Chuyên đề oxy (chương 1)(TDT)

Chuyên đề Ôxy hoá khử

Chuyên đề Ôxy hoá khử
... http://www.ebook.edu.vn Chuyên đê: Oxi hóa _khử Trong CaC2 C có hoá trò số oxihoá -1 Do đó, để xác đònh hóa trò số oxi hoá nguyên tử hợp chất ... cặp oxi hóa khử độ mạnh chất oxi hóa chất khử ngược Nghĩa chất oxi hóa mạnh chất khử tương ứng yếu ngược lại, chất khử mạnh chất oxi hóa tương ứng yếu Thí dụ: Với cặp K+/K K có tính khử mạnh nên ... ứng oxi hóa khử -Trong phản ứng toàn phân tử FeCl2 tham gia phản ứng oxi hóa khử mà thực tế có nguyên tử Fe trạng thái oxi hóa +2 chất khử Fe2+ - e → Fe3+ (tăng số oxi hóa ⇒ chất khử) Cl2 + 2e...
 • 46
 • 214
 • 0

Giáo trình chuyên đề lạnh - chương 1 doc

Giáo trình chuyên đề lạnh - chương 1 doc
... chỉïa cap ạp cáúp lng cho dn bay håi ,räưi däưn vã bçnh chỉïa cao ạp 11 12 13 10 1. 6.3/ Hụt gaz : a/Mủc âêch: - Nảp dỉ gaz - Khi sỉía chỉỵa thiãút bë no âo m khäng thã däưn gaz tỉ thiãút bë ny ... âiãûn ,1 ngỉåìi phi theo di ạp sút dáưu va nghe tiãúng mạy 1. 8/ Khåíi âäüng va dỉìng mạy nẹn : 1. 8 .1/ Khåíi âäüng : 1/ Ngun tàõc: - Hãû thäúng ngỉng tu hoảt âäüng räưi måïi khåíi âäüng mạy nẹn - ... âang tan 1. 7/ Xỉ ly ngáûp lng : 1. 7 .1/ Tạc hải : - Gáy hiãûn tỉåüng thuy kêch, pha hng mạy nẹn - Lm máút ạp sút dáưu bäi trån (lng vã cacte, nháûn nhiãût ca dáưu hoa håi, tảo air ) 1. 7.2/ Biãøu...
 • 12
 • 227
 • 0

Giáo trình chuyên đề lạnh - chương 2-3 potx

Giáo trình chuyên đề lạnh - chương 2-3 potx
... dáưu bë rạch  thay måïi CHƯƠNG III: MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH 3.1/ Khại niãûm : 3.1.1/ Cạc linh kiãûn âiãûn thỉåìng gàûp hã thäúng lảnh : 1/ Atomat, cáưu dao : - Atomat âàït tiãưn hån ... âäüng Y - A: 3.5.1/ Mủc âêch : Do dng khåíi âäüng ráút låïn so våïi dng lm viãûc ,nãn âäúi våïi âäüng cå låïn ( ≥ 11Kw ) ,ngỉåìi ta phi gim dng khåíi âäüng ca âäüng cå bàòng cạc mảch Y - Y , A - A ... tiãúp âiãøm * Phán loải càûp tiãúp âiãøm: co loải - Càûp tiãúp âiãøm thỉåìng âọng :Khi chỉa co dng âiãûn âi qua cün hụt chụng näúi thäng våïi - Càûp tiãúp âiãøm thỉåìng hå : Khi chỉa co dng âiãûn...
 • 16
 • 128
 • 0

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 6 ppt

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 6 ppt
... vuông góc Hè đường đường B 14 L B+1.0 14 B+0.5 L+0.5L L+0.5 Hè đường đường đường đường đường B B+1.0 L+0.5 14 Hè đường L+1.0 Hè đường Ghi chú: loại đỗ xe, sử dụng phần hè đường để ... khong 1m m ca xe 6. 1.1.5 Hỡnh thc xe a xe bói cụng cng Bố trí xe bi đỗ 6 12,5 32 26 47 10 47 6 12 12 12 12,5 58 6 Đỗ thẳng góc 6 45 6 Đỗ song song 12 12 48 Đỗ chéo Hỡnh 6- 1 B trớ xe bói Khi ... phỳt - B trớ khụng lm nh hng n giao thụng - B trớ phi m bo tm nhỡn - B trớ ti cỏc ni trung dõn c - Khong cỏch b trớ: 30 0-5 50 (Malaysia), 15 0-5 00 (Nga) TCXD 10 4-8 3 quy nh khong cỏch ti a l 60 0m,...
 • 8
 • 450
 • 2

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 5 pps

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 5 pps
... Thọ Bộ môn Đường ôtô - Đường thành phố ĐHBK Đà Nẵng Quản lý giao thông Tổ chức giao thông Điều khiển giao thông Điều kiện đường Điều kiện xe chạy Chế độ xe chạy, ùn tắc giao thông 5. 2 Một số ... thác… Giao thông đô thị & chuyên đề đường PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Trang 89/ 100 TS Phan Cao Thọ Bộ môn Đường ôtô - Đường thành phố ĐHBK Đà Nẵng - Phải thông ... dựa vào phân tích để phán đoán nguyên nhân Giao thông đô thị & chuyên đề đường PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Trang 91/ 100 TS Phan Cao Thọ Bộ môn Đường ôtô - Đường...
 • 6
 • 159
 • 0

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 4 pps

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 4 pps
... loi A hoc B giao vi cỏc ng khỏc 120 8 0-: -5 5 7 0-: -4 0 6 0-: -3 5 Cp k thut ng cao tc 100 80 7 0-: -4 0 6 0-: -3 5 6 0-: -3 5 5 0-: -3 0 5 0-: -3 5 4 5-: -3 0 60 5 0-: -3 5 4 0-: -3 0 3 5-: -3 0 Cỏc quy nh v bỏn kớnh v chiu di ... k nhỏnh ni Vtk (km/h) Dc dc ln nht (%) 7 0-8 0 3-5 60 4- 6 4 0-5 0 5-7 3 0 -4 0 6-8 Bng 4- 5 Quy nh v dc dc ln nht trờn nhỏnh ni theo 40 5 4- 9 8 Tc thit k trờn ng giao (km/h) 120 100 80 60 Tc thit k u ... 55 40 50 40 40 30 Tc thit k ng cong c bn (km/h) 50 45 40 30 Bng 4- 6 Quy nh v dc dc ln nht trờn nhỏnh ni theo 572 9-9 7 c im Cao tc loi A giao loi B Cao tc loi A giao loi A Cao tc loi A hoc B giao...
 • 34
 • 395
 • 5

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 3 docx

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 3 docx
... 1 5-2 5 2 0 -3 0 1 5-2 5 2 0 -3 0 2 5-4 0 Vic b trớ dc ngang trờn phn xe chy tham kho hỡnh v 3. 4 Giao thụng ụ th & chuyờn ng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15 1 5-2 0 1 5-2 0 ... 1 5-2 0 Trang 38 / 100 B mụn ng ụtụ - ng thnh ph HBK TS Phan Cao Th Nng Đường Đường phân cách Đường có phân cách hẹp Đường có phân cách rộng Đường có phân cách Đường có phân cách Hỡnh 3- 4 Dc ngang ... 0. 3- 1 .0 i vi khu dõn c v thnh ph nh, 1 -3 nm i vi thnh ph v khu cụng nghip ln, 5-1 0 nm i vi khu vc quan trng c bit Vic chn chu k v tn sut trn liờn quan n kinh t, quyt nh quy mụ cụng trỡnh 3. 4.1.2...
 • 17
 • 262
 • 1

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 2 docx

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 2 docx
... cỏch cỏc dũng giao thụng ngc chiu lung giao thụng chớnh Chiu rng ti thiu ca di phõn cỏch (m) Cao tc Cp ụ th Khu vc Ni b (5) 6 (2) (2) (2) 3 3 (2) 2 2 Giỏ tr ( ) ỏp dng vi ng, ph ci to 2. 1.1.3 Cu ... thoỏt nc h, ) - Di an ton (di mộp) 2b: giỳp lỏi xe nhn bit phn xe chy yờn tõm iu khin xe B rng tu thuc cp ng 0 .2 5-: -1 .0m Cú cựng kt cu phn xe chy 2. 1 .2. 2 M thụng di phõn cỏch: Mc ớch: - M di phõn ... suốt Đường địa phương c) Phân cách Đường chạy suốt Hỡnh 2. 2: Cỏch thc m thụng di phõn cỏch R1 v R2 ph thuc b rng W(m), R1 > R2 2. 1.3 L ng (Hố ph) 2. 1.3.1 Chc nng: - Phn dnh cho b hnh i li Thoỏt nc,...
 • 19
 • 145
 • 0

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 1 doc

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG - CHƯƠNG 1 doc
... 8 0 -1 20 5 0-8 0 6 5-8 0 4 0-5 0 2 0-2 5 1 5-2 0 2 5-3 0 3 0-5 0 3 0-4 0 4-6 6-8 3-5 6-8 1. 5-3 1. 5-3 1. 5-3 1. 5-3 Bng 1- 2 Phõn loi ng ph v ng ụ th theo chc nng giao thụng v tc tớnh toỏn (phõn cp ) - 20 TCN 10 4-8 3) ... phng ng i b Tc ti a (km/h) 8 0 -1 00 60 4 0-6 0 4 0-6 0 40 1 2 -1 5 2 0-3 0 4 0-6 0 4 0-6 0 4-6 S ln xe hoc chiu rng lũng ng 4-6 ln 4-8 ln 6-8 ln 4-6 ln 8-9 m 0. 9 -1 m/ln 2-3 ln 3-6 ln 2-4 ln 0.75m/ln Chiu rng va ... Bng 1- 3 T l cỏc loi ng ụ th Loi ng T l Lu lng xe phc v 4 0-6 0% 6 5-8 0% 5 -1 0% 1 0-3 0% ng ph trc ch yu ng ph trc th yu ng gom ng ni b Chiu di 5 -1 0% 1 5-2 0% 5 -1 0% 6 5-8 0% Phõn loi theo ASEAN Bng 1- 4 H...
 • 16
 • 144
 • 0

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN SINH SẢN HƯỞNG LẠC - CHUYÊN ĐỀ 3 CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI ppt

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN SINH SẢN HƯỞNG LẠC - CHUYÊN ĐỀ 3 CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI ppt
... nái? - Nhu cầu chuồng trại cho trại chăn nuôi lợn quy mô định hình 50 nái? Kỹ thuật chuồng nuôi 90’ Thảo luận nhóm Câu hỏi gợi ý: - Yêu cầu kỹ thuật chuồng nuôi lợn nái? - Yêu cầu kỹ thuật chuồng ... Khu nuôi lợn nái Khu nuôi lợn thịt B Chuồng lợn hậu bị Chuồng lợn thịt Chuồng lợn đực nái chờ phối, nái chửa Chuồng lợn thịt Chuồng lợn nái đẻ nuôi Chuồng lợn sau cai sữa lợn choai Sơ đồ 07: trại ... Ô nuôi lợn thịt Ô nuôi lợn choai Ô nuôi lợn hậu bị Ô nuôi Ô nuôi lợn thịt Ô lợn nái chờ phối có chửa Ô nuôi lợn đực Ô lợn nái đẻ nuôi Ô lợn nái chờ phối Ô lợn nái đẻ có chửa nuôi lợn choai Ô nuôi...
 • 18
 • 487
 • 0

Chuyên đề theo chương đề thi đại học năm 2007 2014 môn vật lý

Chuyên đề theo chương đề thi đại học năm 2007 2014 môn vật lý
... lờn vt bin thi n iu hũa theo thi gian B ng nng ca vt bin thi n tun hon theo thi gian C Vn tc ca vt bin thi n iu hũa theo thi gian D C nng ca vt bin thi n tun hon theo thi gian Cõu 125 (C2014): Mt ... - HNT Trang - 43 - A bin thi n theo hm bc hai ca thi gian C bin thi n iu hũa theo thi gian B khụng thay i theo thi gian D bin thi n theo hm bc nht ca thi gian (GDTX 2014) : Mch dao ng lớ tng gm ... hot ng in tớch ca mt bn t in A bin thi n theo hm bc nht ca thi gian B bin thi n theo hm bc hai ca thi gian C khụng thay i theo thi gian D bin thi n iu hũa theo thi gian Cõu 21 (TN2012): Khi núi...
 • 81
 • 642
 • 0

Chinh phục điểm 8 9 môn Toán chuyên đề Oxy

Chinh phục điểm 8 9 môn Toán chuyên đề Oxy
... Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 Khóa học CHINH PHỤC HÌNH PHẲNG OXY – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG FB: LyHung95 CHÚC CÁC EM CHINH PHỤC THÀNH CÔNG CÂU HÌNH PHẲNG TRONG ĐỀ THI! ... ) ⇒ C ( 8; −4 ) ⇒ A ( −4;0 ) Tham gia khóa Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 Khóa học CHINH PHỤC HÌNH PHẲNG OXY – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG FB: LyHung95  8 14   ... ABCD, biết điểm M nằm trục hoành Lời giải Tham gia khóa Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 Khóa học CHINH PHỤC HÌNH PHẲNG OXY – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG FB: LyHung95  AN...
 • 7
 • 166
 • 6

THẦY DUY THÀNH bí KÍPCHINH PHỤC các bài TOÁN HÌNH VUÔNG CHUYÊN đề OXY

THẦY DUY THÀNH bí KÍPCHINH PHỤC các bài TOÁN HÌNH VUÔNG CHUYÊN đề OXY
... nên loại Tóm lại tọa độ đỉnh hình vuông ABCD là: A 2;3, B2;3, C2;1, D 2;1 Fanpage: Thầy Duy Thành- Tiến sĩ Toán Bài Trong mặt phẳng toạ độ (Oxy) , cho hình vuông ABCD Điểm M nằm đoạn ... 2; 1, C 3; 1, D3; 4 Fanpage: Thầy Duy Thành- Tiến sĩ Toán DẠNG Hình vuông sử dụng tính đối xứng Bài 10 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(4; 6) Gọi M , N điểm ... y 0 x  y 6 0   xy22 Fanpage: Thầy Duy Thành- Tiến sĩ Toán Vậy C(2; 2) Bài Cho hình vuông ABCD M điểm thuộc cạnh CD Qua điểm A dựng đường thẳng d vuông góc với AM, d cắt đường thẳng BC...
 • 12
 • 208
 • 0

KINH NGHIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG KHI DẠY HỌC MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 CƠ BẢN

KINH NGHIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG KHI DẠY HỌC MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 CƠ BẢN
... Một điểm làm tích hợp kiến thức liên môn dạy học số chuyên đề chương trình Hóa học lớp 11 (Cụ thể: Chuyên đề Nito hợp chất Nito, Chuyên đề Cacbon hợp chất Cacbon, Chuyên đề Đại cương Hóa ... giải pháp dạy học kết hợp việc vận dụng kiến thức liên môn dạy học số chuyên đề chương trình Hóa học lớp 11 (Cụ thể: Chuyên đề Nito hợp chất Nito, Chuyên đề Cacbon hợp chất Cacbon, Chuyên đề Đại ... kê môn học liên quan chuyên đề cần truyền đạt I.5 Giới hạn nghiên cứu Giải pháp dạy học kết hợp việc vận dụng kiến thức liên môn dạy học số chuyên đề chương trình Hóa học lớp 11 (Cụ thể: Chuyên...
 • 17
 • 638
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề viết chương trình turbo pascalchuyên đề về chương sóngchuyen de oxy on thi thptqgxét tặng huân chương bằng khen của chính phủ về thành tích trong phong trào thi đua theo đợt theo chuyên đềchuyên đề đường tròn oxychuyên đề đại số 10 chương 2sách chuyên đề phần hình học giải tích phẳng oxy dành cho luyện thi đại học 2013 2014chuyên đề hình học phẳng oxychuyên đề hình học phẳng oxy luyện thi đại họcchuyen de hinh hoc oxychuyen de mat phang oxychuyên đề sinh học chương cơ chế di truyền và biến dịchuyen đe vật lý 9 chương 1chuyên đề tự chọn toán 9 chương 2chuyên đề tự chọn toán 9 chương 2 hàm số bậc nhấtCHUYÊN đề HÌNH họcDẠNG TOÁN tìm 1 PHẦN mấyĐỀ TOÁN 1DE GIAO LUU TOAN TUOI THOTim ước và tính ướcA history of the worlds religions 13th edition noss test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC3573ee16 lop 6 tuan 11bai tap ve uoc chung lon nhat va boi chung nho nhatChuyên đề 2 các phép toán lớp 6Chuyên đề 3 lũy thừachuyen de boi duong hoc sinh gioi mon toan lop 6 day so viet theo quy luat (1)chuyên đề hỗn số số thập phân phần trămHĐ cáp điện trường PHú e4 hcci sc 2017Chuyên đề 5 số nguyên tốChuyên đề điểm đường thẳngChuyên đề gócChuyên đề tia hai tia đối nhauchuyen de boi duong hoc sinh gioi lop 6 phan so hoc6 Bao cao BKS Phytopharma