Nghiên cứu xác định thành phần protein trong đậu nành và các phương pháp chiết tách protein đậu nành

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TERPENOIT TRONG TINH DẦU RÁI ĐẠI LỘC - QUẢNG NAM" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 0,135%, tinh dầu chiết soxhlet 0,22%); β-caryophyllene (trong tinh d ầu lôi nước 0,186%, tinh dầu chiết soxhlet 1,587%) Kêt luận Dầu rái Đại Lộc Quảng Nam chứa hàm lượng lớn tinh dầu – khoảng 30% Thành ... dùng dầu rái để phối trộn với sơn gốc dầu, hay để biến tính số nhựa như: epoxi, phenolfomandehit, acrylic,…[1], [3] Tinh d rái phần có hoạt tính sinh học mạnh ầu dầu rái Thành phần tinh dầu rái ... Nam Hình Cây dầu rái 2.2 Chiết tách, xác định tiêu hóa lý, thành phần tinh dầu rái Phương pháp chưng cất lôi nước Cho dầu rái vào bình cầu chưng cất lôi nước để chiết tách tinh dầu, khảo sát thời...
 • 5
 • 229
 • 0

Nghiên cứu xác đinh hàm lương kêm trong cây mât nhân bằng phương pháp cực phổ xung vi phân

Nghiên cứu xác đinh hàm lương kêm trong cây mât nhân bằng phương pháp cực phổ xung vi phân
... vào vi c nghiên cứu cách đầy đủ thành phần hóa học tác dụng sinh học nguyên tố, hợp chất có mặt mật nhân, thực đề tài: Nghiên cứu xác đinh hàm lương kêm mât nhân phương pháp cực phô xung vỉ phân ... kết nghicn cứu được, có ý kiến đề xuất Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương pháp cực phổ xung vi phân đế định lượng kẽm mật nhân, Trong giới hạn khỏa luận, chi nghiên cứu xác định hàm lượng kèm ... Máy cực phổ VÀ 757 Computrace gồm nhiều kĩ thuật đo khác cực phổ sóng vuông, cực phổ xung vi phản, cực phổ Vonampe hỏa tan sử dụng tùy đối tượng phân tích - Trong phân tích họp chất vô cơ: Máy phân...
 • 42
 • 113
 • 1

Nghiên cứu xác định lượng vết Asen trong môi trường nước bằng phương pháp Von-ampe hòa tan160354

Nghiên cứu xác định lượng vết Asen trong môi trường nước bằng phương pháp Von-ampe hòa tan160354
... để xác định AsV [47]; HCl / NaHCO3 /KI (xác định AsIII) [31]; NH4Cl / NH3 (xác định AsIII) [31]; HBr (xác định AsIII AsV) [92]… 1.2.5.3 Tình hình nghiên cứu xác định asen phƣơng pháp von-ampe hòa ... độ asen nguồn nƣớc tự nhiên nƣớc ta 38 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trong luận án này, nghiên cứu phát triển phƣơng pháp SV để xác định lƣợng vết asen môi ... Kết xác định Ip asen v khác 49 Bảng 3.4 Kết xác định Ip asen khác 50 Bảng 3.5 Kết xác định Ip asen Edep khác 51 Bảng 3.6 Kết xác định Ip asen tdep khác 52 Bảng 3.7 Kết xác định...
 • 160
 • 332
 • 0

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu:  Phân tích hoạt độ gamma nguồn điểm đơn đa  Phân tích hoạt độ gamma 238U, 232Th, 40K mẫu đất dạng Marinelli Phương pháp  Phân tích hoạt độ gamma ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  NGUỒN ĐIỂM VÀ MẪU THỂ TÍCH  HỆ PHỔ KẾ GAMMA  PHƯƠNG PHÁP FSA VÀ PHƯƠNG PHÁP WA KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU NGUỒN ... NGUỒN ĐIỂM  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG ĐẶT VẤN ĐỀ Trong việc xác định hoạt độ dùng phổ kế gamma HPGe, có hai pp:  Phương pháp WA: sử dụng số đếm diện tích đỉnh -Phương pháp đòi hỏi việc trừ...
 • 32
 • 205
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăk

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăk
... u v h t nh m làm sáng t công d ng c a nó, ñã ch n ñ tài Nghiên c u xác ñ nh thành ph n hoá h c m t s d ch chi t c a h t qu Đăk Lăk M c ñích nghiên c u - Nghiên c u xác ñ nh thành ph ... du nh p vào không ñư c ñưa vào Đăk Lăk theo m t c u trúc nh t ñ nh nên tên gi ng không th xác ñ nh xác ñư c Ch ng th s ng t t nh t t i Đăk Lăk ch ng c a Tây n Đ Đăk Lăk sau ñó ñ ... v Đăk Lăk [17] Đ ng, Đăk Lăk t nh Phú Th S n lư ng l n nh t Cây m t c trung bình ñ t ñ n m t chi u cao lên ñ n 10 – 15 m Cây to ñư c x p vào lo i xanh quanh năm du nh p vào Đăk Lăk...
 • 13
 • 1,148
 • 10

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc  quảng nam
... Đông Nam Á Chúng thành ph n quan tr ng c a 1.3.1.2 Phân lo i khoa h c 1.3.1.3 Phân b 1.3.2 Đ c tính th c v t 1.3.3 Tình hình nghiên c u thành ph n hóa h c c a d u rái nư c 1.3.4 Khai thác d u rái ... Nghiên c u xác ñ nh thành c a thiên nhiên nên thu n l i cho s phát tri n c a nhi u loài th c ph n hoá h c m t s d ch chi t c a d u rái v t Trong loài th c v t ñó, có nhi u lo i mang l i cho Nam ... ñ hình 3.3 d u rái cho th y vi c s d ng d u rái làm dư c li u s an toàn, không nh hư ng ñ n s c kho ngư i 3.2 K T QU NGHIÊN C U THÀNH PH N HÓA H C C AM TS D CH CHI T Cân 50g d u rái cho vào b...
 • 13
 • 465
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam
... t tách tinh d u Quy trình chi t tách tinh d u hình 2.5 nh hư ng ñ n lư ng tinh d u 2.3.3.3 Xác ñ nh hàm lư ng tinh d u 2.3.3.4 Nghiên c u xác ñ nh thành ph n, c u t o m t s h p ch t tinh d u ... trang) Chương 2- Nh ng nghiên c u th c nghi m (13 trang) Nam M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh hàm lư ng, ch tiêu hóa lý m t s h p ch t hóa h c tinh d u ng i c u t nh Qu ng Nam - Xây d ng quy trình ... lý m u 2.2 HÓA CH T VÀ THI T B NGHIÊN C U Xác ñ nh ñ 2.2.1 Hóa ch t 2.2.2 Thi t b thí nghi m m Chi t b ng phương pháp chưng c t lôi cu n nư c Xác ñ nh hàm lư ng tro 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U...
 • 13
 • 567
 • 0

Nghiên cứu, xác định thành phần hóa học trong vỏ cây hoa sữa

Nghiên cứu, xác định thành phần hóa học trong vỏ cây hoa sữa
... Chúng ch n hoa s a làm ñ i tư ng nghiên c u cho công trình Tên ñ tài là: Nghiên c u, xác ñ nh thành ph n hóa h c v hoa s a” M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh thành ph n hoá h c h p ch t v hoa s a ... ñ xác ñ nh c u trúc h p ch t Làm giàu c u t th ho t tính sinh h c nghiên c u ph n ng chuy n hóa chúng Có th nghiên c u m r ng xác ñ nh thành ph n ch t có lá, r hoa c a hoa s a so sánh v i thành ... ng nghiên c u th c nghi m Chương 3- K t qu bàn lu n 6 CHƯƠNG - T NG QUAN 1.1 Gi i thi u v hoa s a 1.1.1 Sơ lư c v ngu n g c c a hoa s a gi i th c v t 1.1.2 Cây hoa s a 1.2 M t s nghiên c u v thành...
 • 26
 • 469
 • 2

