trac nghiem TMH 2

Câu hỏi trắc nghiệm Theory 2

Câu hỏi trắc nghiệm Theory 2
... INTO Account WHERE EmployeeID = E210 C INSERT INTO Account WHERE EmployeeID = E210 D Update Account WHERE EmployeeID = E210 E Alter Account WHERE EmployeeID = E210 17 Information in SQL server ... operator is evaluated right to left 22 Which data type is appropriate to store amount of a single day at share market A Int B Smallmoney C Money D Decimal E Float 23 Identify correct statements ... EmployeeID E210 gets promoted Details about the promotion have to be updated in Account table Identify the statement, which helps in updating the details A Update WHERE EmployeeID = E210 B INSERT...
 • 8
 • 1,012
 • 11

Trắc nghiệm hóa 2

Trắc nghiệm hóa 2
... hóa khử sau: Fe /Fe; Fe /Fe ; Cu2+/Cu; 2H+/H2 Thứ tự tính oxi hóa tăng dần cặp trên: A Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ B Fe3+/Fe2+ < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe2+/Fe C Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu ... C6H5-NO2 → C6H5-NH2 A MnO 42- → Mn2+ 2D A, B, C sai B SO4 → SO2 Câu 13: Đốt cháy a mol este no ; thu x mol CO2 y mol H2O Biết x - y = a Cơng thức chung este: A CnH2n-2O2 B CnH2n-4O6 D CnH2nO2 C CnH2n-2O4 ... đẳng benzen là: A.CnH2n - 6O2 B.CnH2n – 8O2 C.CnH2n - O2 D CnH2n -2O2 Câu 23 : (A) este đơn chức, mạch C hở có mC : mO = : Có tất CTCT (A)có thể co:ù A.3 B C D Câu 24 : Cho NO2 pứ với NaOH dư, thu...
 • 5
 • 381
 • 0

Kiểm tra Vật Lý 9 kì II 100% trắc nghiệm-Đề 2

Kiểm tra Vật Lý 9 kì II 100% trắc nghiệm-Đề 2
... cao vật E, ảnh ảo lớn vật ngợc chiều với vật F, ảnh ảo lớn vật chiều với vật Câu 21 : Vật thật đặt cách thấu kính 6cm cho ảnh ảo cách thấu kính 12 cm Khi đó: A, ảnh cao gấp lần vật B, ảnh cao vật ... vàng F, Đáp án khác Học sinh điền đáp án vào bảng sau : Câu Đ án Câu Đ án 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13 ... vai trò nh vật kính máy ảnh F, Màng lới mắt có vai trò nh phim máy ảnh Câu 24 : Vật đặt trớc TKPK cho ảnh nhỏ gấp lần vật cách thấu kính 10cm Vật cách thấu kính là: A, 10cm B, 20 cm C, 20 cm D,...
 • 2
 • 490
 • 11

trac nghiem hoa 2

trac nghiem hoa 2
... 3,5 C 3,6 D 5,5 Đáp án A Câu hỏi 62 Nguyên tố X thuộc chu kì 3,nhóm có cấu hình A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3d2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Đáp án B Câu hỏi 63 Chọn phát ... loại Đáp án C Câu hỏi 82 Sắp bazơ Mg(OH )2, KOH, Be(OH )2 theo thứ tự độ mạnh tăng dần A Be(OH )2 ...
 • 7
 • 170
 • 0

trac nghiem chuong 2 Hoa 10

trac nghiem chuong 2 Hoa 10
... hóa thứ cao 2. 22 Một nguyên tố thuộc nhóm VIA có tổng số proton, nơtron electron nguyên tử 24 Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố là: A 1s 2s 2p B 1s 2s 2p C 1s 2s 2p5 D 1s 2s 2p 2. 23 Hai nguyên ... oxi D Phi kim mạnh flo 2. 32 Ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích 0,2g hidro V1 thể tích 3,2g oxi V2 Nhận xét sau tương quan V V2 đúng? A V1 >V2 B V1 =2V2 C V1 =V2 D V1 ...
 • 4
 • 501
 • 15

Trắc nghiệm chương 2

Trắc nghiệm chương 2
... R\{– ; 2} Câu 26 Tập xác đònh hàm số y = 1  2  D R\   là: C [0;+∞)\ {2} D (– ; 2) là: x + − − 2x Trang Trắc nghiệm Đại số 10  Chương II – Hàm số 3 A −1 ;  B 2   3  2  − 1; 2 \ ... hàm số y = A [1 ; +∞) \ {2} C [1 ; 2)(2 ; +∞) x −1 x 2 là: B (2 ; +∞) D A C Câu 22 Tập xác đònh hàm số y = } + x − là: − 2x  9 B 2 ;    C Cả hai D Cả hai sai Câu 23 Tập xác đònh hàm số ... = 2 x là: (x 2) x −1 A (– ; 2, 5) B (2, 5 ; +∞) C (1; 2, 5]\ {2} D Kết khác Câu 54 Tập xác đònh hàm số y = − x − + x là: A (– ; 2) B [2 ; + ∞ ) C [– ; 2] D R\{– ; 2} Câu 55 Tập xác đònh hàm số...
 • 7
 • 224
 • 2

Bài tập trắc nghiệm chương 2

Bài tập trắc nghiệm chương 2
... trờng 9,8m/s2, chiều dài lắc A l = 24 ,8m B l = 24 ,8cm C l= 1,56m D l= 2, 45m 1.68 Con lắc đơn dao động điều hoà nơi có gia tốc trọng trờng 9,81m/s2, với chu kỳ T = 2s Chiều dài lắc A l = 3, 120 m B l ... 94,9.10-3kgm2 B I = 18,9.10-3kgm2 C I = 59,6.10-3kgm2 D I = 9,49.10-3kgm2 Chủ đề 4: Tng hp dao ng 1.78 Hai dao động điều hoà pha độ lệch pha chúng A = 2n (với n Z) B = (2n + 1) (với n Z) C = (2n ... dao động với chu kỳ T = 1,2s Khi gắn nặng m2 vào lò xo, dao động với chu kỳ T2 = 1,6s Khi gắn đồng thời m1 m2 vào lò xo chu kỳ dao động chúng A T = 1,4s B T = 2, 0s C T = 2, 8s D T = 4,0s 1.60 Khi...
 • 8
 • 779
 • 10

trac nghiem chuong 2

trac nghiem chuong 2
... 32; 79; 128 ) A SO3 B SeO3 C SO2 D TeO2 Câu 67: Nguyên tố hoá học X thuộc chu kỳ III, nhóm VA Cấu hình electron của nguyên tử X là A 1s22s22p63s23p2 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23p3 ... proton, notron và electron nguyên tử bằng 24 Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó là: A 1s22s22p2 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p4 D 1s22s22p6 Câu 46: Nguyên tử hai nguyên tố X và ... 1s22s22p63s23p2 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s23p5 Câu 68: Cho 24 ,4g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa Lọc...
 • 5
 • 277
 • 1

trắc nghiệm chương 2

trắc nghiệm chương 2
... 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 C 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 D 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Câu 22 Hai nguyên tố X, Y nhóm A (hoặc B) liên ... Câu 21 X, Y nguyên tố nhóm A nhóm B thuộc chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn Tổng số proton hạt nhân nguyên tử X Y 32 Cấu hình electron nguyên tố là: A 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 B 1s2 ... lít CO2 (ĐKTC) vào 20 0ml dung dịch Ca (OH )2 1M Sau phản ứng thu đợc 10g kết tủa V có giá trị là: A 2, 24lít C 1, 42 lít 3,36 lít B 2, 24 lít 6, 72 lít D 2, 24 lít 8,96 lít Câu 44 Cho 5,05g hỗn hợp...
 • 4
 • 224
 • 4

BT trac nghiem chuong 2 - Song co (2008)

BT trac nghiem chuong 2 - Song co (2008)
... d1 = 25 cm, d2 = 20 cm B N có d1 = 24 cm, d2 = 21 cm C P có d1 = 25 cm, d2 = 21 cm D Q có d1 = 26 cm, d2 = 27 cm Câu : Trong tượng giao thoa sóng với hai nguồn O1, O2 có phương trình dao động uo = Acos(880πt) ... có tần số 20 HZ , vận tốc truyền sóng 4m/s Các điểm đứng yên mặt chất lỏng có khoảng cách d1 d2 đến S1, S2 thỏa mãn hệ thức: A d2 - d1 = 5(2k + 1) (cm) B d2 - d1 = 2( 2k + 1) (cm) C d2 - d1 = 10k ... truyền sóng 22 ,5cm/s Trên mặt nước có gợn lồi (trừ S1, S2 ) ? A 13 B 11 C 15 D Câu 39 Hai điểm M, N mặt chất lỏng cách hai nguồn S1, S2 đoạn là: S1M = 3 ,25 cm, S1N = 33cm , S2M = 9 ,25 cm , S2N = 67cm,...
 • 7
 • 441
 • 12

trắc nghiệm chương 2

trắc nghiệm chương 2
... độ ? A) E(-4;1) F(4;1) B) A(1 ;2) B(-1 ;2) C) C(3;-5) D(5;-3) D) G( -2; 3) H (2; -3) 5) Đỉnh Parabol y = -3(x +2) 2 - là: A) ( -2; -4) B) (2; 4) C) ( -2; 4) D) (-4 ;2) E) (4; -2) 6) Trong cặp điểm đây: Cặp ... A) y = 3x2 B) y = 3(x-b )2 + c C) y = 3(x-b )2 D) y = 3x2 + c 8) Đỉnh Parabol y = 2( x -2) 2 + là: A) ( -2; -1) B) (-1 ;2) C) (-1; -2) D) (2; 1) E) ( -2; 1) 9) Hai điểm A(0;1) (1;0) thuộc đồ thò hàm số đây: ... G( -2; 3) H (2; -3) B) E(-4;1) F(4;1) C) A(1 ;2) B(-1 ;2) D) C(3;-5) D(5;-3) 7) Đồ thò hàm số y = 3(x-b )2 + c có đỉnh trùng với gốc toạ độ có dạng là: A) y = 3x2 B) y = 3(x-b )2 + c C) y = 3(x-b )2 D)...
 • 3
 • 176
 • 1

2_500 câu trắc nghiệm hóa 2

2_500 câu trắc nghiệm hóa 2
... hidroxitgim dn 3 32. Nguyờn t X cú cu hỡnh e l: 1s22s22p63s23p64s2 thỡ Ion to t X s cú cu hỡnh e nh sau : a.1s22s22p63s23p64s2 b 1s22s22p63s23p6 c 1s22s22p63s23p64s24p6 d 2 1s 2s 2p 3s 333.Phng phỏp ... Fe 2+ l: A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 457. iu ch Fe(NO3 )2 cú th dựng phn ng no sau õy: A Fe + HNO3 B Ba(NO3 )2 ... nguyờn t st l: A 1s22s22p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d8 C 1s22s22p63s23p63d74s1 D 1s22s22p63s23p63d8 445.Nguyờn t st cú th b oxi húa thnh cỏc mc ion cú th cú A Fe2+ B Fe3+ C Fe2+ , Fe3+ D Fe3+...
 • 39
 • 149
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 2 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 2 (có đáp án)
... sai Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) số lẻ” Đây mệnh đề số chẵn” Đây mệnh đề sai số chẵn ” Đây mệnh đề sai số chẵn” Đây mệnh đề Bài : 19 522 Cho mệnh đề “ phương trình có nghiệm ” Mệnh đề phủ định ... Phủ định mệnh đề B Phủ định mệnh đề số chẵn” C Phủ định mệnh đề “ cho không chia hết cho 24 ” D Phủ định mệnh đề “ ” mệnh đề số lẻ” mệnh đề “ chia hết cho 24 mệnh đề “ ” mệnh đề Đáp án : (B) ... giá trị : Chọn đáp án Chu vi hình chữ A 22 ,4 m B 22 ,4 m C 22 ,4 m 6cm D Một đáp số khác Đáp án : (B) Bài : 19540 Một hình chữ nhật có cạnh : nhật sai số tương đối giá trị : Chọn đáp án Diện tích...
 • 19
 • 437
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm toán 2 toán lớp 2đề thi trắc nghiệm lí 2011trắc nghiệm chương 2 môn lý 12trắc nghiệm vb 2005phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm mcmix 2011bài tập trắc nghiệm triết 2bài tập trắc nghiệm chương 2 tin học 11câu hỏi trắc nghiệm excel 2003câu hỏi trắc nghiệm excel 2007hướng dẫn chấm thi trắc nghiệm năm 2012hướng dẫn thi trắc nghiệm năm 2011bộ đề trắc nghiệm incoterms 2010câu hỏi trắc nghiệm chương 2 hóa 10bài tập trắc nghiệm word 2007câu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp ánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại