Test dich te 2 by phuhmtu

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường tuýp 2 và hiệu quả của biện pháp can thiệp cộng đồng tại Nam Định, Thái Bình (2002-2004)

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường tuýp 2 và hiệu quả của biện pháp can thiệp cộng đồng tại Nam Định, Thái Bình (2002-2004)
... on can thip i chng Thi gian Can thip p X SD (phỳt) n X SD (phỳt) n M0 410 23 ,38 12, 97 566 23 ,33 12, 87 > 0,05 M6 4 02 27 ,22 13,01 541 33,13 16,96 < 0,05 M 12 385 25 ,21 12, 91 527 42, 06 12, 68 ... 7/417 1,67 12/ 419 2, 87 22 /490 4,49 24 /373 6,43 28 /345 8, 12 100 /26 22 3,81 Thỏi Bỡnh QTNC n % n % 1/541 6/877 0,19 0,68 5/450 7/6 92 1,11 1,01 13/706 1,84 20 /1 123 1,78 14/639 2, 19 26 /1058 2, 46 39/756 ... 8,96 26 ,80 14,03 35,86 17,78 3,36 16,17 29 ,21 25 ,71 61,86 32, 22 2,83 3,73 17,38 5,45 35 ,29 6,70 2, 65 3,48 5,73 6,75 18 ,22 7,47 53,71 45,90 63,67 38 ,28 28 , 52 12 T l i tng hiu bit ỳng mt s yu t nguy...
 • 27
 • 1,015
 • 2

Bài giảng Dịch tễ học - Bài 2: Đo lường bệnh trạng

Bài giảng Dịch tễ học - Bài 2: Đo lường bệnh trạng
... đến thương tật vĩnh viễn, Tử vong Đo lường Dịch tễ học Đo Đo lường mắc (prevalence) lường mắc (incidence) Đo lường mắc  Hiện mắc tổng số trường hợp có tình trạng quần thể xác định vào – – ... định Đo lường mắc  Công P = 10 thức tính Số trường hợp bệnh Tổng quần thể (có bệnh) x 10n Đo lường mắc Pđiểm Pkỳ = 11 Số trường hợp bệnh x 10n = Tổng quần thể thời điểm (có bệnh) Số trường hợp bệnh ... Mục tiêu học Phân biệt tính đo lường mắc, mắc yếu tố chi phối đo lường này, Trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng đo lường việc mô tả so sánh tình trạng sức khỏe cộng đồng, Phân...
 • 37
 • 1,100
 • 2

CÁC TẾ BÀO MIỄN DỊCH (Kỳ 2) doc

CÁC TẾ BÀO MIỄN DỊCH (Kỳ 2) doc
... ta nghĩ tế bào mono đại thực bào có chức tế bào làm nhiệm vụ thực bào đơn Tuy nhiên, gần người ta biết thực bào bước tế bào thực vai trò mà chúng thực đáp ứng miễn dịch Sau thực bào tế bào thực ... (chemotaxic); bước trình thực bào gắn kháng nguyên vào màng đại thực bào (các kháng nguyên hoàn chỉnh tế bào vi khuẩn hay hạt virus có xu hướng dính vào thành tế bào đại thực bào bị thực bào nhanh chóng, ... chức quan trọng vai trò tế bào trình diện kháng nguyên tế bào tiết Khi tế bào mono biệt hoá thành đại thực bào nhiều hoạt động chức chúng tăng cường Ðể tìm hiểu chức đại thực bào, người ta tiến hành...
 • 5
 • 190
 • 0

Bài giảng dịch tễ học thú y part 2 pps

Bài giảng dịch tễ học thú y part 2 pps
... kh e m nh mà m c b nh y u t đư c g i y u t nguy Như v y, khác h n v i nguy cơ, y u t nguy m t khái ni m v t ch t c th Nên nói đ n nguy bao gi ph i g n li n v i y u t nguy n u không s ý nghĩa ... nguy nghi ng hay y u t nguy nguyên 27 • Nguy cơ: Là kh m c m t b nh Nguy đư c đ nh nghĩa xác su t xu t hi n m t bi n c l i đ i v i s c kh e c a m i cá th ho c c a m t qu n th Có th nh n th y ... • Đ y nh ng lý t i ph i tiêm lo i vacxin phòng b nh cho đàn gia súc V M T S THU T NG THƯ NG DÙNG Nguy cơ, y u t nguy • Trong b nh nhi m khu n, nguyên nhân g y b nh VSV g y nên Tuy nhiên ng y khái...
 • 16
 • 409
 • 5

