bộ đề bồi dưỡng hsg thi IOE cấp thành phố

bộ đề bồi dưỡng hsg thi IOE cấp thành phố

bộ đề bồi dưỡng hsg thi IOE cấp thành phố
... School:…………………………… TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG IOE MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC I Cool Pair Matching: Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG IOE MÔN TIẾNG ANH ... TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG IOE MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC PE CH H AD T IN NUM ER PL ASE 10 TRO SERS 11 M Y 12 BED OOM 13 E SY 14 NUM ER 15 COL _ UR 16 THI D 17 D AR ... post office B bookshop C clothing store D zoo 40 Mr and.Mrs Pike dinner at the moment A is having B are having C are eating D B & C are correct TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG IOE MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC...
 • 15
 • 394
 • 3

Bộ đề Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Bộ đề Bồi Dưỡng HSG Toán 8
... Câu 1: Rút gọn biểu thức: A = 75(41993 + + 42 + 5) + 25 Câu 2: Tìm số nguyên dơng n để: n1 988 + n1 987 + số nguyên tố Câu 3:Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm Gọi G trọng tâm tam ... n S = + + ữ m n + n p + p m ữ m n p Câu 2: Cho tích hai số tự nhiên 1 985 1 986 Hỏi tổng haio số có phải b 1 986 hay không? Câu 3: Một ngời xe gắn máy từ A đến B cách 200 km Cùng lúc có ngờ ... điểm ba cạnh Câu 1:1) Chứng minh rằng: 83 51634 + 82 41142 chia hết cho 26 2) Chứng minh A số phơng, biết A có dạng: A = 11 + 11 + 66 + 14 14 { 4243 4243 19 98 so 1000 so 999 so x4 + x + 2x + a...
 • 16
 • 251
 • 3

Bộ đề bồi dưỡng HSG lớp 4

Bộ đề bồi dưỡng HSG lớp 4
... 31 740 Bài4 Bài5 Bài6 Trờng Tiểu học Phú Gia b) 346 3 563 b) 12 345 6 + (1023 ì 9207 : 9) b) (x 18 246 ) : 308 = 1200 Trang Bộ đề ôn thi học sinh giỏi Năm học 2008-2009 Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp ... chẵn c Dãy số lẻ Trờng Tiểu học Phú Gia Trang Bộ đề ôn thi học sinh giỏi Năm học 2008-2009 Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp Môn: Tiếng việt4 (Đề số 04) ; (Thời gian làm 60 phút) Câu Hãy miêu tả ... Ngang, hàng Đồng Bài2: Bài3 Bài 4: Có gắn bó với em nh ngời bạn thân thiết Hãy viết văn tả nêu cảm nghĩ em Bài Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp Môn: Toán (Đề số 04) ; (Thời gian làm 60 phút) 1/...
 • 4
 • 252
 • 1

bộ đê bồi dưỡng hsg địa lý sưu tầm từ các tỉnh tham khảo lớp 12

bộ đê bồi dưỡng hsg địa lý sưu tầm từ các tỉnh tham khảo lớp 12
... Nam Bộ -HẾT - GIÁO VIÊN : TRẦN QUỐC THẮNG BA TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ SƯU TẦM TỪ CÁC TỈNH THAM KHẢO BỘ ĐỀ 06 Câu 1: (3,0 điểm) Xác định tọa độ địa ... 3:(7 điểm) GIÁO VIÊN : TRẦN QUỐC THẮNG BA TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ SƯU TẦM TỪ CÁC TỈNH THAM KHẢO a.Dựa vào At lát Địa Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc điểm mưa khu ... QUỐC THẮNG BA TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ SƯU TẦM TỪ CÁC TỈNH THAM KHẢO Tây Ngun Đơng Nam Bộ Đồng sơng Cửu Long 1442 4391 7748 Hết 15,6 204,3 229,9 BỘ ĐỀ 04 Câu 1: ( 2đ ) Xác...
 • 14
 • 293
 • 0

Bo de boi duong HSG Toan 8

Bo de boi duong HSG Toan 8
... (x+y)2 = (x+9)2 Câu 6: Cho lục giác lồi ABCDEF, đường thẳng AB, EF cắt P, EF CD cắt Q, CD AB cắt R Các đường thẳng BC DE; DE FA; FA BC cắt S,T,U AB CD EF BC DE FA = = = = CMR: Nếu PR QR QP US TT TU ... ABCD Trên BD lấy M, từ M kẻ đường vuông góc AB, AD E, F a, CMR: CF = DE; CF ⊥ DE b, CMR: CM = EF; CM ⊥ EF c, CMR: CM, BF, DE đồng qui ĐỀ SỐ 13 Trường THCS Thành Thọ Bài tập tự Luyện 4 2 Câu 1: ... 5: giao Ax Cy Lấy O, D, E trung điểm BP, BC, CA a, CMR: VODE đồng dạng với VHAB b, Gọi G trọng tâm VABC CMR: O, G, H thẳng hàng ĐỀ SỐ 28 Trường THCS Thành Thọ Bài tập tự Luyện Câu 1: x2 + y +...
 • 25
 • 72
 • 0

Bộ đề bồi dưỡng HSG môn Toán 9

Bộ đề bồi dưỡng HSG môn Toán 9
... = x y Khi ú: y ( x ) 7( x ) = 49 ( x )( y ) = 49 (Vi x ) 49 y7= x7 49 Z x l c ca 49 y Z y Z x7 x = x = { x} = { 42;0;6;8;14;56} x = 49 ( x; y ) = { ( 8;56); (14;14)( 56;8)} ... x y + 215 = Hpt xy y + 78 = x xy 19 = y ( x y ) = 78 x 19 x y + 215 = x + 721x 722 = x x + 215 = x 19 x 19 x 19 y = y = 3x 3x y = 3x (a + b) = x = a ... khỏc: (1) 9x2- 27x + 27 = y3= ( x ) + 27 >0 y> 0; tng t : x > 0; z > a Xột x t (3) 9z2 27z = x3- 27 9z (z 3) z Tng t y T (4) x = y= z = b Xột < x < T (3) 9z2- 27z = x3 27 < 9z (z-3)...
 • 52
 • 160
 • 0

BỘ ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG LỚP 2

BỘ ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG LỚP 2
... …………………… Bài 30: Hai lớp 2A 2B thăm đền Cổ Loa, dự định lớp đoàn Để chia thành hai đoàn có số người nhau, cô giáo chuyển bạn nữ lớp 2A sang lớp 2B chuyển bạn nam lớp 2B sang lớp 2A Lúc đoàn có 30 ... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………… Bài 22 : Gói kẹo chanh gói kẹo dừa có tất 23 5 kẹo Riêng gói kẹo chanh có 120 Hỏi: a) Gói kẹo dừa có kẹo? b)Phải bớt gói kẹo chanh kẹo để ... Bài 15: Tìm chữ số x, biết: a) 35x < 3 52 b) 20 7> x 70 c) 199< xxx < 29 9 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……… Bài 16: Em viết 12 thành tổng số hạng nhau(càng viết nhiều...
 • 8
 • 75
 • 0

bộ đề bồi dưỡng HSG lớp 6 phần 1

bộ đề bồi dưỡng HSG lớp 6 phần 1
... B D A 10 A 11 A 12 A 13 C 14 B 15 C III (2,5 im) Mi cõu ng t ỳng cho 0,5 im 16 does the farmer produce ? 17 are wasting 18 Are you going to / Will you buy? 19 flows 20 .dont grow IV (10 im) ... in the glass A isnt B arent C is YOUR ANSWERS 11 16 12 17 13 18 D but D I D are 14 19 10 15 20 II Cung cp ng t ỳng cho ng t ngoc (3ms) ... in the garden 10 Look! She (13 )(come) 11 What there (14 )(be) (15 )(drink) for dinner? YOUR ANSWERS 11 12 13 14 10 15 III c on sau, chn ỏp ỏn thớch hp nht cho...
 • 28
 • 99
 • 0

BỘ ĐỀ bồi dưỡng HSG lớp 6 MÔN ANH HAY

BỘ ĐỀ bồi dưỡng HSG lớp 6 MÔN ANH HAY
... anything interesting (6) TV? John is often late (7) school but I am always early I live only a few yard (8).the bus stop Lets listen.(9).some music.(10)the radio =>1 2.3.4 5 .6 78 10 Question Rewrite ... country 6, Everyday I go to school by bicycle but my father goes to work in his car III/ Em cho dạng từ ngoặc để hoàn thành câu sau (4đ) 1, beautiful 2, singer 3, feet 4, farmer 5, good looking 6, ... A- PHONETIC: 0.25 p * 10 = 2.5p 1.B 2.B 3.C 4.D 5.C 6A 7.A 8.D 9.B 10.B B- VOCABULARY & GRAMMAR I/ 0.25 p * 10 = 2.5p 1.C 2.C 3.A 4.C 5.B 6. D 7.D 8.B 9.A 10 B II/ 0.25 p * 10 = 2.5p are is sitting...
 • 24
 • 96
 • 0

Kết quả thi IOE cấp thành phố

Kết quả thi IOE cấp thành phố
... tuy~n dv thi eftp toan qU6c, thu tnrang eac dan vj co k€ hO\lch b6i duang them cho cac hQc sinh co ten trang danh sach d~ cac em d\lt ~ich cao han nfra trang ki thi dp toan qu6e s~p d€n (vong thi ... fJi,}m 56 llin thi TrU'ang Thai gian thi 'S -;r :'"V.m He;> ten va fla Nanq TrU'O'no THCS LU'O'noThe Vinh Qu.;.n Li~n Chltu phu! 48 oiav 300 689\lU $.IG ,,: I- '"I~it"$iI 25 Le Thi Thao Uyen 8a ... 69233205 Phan Thi Quynh NhU' 300 phOt 39 giay TrU'ang Tieu hoc Tran Van On QUan Hai Chau 17 70003695 Dinh Uven My 300 pMt 39 giay TrU'ang Tieu hoc Nguyen Thai Hoc Quan San Tra 18 70681997 Kieu Thi PhU'O'ng...
 • 0
 • 235
 • 0

Tuyển Tập 300 Đề Thi Bồi Dưỡng HSG Toán 9 Cấp Tỉnh

Tuyển Tập 300 Đề Thi Bồi Dưỡng HSG Toán 9 Cấp Tỉnh
... dự, thi đấu vòng tròn lượt (hai đội thi đấu với trận) a) Chứng minh sau vòng đấu (mỗi đội thi đấu trận) ln tìm ba đội bóng đơi chưa thi đấu với b) Khẳng định khơng đội thi đấu trận? ĐỀ THI TỦN ... dấu ĐỀ THI TỦN SINH VÀO 10 THPT CHUN NGŨN TRÃI- HẢI DƯƠNG 2008-20 09 46 Tài Liệu Bời Dưỡng HSG Toán 47 ĐỀ THI TỦN SINH VÀO 10 THPT CHUN TỈNH VĨNH PHÚC 2012-2013( All thi sinh) ... Câu IV Giả sử A tập tập số tự nhiên ¥ Tập A có phần tử nhỏ 1, phần tử lớn 100 x thuộc A ( x ≠ 1) , ln tồn a, b thuộc A cho x = a + b ( a b ) Hãy tìm tập A có số phần tử nhỏ ĐỀ THI TỦN SINH VÀO...
 • 214
 • 4,203
 • 15

Bài tập,đề thi và các chuyên đề bồi dưỡng HSG về máy tính bỏ túi

Bài tập,đề thi và các chuyên đề bồi dưỡng HSG về máy tính bỏ túi
... theo chữ số máy tính tốn) Bài (4 điểm) Giải phương trình (lấy kết với chữ số tính máy) 130307+140307 1+x =1+ 130307-140307 1+x Bài (6 điểm) Giải phương trình (lấy kết với chữ số tính máy) : x+178408256-26614 ... suất ghi số máy vào tờ giấy thi, cần xem xét cụ thể thống Hội đồng chấm thi điểm Tuy nhiên điểm số cho khơng q 50% điểm số Khi tính tổng số điểm tồn thi, phải cộng xác điểm thành phần bài, sau cộng ... mua máy tính trị giá 4,5 triệu đồng Hãy so sánh hiệu cách gửi nói với cách gửi có kỳ hạn tháng với lãi suất 0,8% tháng(cách nhanh đạt nguyện vọng An hơn) n > 0, 24995 k =1 k ( k + 1)( k + 2) Bài...
 • 141
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg tiếng anh cấp thành phố lớp 9 bộ gdđt tp hcmchuyên đề bồi dưỡng hsg tin học thptchuyên đề bồi dưỡng hsg tin học thcschuyên đề bồi dưỡng hsg tin họccác chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 6đề thi hsg toán 7 cấp thành phốcác chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 12chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 12các chuyên đề bồi dưỡng hsg toán lớp 9chuyên đề bồi dưỡng hsg toán lớp 9đề thi hsg toán 9 cấp thành phốđề thi hsg toán 8 cấp thành phốđề thi hsg toán 6 cấp thành phốcác chuyên đề bồi dưỡng hsg toán lớp 6các chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 8giao an bai nha ba ngoaiskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGSKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”skkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANSKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ ViettronicsGiải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Quốc tế DeltaHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)báo cáo ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTlich sử phát triển cờ vua việt nam và thế giớiTIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KON TUMsáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8skkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT TỉnhFlyers 9 ok