LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG LÃNH đạo kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC GIAI đoạn 1996 2006

LUẬN văn THẠC ĐẢNG LÃNH đạo xây DỰNG mặt TRẬN dân tộc THỐNG NHẤT TRONG đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN GIAI đoạn 1930 1945

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG LÃNH đạo xây DỰNG mặt TRẬN dân tộc THỐNG NHẤT TRONG đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN GIAI đoạn 1930  1945
... xây dựng Mặt trận dân tộc thống đấu tranh giành quyền (1930- 1945) 1.2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc thống thời kỳ 1930 - 1940 * Bước đầu hình thành Mặt trận dân tộc thống (1930 – 1935) ... lý luận thực tiễn công tác xây dựng Mặt trận đoàn kết dân tộc Với lý đó, tác giả chọn đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc thống đấu tranh giành quyền (1930 - 1945) ” ... kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG THỜI KỲ 1930 1945 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn hình thành Mặt trận dân tộc...
 • 64
 • 204
 • 2

LUẬN văn THẠC ĐẢNG LÃNH đạo xây DỰNG KHỐI đại đoàn kết TOÀN dân tộc TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP hóa GIAI đoạn 1996 2005

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG LÃNH đạo xây DỰNG KHỐI đại đoàn kết TOÀN dân tộc TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP hóa GIAI đoạn 1996 2005
... khối đại đoàn kêt toàn dân tộc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá - Quan điểm Đảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh cộng đồng dân tộc đường ... để Đảng đạo thực xây dựng khối ĐĐKDT công đổi đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 1.2.2 Đảng đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước từ 1996 đến 2005 ... thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 1.2 Quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 1.2.1 Quan điểm sách Đảng xây dựng khối đại...
 • 108
 • 192
 • 0

luận văn thạc đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1996 2010

luận văn thạc sĩ đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1996 2010
... dựng phát triển giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá 38 2.2 Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 1996- 2010 2.2.1 Đảng lãnh đạo xây dựng phát ... trình Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá 8 Vì mà chọn đề tài Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời ... niệm giai cấp công nhân: giai cấp công nhân , giai cấp vô sản”, giai cấp vô sản công nghiệp , giai cấp vô sản đại , giai cấp công nhân đại , giai cấp vô sản công nghiệp , giai cấp công nhân...
 • 94
 • 234
 • 0

Luận văn thạc ứng dụng luật kết hợp trên hệ thống thông tin nhị phân để xây dựng bài toán tư vấn xây dựng

Luận văn thạc sĩ ứng dụng luật kết hợp trên hệ thống thông tin nhị phân để xây dựng bài toán tư vấn xây dựng
... CSDL tỏc nghip dựng phc v cỏc mc ớch ỏp dng chung Nhng h CSDL thụng thng khụng phi qun lý nhng lng thụng tin ln m qun lý nhng lng thụng tin va v nh DW phi qun lý mt lng ln cỏc thụng tin c lu tr ... DW tớch hp v kt ni thụng tin t nhiu ngun khỏc trờn nhiu loi phng tin lu tr v x lý thụng tin nhm phc v cho cỏc ng dng x lý tỏc nghip trc tuyn DW cú th lu tr cỏc thụng tin tng hp theo mt ch nghip ... din: Nhm rỳt thụng tin l kt qu logic ca cỏc thụng tin CSDL Vớ d nh toỏn t liờn kt ỏp dng cho bng quan h, bng u cha thụng tin v cỏc nhõn viờn v phũng ban, bng th hai cha cỏc thụng tin v cỏc phũng...
 • 61
 • 122
 • 1

THẮNG LỢI VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

THẮNG LỢI VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
... đánh Mỹ, đủ sức mạnh đường lối đắn khả kết hợp với sức mạnh thời đại Mặt khác, dân tộc ta đủ sức mạnh đứng vững đương đầu với đế quốc Mỹ, tranh thủ sức mạnh thời đại Nhưng có đủ sức mạnh dân tộc ... dụng vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau 2.2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỦ YẾU RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG CUỘC KHÁNG ... Trung Quốc kháng chiến chống Mỹ nhân dân ta Tóm lại: Thắng lợi kết Hiệp định Pa ri thắng lợi có ý nghĩa dân tộc thời đại to lớn, kết tất yếu đến thắng lợi nhân dân ta kháng chiến chống Mỹ, cứu...
 • 30
 • 390
 • 0

luận văn thạc Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang hiện nay.

luận văn thạc sĩ Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang hiện nay.
... thiết đổi việc thực sách dân tộc Đảng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang - Xác định phơng hớng giải pháp chủ yếu đổi việc thực sách dân tộc Đảng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang ... đời sống đồng bào nhiều khó khăn chênh lệch đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa, trình độ dân trí đồng bào dân tộc thiểu số so với đồng bào Kinh, đồng bào dân tộc thiểu số so với đồng bào dân tộc ... công cách mạng xã hội chủ nghĩa dân tộc Việt Nam Chơng Thực trạng thực sách dân tộc , vấn đề đặt đổi thực sách dân tộc nhu cầu đổi thực sách dân tộc kiên giang 2.1 Thực trạng thực sách dân tộc tỉnh...
 • 94
 • 535
 • 1

Luận văn thạc Tác động của đòn bẩy tài chính đến quyết định đầu tư của các công ty phi tài chính niêm yết giai đoạn 2008 - 2012 ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Tác động của đòn bẩy tài chính đến quyết định đầu tư của các công ty phi tài chính niêm yết giai đoạn 2008 - 2012 ở Việt Nam
... /Ki,t-1 Ki,t-1 1.00 0.90 1.00 -0 .01 0.02 Ii,t/Ki,t-1 CFi,t/Ki,t-1 Qi,t-1 SALEi, t-1/Ki,t-1 VIF - 1.05 - 1.03 i,t- Qi,t-1 i,t-1 1.00 - -0 .07 1.00 - - 1.01 i,t-1 -0 .01 0.03 i,t-1 -0 .04 0.06 -0 .17 ... 24 158 - Khai khoáng khác Máy móc - - - a 24 cho investment - Mean 25th percentile Median 75th percentages Std Dev -0 .18 -0 .47 -0 .16 -0 .01 6.30 CFi,t/Ki,t-1 0.31 -0 .10 0.01 0.21 6.61 Qi,t-1 1.37 ... âm m - 26 Doanh II Mô hình c a nghiên c Aivazian c d a mô hình c a tác gi V.A (2005) nh m ki Ii,t/Ki,t-1 ng c i,t/Ki,t-1 t i,t-1 i,t-1/Ki,t-1 Ii,t n c a công ty i Ki,t-1: tài s n c y th i,t-1...
 • 62
 • 198
 • 0

Đảng lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự ở miền nam từ năm 1961 đến năm 1968

Đảng lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự ở miền nam từ năm 1961 đến năm 1968
... Đảng lãnh đạo kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh quân miền Nam Việt Nam giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1968 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Làm rõ lãnh đạo Đảng kết hợp đấu tranh trị ... MIỀN NAM (1961- 1965) 1.1 Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” đế quốc Mỹ chủ trương 12 Đảng kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh quân miền Nam 1.2 Đảng đạo kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh quân ... VÀ NHÂN VĂN BÙI THỊ TRANG ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ VỚI ĐẤU TRANH QUÂN SỰ MIỀN NAM TỪ NĂM 1961 ĐẾN NĂM 1968 Chuyên ngành:Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số : 60 22 56 LUẬN...
 • 125
 • 180
 • 0

VẬN DỤNG NGUYÊN tắc THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN và THỰC TIỄN vào sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA

VẬN DỤNG NGUYÊN tắc THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN và THỰC TIỄN vào sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA
... hay tổ chức vấn đề bảo vệ tổ quốc Đây kết tổng kết luận thực tiễn Đảng ta trình lãnh đạo nhân dân thực cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng hội chủ nghĩa, nghiệp bảo vệ Tổ ... truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động bất ngờ tình Quan điểm Đảng ta nêu bật vấn đề cốt lõi chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa: bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa với ... - hội - hội chủ nghĩa Bác Hồ toàn dân lựa chọn, hội phù hợp với phát triển khách quan tiến trình lịch sử; bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa với tính cách quốc gia thời kỳ độ lên chủ nghĩa...
 • 5
 • 827
 • 6

luận văn thạc Đảng bộ huyện như xuân, tỉnh thanh hoá lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (2000 2010)

luận văn thạc sĩ Đảng bộ huyện như xuân, tỉnh thanh hoá lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (2000 2010)
... trương Đảng Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” Chương 2: Đảng huyện Như Xuân lãnh đạo thực vận động “Toàn dân ... trương Đảng Cộng sản Việt nam phát động vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” Chủ trương phát động vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” với ... khai thực vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” 2.1.1 Chủ trương Huyện uỷ triển khai vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” 2.1.1.1 Các văn...
 • 104
 • 196
 • 0

LUẬN văn THẠC ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ (1965 1973)

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ (1965 1973)
... chiến thắng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thành tổng hợp nhiều nhân tố, có sức mạnh tổng hợp dân tộc thời đại Luận văn thạc Thái Bình Dương Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại công ... trương đạo đắn tạo nên sức mạnh đè bẹp quân thù 1.2 QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI CỦA ĐẢNG TỪ 1965 ĐẾN 1973 1.2.1 Chủ trương Đảng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức ... THỜI ĐẠI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC TỪ 1965 ĐẾN 1973 1.1 KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI LÀ YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 1.1.1 Lý luận...
 • 100
 • 181
 • 1

luận văn thạc Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác phát triển khoa học và công nghệ từ năm 1996 đến năm 2005

luận văn thạc sĩ Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác phát triển khoa học và công nghệ từ năm 1996 đến năm 2005
... LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 54 2.1 Chủ trương, sách phát triển khoa học công nghệ Đảng thành phố Hải Phòng từ năm ... qúa trình Đảng thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác phát triển khoa học công nghệ từ năm 1996 đến năm 2005 Từ đó, rút kinh nghiệm công tác phát triển khoa học công nghệ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp ... TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2000 Thực đường lối phát triển khoa học công nghệ đắn, toàn diện Đảng với đạo kịp thời Đảng Hải Phòng, từ năm 1996 đến năm...
 • 100
 • 430
 • 0

luận văn thạc Đảng bộ tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004

luận văn thạc sĩ Đảng bộ tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004
... TRÌNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂKLĂK LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC-KỸ THUẬT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) 2.1 Kết nguyên nhân thành công hạn chế 2.2 Kinh nghiệm lãnh đạo công tác đào tạo cán ... nước đào tạo cán DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) khoa học- kỹ thuật người dân tộc thiểu số 1.3 Sự vận dụng Đảng tỉnh Đăklăk đào tạo cán khoa học- kỹ thuật người dân tộc thiểu số 14 29 Chương 2: KẾT ... lượng sống vật chất tinh thần cho đồng bào DTTS Xuất phát từ lý trên, Tôi chọn đề tài: Đảng tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán khoa học - kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004 ...
 • 97
 • 483
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vấn đê trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hiện naytai sao phai bao ve to quoc xhcn trach nhiem cua chien si nghe si trong su nghiep bao ve to quocvan cam tuong ve bo doi cu ho ve su nghiep bao ve to quoc viet namvân dụng những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nayluận văn thạc sĩ quản lý đào tạo nghềluận văn thạc sĩ nâng cao đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt xã phườngluận văn thac si dang ký quyen su dung datluận văn thạc sĩ dạng giải quyết vấn đề thực tiễnkhóa luận cử nhân và luận văn thạc sĩ dạng giải quyết vấn đềluận văn thạc sĩ dạng hàn lâm hướng vào giải quyết vấn đề thực tiễntóm tắt luận văn thạc sĩ học viện công nghệ bưu chính viễn thông hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại sân bay quốc tế nội bài chuyên ngành quản trị kinh doanhluận văn thạc sĩ khoa học giáo dục biện pháp phát triển đội ngữ giảng viên trường đại học tây nguyênvận dụng tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc bảo vệ tổ quốcluận văn thạc sĩ ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến ý thức gắn kết của nhân viên đối với tổ chứcđăng ký đề tài luận văn thạc sĩĐề thi HSG mẫuCấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcGiáo án bồi dưỡng HSGKiểm tra 15 phút GDCD 8Đề Cương Hóa 11bài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10Đề Cương Hóa 8Đề KH1-2011-2012 THPT NCTHI HKI SU 771 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11Cấp số hay giải chi tiếtkiêm tra đại số chương 1 có ma trậnPhép cộng trong phạm vi 3Số 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4TẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Đạo vănkiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Ma trận, đề, đáp án kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8 (hk1)