file xuyên kép

Tổng hợp một số mô đun bồi dưỡng thường xuyên THPT file word

Tổng hợp một số mô đun bồi dưỡng thường xuyên THPT file word
... NỘI DUNG THPT2 3: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I ĐẶC VẤN ĐỀ Căn vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) trường THPT năm học 2014 – 2015, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá ... bồi dưỡng phụ trách sao ,bồi dưỡng lực tự quản cho đội viên, bồi dưỡng BCH Đội, bồi dưỡng phụ trách chi đội,triển khai chương trình rèn luyện đội viên,xây dựng hình họat động Đội, tổ chức bồi ... việc tổng kết kinh nghiệm * Nội dung tổng kết kinh nghiệm SKKN dạy học, giáo dục đa dạng Có thể : - vấn đề nội dung dạy học môn ( phân môn) : vấn đề kiến thức môn - vấn đề phương pháp dạy học môn:...
 • 44
 • 4,218
 • 20

Bồi dưỡng thường xuyên Modunle TH14 file Word

Bồi dưỡng thường xuyên Modunle TH14 file Word
... Tài liệu Thực hành thiết kế kế hoạch học theo hKÓngdạyhọc tích cực biên soạn theo chương trình bồi dưỡng thưởng xuy Ên cho giáo viên tiỂuhọc (banhành theo Thông tưsổ 32/2011 /TT-BGDĐTngày os /s...
 • 37
 • 149
 • 1

Bồi dưỡng thường xuyên Modunle TH 9 file word

Bồi dưỡng thường xuyên Modunle TH 9 file word
... Phụ lục trao đổi, th o luận với đồng nghiệp Những câu hỏi, tập th ng tin phán hồi cung cẩp xuyên suổt tài liệu nhằm giúp người học tự nhận th y tiến cửa trình bồi dưỡng th ởng xuyên Những tập phát ... bậc th p nhẩt, tổi thiểu người để tồn tại) Nhu cầu giao lưu tình cám: người khác y Êu th ơng, y Êu th ơng người khác; nhu cầu hoànhập cộng đồng: cám th y gắn bó với tập th , th nh viên cửa tập th , ... chấp nhận th c tế cửa mình, tụ tìm lẩy tìỂm th n để giải vấn đỂ cửa (Trằn Th Minh Đúc, 41 - - - - Bản thuật ngữ tiỉ vổn, Tạp chí Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, 2000) Theo Mielke J ( 199 9), yếu...
 • 48
 • 545
 • 2

Các đóng nhập xuất và file

Các đóng nhập xuất và file
... từ bàn phím vào file văn tên INPUT.DAT Viết hàm đọc số nguyên từ file ghi số chẵn vào file EVEN.DAT số lẻ vào file ODD.DAT Nhập chương trình ma trận số nguyên vào file văn Hãy tạo file văn thứ ... xem kí tự kết thúc file File nhị phân Thông tin lưu file xem dãy byte bình thường Mã kết thúc file 36 Chương Các dòng nhập/ xuất file chọn -1, định nghĩa EOF stdio.h Các thao tác file nhị phân thường ... nội dung file có • ios::ate : chuyển trỏ đến cuối file • ios::nocreate : không làm file chưa có • ios::replace : không làm file có 29 Chương Các dòng nhập/ xuất file định lúc nhiều chế độ cách ghi...
 • 25
 • 269
 • 0

Danh sách kết nối kép

Danh sách kết nối kép
... nut tiep theo // l.head.pre = null; // neu danh sach rong se sinh loi o cau lenh p = null; // huy bo nut dau tien danh sach if (l.head == null) // danh sach rong l.tail = null; else l.head.pre ... duoc cau lenh nay, va luon la vong lap vo han neu danh sach khac rong hoac nut can tim ko phai la nut dau tien, vi em luon gan tro p ve dau danh sach p = p.next; } return p; } static void themdau(ref ... dau tien danh sach moi bang null } } static void xoacuoi(ref list l) { dnode p;// = new dnode(); if (l.tail != null) { p = l.tail; l.tail = l.tail.pre; //l.tail.next = null; // neu danh sach...
 • 8
 • 533
 • 1

Thiết kế chương trình duyệt file âm thanh bằng VB

Thiết kế chương trình duyệt file âm thanh bằng VB
... Sub File1 _DblClick() If File1 .Pattern "*.*" Then If Len(Dir1.Path) = Then PathSong = Dir1.Path + File1 .FileName Else PathSong = Dir1.Path + "\" + File1 .FileName End If List1.AddItem (File1 .FileName) ... th cho FileListBox (File1 ) Bn nờn cho ListBox nm ố lờn i tng File1 (hoc cho File1 .Visible=False) vỡ ta ch cn File1 ly tờn cỏc tin Add vo List1 ch khụng dựng n Mt ComboBox (Combo1) lc file theo ... Dim DATAfile As String Dim RecEnd Dim i, Filenum, Sogia As Integer Dim p 'Hm kim tra s tn ti ca file Function FileExists(FileName) As Boolean Dim Msg As String On Error GoTo CheckError FileExists...
 • 107
 • 630
 • 2

Lập trình Xử lý đĩa và File

Lập trình Xử lý đĩa và File
... TRINH XU LY DIA TU 37 LẬP TRÌNH XỬ LÝ FILE GiỚI THIỆU FILE CÁC HÀM CHỨC NĂNG XỬ LÝ FILE CỦA INT 21H CỦA DOS 09/19/12 LAP TRINH XU LY DIA TU 38 GIỚI THIỆU FILE Trong quản File, Dos vay mượn khái ... chương trình ghi liệu vào file với u cầu : • Tên file nhập từ bàn phím • Dữ liệu ghi vào file gỏ từ bàn phím kết thúc việc nhập phím CTRL+Z Viết chương trình gộp nội dung file vào cuối file khác ... 11 BẢNG FAT FILE ALLOCATION TABLE DOS quản File nhờ vào bảng gọi bảng FAT Trong bảng FAT có ghi cluster bắt đầu File đâu ? đĩa Clusters trống chưa cấp phát tổ chức luận đĩa mơ tả hình...
 • 65
 • 615
 • 4

Luồng và xử lý file trong Java

Luồng và xử lý file trong Java
... với file Luồng nhập từ file: FileInputStream • FileInputStream(String name) • FileInputStream (File f) • Luồng xuất file: FileOutputStream • FileOutputStream(String name) • FileOutputStream (File ... • • • java. io.FilenameFilter java. awt.FileDialog javax.swing.JFileChooser 48 Bài tập Viết chương trình mycopy sử dụng sau: java mycopy filename1 filename2 • • • Nếu filename1 filename2 file chương ... dịch javac –encoding unicode filename .java • Lệnh thông dịch java filename (như bình thường) 38 File truy nhập ngẫu nhiên • Hai hạn chế việc xử file thông qua luồng • Không thể đọc ghi file...
 • 51
 • 1,861
 • 12

Đặt quyền cho file trong LINUX

Đặt quyền cho file trong LINUX
... root-group) quyền file này( )! Đặt quyền cho file lệnh chmod chmod cho phép đặt quyền theo cách: dùng kí tự, hai dùng số! Dùng kí tự: dấu "+" nghĩa đặt, dấu "-" nghĩa gỡ bỏ quyền! Ví dụ có file 'readme' ... 755 * -> đặt quyền "rwxr-x-r-x" cho tất files thư mục cgi-bin thư mục cgi-bin Tuy nhiên, lệnh không đặt quyền "rwxr-x-r-x" cho file bắt đầu dấu chấm '.' Để đặt quyền "rwxr-x-r-x" cho file này, ... cho phép bạn đặt quyền cho nhiều file lúc Bạn dùng kí tự đại diện chảng hạn *, Tham số -R (viết tắc từ recursive - đệ qui) dùng để đặt quyền cho tất file thư mục cấp dưới!(à quyên, phải nói file...
 • 4
 • 1,339
 • 5

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server
... Đã cấu hình xong thông số cho DHCP VLAN1 Cấu hình Server Options Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Server Options -> Chuột phải -> Configure Options (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn  006 DNS Server ... Cấu hình thông số Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Chuột phải -> New Scope… (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn Next ... Chọn  015 DNS Domain Name String value: xxx.tct.vn (xxx : tên tắt XXXXX) Chọn  044 WINS/NBNS Server IP address: 10.xx.64.51 (xx : địa IP XXXXX) Add IP address: 10.xx.64.59 Add Chọn  046 WINS/NBT...
 • 18
 • 587
 • 3

Quản lý và khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT

Quản lý và khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT
... sẻ thư mục cho user hay nhóm góp phần vào việc bảo đảm an toàn cho thư mục không cho user khác hay nhóm khác truy xuất thư mục V Sử dụng thư mục mạng Muốn sử dụng thư mục mạng trước hết thư mục ... viên nhóm quản trị mạng hay nhóm điều hành server Tất thủ tục chia sẻ thư mục thực thi Windows NT Explorer Để chia sẻ thư mục ta phải thực bước sau: Right-click lên Thư mục Windows NT Explorer ... chia sẻ thư mục cho File tạm thời Nếu thư mục nằm thư mục chứa trình ứng dụng, cho phép user tạo hay xóa File thư mục việc gán quyền Change Thông thư ng người sử dụng cần quyền Change thư mục chứa...
 • 7
 • 1,380
 • 4

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server

Quy trình cấu hình dịch vụ DHCP trên File server
... Chọn Next > Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn Finish Đã cấu hình xong thông số cho DHCP VLAN1 Cấu hình Server Options Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn ... sổ quản trị DHCP Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page of 12 Cấu hình thông số Chọn DHCP -> xxx-svr1.xxx.tct.vn -> Chuột phải -> New Scope… (xxx : tên tắt XXXXX) Quy trình cấu hình DHCP (Draft ... of 12 Chọn Chọn  046 WINS/NBT Node Type Byte: 0x8 OK Kết thúc trình cấu hình dịch vụ DHCP máy chủ File server Quy trình cấu hình DHCP (Draft v) Page 12 of 12 ...
 • 12
 • 647
 • 3

truyen file bao mat.doc

truyen file bao mat.doc
... động, nhận từ End User, khoá tương tự Session Key mà gán cho File Kết File khác mã hoá với File Key khác Khi khoá cá nhân dùng thay cho File Key, việc truy xuất tới liệu mã hoá tuỳ thuộc khả cuả ... có 12 Secondary Key Tuy nhiên, File mã hoá tạo khôi phục nút chủ Vì Secondary File Key cần tới để bảo vệ đường dẫn hai Host không cần Host tới Terminal ngược lại File mã hoá tạo khôi phục Host, ... nghe trộm dùng Node i VI Bảo mật file Ba master Key Việc mã hóa Terminal Master Key (KMT) Secondary File Key (KNF) Host Master khác cho phép hệ thống bảo mật file thực mà không ảnh hưởng tính...
 • 20
 • 319
 • 0

Xem thêm