Bài giảng gá lắp kết cấu nghề hàn

Giáo trình lắp kết cấu hàn phần 1

Giáo trình gá lắp kết cấu hàn phần 1
... Khoa Cơ Khí 1. 3.Sơ đồ nguyên lý trình hàn hồ quang tay 5 Hình1.3: Sơ đồ nguyên lý 1. Nguồn điện hàn ; 2.Cáp hàn ; 3.Kìm hàn ; Que hàn Vật liệu ; 6.Hồ quang hàn ; Khí bảo vệ ; 8.Vũng hàn 1. 3 Đấu nối ... hàn lại Khi lắp que hàn ta lắp vuông gócque hàn vào kìm hàn ( hình 1. 15) + Khi cần tháo que hàn ta dung tay bóp tay kẹp 3,lúc lò xo nén vào làm cho phần kẹp tĩnh kìm hàn mở ta nhả tháo que hàn ... này, tư hàn hàn hồ quang ký hiệu sau: Hàn sấp: D Hàn ngang: X Hàn đứng từ lên : Vu Hàn đứng từ xuống : Vđ Hàn trần: O * Các tư khác quy định sau: - Mối hàn (1G, 1F) cho tư hàn D - Mối hàn (2G,...
 • 41
 • 223
 • 0

Giáo trình lắp kết cấu hàn phần 2

Giáo trình gá lắp kết cấu hàn phần 2
... 20 Khoa C Khớ 22 26 28 30 32 10 a 21 h 1,5 p 21 34 12 21 2. 3.3 Mi hn giỏp mi vỏt mộp ch X b 605 S h 21 21 h Hỡnh 5.8 S b 12 14 16 12 18 14 h S b h 20 22 24 16 26 28 18 30 20 32 22 1.5 38 26 ... a + 0,5 10 0,5 21 h 1 0,5 2. 3 .2 Mi hn giỏp mi vỏt mộp ch V h b S 605 p a h1 b1 Hỡnh 5.7 S b 10 12 12 14 b1 82 10 a 11 21 h p 1,5 S 12 14 ,5 16 10 16 1,5 21 18 65 20 22 24 26 Trng Cao ng ngh ... 1 .2. Vt liu phụi hn + Thộp tm CT3 KT 20 0x90x3 (mm) + Thộp tm CT KT: 20 0 x90 x (mm) + Thộp tm KT: 150x 125 x9 (mm ) + Que hn (D4316:LB- 52U ; D4301 2, 5;3 ,2; 4 + Que hn thộp cỏc bon thp D43 02, 5;3 ,2; 4...
 • 35
 • 215
 • 1

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1
... : Trong thỉûc tãú cọ nhiãưu loải VL cọ trảng thại ỈSBD khạc : - Tuún - hon ton phi tuún - Khäng âäưng nháút sút quạ trçnh chëu ti - Tuún åí giai âoản váût liãûu chëu ti trng nh sau âọ qua mäüt ... : - Kãút cáúu cọ hçnh dảng âån gin, ỈSBD thỉåìng phán bäú khạ âäưng âãưu kãút cáúu, trë säú khäng låïn v thỉåìng dao âäüng miãưn ân häưi ca VL, nãn phẹp âo thỉåìng khäng cọ sai säú âạng kãø - ... ca trảng thại ỈS-BD nghiãn cỉïu KCCT : • Hiãûn viãûc tiãún hnh nghiãn cỉïu thỉûc nghiãûm cå hc váût liãûu v cäng trçnh thỉûc cháút l kho sạt sỉû thay âäøi ca trảng thại ỉïng sút - biãún dảng (ỈSBD)...
 • 6
 • 676
 • 22

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 2

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 2
... : 100 x 100 x 100 mm - 0,91 20 0 x 20 0 x 20 0 - 1,05 300 x 300 x 300 - 1,10 - Máùu trủ ( D x H ) : 71,5 x 143 v 100 x 20 0 mm - 1,16 150 x 300 - 1 ,20 20 0 x 400 - 1 ,24 2/ Thê nghiãûm xạc âënh cỉåìng ... cỉïng, 9- nàõp giỉỵ åí âáưu, 1 0- vng cäú âënh, 1 1- nàõp sau, 1 2- l xo nẹn, 1 3- c sụng, 1 4- qu bụa, 1 5- l xo gim cháún, 1 6- l xo kẹo âáûp, 1 7- äúng âënh hỉåïng, 1 8- âãûm chàõn bủi, 1 9- bng chia ... gamma.(h 2. 14) Hçnh 2. 14 Så âäư chủp tia gamma âãø d khuút táût 1-váût liãûu, 2- khuút táût, 3- bn phim, 4- chm tia, 5- chøn Hçnh 2. 15 Cạc lai khuút táût chøn a-thanh chøn qúc tãú , b- chøn Nga, c-...
 • 20
 • 700
 • 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 3

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 3
... wheatstone: Trãn hçnh 3. 12 thãø hiãûn så âäư cáưu gäưm âiãûn tråí R1, R2, R3, R4 näúi våïi thnh bäún nhạnh cáưu 1-2 , 2 -3 , 3- 4 , 4-1 Cạc âiãøm 1 -3 näúi våïi ngưn cung cáúp ; trãn âỉåìng chẹo 2-4 âàût trãn ... rung :(h .3. 9) Hçnh 3. 9 Tenzomet dáy rung a-så âäư ngun l b-cáúu tảo kiãøu âo màût ngoi:1-thán giạ, 2chán cäú âënh, 3- chán di âäüng, 4-dáy thẹp càng, 5-nam chám âiãûn nh tảo xung rung dáy c-cáúu ... tảo: (h 3. 8 a,b) Hçnh 3. 8 Tenzomet quang hc 1- v, 2-chán cäú âënh, 3- váût kênh cọ tiãu cỉû f, 4gỉång phàóng, 5-chán di âäüng, 6-táúm kênh måì cọ chia vảch, 7-làng kênh láúy ạnh sạng, 8-thë kênh...
 • 14
 • 575
 • 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 4
... phi kãø âãún hai u cáưu trại ngỉåüc : - Cáưn phi gáưn sạt våïi âiãưu kiãûn lm viãûc thỉûc tãú ca CT v kãø âãún âáưy â cạc úu täú tạc dủng lãn âäúi tỉåüng; - Tênh toạn cng âån gin cng täút Phỉång ... mäüt phỉång phạp toạn no âãø thỉûc hiãûn, lải ty thüc vo úu täú ch quan ca ngỉåìi thiãút kãú 2 .4 Xem xẹt cạc cáúu tảo liãn kãút v kãút cáúu CT Trong quạ trçnh toạn KCCT, âãø âm bo âäü bãưn v ... cạch cạc bỉåïc khung v nhỉỵng kêch thỉåïc khạc cọ nh hỉåíng trỉûc tiãúp âãún trảng thại ỉïng sút - biãún dảng ca âäúi tỉåüng; sau âọ, tiãún hnh bỉåïc kiãøm tra chi tiãút âäúi våïi kãút cáúu âi...
 • 8
 • 484
 • 8

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 5

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 5
... nọ.(h .5. 1; 5. 2) Hçnh 5. 1 Cáúu tảo liãn kãút : 1, 2- kãút cáúu, 3-gäúi cäú âënh, 4-gäúi di âäüng, 5- dáy neo, 6-gäúi tỉûa, 7- âáưu neo Hçnh 5. 2 Cáúu tảo liãn kãút thê nghiãûm táúm : 1-bi cáưu làn, 2-trủ ... kãút cáúu (h .5. 3 ; 5. 4) Hçnh 5. 3 Cạc biãûn phạp äøn âënh kãút cáúu: 1-giạ tỉûa, 2-kãút cáúu thê nghiãûm, 3-thanh chäúng, 4-gäúi tỉûa, 5- giạ giỉỵ äøn âënh, 6-dáy càng, 7tàngâå Hçnh 5. 4 Giỉỵ äøn ... báøy khúch âải 1-kãút cáúu thê nghiãûm, 2- n báøy, 3-trủ neo hay quang treo, 4-váût nàûng 1-kãút cáúu thê nghiãûm, 2- n báøy, 3-trủ neo hay quang treo, 4-váût nàng 4.3.2 Gáy ti trng bàòng cạc thiãút...
 • 20
 • 405
 • 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 6

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 6
... ghi loải RTP-50A (4 kãnh âo), -3 50A ( 16 kãnh âo), -5 50A (7kãnh âo), -6 70A, -7 70A (1 4-2 1 kãnh âo) v sau âọ chuøn âãún cạc mạy phán têch v xỉí l chuøn âäøi : DAA-100A, ADC-150a, -1 60 A, hồûc mạy ... Hçnh 6. 1 1- Cáúu tảo cạc thiãút bë âo dao âäüng âỉïng a-con làõc quạn tênh, b-thiãút bë âo qua ân báøy, c- thiãút bë âo qua l xo lạ 1- làõc quạn tênh, 2- l xo, 3- ân báøy, 4- âäưng häư âo , 5- giạ ... pháưn cọ táưn säú dao âäüng ráút gáưn ( h 6. 14) Hçnh 6. 14 Phán têch dao âäüng biãn a- cạc biãn âäü thnh pháưn khäng bàòng b- cạc biãn âäü thnh pháưn bàòng 6. 5 Phỉång phạp chuøn âäøi tỉì chuøn vë...
 • 18
 • 387
 • 3

Bài giảng tóm tắt kết cấu công trình

Bài giảng tóm tắt kết cấu công trình
... THẮNG KẾT CẤU CƠNG TRÌNH Bài giảng tóm tắt dành cho sinh viên ngành: - Quy hoạch thị - Cấp nước - Mơi trường ( TÍN CHỈ ) Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Hữu Lân - TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ - KẾT CẤU CƠNG TRÌNH ... Chương NỘI LỰC TRONG KẾT CẤU CƠNG TRÌNH Dưới tác dụng tải trọng tác động khác (như biến thiên nhiệt độ, chuyển vị gối tựa …), kết cấu phát sinh nội nội lực Xác định nội lực kết cấu nhiệm vụ mơn Sức ... chiều dài tính tốn lo cấu kiện sau: a) Đối với cột nhà nhiều tầng có số nhịp từ trở lên, liên kết dầm cột liên kết cứng: 42 lo = H với kết cấu sàn lắp ghép; lo = 0,7H với kết cấu sàn tồn khối (H...
 • 59
 • 601
 • 9

BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Phần đầu)

BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Phần đầu)
... 1 KHÁI NIỆM MÔN HỌC  Định nghiã: học kết cấu (CHKC) môn khoa học Lý thuyết – Thực nghiệm trình bày phương pháp tính toán kết cấu độ bền, độ cứng độ ổn định nguyên nhân ... tuổi thọ, độ tin cậy) MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)  Vị trí môn học: Quá trình thiết kế công trình bao gồm: CHKC & chuyên môn CHKC Chuyên môn Sơ đồ kết cấu Tính nội lực Tính tiết diện Khâu khó ... lún, chế tạo không xác MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)  Phương pháp nghiên cứu: Lý thuyết – Thực nghiệm: LT  Lý thuyết (LT): dự báo khả làm việc kết cấu LT  Thực nghiệm (TN): phát tính chất vật...
 • 40
 • 455
 • 6

Bài giảng: Phân tích kết cấu bằng MIDAS CIVIL

Bài giảng: Phân tích kết cấu bằng MIDAS CIVIL
... hoá kết cấu, sau lựa chọn đợc bảng nh sau: + Structure Type: lựa chọn không gian phân tích kết cấu có hình thức sau: phân tích 3-D, phân tích mặt phẳng X-Z, phân tích mặt phẳng Y-Z phân tích ... thông thành phốĐHGTVT 32 Bài giảng Midas Civil 7.Menu Results Hỗ trợ công việc tạo tổ hợp xem kết phân tích đợc: phản lực, biến dạng, nội lực ứng suất Xem kết phân tích toán Bài toán dao động riêng, ... Hữu Hng-Bộ môn Công trình giao thông thành phốĐHGTVT 31 Bài giảng Midas Civil Menu Analysis Hỗ trợ việc lựa chọn toán phân tích kết cấu: Bài toán dao động riêng, toán ổn định, toán phi tuyến vật...
 • 35
 • 699
 • 3

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7 doc

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7 doc
... 7. 1 Ý TƯỞNG Kết hợp phương pháp lực phương pháp chuyển vị để giảm ẩn số → đơn giản hoá toán Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: Phương pháp lực: ... Phương pháp hỗn hơp: ẩn số q L L L Chương 7: Phương pháp hỗn hợp L 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: qL2 L 4EJ L M2 Z1=1 HCB M1 r11 4EJ L o MP 2EJ L L & r21 qL X2=1 4EJ L Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 8EJ L3 r11 ... qL 280 EJ 70 Biểu đồ: o M P = M Z1 + M X + M P Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: qL qL2 140 qL2 140 qL2 140 MP qL2 140 Chương 7: Phương pháp hỗn hợp ...
 • 6
 • 691
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng về liên kết câubài giảng cơ học kết cấu 2bài giảng cơ học kết cấu 1gá lắp kết cấuslide bài giảng cơ học kết cấubai giang co hoc ket caubai giang dien tu ket cau be tong cot thepban ve ga lap ket caugiáo án bài giảng giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữbài giảng thiết lập và thẩm định dự án đầu tư chương 3 phân tích kỹ thuật công nghệbài giảng về tổng kết thí điểm kết quả chương trình chi tiêu trung hạncông tác ốp bảo vệ hoặc ốp trang trí công trình nên tiến hành sau khi đã hoàn thành các công tác xây lắp kết cấui phép lặp cú pháp a bài tập 1 hãy đọc các đoạn văn thơ sau và xác định những câu có lặp kết cấu cú pháp và phân tích kết cấu cú pháp đó tác dụng của phép lặp đóbài giảng chuyên đề tvgs công nghệ đúc hẫngbài tập cơ học kết cấuĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm