DẠNG đề KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 5 toán THPT

Đề kiểm tra 15 phút lần 5

Đề kiểm tra 15 phút lần 5
... Class: 15- MINUTE TEST (§Ò A) Name: (English 11 - Unit 12&13) Class: 15- MINUTE TEST (§Ò B) Name: (English 11 - Unit 12&13) I Choose the word which best fits each gap of the sentence (5 pts) ... different (whose/ who/ that/ whom) I Choose the word which best fits each gap of the sentence (5 pts) On 489 athletes took part in the 1st Asian Games.( got rid of/ gave up/ participated in/ ... and Korean ( whom/ who/ that/ whose) II Rewrite the sentences, using omission of relative clause (5pts) I didn’t like the man we met yesterday The bed I slept in was very modern The beef we had...
 • 2
 • 178
 • 0

de kiem tra 15 phut lan 5

de kiem tra 15 phut lan 5
... Giá trị m : A.123g B.12,3 g C 15, 6g D 156 g Câu 10 : Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit anken A thu 6,72 lít CO2(đkc) CTPT A : A.C3H6 B.C2H6 C C2H4 D C3H8 Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học (đề 3) Câu ... Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học (đề 2) Câu 1: Để phân biệt chất: toluen, benzen, stiren người ta dùng A.Dd ... hoàn toàn ankin A thu 6,72 lít CO 2(đkc) 3,6g H2O CTPT A : A.C3H6 B.C2H2 C C2H4 D C3H4 Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học (đề 4) Câu 1: Để phân biệt chất: toluen, stiren, hexan người ta dùng : A.Dd...
 • 5
 • 162
 • 0

Bo de kiem tra 15 phut Anh 8 (theo tung tuan)

Bo de kiem tra 15 phut Anh 8 (theo tung tuan)
... old / learn / grade =>I am not old enough to learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at home alone => 3.My sisters / good / understand these questions ... câu trả lời 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want to give you a book a.there b.here ... by bicycle last year III.4 từ cho đ (1đ) 1.wrote 3.bought 2.built 4.listened 5.took 6.had Test I.Mỗi câu cho đ (3đ) 7.used 8. made 1.listened 2.bought 3.built II.Mỗi câu cho đ (5đ) 1.in/in 2.at...
 • 13
 • 587
 • 8

Đề kiểm tra 15 phút môn vật lý lớp 10 -5 ppt

Đề kiểm tra 15 phút môn vật lý lớp 10 -5 ppt
... A 100 0 vòng B 2000 vòng C 500 vòng D 100 vòng Phiếu trả lời câu hỏi Môn kiemtra15 (Đề số 2) Lưu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trước làm Cách ... án trả lời Cách tô :  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiemtra15 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ...
 • 6
 • 333
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU pot

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU pot
... Viết cấu hình e nguyên tử Y? Câu 4:(1đ) Nguyên tử Br có 35e lớp vỏ Cho biết số e độc thân có ion Br1-? ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15P Môn: Hóa Học 10TN Câu 1:(3,5đ) Viết cấu hình e cho biết loại nguyên tử...
 • 3
 • 1,998
 • 15

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÍ 12 - Đề 5 pot

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÍ 12 - Đề 5 pot
... tác dụng sức đẩy Archimède, khối lượng riêng không khí d = 1,3g/lít A T' = 2,00024s B T' = 2,00015s C T' = 1,99993s D T' = 1,99985s E T' = 1,99978s Câu hỏi 9: Một lắc đơn có chu kỳ T = 1s vùng ... 21048' C α = 16042' D α = 11019' E α = 50 43' Câu hỏi 10: Một lắc đơn có chu kỳ T = 1s vùng điện trường, lắc có khối lượng m = 10g kim loại mang điện tích q = 1 0 -5 C Con lắc đem treo điện trường hai ... đơn có chu kỳ T = 1s vùng điện trường, lắc có khối lượng m = 10g kim loại mang điện tích q = 1 0 -5 C Con lắc đem treo điện trường hai kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu , đặt thẳng...
 • 3
 • 239
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA – ĐỀ 5 doc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA – ĐỀ 5 doc
... tráng gương Hãy xác định công thức cấu tạo A ,B,C,D,E,F viết công thức đồng phân Cistrans A ,nếu có Câu VI (5 điểm) Từ đá vôi ,than đá ,muối ăn ,không khí nước (các chất xúc tác điều kiện cần ... d anđêhit benzoic e anilin Cho H=1, O=16, N=14 ,Na=23, C=12,Ca=40,Mg=24,Fe =56 ,Cu=64,Ba=137,Al=27 , Si=28, S=32 ,Zn= 65 Ghi :Thí sinh sử dụng máy tính cá nhân ...
 • 2
 • 397
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HÓA HỌC– ĐỀ SỐ 5 ppt

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HÓA HỌC– ĐỀ SỐ 5 ppt
... CH3OH C2H5OH C C2H4(OH)2 C3H5(OH)3 D Kết khác Câu hỏi 7: Một rượu no đơn chức A có tỉ khối rượu no B 0 ,5 Khi cho khối lượng A B tác dụng với natri dư thể tích khí thoát từ B lớn gấp 1 ,5 từ A Mặt ... công thức phân tử hai rượu A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C4H9OH C C3H5OH C4H9OH D Các câu A, B, C sai Câu hỏi 6: Thí nghiệm 1: Trộn 0, 0 15 mol rượu no X với 0,02 mol rượu no Y cho hỗn hợp tác dụng hết ... dụng hết với Na 1.,008 lít H2 Thí nghiệm 2: Trộn 0,02 mol rượu X với 0, 0 15 mol rượu Y cho hỗn hợp tác dụng hết với Na 0, 952 lít H2 Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp rượu thí nghiệm...
 • 3
 • 202
 • 0

bộ đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 8 theo từng tuần

bộ đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 8 theo từng tuần
... sẵn để hoàn thành câu sau theo ví dụ dới 0.I / not / old / learn / grade =>I am not old enough to learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at home ... I.Chọn câu trả lời 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want to give you a book a.there ... used to living on a farm d.those d.the most difficult d.apart d.has worked/for Đáp án Đề khảo sát tiếng anh học kì I Test I.Mỗi câu cho 0,5 điểm 1.goes/went 2.did you ?/wrot 3.are watching 4.doesnt...
 • 12
 • 962
 • 5

Xem thêm