TOÁN tử TRONG VISUAL BASIC NET

Biến và toán tử trong VISUAL BASIC.NET

Biến và toán tử trong VISUAL BASIC.NET
... Visual Basic.NET cung cấp toán tử sau: Toán tử + * / \ ^ & Mô tả Phép cộng Phép trừ Nhân Chia Chia lấy phần nguyên Mũ lũy thừa Nối chuỗi 8.1 Các toán tử sở: +, -, *, / Chúng ta sử dụng toán tử ... 5: Biến toán tử vb.net Mã chương trình tương đối đơn giản Bạn tạo thủ tục Button1_Click thêm vào đoạn mã sau: Const PI As Double = 3.14159265 Label1.Text = PI Làm việc với toán tử VISUAL BASIC.NET ... Biến toán tử vb.net Dim LastName As String Phát biểu khai báo biến tên LastName có kiểu dl String Sau khai báo biến bạn thoải mái gán hay lưu thông tin vào biến, ví dụ: LastName = “Duc Lap” Và...
 • 14
 • 2,246
 • 14

Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NET

Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NET
... Hướng dẫn lập trình VB.NET Để cô lập lỗi, bạn sử dụng nút Step into Chương 8: Debug chương trình vb.net standard bar cửa sổ Autos để kiểm tra giá trị biến thuộc tính chương trình Ví dụ DebugTest: ... thiếu niên" End If End If Chương trình phát sinh lỗi logic: lứa tuổi 13 thiếu niên người dùng nhập vào tuổi 13 chương trình xem thiếu niên Bây dùng điểm dừng để kiểm tra xem lỗi dòng mã gây ra: Đặt ... dẫn lập trình VB.NET Chương 8: Debug chương trình vb.net Bạn mở form chế độ soạn thảo mã click chuột vào lề trái đoạn mã hình để làm xuất dòng sáng: Nhấn F5 hay nút start để chạy chương trình Gõ...
 • 5
 • 872
 • 4

Tự tạo Object trong visual basic

Tự tạo Object trong visual basic
... Event Draw myBox Tương tự vậy, bên Class, Class giao cho Object Raise Events (thí dụ TextBox, ListBox, Timer v.v ), bạn declare Object WithEvents để handle Events Object Trong thí dụ ta viết codes ... Thường thường ta dùng thẳng frmMyForm sau: frmMyForm.Show Trong trường hợp nầy thật frmMyForm Class dùng y Object Chớ muốn, ta tạo hai, ba Objects Class frmMyForm lúc thí dụ sau: Dim firstForm As ... = New frmMyForm firstForm.Show secondForm.Show Trong thí dụ ta declare firstForm secondForm Objects Class frmMyForm Sau ta làm nên (instantiate) Objects firstForm secondForm statements Set =...
 • 8
 • 520
 • 7

Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 5: Biến và toán tử trong vb.net

Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 5: Biến và toán tử trong vb.net
... dụng toán tử đơn giản để làm ví dụ BasicMath sau: Tìm hiểu chương trình: Giao diện: Biên soạn: Phạm Đức Lập -9- Add: cnt-44-dh, VIMARU Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 5: Biến toán tử vb.net Chương ... soạn: Phạm Đức Lập - 13 VIMARU Add: cnt-44-dh, Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 5: Biến toán tử vb.net Visual Basic qui ước thứ tự ưu tiên toán tử sau: ()  ^  - (dấu âm)  */ (toán tử nhân, chia) ... Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 5: Biến toán tử vb.net Dim LastName As String Phát biểu khai báo biến tên LastName có kiểu dl String Sau khai báo biến bạn thoải mái gán hay lưu thông tin vào...
 • 14
 • 433
 • 2

Các hàm trong Visual Basic.doc

Các hàm trong Visual Basic.doc
... Chương 3: Cài đặt Dim cngay As String cngay = Right("0" & Microsoft.VisualBasic.Day(ngay), 2) & Right("0" & Month(ngay), 2) & Right(Year(ngay), 2) Dim sqlConn As SqlConnection ... drSqldataReader1.Close() Trang: 208 Chương 3: Cài đặt sqlConn.Close() sqlconn1.Close() Return madh End Function _ Hàm kiểm tra mã trùng Function KTMaTrung(ByVal b As String, ByVal c As String, ByVal ma As String)...
 • 3
 • 2,093
 • 52

Biến và toán tử trong VSNET

Biến và toán tử trong VSNET
... Biến toán tử vb.net Dim LastName As String Phát biểu khai báo biến tên LastName có kiểu dl String Sau khai báo biến bạn thoải mái gán hay lưu thông tin vào biến, ví dụ: LastName = “Duc Lap” ... Basic.NET cung cấp toán tử sau: Toán tử + * / \ ^ & Mô tả Phép cộng Phép trừ Nhân Chia Chia lấy phần nguyên Mũ lũy thừa Nối chuỗi 8.1 Các toán tử sở: +, -, *, / Chúng ta sử dụng toán tử đơn giản để ... Chương 5: Biến toán tử vb.net Mã chương trình tương đối đơn giản Bạn tạo thủ tục Button1_Click thêm vào đoạn mã sau: Const PI As Double = 3.14159265 Label1.Text = PI Làm việc với toán tử VISUAL...
 • 14
 • 310
 • 0

Hướng dẫn lập trình Visual Basic .NET

Hướng dẫn lập trình Visual Basic .NET
... để làm vườn, câu cá Trong tới ta học Visual Studio.NET interface bắt đầu viết thử program Demo Bài Visual Studio.NET Visual Studio.NET Để chạy VisualStudio.NET bạn cần phải Set Time Windows lại ... VB.NET (phần I) V B.NET khắc phục giới hạn Đối Tượng (Object-Oriented) VB6 mang đến cho ta ngôn ngữ lập trình hoàn toàn Object-Oriented (OO) Gần thứ VB.NET liên hệ với Object Nếu bạn với lập trình ... 1-July-2001 Visual Studio.NET Beta có Service Pak 2, cho phép ta dùng Visual Studio.NET Beta sau ngày 31-July-2001, tức time-bomb Nếu VS.NET version bạn bị giới hạn thời gian nói trên, từ VS.NET bạn...
 • 133
 • 1,035
 • 15

Viết code trong Visual basic

Viết code trong Visual basic
... Select Cách viết nầy tương đối dễ đọc nhầm lẫn viết code dùng nhiều ELSEIF Phần ELSE Select Case statement optional (nhiệm ý), tức có được, không Hể điều kiện Case thoả mãn dòng code từ dòng ... CmdEnter_Click làm dòng code (còn gọi gọi Sub CmdEnter_Click) coi tương đương với nhét tất 10 dòng codes hai hàng Private Sub CmdEnter_Click() End Sub chỗ câu CmdEnter_Click, viết lại đây: Private ... hay Function, ta cho phép code nằm Form hay Basic Module khác gọi (hay dùng) Sub hay Function Thí dụ Form2 ta có định nghĩa DisplayData là: Public Sub DisplayData End Sub Trong Form1, ta gọi DisplayDta...
 • 10
 • 1,993
 • 39

Debug trong Visual Basic

Debug trong Visual Basic
... breakpoints bạn dùng Menu command Debug | Clear All Breakpoints Để tiện việc debug, bạn dùng Debug Toolbar cách hiển thị với Menu command View | Toolbars | Debug VB6 IDE hiển thị Debug Toolbar sau: Dùng ... tương đương với Debug | Step Into Sẽ có lúc bạn không muốn program bước vào bên Sub/Function mà muốn việc execute Sub/Function bước đơn giản Trong trường hợp đó, bạn dùng Menu command Debug | Step ... hợp lạ, không giải thích (vì Error bị ignored mà không để ý), ta bí luôn, không để debug Do đó, dĩ nhiên lúc debug ta không nên dùng nó, trước giao cho khách hàng bạn nên cân nhắc kỹ trước dùng...
 • 8
 • 1,019
 • 10

Sử dụng Menu trong Visual Basic

Sử dụng Menu trong Visual Basic
... Insert để nhét MenuItem MenuItem selected Next để chọn MenuItem MenuItem selected Pop-up Menu Đối với User, làm việc với Object Windows tiện ta làm hiển thị Context Menu (Menu áp dụng cho tình ... thường Right Click Context Menu gọi Pop-up Menu Chính Pop-Up menu thật Dropdown menu Menu Bar Command Bình thường Menu Bar Command visible hay invisible (tàn hình) Trong hình đây, User Right ... muốn cho User dùng Alt key để xử dụng Menu, bạn đánh thêm dấu & trước character bạn muốn menu Caption Thí dụ Alt-F thả xuống Menu Menu Command File Nếu bạn đặt cho MenuItem &Open tên mnuOpen, bạn...
 • 11
 • 617
 • 5

Dùng Dialogs trong visual basic

Dùng Dialogs trong visual basic
... mắt Program dùng Input Boxes không chuyên nghiệp, ta cần phải dùng Custom Dialogs • Common Dialogs Bạn có để ý thấy programs Windows có dialogs để Open Save files ? Và tất programs có dialogs để ... Sub Khi nên dùng Input Boxes Mặc dầu Input Boxes dễ dùng, thực tế ta dùng lý sau đây: Ta làm lúc user input data, phải đợi sau user click OK bắt đầu xử lý input textstring Ngược lại ta dùng Textbox ... dùng ShowHelp, highlight chữ HelpContext source code VB6 ấn phím F1 chọn MsComDlg Custom Dialogs Nhiều Message Box, Input Box hay dạng Common Dialogs không thích hợp cho hoàn cảnh lập trình Trong...
 • 15
 • 628
 • 5

Toán tử trong lập trình

Toán tử trong lập trình
... Toán tử Điểm quan trọng phân biệt toán tử lệnh : Toán tử điều khiển tính toán trò xác đònh lúc dòch Lệnh điều khiển tính toán trò không xác đònh CT thực Ex : toán tử + điều khiển ... dia chi 10 Toán hạng (Operand) Các toán hạng nơi chứa liệu cho lệnh , thò Hầu hết lệnh Assembly có đối số toán hạng Có số lệnh có toán hạng RET, CLC Với lệnh toán hạng toán hạng thứ toán hạng ... Chuong Cac phep dinh vi dia chi TOÁN TỬ $ Cho đòa OFFSET phát biểu chứa toán tử $ Thường dùng để tính chiều dài chuổi 09/19/12 Chuong Cac phep dinh vi dia chi TOÁN TỬ PTR Cú pháp : type PTR expression...
 • 40
 • 354
 • 1

truy nhập cơ sở dữ liệu trong visual basic.doc

truy nhập cơ sở dữ liệu trong visual basic.doc
... tượng muốn xử lý, giúp cho việc truy cập sở liệu dễ dàng  Mở sở liệu có sẵn  Khai báo biến đối tượng sở liệu lệnh Dim  Dùng biến đối tượng sở liệu để liên kết đến sở liệu  Ví dụ: Dim db As Database, ... Dùng SQL : • Truy vấn liệu • Thêm vào, cập nhật hủy bỏ hàng bảng • Tạo mới, thay đổi hủy bỏ đối tượng sở liệu • Kiểm soát truy vấn đến sở liệu đối tượng sở liệu • Đảm bảo tính quán liệu  Tập lệnh ... chung  Là hệ quản trò sở liệu có tác vụ : • Lưu giữ quản lý liệu vùng liệu thiết kế • Truy xuất liệu cho ứng dụng • Bảo mật liệu, cấp quyền cho user • Liên kết toàn vẹn liệu sở liệu phân bố mạng...
 • 49
 • 1,364
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hàm toán học trong visual basiclập trình hướng đối tượng trong visual basic netebook về các hàm trong visual basic netcác lệnh cơ bản trong visual basic net 2008tự học lập trình visual basic net trong 21 ngàythuat toan trong visual basictoán tử trong vb nettự học visual basic trong excelvisual basic net toàn tậpgiáo trình tự học lập trình visual basic net tập 2giáo trình tự học lập trình visual basic net tập 1giáo trình tự học lập trình visual basic nettự học lập trình visual basic netgiáo trình tự học lập trình visual basic net tập 3thuật toán tìm số nguyên tố trong visual basicLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU47 ThongTinTiengAnh NguyenDucVinh 2011.pdf53 ThongTinTiengAnh VuThiKimNgan 2015.pdfMBB_CBTT Nghi quyet 24 - thong qua giao dich sap nhapTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015To trinh 916.TTr-MB-HDQTBảng đơn vị đo độ dàiGiảm đi một số lầnTìm số chiaLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUchủ đề bản thânBài 9. Lịch sự, tế nhịBiên bản và nghị quyết năm 200920150831 20150831 dlg tb ny gd bs 19.932.609 cp20150827 20150827 dlg qd ny bs 19.932.609 cp