Nghiên cứu xác định thành phần hoá học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc-Quảng Nam

Nghiên cứu xác định thành phần hoá học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc-Quảng Nam
... Mục đích nghiên cứu Xác định thành phần hoá học số dịch chiết dầu rái nhằm làm sáng tỏ công dụng sống Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Dầu rái lấy từ dầu rái huyện Đại Lộc ... nghiên cứu thành phần, tính chất hóa học chưa quan tâm Do đó, với mong muốn tìm hiểu thành phần dầu rái để góp phần tìm công dụng xin chọn đề tài Nghiên cứu xác định thành phần hoá học số dịch chiết ... có dầu rái nhỏ 3.2 Kết nghiên cứu thành phần hóa học số dịch chiết Cân 50g dầu rái cho vào chiết soxhlet, chiết với 160ml etylaxetat nhiệt độ 85oC dung môi phía có màu nhạt thu dịch chiết dầu rái...
 • 50
 • 562
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở Quảng Nam potx

Luận văn:Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở Quảng Nam potx
... t tách tinh d u Quy trình chi t tách tinh d u hình 2.5 nh hư ng ñ n lư ng tinh d u 2.3.3.3 Xác ñ nh hàm lư ng tinh d u 2.3.3.4 Nghiên c u xác ñ nh thành ph n, c u t o m t s h p ch t tinh d u ... m (13 trang) Nam M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh hàm lư ng, ch tiêu hóa lý m t s h p ch t hóa h c tinh d u ng i c u t nh Qu ng Nam - Xây d ng quy trình chi t tách m t s h p ch t hóa h c t d ch ... Cách s d ng 1.2.5 Tính ch t v t lí c a tinh d u 1.2.6 Thành ph n hóa h c ch y u c a tinh d u ñ bay 1.2.7 Ki m ñ nh cách b o qu n tinh d u 1.2.8 Đ nh lư ng tinh d u Gi i: Plantae 1.3 Ngành: Angiospermae...
 • 13
 • 532
 • 2

nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo một số hợp chất hóa học trong dịch chiết từ cây ngải cứu ở đà nẵng

nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong dịch chiết từ cây ngải cứu ở đà nẵng
... trình chiết tách số hợp chất học t dịch chiết ngải cứu - Xác định thành phần học, công thức cấu tạo củ số hợp chất dịch chiết Đối tƣợng nghiên cứu ngải cứu nghiên cứu lấy t ngải cứu thành ... khớp ghẻ lở Để làm sáng tỏ công dụng củ ngải cứu, luận văn chọn đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo số hợp chất hóa học dịch chiết từ ngải cứu Đà Nẵng Mục đích nghiên cứu - Xây dựng ... cứu xác định thành phần cấu tạo số hợp chất hóa học dịch chiết từ ngải cứu Đà Nẵng Nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị hoá chất  Nguyên liệu: Lá ngải cứu thu hái t huyện H V ng thành phố Đà Nẵng vào...
 • 54
 • 557
 • 1

nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngải cứu ở quảng nam

nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngải cứu ở quảng nam
... lý số hợp chất hóa học tinh dầu ngải cứu tỉnh Quảng Nam - Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo số hợp chất tinh dầu Đối tƣợng nghiên cứu ngải cứu nghiên cứu đƣợc lấy từ ngải cứu ... lở Để làm sáng tỏ công dụng ngải cứu, chọn đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo số hợp chất hóa học tinh dầu từ ngải cứu Quảng Nam Mục đích nghiên cứu - Xác định hàm lƣợng, tiêu hóa ... Kết xác định hàm lƣợng tinh dầu 38 3.2.3.1 Kết xác định hàm lượng tinh dầu ngải cứu non 38 3.2.3.2 Kết xác định hàm lượng tinh dầu ngải cứu già 39 3.2.4 Kết nghiên cứu xác định thành...
 • 54
 • 418
 • 1

