CHƯƠNG 7 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ)

15. Bai giang 7 - Ky thuat phan tich rui ro - CHThi doc

15. Bai giang 7 - Ky thuat phan tich rui ro - CHThi doc
... 5% * $12.50 = 10% * $ 17. 50 20% * $22.50 35% * $ 27. 50 25% * $35.00 5% * $50 00 NPV = -2 0 + 27. 75/1.1 = 5.23 Kết : Thực dự án 0.625 + 1 .75 + 4.5 + 9.625 + 8 .75 + 2.5 $ 27. 75 Mơ Monte Carlo mơ hình ... dạng hóa Rủi ro khơng có tính hệ thống  Có thể đa dạng hóa Các loại rủi ro ? Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chánh Rủi ro có tính chiến lược Các loại rủi ro ? RỦI RO KINH DOANH Rủi ro kinh doanh ... tích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Phân tích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phân tích rủi ro ?...
  • 76
  • 320
  • 0

Chương 7: Phương sai thay đổi

Chương 7: Phương sai thay đổi
... thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 1: Phương sai sai số không đổi) Bản chất phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai sai số thay đổi) Bản chất phương sai thay đổi phương ... chất phương sai thay đổi Khi giả thiết phương sai không thay đổi mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất phương sai ... luận có tượng phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi Dùng phương pháp bình phương nhỏ có trọng số nh sau : Xét mô hình hồi qui hai biến sau: Yi = β1 + β X i + U i Theo phương pháp OLS...
  • 16
  • 1,519
  • 21

Tài liệu Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán pdf

Tài liệu Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán pdf
... am u • Thu n ti n • M u ng u nhiên • M u có m c ích • M u phân t ng Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n oán Các K thu t Phân tích Các công c nh tính • Phân tích n i dung • Phân tích áp ... Development Thu th p D li u & Ph n h i Các Ho t Ho ch nh Thu th p d li u Thu th p d li u Ch Ph ng C t lõi Phân tích d li u Ph n h i d li u Ti p t c Theo u i ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch ... Có kh n ng thiên v h i áp Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n oán Quan sát Tr c ti p Là m t ph ng pháp t t b sung h tr cho ph ng v n Th ng khó thu c nh ng d li u trung th c • Con...
  • 7
  • 341
  • 1

Tài liệu Cở sơ phân tích - lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản pptx

Tài liệu Cở sơ phân tích - lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản pptx
... axit - bazơ 17 10.4.3 Dung dịch đệm 19 10.4.4 Đường chuẩn độ axit yếu 26 10.4.5 Đường chuẩn độ bazơ yếu 32 Chương 10 thuyết chuẩn độ Axit Bazơ hệ đơn ... để chuẩn độ axit - bazơ Trong phương pháp chuẩn độ axit - bazơ, axit bazơ mạnh luôn dùng làm thuốc thử chuẩn phản ứng với tham gia chúng xảy hoàn toàn so với phản ứng với tham gia axit bazơ yếu ... 2 10.4.1 Chuẩn độ axit mạnh bazơ mạnh 10.4.2 Chuẩn độ bazơ mạnh axit mạnh 13 10.4 Đường chuẩn độ axit yếu bazơ yếu 13 10.4.1 Tính pH dung dịch chứa cặp axit - bazơ liên...
  • 33
  • 1,394
  • 10

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính - chương 7 - chính sách phân chia lợi tức và giá trị doanh nghiệp
... (nên không chia hay chia cổ tức ít) Tóm lại @ Chính sách phân chia lợi tức có ảnh hưởng đến giá trò DN @ Cần xây dựng sách sở: Có lợi cho DN cổ đông III Các hình thức chi trả lợi tức cổ phần ... giá trò doanh nghiệp * N áu h äi đ àu tư kh âng nhiềàu T ùnh l õng phí vốán Nế hộ đầ khô hi Trá lã hí Chính sách phân chia lợi tức lợi ích cổ đông a Khi dùng nhiều lợi nhuận ròng để chia cổ tức ... chia cho cổ đông Doanh nghiệp nên chọn sach nào? nen chon sách nao? Chính sách chọn phải mang lại cho lợi ích cao cho cổ đông cho DN (tạo điều kiện tăng giá trò DN) II Chính sách phân chia lợi...
  • 14
  • 333
  • 0

Chương 7 Phương sai thay đổi

Chương 7 Phương sai thay đổi
... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mô hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét mô ... tuyến tính, không chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ Vì phương sai β không ˆ bé nên β không ước lượng hiệu 2 Với mô hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : ∑x σ ˆ Var ... tiến, sai lầm phạm phải - Do người học hành vi khứ - Do mẫu có giá trị bất thường (hoặc lớn nhỏ so với giá trị khác) Hiện tượng phương sai không đồng thường gặp số liệu chéo II Hậu phương sai thay...
  • 13
  • 519
  • 2

slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét ... β 2* ước lượng tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ β khơng Vì phương sai ˆ bé nên β khơng ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng ... thay đổi Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng hiệu Ước lượng phương sai ước lượng OLS bị chệch nên kiểm định t F khơng đáng tin cậy Kết dự báo khơng hiệu sử dụng ước lượng...
  • 14
  • 2,551
  • 0

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... Squares) Khắc phục mô hình có kể đến HET => Kinh tế lượng nâng cao Khắc phục phương sai thay đổi b Dùng WLS Khắc phục phương sai thay đổi Khi Đối với phương pháp OLS có trọng số ¦ w e ¦ w (Y i ... Eviews Xi ei E1 E Xi vi vi Phương pháp thường tiến hành Eviews 1/2/2013 5 Khắc phục phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi a Ước lượng với ma trận White Ước lượng với ma trận White Khắc ... 1/2/2013 Phát phương sai thay đổi ¾ Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp kiểm định White E1 E X 2i E3 X 3i Ui Bước : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính...
  • 3
  • 194
  • 0

Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán

Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán
... u • Thu n ti n • M u ng u nhiên • M u có m c đích • M u phân t ng Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n đoán Các K thu t Phân tích Các công c đ nh tính • Phân tích n i dung • Phân tích ... Development Thu th p D li u & Ph n h i Các Ho t đ ng C t lõi Ho ch đ nh Thu th p d li u Thu th p d li u Ch Ph Phân tích d li u Ph n h i d li u Ti p t c Theo đu i ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin ... Có kh n ng thiên v h i đáp Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n đoán Quan sát Tr c ti p Là m t ph ng pháp t t đ b sung h tr cho ph ng v n Th ng khó thu đ c nh ng d li u trung th c •...
  • 7
  • 209
  • 0

Tài liệu CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH pptx

Tài liệu CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH pptx
... T Phương Thảo ĐHBK 19 Chất thị phương pháp phân tích thể tích Cơ chế thị Chỉ thị thuận nghịch - khoảng chuyển màu: ßi Ind + Z IndZ ki GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK 20 Chất thị phương pháp phân tích ... Chất thị phương pháp phân tích thể tích DD chuyển từ màu sang màu [Ind]/[IndZ] chuyển từ tỷ lệ sang tỷ lệ khác GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK 22 Chất thị phương pháp phân tích thể tích C+X→A+B → ... Chất thị phương pháp phân tích thể tích Điều kiện chọn chất thị Xác định điểm cuối với độ xác cao: GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK 25 Chất thị phương pháp phân tích thể tích Phân loại chất thị (theo...
  • 111
  • 303
  • 3

CHƯƠNG 7 - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN độ

CHƯƠNG 7 - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN độ
... dụ: phân tích oxy hoà tan ta không chuẩn độ trực tiếp O2 mẫu mà ta chuẩn độ hàm lượng I2 phóng thích với chất chuẩn độ Na2S2O3 thị hồ tinh bột 7. 3 Phân loại 7. 3.1 Phƣơng pháp trung hoà Phương pháp ... sử dụng phương pháp 7. 3.3 Phƣơng pháp kết tủa Dựa phản ứng chất cần phân tích với thuốc thử tạo thành hợp chất tan Các tiêu chất lượng nước sử dụng phương pháp 7. 3.4 Phƣơng pháp chuẩn độ tạo phức ... Trong đó: - Vtb: thể tích trung bình dung dịch NaOH 0,01N sử dụng chuẩn độ - N: nồng độ đương lượng dung dịch NaOH sử dụng - 44: đương lượng gram CO2 - Vm: thể tích nước đem chuẩn độ - 1.000 hệ...
  • 7
  • 13,710
  • 65

GIẢI BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH - CHƯƠNG 7 PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

GIẢI BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH - CHƯƠNG 7 PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG
... thường phân tích khối lượng ta thường cho dư thuốc thử trường hợp nên cho dư 20% số ml NH4OH cần sử dụng 2.8 ml 7. 18 0,8325g hợp kim Cu + Sn + Zn Phân tích phương pháp phân tích khối lượng, ... Bài Tập Hóa Phân Tich Khoa Công nghệ Hóa Học ĐS: 57% ; 0,32% 7. 8 Chế hóa 0 ,75 g mẫu thuốc trừ sâu DDT (C14H9Cl5 ) với HNO3 bốc khói làm kết tủa Clo thóat dạng AgCl 0,239 g AgCl Tính % khối lượng ... Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich Khoa Công nghệ Hóa Học Tính nồng độ mol/lít H2SO4 Khối lượng dạng cân BaSO4 a mg thu từ Vmẫu là: 405,6 mg => 405.6 * 1 0-3 g Khối lượng dạng cần xác...
  • 7
  • 15,992
  • 396

chương iii kỹ thuật phân tích thể tích phương pháp chuẩn độ

chương iii kỹ thuật phân tích thể tích phương pháp chuẩn độ
... III. 1 Một số khái niệm PPPT thể tích: pp định lượng cấu tử X dựa phép đo thể tích Cấu tử X (Cx ?) + dd chuẩn C (biết CT) → định phân hay phép chuẩn độ C + X → A + B : p.ứ chuẩn độ Chuẩn độ ... Đường cong chuẩn độ acid–base Đường cong chuẩn độ tủa Đường cong chuẩn độ phức Đường cong chuẩn oxy hóa khử Đường cong chuẩn độ nhiệt cho phản ứng tỏa nhiệt III. 3 Chất thị PPPT thể tích 3.1 Định ... BrO3-, dư BrO3→ dd cần chuẩn độ có màu vàng nâu Chuẩn độ chất khử (không màu) = Ce4+, dư Ce4+ → dd cần chuẩn độ có màu vàng 16 III. 4 Các cách chuẩn độ thông dụng 4.1 Chuẩn độ trực tiếp (direct...
  • 16
  • 699
  • 0

Chương 7: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ AXIT NUCLEIC pot

Chương 7: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ AXIT NUCLEIC pot
... Nguyên tắc phương pháp giải trình tự theo Sanger Giải trình tự đoạn oligonucleotide theo phương pháp enzyme học Các phương pháp cải biên từ phương pháp Sanger  Xác định trình tự máy tự động: Trong ... 2 Phương pháp hóa học (Maxam Gilbert) Dựa vào thủy giải đặc trưng phân tử DNA cần xác định trình tự phương pháp hóa học Trước hết DNA đánh dấu P32 đầu Sau đó, chúng chia thành năm phân đoạn, phân ... Giải trình tự đoạn oligonucleotide theo phương pháp hóa học Phương pháp enzyme học Sanger thông qua việc sử dụng dideoxynucleotide Dựa vào tổng hợp nhờ enzyme DNA polymerase mạch bổ sung cho trình...
  • 8
  • 247
  • 1

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap chương 7 phuong phap phan tich khoi luongmột số phương pháp thống kê có thể vận dụng để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpphương pháp phân tích đạo đức kinh doanhphương pháp chuẩn độ thể tíchphương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượngphương pháp phân tích rủi ro trong doanh nghiệpcác phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệpcác phương pháp phân tích tài chính trong doanh nghiệpphương pháp phân tích kết quả kinh doanhcác phương pháp chuẩn độ thể tíchphương pháp chuẩn độ thể tích là gìhóa phân tích phương pháp chuẩn độ oxi hóa khửbài tường trình phân tích định lượng phương pháp chuẩn độ kết tủavận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 20062009vận dụng các phương pháp thống kê phân tích thống kê hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội habubank giai đoạn 20052009Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.những bài văn tả về cảnh đẹp của quê hươngNghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư SêĐỊA VẬT LÍ GIẾNG KHOAN HOANG VĂN QUÝBài 21. Ôn tậpPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPHÁT TRIỂN CÂY CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAIGiây, thế kỉPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ - MINH GIẢI DVLGK - XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ BÃO HÒACông nghệ sản xuất vangTự chọn (6,). Luyện tập: Axit nitric và muối nitratPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải VânPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCBài 22. p-ph, nhBài 20. k, kh