Giáo trình dịch tễ học y học part 2 pot

Giáo trình dịch tễ học y học part 2 pot
... dân từ nơi n y qua nơi khác, động lực thúc đ y trình dịch phát triển 99 GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC Mục tiêu học tập Trình b y định nghĩa, nhiệm vụ mục tiêu giám sát dịch tễ học Trình b y nguồn gốc thu ... trường hợp 40 35 30 25 20 15 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ng y khởi đầu bệnh sau tiếp xúc Hình Đồ thị vụ dịch lan tràn Về không gian Nói lên phân bố địa dư, khu ... định vụ dịch Trình b y nội dung chi tiết mô tả vụ dịch Trình b y nội dung công tác điều tra xử lý dịch I ĐẠI CƯƠNG Khi có vụ dịch x y kết điều tra dịch sở khoa học cho công tác phòng chống dịch...
 • 17
 • 472
 • 4

Dịch tễ học phân tích : Nghiên cứu trong dịch tễ quan sát part 2 ppt

Dịch tễ học phân tích : Nghiên cứu trong dịch tễ quan sát part 2 ppt
... liên t c S sai l ch nghiên c u quan sát Trong nghiên c u d ch t h c ã c trình bày chương trư c, m t v n c n c quan tâm xác (validity) c a nghiên c u Dĩ nhiên nghiên c u quan sát không th tránh ... theo b ng 12. 2: B ng 12. 2 Phân b cá th ưa vào kh o sát so v i qu n th C qu n th kh o sát Các cá th E+ EB nh A1 Ao M1 B nh Không b nh B1 Bo Mo Không b nh N1 No N E +: Ti p xúc y u t nguy E- : Không ... sf 12= ao/Ao sf21= b1/B1 sf 22= bo/Bo ORsf = sf11 × sf 22 / sf 12 × sf21 N u t t c t l sf u b ng nhau, xem sai l ch ch n l a không x y Trong th c t , r t khó l y m u theo t l v y M c ích c a kh o sát...
 • 6
 • 286
 • 1

Dịch tễ học phân tích : Đánh giá xét nghiệm chẩn đoán bênh part 2 doc

Dịch tễ học phân tích : Đánh giá xét nghiệm chẩn đoán bênh part 2 doc
... tính 1 42 145 T ng Phương pháp ch n oán c n xác nh Âm tính 32 168 20 0 Se = 29 / 32 = 90, 625 % Sp= 1 42/ 168 = 84, 524 % AP = 55 /20 0 = 27 ,5% PV+ = 29 /55 = 52, 72% PV - = 1 42/ 145 = 97,93% Có th tính giá tr ... 38 22 4 26 2 T s g n gi ng cho m t xét nghi m âm tính (38/140)/ (22 4 /26 4) = 0, 32 140 26 4 Cách tính t s g n gi ng dương tính âm tính c a xét nghi m ELISA tìm kháng th ch ng l i b nh gi lao b : T ... gi ng c a xét nghi m ELISA b nh gi lao bò tìm kháng th ch ng l i Phân l p m u phân Có Không E L I S A + (≥ 0,35) 1 02 40 1 42 T s g n gi ng cho m t xét nghi m dương tính (1 02/ 140)/(40 /26 4) = 4,81...
 • 5
 • 266
 • 2

Dịch tễ học phân tích : Đo lường sự xuất hiện của bệnh part 2 pptx

Dịch tễ học phân tích : Đo lường sự xuất hiện của bệnh part 2 pptx
... nhi m tu n th s P =2/ 10 = 20 %; ó t l nhi m s 2/ 9= 22 ,22 % tu n th - T l nhi m th i gian kh o sát (t tu n - tu n 8) s P =2/ 9 = 22 ,22 % - T l m i b nh tích lũy t tu n - T l m i b nh tích lũy c a toàn ... 14 ngày 22 3 105 10,5 23 ,4 15 – 60 ngày 347 307 4 ,2 14,6 T ng c ng 570 4 12 5,8 38 T l ch t 38/570 = 6,7 (%) hi u ch nh Tr i B (dùng kháng sinh) n CI T s hi u (%) ch nh 118 7,6 16,9 40 2, 5 8,7 ... b nh X qu n th Cách tính t l c c th theo hình dư i ây 11 A: c qu n th kh o sát B: s ca b nh kh o sát C: s lư ng ch t b nh kh o sát D: s lư ng ch t b t c lý A B D Hình 6.6 Sơ C * T l ch t thô...
 • 6
 • 260
 • 0

BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP : CƠ CHẾ, DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN - PHẦN 2 pdf

BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP : CƠ CHẾ, DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN - PHẦN 2 pdf
... huyết tiết sai sáng ĐM Khiếm khuyết Tỷ lệ khu trú ĐM- TM bắt chéo thị ĐM/TM Bình thường 3:4 1:1 0 Đường vành mảnh, cột máu đỏ Độ I 1 :2 1:1 0 Đường vành Ép nhẹ TM rộng, cột máu đỏ Độ II 1:3 2: 3 ... thường 1 1-8 3% bệnh nhân THA 5-6 7% bệnh nhân bệnh ĐMV (15) Chẩn đoán suy tim THA bao gồm : - Chẩn đoán xác định suy tim sung huyết dựa theo tiêu chuẩn Framingham hay tiêu chuẩn Châu Âu - Xác định ... hữu ích để chẩn đoán có THA mức độ xơ cứng động mạch - Loại trừ nguyên nhân suy tim khác triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng : bệnh van tim, bệnh tim, bệnh màng tim, bệnh tim bẩm sinh bệnh ĐMV Siêu...
 • 22
 • 253
 • 0

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 2 ppt

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 2 ppt
... n qua máy v t s a Hình 2. 1 B m t th v trí liên quan n hình th c truy n lây b nh B nh lâm sàng b nh ti m n Khi nghiên c u v b nh ngư i ta phân bi t b nh theo m c Hình 2. 2 bi u th m c b nh khác ... ch t riêng c a m m b nh Hình 2. 1 cho th y b m t th v trí liên quan n hình th c truy n lây b nh M t s b nh cách truy n lây c a chúng c th ng kê theo b ng dư i ây B ng 2. 1 M t s b nh cách truy n ... ng s c kh e Các y u t c a b nh c c th sau: - Y u t v t ch : tu i c a thú, gi ng, di truy n, gi i tính, tình tr ng b nh trư c ây, kh áp ng mi n d ch - Y u t gây b nh (m m b nh): có th sinh h c...
 • 7
 • 231
 • 4

Xác định genotype và một số đặc điểm dịch tễ học phân tử của porcine circovirus type 2 (PCV2) ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền bắc việt nam

Xác định genotype và một số đặc điểm dịch tễ học phân tử của porcine circovirus type 2 (PCV2) ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền bắc việt nam
... 3 12 35,7 85 1735-1034 23 3 27 ,8 1 723 –1 022 23 3 27 ,8 66 671-357 104 11,9 658-38 20 6 23 ,2 62 565-386 59 6,5 5 52- 205 115 13,3 83 1016-1177 53 6 ,2 1163-1450 95 9,8 không 1611-1530 27 2, 8 1518-1330 62 ... Úc 20 06 Ba Lan 20 09 New Zealand 20 03 Rumani 20 06 Brazil 20 03 Scotland 20 00 Venezuela 20 05 Slovakia 20 09 Argentina 20 00 Tây Ban Nha 1997 Th y ði n 20 02 Th y Sĩ 20 01 Anh 20 01 Châu Á B cM Dương Nam ... ch t h c phân t c a PCV2 Căn c vào k t qu gi i trình t gen, ngư i ta chia PCV2 thành genotype, ký hi u t PCV2a-2e Tuy nhiên, theo Segalés c ng s (20 08), ch có genotype PCV2a, PCV2b PCV2c ñư c...
 • 91
 • 310
 • 1

Đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng của các ca bệnh tiêu chảy cấp nhập viện do vi rút Rota ở trẻ dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội từ tháng 11 2012 đến tháng 5 2013

Đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng của các ca bệnh tiêu chảy cấp nhập viện do vi rút Rota ở trẻ dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội từ tháng 11 2012 đến tháng 5 2013
... điểm dịch tễ học bệnh tiêu chảy cấp vi rút Rota trẻ tuổi điều trị bệnh vi n Xanh Pôn – Nội từ tháng 11 /20 12 đến tháng 5 /20 13 Mô tả số đặc điểm lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp vi rút Rota trẻ tuổi ... 20 10 30 22 16 16.7% 18 Tháng 11 /20 12 Tháng 12/ 20 12 Số ca TTC 35 25 .7% 34 27 .8% 29 Tháng 1 /20 13 Tháng 2/ 2013 Số ca TTC vi rút Rota Tháng 3 /20 13 20 .6% Tháng 4 /20 13 Tháng 5 /20 13 Tỷ lệ mắc TCC vi ... trị bệnh vi n Xanh Pôn – Nội từ tháng 11 /20 12 đến tháng 5 /20 13 So sánh đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng điều trị ca bệnh tiêu chảy cấp vi rút Rota với ca bệnh tiêu chảy cấp không vi rút Rota trẻ...
 • 100
 • 562
 • 1

NGHIÊN cứu một số yếu tố DỊCH tễ và sơ bộ ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ CHẤN THƯƠNG mũi tại BỆNH VIỆN VIỆT NAM CUBA 2 2006 10 2010

NGHIÊN cứu một số yếu tố DỊCH tễ và sơ bộ ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ CHẤN THƯƠNG mũi tại BỆNH VIỆN VIỆT NAM  CUBA 2 2006  10 2010
... thương mũi khám điều trị bệnh viện Việt nam - Cuba sở để nghiên cứu đề tài Mục tiêu cụ thể đề tài là: 1/ Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, nguyên nhân chấn thương mũi 2/ đánh giá kết điều trị ĐỐI ... gò má Chấn thương gãy xương mũi kín Chấn thương gãy xương mũi hở Y HỌC THỰC HÀNH (8 72) - SỐ 6 /20 13 Số lượng 445 13 72 183 % 22 ,2% 68,6% 9 ,2% 1768 23 2 88,4% 11,6% 11 đánh giá kết điều trị: Bảng ... TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: - Bệnh nhân chẩn đoán chấn thương mũi khám điều trị bệnh viện Việt Nam – Cu ba thời gian 2/ 2006 đến 10 /20 10 - Thời gian theo dõi: 12 tháng - Tiêu...
 • 3
 • 78
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ sốt rét và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến mắc sốt rét tại 2

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ sốt rét và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến mắc sốt rét tại 2 xã
... pháp nghiên c u 21 2. 1 a i m nghiên c u 21 2. 2 i tư ng nghiên c u 23 2. 3 Th i gian nghiên c u 23 2. 4 Phương pháp nghiên c u 23 2. 4.1 Thi t k nghiên c u 23 2. 4 .2 C m u 23 2. 4.3 Cách ch n m u 24 2. 4.4 ... nh nhân s t rét t i nghiên c u a i m n M c SR T l % Ea Nam 390 11 2, 82% Ea Tir 7 82 61 7,80% T ng 11 72 72 6,14% nghiên c u p p < 0,001 Nh n xét: T l m c SR Ea Nam 2, 82% , Ea Tir 7,80% ... m u 24 2. 4.4 Các k thu t nghiên c u 25 2. 4.5 Các phương pháp thu th p s li u 28 2. 4.6 Các ch s nghiên c u 29 2. 4.7 Phương pháp x lý s li u 31 2. 4.8 M t s thu t ng dùng lu n văn 31 2. 4.9 Khái ni...
 • 94
 • 259
 • 0

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA SƠ SINH ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRONG VÒNG 24 GIỜ SAU NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA SƠ SINH ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRONG VÒNG 24 GIỜ SAU NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
... tễ học, lâm sàng đặc điểm hồi sức trẻ sinh phẫu thuật vòng 24 sau nhập viện Vì cần có nghiên cứu đánh giá yếu tố góp phần vào tử vong sinh cần phẫu thuật sớm 24 tuổi nhằm tìm yếu tố tiên ... vong sinh phẫu thuật vòng 24 sau nhập viện khoa hồi sức bệnh viện Nhi đồng thời gian từ 3 /20 08 đến 3/ 20 09 Mục tiêu cụ thể Xác định tỉ lệ phần trăm sinh phải phẫu thuật vòng 24 sau nhập viện ... Xác định % tỉ lệ tử vong sau phẫu thuật sinh thời gian nằm điều trị khoa hồi sức Xác định mối liên quan yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng nhập viện với yếu tố tử vong sau bệnh nhân 20 PHƯƠNG PHÁP...
 • 8
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa:  dci malformed test 15 cpl signed by a certificate not conforming to st 430 2 encrypted kdm for dci malformed test 15 cpl signed by a certificate not conforming to st 430 2 encryptedmột số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường týp 2đònh nghiã dịch tễ học 2thị hạnh 2004 nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong công nhân của một số nhà máy công nghiệp ở hà nội y học lâm sàng 2 12 tr 18 20phương pháp nuôi cấy tế bào by 2chuyển gen vào tế bào by 2 thông qua vi khuẩn agrobacteriumảnh hưởng của nồng độ tế bào ban đầu đến năng suất và chất lượng tế bào by 2chuyển gen vào tế bào by 2các đặc điểm dịch tễ học của các ca tiêu chảy cấp do vi rút rota ở bệnh nhi dưới 2 tuổi bị tiêu chảy cấp đến khám và điều trị ở bệnh viện xanh pônđặc điểm dịch tễdịch tễ họcdịch tễvệ sinh dịch tễtrắc nghiệm dịch tễ họcTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권국 어 2 권Cơ chế di truyền va biến dị Tế bàoQuy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vật