nghiên cứu, xác định thành phần hóa học trong vỏ cây chò nâu bằng dung môi hữu cơ phân cực

nghiên cứu, xác định thành phần hóa học trong vỏ cây chò nâu bằng dung môi hữu cơ phân cực
... chất có vỏ chò nâu em thực đề tài “ Nghiên Cứu, Xác Định Thành Phần Hóa Học Vỏ Cây Chò Nâu Bằng Dung Môi Hữu Phân Cực từ nguồn nguyên liệu vỏ chò nâu Quảng Nam với mong muốn góp phần nguyên ... dân tộc Tu dùng vỏ phơi khô cho vào can rượu Tà Vạt để tạo độ đắng cho rượu Vì thế, thực đề tài “ Nghiên Cứu, Xác Định Thành Phần Hóa Học Vỏ Cây Chò Nâu Bằng Dung Môi Hữu Phân Cực từ nguồn ... tƣợng nghiên cứu Vỏ chò nâu lấy từ Huyện Nam Giang, Quảng Nam Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thành phần hóa học vỏ chò nâu - Khảo sát điều kiện chiết tối ưu - Xác định thành phần hóa học số...
 • 53
 • 589
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần cấu trúc của Bùn Đỏ nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu trúc của Bùn Đỏ nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC CỦA BÙN ĐỎ NHẰM ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG CHUYÊN NGÀNH : HOÁ PHÂN TÍCH MÃ SỐ: ... tích thành phần bùn đỏ 30 Bảng 3.9: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ thô 31 Bảng 3.10: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ biến tính 200oC 33 Bảng 3.11: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ biến ... thải bùn đỏ đặc tính bùn đỏ 1.2.1 Công nghệ thải bùn đỏ 1.2.2 Thành phần tính chất bùn đỏ 1.2.3 Định hướng xử bùn đỏ 10 1.3 Các phương pháp phân tích xác định...
 • 69
 • 267
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ĐỒNG VỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ CÓ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA CHẤT BẰNG ICPMS

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ĐỒNG VỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ CÓ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA CHẤT BẰNG ICPMS
... thành phần đồng vị nguyên tố ứng dụng xác định tuổi địa chất, sử dụng loại thiết bị phân tích phổ khối khác Ở Việt Nam, số công trình nghiên cứu loại này, tập trung vào nghiên cứu xác định đồng ... đo ICP-MS xác định thành phần đồng vị số nguyên tố, kết nghiên cứu phân huỷ mẫu khoáng vật đối tượng xác định tuổi địa chất, kết nghiên cứu tách nguyên tố cần quan tâm khỏi mẫu nguyên tố ảnh hưởng ... yếu xác định xác tỷ số đồng vị nguyên tố hay ứng dụng kỹ thuật pha loãng đồng vị để xác định xác hàm lượng nguyên tố TIMS loại máy chuyên dụng để phân tích hệ đồng vị phóng xạ dài ngày dùng nghiên...
 • 177
 • 253
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn soạn luận văn tnluan van tn bcvtphụ lục luan van tnluận văn kế toán thuế tndnluận văn quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty tnhh cơđiện lạnh và xây dựng an phát tại thành phố long xuyên trong giai đoạn 20082012luan van danh gia tinh hinh sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vôi của công ty tnhh hoàng diệpluận văn kế toán nguyên vật iệu ở công ty tnhh xdtm và dv thành túluận văn tốt nghiệp đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty tnhh kiểm toán mỹchi nhánh cần thơluận văn thạc sỹ kinh tế ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty tnhh diethelmluận văn kế toán thuế gtgt và thuế tndnluận văn về thuế tncnluận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế tncn trên địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninhluận văn kế toán kiểm toán quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tnpluận văn hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán bctc tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long t d kluận văn kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán bctc do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnbao cao thuong nien nam 2016power card tricks 1123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA