“ VẬN DỤNG TOÁN VECTƠ CHO VẬT LÝ 10 PHẦN CƠ HỌC”.

Giáo án vật 10 phần học pot

Giáo án vật lý 10 phần Cơ học pot
... giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Định luật III Newton Sự tương tác vật Quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3 Khi vật tác dụng lên vật khác lực Giới thiệu ví dụ sgk Nhấn mạnh tính chất hai 10. 4, ... niệm quán tính a) Mọi vật quay quanh trục có mức khái niệm quán tính quán tính Mức quán tính vật lớn Ghi nhận khái niệm mức quán vật khó thay đổi tốc độ góc ngược lại Giới thiệu mức quán tính ... tốc vật a) Gia tốc vật : Từ (1) (2) suy : Hướng dẫn để học sinh tính gia F  .m.g 200  0,25.40 .10 tốc vật a=  =2,5(m/s2) Tính vận tốc vật Hướng dẫn để học sinh tính vân tốc vật Hướng dẫn để học...
 • 79
 • 293
 • 0

Giáo án vật 10 phần học ppt

Giáo án vật lý 10 phần Cơ học ppt
... c«ng thøc (10. 1) - Xem h×nh H10.3 vµ t×m hiĨu c¸ch chøng minh c«ng thøc (10. 2) SGK - §äc phÇn 3, vÏ h×nh H 10. 4 SGK, Chøng ming c«ng thøc céng vËn tèc (10. 3) - T×m hiĨu c«ng thøc (10. 3) c¸c tr­êng ... hệ vật - Chuẩn bị số đoạn video chuyển động hệ vật thực tế C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(5 phút): Khái niệm hệ vật, nội lực, ngoại lực HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO ... cân vật rắn giá đỡ nằn ngang Các dạng cân Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Quan sát H 26.8 Trả lời câu hỏi sách nằm n? - Đọc phần 6, xem hình H26.9, H 26 .10, nêu điều kiện cân vật rắn...
 • 107
 • 244
 • 0

Giáo án Vật 10 phần học pot

Giáo án Vật lý 10 phần Cơ học pot
... chç cßn th¾c m¾c ë bµi Ngµy so¹n: …/…./2 010 Ngµy gi¶ng : …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 LípB 19 Giáo án vật 10 Sông Mã GV: Vũ Hoàng Việt Trường THPT ... bÞ cho bµi sau Ngµy so¹n: …/…./2 010 Ngµy gi¶ng : …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 LípB TiÕt Sù r¬i tù 23 Giáo án vật 10 Sông Mã GV: Vũ Hoàng Việt Trường ... cđa x, v, s vµ ®Ỉc biƯt lµ a Ngµy so¹n: …/…./2 010 Ngµy gi¶ng : …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B …/.…/2 010 Líp B 12 Giáo án vật 10 Sông Mã GV: Vũ Hoàng Việt Trường THPT Generated...
 • 212
 • 245
 • 0

450 bài tập Vật 10 phần Động học potx

450 bài tập Vật lý 10 phần Động học potx
... động Bài 56: Một vật chuyển động thẳng biến đổi qua A với vận tốc v , qua B với vận tốc v Tính vận tốc trung bình vật chuyển động hai điểm A vàB Bài 57: Phương trình chuyển động vật chuyển động ... chuyển động vật không đổ i chiều chuyển động Bài 69: Giải lại toán trên, biết trình chuyển động vật có đổi chiều chuyển động Lúc t = 30s, vật quãng đường ? Bài 70: Một xe bắt đầu chuyển động thẳng ... lúc thả vật A khoảng cách chúng 1m Lấy g = 10m/s Bài 88: Một vật rơi tự từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g = 10m/s Tìm: Quãng đường vật rơi sau 2s Quãng đường vật rơi 2s cuối Bài 89: Một vật rơi...
 • 35
 • 450
 • 3

ÔN TẬP VẬT 10 PHẦN ĐỘNG HỌC doc

ÔN TẬP VẬT LÝ 10 PHẦN ĐỘNG HỌC doc
... chiều chuyển động CDĐ a ngược chiều chuyển động ) - Đường tính từ s = x  x0 ( Không nên nhầm lẫn x = x0 + v0(t-t0) + a(t-t0)2 toạ độ) -Trong chuyển động thẳng NDĐ , quãng đường (không đổi chiều) ... 2n * Lưu ý : Khi vật vừa quay tròn vừa tịnh tiến , cần ý: + Khi vật có hình tròn lăn không trượt, độ dài cung quay điểm vành quãng đường đi.Khi xe chuyển động thẳng , bánh xe không trượt vận tốc ... xuống ), VM / X  VM / Đ  VĐ / X * Khi đứng hệ chuyển động quan sát chuyển động hệ : ta sử dụng hệ quy chiếu hệ Để biết tính chất chuyển động vật 2, ta xét : a 21  a Đ  a Đ1 v 21  v Đ  v Đ1...
 • 6
 • 174
 • 1

150 BÀI TỰ LUẬN VẬT 10 PHẦN ĐỘNG HỌC – Phần 1 ppsx

150 BÀI TỰ LUẬN VẬT LÝ 10 PHẦN ĐỘNG HỌC – Phần 1 ppsx
... phương trình chuyển động. ) Bài 17 :Giải lại câu 13 phương pháp đồ thị Bài 18 : Cho đồ thị chuyển động hai xe mô tả hình vẽ (Hình 2) Hãy nêu đặc điểm chuyển động xe Xe thứ hai chuyển động với vận tốc ... Huệ Tính s Bài 12 :Lúc 6h sáng, người khởi hành từ A chuyển động thẳng với vận tốc 20km/h Viết phương trình chuyển động Sau chuyển động 30ph, người đâu ? Người cách A 30km lúc ? Bài 13 : Lúc 7h ... = 10 0 km Viết phương trình chuyển động người Hỏi hai người gặp lúc ? Ở đâu ? Khi gặp người quãng đường ? Bài 14 :Lúc 7h, người A chuyển động thẳng với vận tốc 36km/h đuổi theo người B chuyển động...
 • 16
 • 500
 • 5

150 BÀI TỰ LUẬN VẬT 10 PHẦN ĐỘNG HỌC – Phần 2 doc

150 BÀI TỰ LUẬN VẬT LÝ 10 PHẦN ĐỘNG HỌC – Phần 2 doc
... lúc thả vật A khoảng cách chúng 1m Lấy g = 10m/s Bài 88 Một vật rơi tự từ độ cao 45m xuống đất Lấy g = 10m/s2 Tìm: Quãng đường vật rơi sau 2s Quãng đường vật rơi 2s cuối Bài 89 Một vật rơi tự nơi ... trình chuyển động, hai vật không đổi chiều chuyển động Bài 80 Một vật chuyển động thẳng biến đổi có: Khi t1 = 2s x1 = 5cm v1 = 4cm/s Khi t2 = 5s v2 = 16cm/s Viết phương trình chuyển động vật Xác định ... chuyển động Bài 56 Một vật chuyển động thẳng biến đổi qua A với vận tốc v1, qua B với vận tốc v2 Tính vận tốc trung bình vật chuyển động hai điểm A B Bài 57 Phương trình chuyển động vật chuyển động...
 • 16
 • 624
 • 3

150 BÀI TỰ LUẬN VẬT 10 PHẦN ĐỘNG HỌC - Phần 3 ppsx

150 BÀI TỰ LUẬN VẬT LÝ 10 PHẦN ĐỘNG HỌC - Phần 3 ppsx
... cách từ vật tới điểm bắt đầu chuyển động vật tiếp tục chuyển động thẳng thêm 3s Bài 1 23 Lực F1 tác dụng lên vật A, tác dụng truyền sang vật B Vật B tác dụng lại vật A lực F2 ngược chiều với F1 Lực ... 6400km 10 Bài 130 Một lò so treo vật m1 = 200g dãn đoạn  l1 = 4cm Tìm độ cứng lò xo, lấy g = 10m/s2 Tìm độ dãn lò xo treo thêm vật m2 = 100 g Bài 131 Có hai lò xo: lò xo giãn 4cm treo vật khối ... = k2 = 100 N Lấy g = 10m/s m Bài 133 Một lò xo có độ cứng 100 N Nếu cắt lò xo làm phần m phần có độ cứng ? Bài 134 Có hai vật m = 500g m’ nối với lò xo chuyển động mặt phẳng ngang hình vẽ Hình...
 • 18
 • 1,925
 • 6

Đề thi và đáp án trắc nghiệm vật 10 phần động học

Đề thi và đáp án trắc nghiệm vật lý 10 phần động học
... D .100 /9s Câu 40 Vật thả rơi tự nơi có g = 10m/s2.Trong giây cuối 25m.Thời gian vật rơi là: A 4s B 2s C 3s D 5s Câu 41 Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần vật quãng đường s 6s thời gian để vật ... = 4t – 10 (km , h) Quãng đường chuyển động sau 2h chuyển động bao nhiêu? A - km B km C - km D km Câu 31 Một vật chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đầu 5m/s gia tốc 1m/s2 Quãng đường vật giây ... 26 Vật chuyển động thẳng biến đổi có phương trình chuyển động : x = -10 – 2t + t2 (m) ; với t0 = ( t đo giây) Vật dừng thời điểm: A + 11 s B 1s C 2s D - 11 s Câu 27 Vận tốc chất điểm chuyển động...
 • 2
 • 606
 • 2

ÔN THI VẬT 12 PHẦN HỌC ( THUYẾT VÀ TRẮC NGHIỆM )

ÔN THI VẬT LÝ 12 PHẦN CƠ HỌC ( LÝ THUYẾT VÀ TRẮC NGHIỆM )
... π π ) (cm) B x = cos(10πt + ) (cm) 6 π π C x = cos(10πt + ) (cm) D x = 5cos(10πt + ) (cm) 49 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số: x1 = A1cos ( t + φ 1) x2 = A2cos ( t ... 1cm C 7cm D 12cm 48 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà với phương π trình dao động làø x1 = 5cos10πt (cm) x2 = 5cos(10πt + ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật Ôn tập 12 – Biên ... Acos(ωt + ) x2 = Acos(ωt ) hai dao động 3 π π A pha B lệch pha C lệch pha D ngược pha 51 Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình π π làx1 = 4cos(πt - ) (cm) x2 = 4cos(πt - ) (cm)...
 • 17
 • 396
 • 0

Giáo án BD HSG môn vật 9 (phần học)

Giáo án BD HSG môn vật lý 9 (phần cơ học)
... riờng ca nc l 4 190 J/kgK Hng dn gii Gi x l lng nc 150C; y l lng nc ang sụi Ta cú : x+y= 100g (1) Nhit lng ykg nc ang sụi ta :Q1= y.4 190 (100-15) Nhit lng xkg nc 150C to :Q2 = x.4 190 (35-15) Phng ... thng (thau, nc, thi ng) to h 21,2 0C xung 00C: Q = (m1.c1+ m2.c2 + m3.c3 ) (21,20C - 00C) = 1 890 19, 2(J) + So sỏnh ta cú: Q > Q nờn nhit lng to Q mt phn lm cho thi nc ỏ tan hn tn 00 C v phn cũn ... + P3 1 = => P + P1 + P3 = P2 P2 T (1) v (2) ta cú P1 = 9N, (2) P2 = 15N Bi 4: Cho h thng nh hỡnh v Gúc nghiờng = 300, dõy v rũng rc l tng Xỏc nh lng ca vt M h thng cõn bng Cho lng m = 1kg...
 • 40
 • 3,559
 • 16

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật 8(phần học)

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)
... Chuyên đề b i d ng h c sinh gi i - Gv Nguy n Giang Nam 3/- Bà i toán hai vật chuyển động gặp : a/- Nếu vật chuyển động ngược chiề u : Khi gặp nhau, tổng quãng đường cá c khoảng cách ban đầu vật ... quãng đường S vận tốc vật đạ t 12m/s Tính vận tố c trung bình vật quãng đường i Cho chuyển động vật giây Chú ý : Giây I Giây II Giây III Giây IV 18 dư Chuyên đề b i d ng h c sinh gi i - Gv Nguy ... DỤN G dư Chuyên đề b i d ng h c sinh gi i - Gv Nguy n Giang Nam Bài : Một vật chuyển động đoạn đường dài 3m, giây 1m, giây thứ 1m, giây thứ đượ c 1m Có thể kết luận vậ t chuyển động thẳng đề u không...
 • 20
 • 513
 • 0

chuyên đề bồi dưỡng HSG vật 8 - phần học

chuyên đề bồi dưỡng HSG vật lý 8 - phần cơ học
... xe 2: v = v1 + v2 - Nếu hai vật cách khoảng s chuyển động hướng thời gian s hai vật gặp nhau: t = v1 + v2 - Nếu hai vật cách khoảng s, vật đuổi theo vật (v1>v2) thời s gian hai vật gặp nhau: t ... lại vật chuyển động với vận tốc V2 = 3m/s a) Sau vật đến B? b) Tính vận tốc trung bình vật đoạn đường? Giải: v1 = 5m / s; v2 = 3m / s; S = 180 m Ta có: t1 = S S S1 S S 180 S S S 180 = 2= = = = 18s ... SAc = 40.1 = 40 km Quãng đường xe từ B đến thời điểm 8h : SAD = 32.1 = 32 km Vậy khoảng cách xe lúc : SCD = SAB - SAc - SAD = 180 - 40 - 32 = 1 08 km b/ Gọi t khoảng thời gian xe từ lúc bắt đầu đến...
 • 23
 • 725
 • 3

Sử dụng phần mềm trong dạy học theo định hướng giải quyết vấn đề chương chất khí vật 10 THPT ban bản luận văn thạc sỹ vật

Sử dụng phần mềm trong dạy học theo định hướng giải quyết vấn đề chương chất khí vật lý 10 THPT ban cơ bản luận văn thạc sỹ vật lý
... phần bổ sung sở lí luận sử dụng phần mềm dạy học Vật theo định hướng dạy học giải vấn đề - Thiết kế ba giáo án dạy học chương Chất khí theo định hướng dạy học giải vấn đề - Tạo kho tư liệu ... trình dạy học vật THPT chương Chất khí lớp 10 THPT Ban - Dạy học giải vấn đề với hỗ trợ phần mềm + Phạm vi nghiên cứu: Chương Chất khí Vật 10 Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng phần mềm ... tốt cho giảng dạy Cấu trúc luận văn Mở đầu Chương 1: sở luận đề tài Chương Thiết kế dạy học chương Chất khí sử dụng phần mềm ứng dụng theo định hướng dạy học giải vấn đề Chương 3: Thực...
 • 108
 • 610
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lý 10 phần nhiệt họcvật lý 10 chương cơ học chất lưubài tập vật lý 10 phần cơ năngvật lý 8 phần cơ họcbài tập vật lý 8 phần cơ họctoán cho vật lý ôn thi cao họcxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương động họcđịnh luật bảo toàn năng lượng vật lý 10bài tập toán cho vật lý ôn thi cao họcbài tập vật lý 10 về cơ nâng và định luật bảo toàn cơ nănggiải bài tập vật lý 10 sgk cơ bảncông thức vật lý 10 nâng cao học kỳ 2đề thi vật lý 10 nâng cao học kì 1đề thi vật lý 10 nâng cao học kỳ 2bài tập vật lý 10 nâng cao học kì 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây