16 A 16 C 16 D 17 D 17 C 17 A 17 A 18 B 18 B 18 A 18 C 19 D 19 C 19 A 19 B 20 D 20 ... 50 D 50 D 50 D 50 B SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH Trường THPT Hà Huy Tập ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2 01 2- 2 013 Môn thi: HOÁ HỌC ( Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 10 2 Cho biết nguyên tử khối ... Giá trị m A 32,5 0 B 48,75 C 29,25 D 20,8 Câu 49: Ở -8 00C cộng HBr vào buta -1 , 3- ien thu sản phẩm tên gọi là: A 1- brom but-2-en B 2-brom but-3-en C 3-brom but-2-en D 3-brom but -1 - en Câu 50 Các...
 • 40
 • 231
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1
... phõn lớp d - HẾT - ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Mó 15 7 1A 2A 3C Mó 293 1A 2D 3D Mó 3 21 1D 2D 3D Mó 435 1D 2C 3B 4B 5A 6B 7C 8D 9D 10 B 11 A 12 C 13 B 14 B 15 C 16 A 17 D 18 B 19 D 20D 21D 22D 23B 24A 25C ... Mg(NO3 )2, KCl, NH4NO3 dung dịch A BaCl2 B HCl C NaOH D NH3 Câu 45: Đun nóng 2-clo-2-metylbutan với KOH C2H5OH Sản phẩm thu A 3- metylbut-2-en B 2-metylbut-2-en C 2-metylbut -1 en D 3- metylbut -1 - en ... 30A 31C 32C 33A 34D 35B 36A 37A 38B 39A 40B 41C 42B 43D 44C 45B 46B 47A 48D 49A 50D 4A 5B 6A 7B 8C 9A 10 D 11 A 12 B 13 D 14 B 15 D 16 A 17 C 18 B 19 C 20D 21A 22B 23A 24A 25C 26C 27C 28B 29A 30D 31B 32D...
 • 5
 • 220
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 -2012 Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 4 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN YÊN ĐỊNH 2 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 -2012 Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 4 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN YÊN ĐỊNH 2 pot
... cần 2. 5 mol O2 CTPT A A C2H6O2 B C3H8O3 C C3H6O2 D C2H6O 10 D B B D D B C D A C 11 12 < /b> 13 14 15 16 17 18 19 20 D B A D D C B D A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B A B B C C C B D 31 32 33 34 35 ... Cu(NO3 )2 Câu 23 : Sục V lít CO2 ( điều kiện chuẩn) vào 20 0 ml dd X gồm Ba(OH) 1M NaOH 1M Sau pư thu 19.7 gam kết t a, < /b> giá trị V A 2. 24 11 .2 B 5.6 1 .2 C 2. 24 4 .48 D 6. 72 4. 48 Câu 24 : Tổng số hạt nguyên ... C C C B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A C C A A B B C C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D A C A D D A B B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B A A B C D B B A ...
 • 4
 • 654
 • 4

de thi hoa hoc 12

de thi hoa hoc 12
... từ khí thi n nhiên theo sơ đồ sau (hs : hiệu suất) : CH4 hs: 15% C2H2 hs: 95% C 2H3Cl hs: 90% PVC Tính thể tích khí thi n nhiên (điều kiện tiêu chuẩn) cần điều chế 8,5 kg PVC (biết khí thi n nhiên ... thuốc thử Ship ? A CH3–CHO B CH3–CO–CH3 C C6H12O6 (glucozơ) D C12H22O11 (mantozơ) 50 Loại nhiên liệu sau KHÔNG xếp vào loại nhiên liệu hóa thạch ? A khí thi n nhiên B dầu mỏ C khí than khô D than ... (5) D (3), (4), (5) 18 Trong loại hạt củ sau, loại có hàm lượng tinh bột nhiều ? A Gạo B Khoai tây C Khoai lang C Sắn 19 Cho chuyển hóa : Khí cacbonic → X → Y → rượu etylic (ancol etylic) Mỗi...
 • 5
 • 204
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 511) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 511) ppsx
... Z=65; ) - Hết 511 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi HKII Hóa Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 699 Họ tên ... l hp kim ca st v cacbon ú cacbon chim 2-5 % lng C Nguyờn tc sn xut gang l kh qung st bng cht kh nh: H2,Al D Gang l hp kim ca st v cacbon ú cacbon chim 5-1 0% lng Câu 13: Cho dung dch NH3 n d vo ... Câu 11: Cú th iu ch Cu bng cỏch dựng H2, nhit cao kh A Cu(OH)2 B CuSO4 C CuCl2 D CuO Câu 12: Chn cõu ỳng cỏc cõu sau: A Nguyờn tc sn xut thộp l oxi hoỏ cỏc cht (C,Si,Mn,S,P...
 • 6
 • 265
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 348) pdf

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 348) pdf
... Z=65; ) - Hết 348 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi HKII Hóa Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 457 Họ tên ... Chn cõu ỳng cỏc cõu sau: A Gang l hp kim ca st v cacbon ú cacbon chim 5-1 0% lng B Thộp l hp kim ca st v cacbon ú cacbon chim 2-5 % lng C Nguyờn tc sn xut gang l kh qung st bng cht kh nh: H2,Al D ... dung dch Zn(NO3)2 (Cho Fe = 56; Mg = 24; Cu = 64; O=16; H= 1; Ag=108; Z=65; ) - Hết 457 - ...
 • 6
 • 210
 • 2

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 123) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 123) ppsx
... Z=65; ) - Hết 123 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Thi HKII Hóa Khối 12 Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 285 Họ tên ... v cacbon ú cacbon chim 2-5 % lng B Nguyờn tc sn xut thộp l oxi hoỏ cỏc cht (C,Si,Mn,S,P )thnh oxit nhm gim hm lng ca chỳng C Gang l hp kim ca st v cacbon ú cacbon chim 5-1 0% lng D Nguyờn tc sn ... hp gm BaSO4 v FeO (Cho Fe = 56; Mg = 24; Cu = 64; O=16; H= 1; Ag=108; Z=65; ) - Hết 285 - ...
 • 6
 • 244
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 425) docx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi hóa học 12 nâng cao (đề số 425) docx
... H2SO4 c - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 591 Họ tên ... (2) - Hết - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 12 Nâng Cao Môn thi: Hóa 12 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 658 Họ tên ... to x silicat) Câu 30: Trong cỏc hp kim sau, hp kim khụng g l: A Fe-Al-Zn B Fe-Cr-Ni C Fe-Cr-Cu D Fe-Cu-Ni - Hết - ...
 • 6
 • 210
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thư viện đề thi hóa học 12de cuong on thi hoa hoc 12 hoc ky 2de thi hoa hoc 12 hoc ki 2tài liệu ôn thi hóa học 12luyện thi hóa học 12on thi hoa hoc 12các phương pháp giải nhanh hóa học 12các công thức giải nhanh hóa học 12đề hsg hóa học 12đề cương hoá học 12tổng hợp các công thức giải nhanh hóa học 12các công thức tính nhanh hóa học 12tổng hợp các công thức tính nhanh hóa học 12các câu hỏi lý thuyết hóa học 12các công thức cơ bản hóa học 12Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biểncâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíNghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaChuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênChuyên đề hydrocacbon không noĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcĐề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTChuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpThánh phêrô và chén đắngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáo