Bài giảng khí cụ điện

Bài giảng Khí cụ điện - chương 5

Bài giảng Khí cụ điện - chương 5
... Kiãúckhäúp II NAM CHÂM ĐIỆN ĐẠI CƯƠNG VỀ NAM CHÂM ĐIỆN i Φ N S N i N S a) S Hinh 5. 2.Nam chám âiãûn b) TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN Lỉûc hụt âiãûn tỉì ... ψ [J/cm] = -5 ,1.ψ [kg ] dδ dδ ψ I= L ;L =W G ψ =W nãn φm 5, 1 φm dG F= [kg ]; G dδ NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ VỊNG CHỐNG RUNG NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ VỊNG CHỐNG RUNG Hình 5. 5 Nam c hám ... CẤU ĐIỆN TỪ Φt δ Φδ Φr Hç nh 5. 1 Kãút cáúu m ảch tỉ ì 1.Thán m ảch tỉ ì; Nàõp m ảch tỉ ì ;3.khe hở kh ơng khí; KHÁI NIỆM CHUNG CƠ CẤU ĐIỆN TỪ Khi cho dng âiãûn chảy qua cün dáy cấu Hình 5. 1,...
 • 34
 • 1,049
 • 5

Bài giảng Khí cụ điện - chương 6

Bài giảng Khí cụ điện - chương 6
... Lò xo nhã Tiếp điểm 6 Ống ngắn mạch RÅ LE CM ỈÏNG DNG ÂIÃÛN CỈÛC ÂẢI KHẠI NIÃÛM CHUNG RÅLE CM ỈÏNG DNG ÂIÃÛN CỈÛC ÂẢI Rơle cảm ứng dòng điện cực đại dùng để bảo vệ cho mạch điện có cố q tải, ngắn ... lỉûc hụt l xo phn lỉûc nàõp mảch tỉì âỉåüc vãư phêa li ỈÏng våïi mảch tỉì chiãưu - xoay chiãưu cọ cạc råle chiãưu - xoay chiãưu RÅLE QỤA TI RÅLE ÂIÃÛN TỈÌ CHỈÅNG : RÅ LE RÅLE ÂIÃÛN TỈÌ RƠ LE TỐC ... tiãøu  Råle cỉûc âải - cỉûc tiãøu  Råle so lãûch  Råle âënh hỉåïng ÂÀÛC TÊNH CA RÅLE Âỉåìng biãøu diãùn quan hãû giỉỵa âải lỉåüng vo x v âáưu y ca råle gi l âàûc “ vo - “ v cn âỉåüc coi l âàûc...
 • 73
 • 758
 • 5

Bài giảng Khí cụ điện - chương 7

Bài giảng Khí cụ điện - chương 7
... d.Ba cỉûc ng NỤT ÁÚN KHẠI NIÃÛM CHUNG   Nụt áún (hay nụt báúm, nụt âiãưu khiãøn) dng âãø âọng - càõt mảch åí lỉåïi âiãn ạp Nụt áún thỉåìng âỉåüc dng âãø âiãưu khiãøn cạc rå le, cäng tàõc tå, ... quang sau dáy chy âỉït CẠC U CÁƯU CA CÁƯU CHY  u cáưu âäúi våïi cáưu chç sau:  Âàûc tuún ampe - giáy ca cáưu chç cáưn phi tháúp hån âàûc thiãút bë bo vãû  Khi cọ ngàõn mảch cáưu chç phi lm...
 • 29
 • 717
 • 3

Bài giảng Khí cụ điện - chương 8

Bài giảng Khí cụ điện - chương 8
... CHUNG Áptơmát TBĐ tự động cắt mạch điện có cố , dùng để bảo vệ cho mạch điện có cố q tải, ngắn mạch, sụt áp, truyền cơng suất ngược Ngồi còn dùng để đóng mở cho mạch điện khơng thường xun đóng mở ... quang Tiếp điểm làm việc Cuộn dây đóng Rơle nhiệt 6,7 Cơ cấu tự tuột khớp Rơle dòng điện cực đại 9, 10 Rơle điện áp 11 Cuộn dây cắt từ xa 12 Cần đóng cắt 13 Gối tựa APTOMAT APTOMAT APTOMAT APTOMAT...
 • 21
 • 605
 • 6

Bài giảng Khí cụ điện - chương 9

Bài giảng Khí cụ điện - chương 9
... âiãûn âãø khọa hồûc måí cạc van bạn dáùn ( thyristor, triac) Cäng tàõc tå cọ hai vë trê : âọng - càõt, âỉåüc chãú tảo cọ säú láưn âọng càõt låïn, táưn säú âọng càõt cọ thãø tåïi 1500 láưn mäüt ... Dng âiãûn âënh mỉ ïc Iâm    L dng âiãûn âi qua tiãúp âiãøm chênh chãú âäü lm viãûc giạn âoản - láu di, nghéa l åí chãú âäü ny thåìi gian cäng tàõc tå åí trảng thại âọng khäng láu quạ giåì Cäng ... khiãøn âäüng cå khäng âäưng bäü ba pha läưng sọc cáưn cọ kh nàng âọng u cáưu dng âiãûn bàòng ( 3- 7)Iâm  Kh nàng càõt våïi cäng tàõc tå xoay CẠC U CÁƯU K THÛT  Táưn s äú thao tạc  Säú láưn...
 • 26
 • 505
 • 0

Bài giảng Khí cụ điện - chương 10

Bài giảng Khí cụ điện - chương 10
... lớn, nên cắt dễ gây điện áp cao làm hỏng cách điện thiết bị điện Mặt khác hồ quang điện chiều khó dập tắt hơn, ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị đóng cắt Có nhiều dạng cấu điện từ chấp hành với ...  Mắc ắc quy song song với nguồn điện, TBĐ đóng cắt nặng nề VAN ĐIỆN TỪ KHÁI NIỆM CHUNG Van điện từ dùng để đóng, mở ống dãn chất lỏng chất khí cách đóng cắt điện vào cuộn dây CẤU TẠO Dây quấn ... KHÁI NIỆM CHUNG Trong cấu điện từ chấp hành nam châm điện phận chủ yếu Nó sinh lực điện từ cần thiết cho cấu làm việc Trong cấu điện từ, NCĐ chiều dùng phổ biến lý sau :  Làm...
 • 14
 • 508
 • 2

Bài giảng Khí cụ điện - chương 11

Bài giảng Khí cụ điện - chương 11
... trỡ i lng u mc khụng i, i lng u vo bin thiờn mt phm vi nht nh ng vi cỏc i lng dũng in, in ỏp, cụng sut ta cú cỏc b n nh tng ng Trong ú b n nh in ỏp l c dựng rng rói hn c ỉN AẽP SếT Tặè KHNG...
 • 10
 • 470
 • 2

Bài giảng "KHÍ CỤ ĐIỆN"

Bài giảng
... BÀI GIẢNG MÔN HỌC : KHÍ CỤ ĐIỆN CHUYÊN NGHÀNH : ĐIỆN TÀU THUỶ - ĐIỆN TỰ ĐỘNG CN Mở đầu I.Giới thiệu môn học: 1.Mục đích, yêu cầu: Trình bày sở lý thuyết khí cụ điện, giới thiệu ... thuyết sở để xây dựng, tính toán thiết kế khí cụ điện đề cập đến phần sau + Phần II: Trình bày nguyên lý cấu tạo, hoạt động khí cụ điện hạ áp – khí cụ thường gặp tàu thuỷ nghành công nghiệp Trình ... hoạt động khí cụ cao áp; Mặc dù tàu thuỷ gặp khí cụ loại này, xong với mong muốn trang bị cho kỹ sư điện kiến thức tổng thể loại thiết bị điện phổ biến hệ thống điện lý thuyết loại khí cụ cần thiết...
 • 95
 • 546
 • 3

bài giảng khi cu dien

bài giảng khi cu dien
... chạy cu n dây sinh từ trường Vật liệu sắt từ đặt từ trường bị từ hóa có cực tính ngược lại với cực tính cu n dây, vật liệu sắt từ bị hút phía cu n dây Nếu đổi chiều dòng điện cu n dây từ trường cu n ... phận gồm có : cu n dây mạch từ gọi chung cấu điện từ Mạch từ chia làm phần sau :  Thân mạch từ  Nắp mạch từ  Khe hở không khí δ làm thành phần: Khi cho dòng điện chạy qua cu n dây, cu n dây xuất ... hút điện : Khi cung cấp lượng cho cấu điện từ, nắp mạch từ hút phía lõi, khe hở không khí nắp lõi giảm dần Ứng với vị trí ban đầu nắp mạch từ có: δ = δ1 ; I=I ψ =ψ ; Ứng với vị trí cu i có: 1;...
 • 92
 • 596
 • 7

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 1 pps

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 1 pps
... KIỆN DẬP TẮT HỒ QUANG ĐIỆN U [V] U [V] L2>L1 T1 T2...
 • 44
 • 208
 • 3

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 4 pptx

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 4 pptx
... Theo định luật Bio - Xava - Laplace  Theo phương pháp cân lượng TÍNH TOÁN THEO ĐỊNH LUẬT BIO-XAVA-LAPLACE y dl2 B β i1 dF dl1 z x i2 M d H TÍNH TOÁN THEO ĐỊNH LUẬT BIO-XAVA-LAPLACE Xét đoạn ... khả chịu lực (độ bền) thiết bị điện FLĐĐmax : trị số lớn LĐĐ dòng điện ngắn, mạch sinh qua thiết bị điện ĐỘ BỀN ĐIỆN ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ Vậy độ bền điện động thiết bị điện cho dạng dòng ngắn mạch ... Trong  góc vectơ dl2 bán kính r TÍNH TOÁN THEO ĐỊNH LUẬT BIO-XAVA-LAPLACE Từ cảm điểm M :  i2 sin  dl dB   dH  4 r Thay 0 = 4. .1 0-7 (H/m) tích phân hai vế ta có : l2 i2 sin  B   10 dl...
 • 27
 • 388
 • 1

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 12 ppt

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 12 ppt
... CHUNG  Dao cách ly khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện cao áp dòng điện dòng điện nhỏ dòng định mức nhiều lần tạo nên khoảng cách an toàn nhìn thấy  Dao cách ly đóng cắt dòng điện dung đường ... đóng ngắt thể rõ ràng theo khoảng cách cách điện thẳng đứng Dao cách ly pha trạng thái đóng Dao cách ly pha trạng thái mở Dao cách ly pha KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP DAO NGẮN MẠCH KHÁI NIỆM CHUNG  ... tin Sơ đồ đặc trưng kiểu cho hình sau : KHÁI NIỆM CHUNG  Dao ngắn mạch khí cụ điện nhanh chóng tạo dòng ngắn mạch mạch điện Khi có tín hiệu rơle bảo vệ, giả sử máy biến áp tải, dầu nóng, rơle...
 • 26
 • 490
 • 1

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 13 pdf

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 13 pdf
... NIỆM CHUNG Thiết bị chống sét khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị điện, tránh hòng hóc cách điện điện áp cao từ khí (thường sét ) tác động vào Muốn dẫn xung điện áp cao sét gây nên xuống đất, ... hở phóng điện thiết bị chống sét đơn giản gồm điện cực, có điện cực nối đất điện cực nối với mạch điện  Khi làm việc bình thường khe hở cách ly phần tử mang điện với đất Khi có sóng điện áp chạy ... khe hở phóng điện ghép nối tiếp với cột chuỗi điện trở phi tuyến đặt vỏ cách điện kín Điện cực mũ cách điện nối với dây dẫn, điện cực đáy nối với đất NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG  Khi có điện áp cao,...
 • 22
 • 224
 • 1

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 14 pps

BÀI GIẢNG KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 14 pps
... KHÁI NIỆM CHUNG  Máy biến dòng điện (BI) hay biến dòng thiết điện dùng để biến đổi dòng điện có trị số lớn điện áp cao xuống dòng điện có trị số tiêu chuẩn 5A 1A, điện áp an toàn cung cấp cho mạch ... Computer Ancient CÁC THÔNG SỐ BI  Điện áp định mức trị số điện áp dây lưới điện mà biến dòng làm việc ,điện áp định cách điện phía sơ cấp thứ cấp biến dòng  Dòng điện định mức phía sơ cấp thứ cấp ... cho dụng cụ đo lường, rơle tự động hóa Như dụng cụ thứ cấp tách khỏi mạch điện cao áp nên an toàn cho người Cũng an toàn, đầu cuộn dây thứ cấp phải nối đất Các dụng cụ phía thứ cấp BU có điện trở...
 • 22
 • 223
 • 0

Xem thêm