câu hỏi ôn tập TRIẾT 2 khoa không chuyên

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 2 pot

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 2 pot
... tri thûác múâ tưëi Côn tri thûác dûåa trïn l tđnh cho chng ta tri thûác xấc thûåc, àẩt àïën hiïíu biïët vïì bẫn chêët ca thïë giúái lâ ngun tûã vâ khoẫng trưëng Àïmưcrit côn àùåt vêën àïì vïì ... àưång thûåc tiïỵn http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 13 CÊU 2: Nhûäng nết cú bẫn ca triïët hổc ÊËn Àưå cưí àẩi xung quanh cấc vêën àïì: khúãi ngun ca thïë giúái, ... cố (Tiïu chín ca chđnh thưëng lââ thûâa nhêån vâ bẫo vïå tđnh àng àùỉn tuåt àưëi ca kinh Vêda Côn tâ giấo thò ngûúåc lẩi) Cấc trûúâng phấi trïn àïìu đt nhiïìu bân àïën vêën àïì khúãi ngun ca...
 • 10
 • 526
 • 6

81 câu hỏi ôn tập Triết, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học

81 câu hỏi ôn tập Triết, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học
... triển hình thái kinh tế- hội cộng sản chủ nghĩa Chủ nghĩa hội khoa học không nghiên cứu quan hệ kinh tế kinh tế trị, mà nghiên cứu quan hệ trị -xã hội chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản 2) ... cách ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể chỗ chủ nghĩa hội khoa học không nghiên cứu quy luật hội tác động tất nhiều hình thái kinh tế- hội chủ nghĩa vật lịch sử, mà nghiên ... đua hội chủ nghĩa điều kiện cần thiết để chuyển sang xây dựng "chủ nghĩa hội kế hoạch" V.I.Lênin rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ sở công xây dựng kinh tế; xây dựng nhà nước hội chủ nghĩa...
 • 89
 • 685
 • 5

10 câu hỏi ôn tập triết học 2 nguyên lý mác lênin

10 câu hỏi ôn tập triết học 2 nguyên lý mác lênin
... tử tử) Ông nói: "Nếu danh không lời không thuận; lời không thuận việc không thành; việc không thành lễ nhạc không rõ ràng đợc; lễ nhạc không rõ ràng hình phạt không trúng; hình phạt không trúng ... thánh minh gió phải thời" "Ngông cuồng ma luôn; tiếm loạn nắng luôn; nóng nảy lạnh luôn; u mê gió luôn" + Ông nói với Tử Hạ: " Sinh tử hữu mạng, phú quý thiên", ông cho không hiểu mạnh trời ngời quân ... chí thần bí để mị dân 10 Ông nhà giáo dục vĩ đại, nhng không đa đến giải phóng trí tuệ tài ngời, mà lại đề việc giải phóng đờng tu dỡng đạo đức Học thuyết ông thứ triết học không hoàn chỉnh cải...
 • 19
 • 316
 • 0

câu hỏi ôn tập triết học mác leenin dành cho học viên cao học không chuyen triết

câu hỏi ôn tập triết học mác leenin dành cho học viên cao học không chuyen triết
... Quan niệm triết học Mác -Lê nin thực tiễn: Phạm trù thực tiễn: a)Quan niệm nhà triết học trước Mác thực tiễn: - Bê cơn: nhà vật Anh tk 18, đề cao vai trò tri thức, nhấn mạnh nhiệm vụ triết học tìm ... hình thành biến đổi thành vật khác Mâu thuẫn không tạo thành mặt đối lập không vật Nó không quy định chất vật bị quy định mâu thuẫn Phân biệt mâu thuẫn không vật mang tính tương đối 6.1.3.3 Mâu thuẫn ... người ta không ngừng tích lũy tri thức kinh nghiệm không ngừng phát đặc tính đối tượng phát đối tượng lao động Mặt khác trình sản xuất, nhu cầu người không ngừng tăng lên  dẫn đến cải tiến không...
 • 36
 • 128
 • 3

100 cau hoi on tap ki 2 ly 10nang cao

100 cau hoi on tap ki 2 ly 10nang cao
... lực song song,cùng chiều: A F1d2 = F2d1; F = F1+F2 B F1d2 = F2d1; F = F1-F2 C F1d1 = F2d2; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 o 21 Một săm xe máy bơm căng không khí nhiệt độ 20 C áp suất 2atm ... 20 0 m/s ; v2 = 100 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   B v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s ; v hợp với v1 góc 120 o   C v1 = 100 m/s ; v2 = 20 0 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   D v1 = 100 m/s ; v2 = 100 ... mặt nước 72. 10-3 N/m A F = 22 ,6.10 -2 N B F = 1,13.10 -2 N C F = 9,06.10 -2 N D F = 2, 26.10 -2 N 94 Một thép dài m có tiết diện ngang 1,5 cm giữ chặt đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2. 10 11 Pa...
 • 6
 • 218
 • 0

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật lý 10 - NC

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật lý 10 - NC
... mặt nước 72. 1 0-3 N/m A F = 22 ,6 .10 -2 N B F = 1,13 .10 -2 N C F = 9,06 .10 -2 N D F = 2, 26 .10 -2 N 94 Một thép dài m có tiết diện ngang 1,5 cm giữ chặt đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2. 10 11 Pa ... A F1d2 = F2d1; F = F1+F2 B F1d2 = F2d1; F = F1-F2 C F1d1 = F2d2; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 o 21 Một săm xe máy bơm căng không khí nhiệt độ 20 C áp suất 2atm Khi để nắng nhiệt độ 42oC, ... lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25 , 92. 105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2. 105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao...
 • 6
 • 641
 • 7

Câu hỏi ôn tập triết học

Câu hỏi ôn tập triết học
... CH 18G – Đại học Kinh tế Quốc dân động, biến đổi phát triển không ngừng nghĩa mối liên hệ biện chứng Trong khuôn khổ hệ thống triết học tâm mình, HÊGHEN không trình bày phạm trù chất, ... 18G – Đại học Kinh tế Quốc dân giới Đó mâu thuẫn phép biện chứng hệ thống triết học tâm HÊGHEN, tiền đề để triết học Mác khắc phục, kế thừa nâng lên trình độ phép biện chứng vật đại Câu 2: Trình ... gọi tinh thần tuyệt đối Có thể nói hệ thống triết học ông phương pháp biện chứng tâm; ông xem xét tinh thần giới, ý niệm tuyệt đối trình phát triển không ngừng, phương pháp biện chứng ý niệm tuyệt...
 • 15
 • 423
 • 3

Câu hỏi ôn tập triết 2009

Câu hỏi ôn tập triết 2009
... liệu sản xuất bao gồm: - công cụ lao đông: - Đối tượng lao động - Phương tiện lao đông Trong mối quan hệ yếu tố TLSX, ĐTLĐ, CCLĐ công cụ lao động đóng vai trò định, công cụ lao động lực lượng ... tiên phát triển công cụ lao động, muốn phát triển công cụ lao động phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ Phải tìm tòi cải tiến công nghệ có nâng cao phát triển cải tiến công nghệ hàng hóa ... đến hình thành thói quen sử dụng công cụ Tuy nhiên công cụ lúc có sẵn Do đòi hỏi loài vượn phải có ý thức chế tạo công cụ lao động Việc chế tạo công cụ lao động làm cho hoạt động kiếm ăn vượn người...
 • 15
 • 229
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
... nhận thức vậy, triết học Mác đời kỷ kỷ XIX bớc nhảy vọt chất lịch sử phát triển triết học Đó kết tích luỹ t tởng triết học tiến thành tựu khoa học tự nhiên Qui luật "lơng - chất" không nói lên chiều ... làm cho tất không ngừng biến đổi ý nghĩa quan điểm triết học vật biện chứng vận động: Thứ nhất, quan điểm triết học vật biện chứng vận động lại lần khẳng định tính đắn triết học Mác lê nin xem ... mà có phát triển" Ví dụ: Vòng đời giống tằm : trứng - tằm - nhộng - bớm - trứng lần phủ định Trong bảng tuần hoàn Men-đê-l - p nguyên tố hoá học, phát triển qua hàng chục lần phủ định có lắp lại...
 • 29
 • 3,340
 • 3

15 câu hỏi ôn tập TRIẾT HỌC trong nội dung chương trình cao học.doc

15 câu hỏi ôn tập TRIẾT HỌC trong nội dung chương trình cao học.doc
... chặt chẽ triết học khoa học xã hội +Triết học Mác đem lại quan niệm đắn đối tượng triết học Trước quan niệm coi triết học khoa học bao trùm tất khoa học hay coi triết học “cơng cụ” khoa học hoạt ... thực tiễn Triết học Mác đưa quan niệm đắn việc xác định đối tượng vai trò triết học Đối với triết học Mác, triết học khơng đồng với khoa học cụ thể, khơng phải “khoa học khoa học , mà học thuyết ... tiễn ngun tắc triết học Mác-Lênin + Triết học Mác-Lênin có thống tính cách mạng tính khoa học Với đời triết học Mác-Lênin, giai cấp vơ sản nhân dân lao động có lý luận triết học khoa học để giải...
 • 30
 • 950
 • 9

Câu hỏi ôn tập triết học ppsx

Câu hỏi ôn tập triết học ppsx
... luận có giá trị đích thực vận dụng vào thực tiễn, lý luận mà không thực tiễn lý luận phương hướng hay gọi lý luận suông Theo triết học MLN có thực tiễn khẳng định chân lý bác bỏ sai lầm nghĩa thực ... xây dựng thành công CNXH, trước hết phải thực thành công CNH, HĐH đất nước - Xây dựng thành công văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc - Giải vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực khối ... trò định, hình thức lại đóng vai trò quan trọng sản xuất vật chất *Lý luận : Theo triết học DVBC lý luận khoa học hệ thống tri thức khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn mối liên hệ chất mang tính...
 • 5
 • 260
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập triết họccâu hỏi ôn tập triết 2009câu hỏi ôn tập triết học phần 1câu hỏi ôn tập triết học marx lenincâu hỏi ôn tập triết học mác lêninhệ thống câu hỏi ôn tập triết học mác lênincâu hỏi ôn tập triết học dành cho cao họccâu hỏi ôn tập triết học trong chương trình cao họccâu hỏi ôn tập triết học cao họccau hoi on tap chuong 2 hinh hoc lop 11tra loi cau hoi on tap chuong 2 hinh hoc 11cau hoi on tap chuong 2 hinh hoc 11câu hỏi ôn tập triết học sau đại họccâu hỏi ôn tập chương 2 đại số 7câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 7Cách thức đức giêsu thanh tẩy đền thờBia đá 10 điều răn và vấn đề tạc tượngHỏi đáp 1 thánh lễ bắt nguồn từ đâucombination mathematical problemsTUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN IMOỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN TRONG XỬ LÝ ẢNH VĂN BẢNThế giới thay đổi, toàn cầu hoá và xã hội tri thứcPHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH: KINH NGHIỆM CHLB ĐỨC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊNGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUTRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAMXÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NHÚNG TUYẾN TÍNH HOÁ VÀO RA CHO HỆ XE CON LẮC NGƯỢCCHIẾN LƯỢC MARKETING 2016-2020Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức sách dùng đào tạo dược sĩ đại học tập 2Hóa phân tích (lý thuyết và thực hành) sách đào tạo trung học dượcBệnh học và điều trị nội khoa (kết hợp đông tây y)sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyềnA practical handbook of speech codersTẬP TÀI LIỆU GIẢNG DẠY NGHIỆP VỤ VĂN THƯNghiên cứu, trồng rau thủy canh công nghệ cao trong điều kiện nhà có mái che sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía bắc việt namXÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN bài hát DẠNG MP3 QUA đoạn GHI âm (tt)PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT MÔN TIN