Bài giảng Triết học Đềcáctơ

Bài giảng triết học - Chương 11

Bài giảng triết học - Chương 11
... dựng công trình công cộng: đường xá, trường học, bệnh viện Tự cạnh tranh phải tính đến hiệu qủa xã hội, ích lợi chung không cho công ty, cá nhân Chương 11 NHỮNG VẤN ĐỀ THAM KHẢO Cạnh tranh phải ... vượng dân chủ Chương 11 NHỮNG VẤN ĐỀ THAM KHẢO 3.3 Khiếm khuyết Áp đặt giá trị phương Tây lên nước khác Toàn cầu hóa tức Mỹ hóa Xoá nhòa sắc dân tộc Xuất xung đột cục tôn giáo-dân tộc nghiêm ... vượt bậc lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Gia tăng vai trò cá nhân, kích thích sáng tạo Chương 11 NHỮNG VẤN ĐỀ THAM KHẢO 1.3 Khiếm khuyết Gia tăng bất công xã hội, phân chia giàu nghèo ngày...
 • 13
 • 388
 • 1

Bài giảng triết học - Chương 2

Bài giảng triết học - Chương 2
... nhân vụ lợi) Chương KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX 2. 2 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 2. 2.1 Triết học Hy Lạp cổ đại 2. 2.1.1 Điều kiện kinh tế-xã hội nét đặc thù tư tưởng triết học Hy Lạp cổ ... logic học Phê phán Plato dự CNDV CNDT Chương KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX 2. 2 .2 Triết học Tây Âu thời trung cổ 2. 2.1.1 Điều kiện kinh tế-xã hội nét đặc thù tư tưởng triết học Từ ... giới ý niệm Chương KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MARX d) Aristotle (38 4-3 22 tr.CN) Bộ bách khoa toàn thư sống (triết học, logic học, khoa học tự nhiên, sử học, trị học, mỹ học) Người xây...
 • 34
 • 531
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 3

Bài giảng triết học - Chương 3
... PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX 3. 2 Quá trình chuyển biến tư tưởng Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN Chương SỰ RA ĐỜI ... Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3. 1.2 Nguồn gốc lý luận tiền đề khoa học tự nhiên Thừa kế phát triển lý luận: triết học cổ điển Đức, kinh tế trị học Anh, chủ ... Pháp Những phát minh lớn khoa học tự nhiên: định luật bảo toàn chuyển hóa lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hóa Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3. 2 NHỮNG GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU...
 • 6
 • 667
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 4

Bài giảng triết học - Chương 4
... Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4. 1.2 Tính thống vật chất giới Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4. 2 VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA NÓ 4. 2.1 Định nghĩa phạm trù vật chất Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4. 2.2 ... điện Hóa học: nguyên tử, hóa hợp phân giải Sinh học: trao đổi chất thể-môi trường Xã hội: qúa trình, tượng xã hội Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4. 2.3 Không gian thời gian Là phạm trù triết học, đặc ... thức phản ánh thực khách quan vào óc người cách động, sáng tạo 4. 3.1 Nguồn gốc ý thức Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT Chương CHỦ NGHĨA DUY VẬT ...
 • 11
 • 526
 • 3

Bài giảng triết học - Chương 5

Bài giảng triết học - Chương 5
... hệ: bên trong-bên ngoài, chủ yếu-thứ yếu, chất-không chất, trực tiếp-gián tiếp, ngẫu nhiên-tất nhiên Phép BCDV nghiên cứu mối liên hệ phổ biến > Quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể Chương PHÉP ... Chương PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 5. 2 HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 5. 2.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến ... LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 5. 2.2 Nguyên lý phát triển Quan điểm siêu hình: phát triển tăng lên mặt lượng Quan điểm biện chứng: phát triển phạm trù triết học dùng để khái quát qúa trình vận...
 • 4
 • 427
 • 1

Bài giảng triết học - Chương 6

Bài giảng triết học - Chương 6
... Kinh tế học: hàng hóa.) Hệ thống phạm trù triết học rộng nhất, chung Phạm trù triết học > phạm trù khoa học cụ thể > khái niệm Chương CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 6. 1.3 ... VẬT 6. 1.3 Về cặp phạm trù triết học Các phạm trù triết học thường thành đôi (cặp), có quan hệ biện chứng > cặp phạm trù Hiện CNDV thừa nhận có cặp phạm trù triết học Chương CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ ... Chương CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 6. 1.2 Về phạm trù Phạm trù khái niệm chung nhất, có ngoại diên rộng Mỗi khoa học cụ thể có hệ thống phạm trù, khái niệm (Sinh học: ...
 • 14
 • 631
 • 9

Bài giảng triết học - Chương 7

Bài giảng triết học - Chương 7
... BIỆN CHỨNG DUY VẬT 7. 2.4 Phân biệt số khái niệm Tiến hóa: - Tiến hóa tự nhiên - Tiến hóa xã hội Cách mạng: - Cách mạng xã hội - Cách mạng khoa học kỹ thuật Cải cách xã hội Đảo Chương NHỮNG QUY ... BIỆN CHỨNG DUY VẬT 7. 2.3 Các hình thức bước nhảy Căn thời gian tính chất có: - Bước nhảy đột biến - Bước nhảy Căn quy mô thay đổi chất có: - Bước nhảy toàn - Bước nhảy cục Chương NHỮNG QUY LUẬT ... CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI 7. 2.1 Một số khái niệm Chất: phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật tượng, thống hữu thuộc tính làm cho nó mà khác Lượng: phạm trù triết học dùng để tính...
 • 16
 • 427
 • 1

Bài giảng triết học - Chương 8

Bài giảng triết học - Chương 8
... hội Phân tích: - Hoạt động vật chất: hoạt động sản xuất, hoạt động trị-xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học (?) - Tính lịch sử-xã hội - Tính mục đích Chương LÝ LUẬN NHẬN THỨC 8. 2.2 Vai trò ... ánh thực tiễn kiểm nghiệm 8. 5.2 Các tính chất - Tính khách quan - Tính cụ thể - Tính tuyệt đối tương đối Chương LÝ LUẬN NHẬN THỨC 8. 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA HỌC 8. 6.1 Khái niệm phương pháp, ... THỨC 8. 6.2 Một số phương pháp nhận thức khoa học 8. 6.2.1 Các phương pháp thu nhận tri thức kinh nghiệm - Quan sát - Thí nghiệm 8. 6.2.2 Các phương pháp xây dựng phát triển lý thuyết khoa học - Phân...
 • 18
 • 526
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 9

Bài giảng triết học - Chương 9
... luật đặc thù Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9. 2 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY LUẬT XÃ HỘI - Tính khách quan - Tính xu hướng - Tính tất yếu - Tính phổ biến - Tính đặc thù: tồn tác động điều kiện định - Tính phức ... thọ trung bình,… (Học thuyết Mantuýt) Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN Lễ độc lập 9- 8 - 196 8: Nước Anh, trả độc lập cho Singapore, giữ lại quân Seletar Air Base, hẹn đến năm 197 1 Đầu năm 196 8, Anh rút sớm, ... Chương XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN 9. 1 XÃ HỘI- BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN Tự nhiên: - Nghĩa rộng: toàn giới vật chất tồn khách quan, bao gồm người xã hội (đặc thù) - Nghĩa hẹp: giới...
 • 19
 • 301
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 10

Bài giảng triết học - Chương 10
... trị xã hội lại nhượng giới hạn định Chương 10 HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI 10. 4.2 Ý nghĩa phạm trù hình thái kinh tế-xã hội Chương 10 HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI 10. 4.3 Những quan điểm khác biệt có ... trúc thượng tầng tác động lại sở hạ tầng Chương 10 HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI 10. 4 PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI 10. 4.1 Phạm trù hình thái kinh tế-xã hội Dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, ... động Chương 10 HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI Quan hệ sản xuất: quan hệ người với người qúa trình sản xuất Bao gồm: - Các quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất - Các quan hệ tổ chức quản lý sản xuất - Các...
 • 22
 • 310
 • 1

Bài giảng triết học - Chương 11

Bài giảng triết học - Chương 11
... đề triết họccon người-xã hội, NXB KHXH, HN Kornai János (2002), Hệ thống xã hội chủ nghĩa, NXB VHTT, HN Lê Bộ Lĩnh cs (2002), Chủ nghĩa tư đại: khủng hoảng tự điều chỉnh, NXB KHXH, HN Chương 11 ... lượng sản xuất, trình độ người Chương 11 GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI 11. 2.3 Kết cấu xã hội-giai cấp Mỗi kiểu xã hội có kết cấu xã hội-giai cấp riêng, kết cấu bao ... trung gian 11. 2.4 Đấu tranh giai cấp Đấu tranh giai cấp có tính lịch sử Đấu tranh giai cấp nay? Chương 11 GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI 11. 3 QUAN HỆ GIAI CẤP-DÂN TỘC...
 • 17
 • 207
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 12

Bài giảng triết học - Chương 12
... (48 0-5 24, triết gia Ý), Sự an ủi triết học "Giống tất vật, giá trị hữu ích người hy sinh anh ta" Francis Bacon (156 1-1 626, triết gia Anh) Chương 12 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 12. 2 CÁCH MẠNG XÃ HỘI 12. 2.1 ... Nguồn: Shaoguang Wang (Vương Thiệu-quang, S a g ), giáo sư môn khoa học trị, Ðại học Trung Hoa - Hongkong Những vấn đề yếu ớt nhà nước Chương 12 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 12. 1.4 Các kiểu hình thức nhà ... (158 8-1 679, triết gia Anh) "Cogito ergo sum" (Tôi tư duy, tồn tại) "Lẽ phải hàng phân phối nhất, tin có nhiều lẽ phải" René Descartes (159 6-1 650, triết gia Pháp) Chương 12 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 12. 1...
 • 23
 • 237
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 13

Bài giảng triết học - Chương 13
... tường biệt thự Chương 13 Ý THỨC XÃ HỘI Aristotle (38 4-3 22 tr.CN, triết gia Hy Lạp) "Thi ca mang nhiều tính triết học đáng tâm nghiêm túc lịch sử" Arthur Schopenhauer (178 8-1 860, triết gia Ba Lan): ... Plato (43 0-3 49 tr.CN, triết gia Hy Lạp) "Nếu có tìm kiếm từ sống tốt đẹp vượt qúa nó, sống tốt đẹp mà tìm kiếm" Plotinus (20 4-2 69, triết gia Hy Lạp cổ đại cuối cùng) Chương 13 Ý THỨC XÃ HỘI 13. 3.2 ... ra?" David Hume (171 1-1 776, triết gia Anh) * Epicurus (34 1-2 70 tr.CN): người sáng lập trường phái khoái lạc Chương 13 Ý THỨC XÃ HỘI 13. 1 TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI 13. 1.1 Khái niệm tồn...
 • 45
 • 213
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 14

Bài giảng triết học - Chương 14
... Đạo Phật - Tấm thân ngũ uẩn, vô thường, luân hồi - Cái Tâm Chương 14 VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN Đạo Thiên Chúa - Thể xác tạm thời - Linh hồn vĩnh cửu 14. 1.1.2 Triết học phương ... đồng Chương 14 VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 14. 1.2 Triết học Marx 14. 1.2.1 Con người thống hai mặt - Sinh học: động vật cao cấp nhất, sản phẩm tiến hóa lâu dài sinh giới - Xã hội: ... giới hạn mà triết học tồn tại" Chương 14 VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN Nietzsche (184 4-1 900): "Con người sợi dây nối thú vật siêu nhân- sợi dây bắc qua vực thẳm" Hegel (177 0-1 831):...
 • 16
 • 208
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 15

Bài giảng triết học - Chương 15
... Giải thích giấc mơ Hậu Freud Chương 15 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI 15. 6 TRIẾT HỌC DUY KHOA HỌC Albert Einstein (187 9-1 955) Nhà khoa học vĩ đại có ảnh hưởng đến triết học "Chỉ có suy đoán táo bạo ... Ludwig Wittgenstein (188 9-1 951, triết gia Anh) - Sinh Vienna, viết tiếng Đức, làm việc Đại học Cambridge Chương 15 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI - Hai thời kỳ triết học Wittgenstein: Thời kỳ ... biệt, phát biểu che giấu chất Chương 15 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI "Đâu điều thực nói phát biểu thế?" - Triết học khoa học nghiên cứu logic ngôn ngữ Nhiệm vụ triết học phân tích luận lý cách...
 • 34
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng triết học cao cấpgiáo trình triết học¸bài giảng triết họcbài giảng triết học trung quốcbài giảng triết học hiện sinhbài giảng triết học mácleninbài giảng triết học mp3bài giảng triết học phương đôngbài giảng triết học powerpointbài giảng triết học haybài giảng triết học sau đại họcbài giảng triết học mác lênin mp3bài giảng triết học mác lêninphương pháp chuẩn bị bài giảng triết họcđề cương bài giảng triết học máclênintập bài giảng triết học mác lêninchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả