Từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật ký đặng thùy trâm

Từ ngữ về con người chiến tranh trong Nhật Đặng Thùy Trâm

Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm
... I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM NGUYN TH THU TRANG Từ NGữ Về CON NGƯờI CHIếN TRANH TRONG NHậT ĐặNG ThùY TRÂM Chuyờn ngnh : Ngụn ng hc Mó s : 60 22 01 02 LUN VN THC S NGễN ... cun nht ca ch 27 Chng NHN DIN LP T NG V CHIN TRANH V CON NGI TRONG "NHT Kí NG THU TRM" Dn nhp T ng chin tranh v ngi chin tranh l nhng t ng c ng Thu Trõm vit nht ca ch Nhng dũng nht m u ... nht v s tr v ca Nht ng Thu Trõm 26 Tiu kt 27 Chng 2: NHN DIN LP T NG V CHIN TRANH V CON NGI TRONG "NHT Kí NG THU TRM" 28 2.1 Nhúm t ng v chin tranh Nht ng...
 • 166
 • 314
 • 0

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về con người chiến lược Trồng người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1991 - 2011

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược Trồng người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1991 - 2011
... ng Hồ Chí Minh 12 Chương 2: Vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người" vào thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước( 1991 - 2011) 13 NỘI DUNG Chƣơng 1: CON NGƢỜI VÀ ... - xứng đáng lớp người vẻ vang đất nước tôn vinh "kỹ sư tâm hồn" 1.3 Giá trị tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ngƣời chiến lƣợc "trồng ngƣời thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc tưởng Hồ Chí ... NGƢỜI" VÀO THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƢỚC (1991 - 2011) 2.1 Những yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc từ Đại hội Đảng lần thứ VII đến Đại hội Đảng lần thứ XI (199 1- 2011) ...
 • 96
 • 617
 • 1

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về con người chiến lược “trồng người” trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người” trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011)
... lớp người vẻ vang đất nước tôn vinh "kỹ sư tâm hồn" 1.3 Giá trị tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người " thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước tưởng Hồ Chí Minh người ... TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ CHIẾN LƯỢC" TRỒNG NGƯỜI" VÀO THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (1991 - 2011) 2.1 Những yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước từ Đại hội ... khái quát tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người, luận văn tập trung nghiên cứu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người" thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, chủ...
 • 13
 • 343
 • 0

Cái tôi tác giả trong nhật Đặng Thùy Trâm mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc

Cái tôi tác giả trong nhật ký Đặng Thùy Trâm và mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc
... TRÌNH CỦA HAI CUỐN NHẬT KÝ TRONG HƠN 30 NĂM CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁI TÔI TÁC GIẢ TRONG NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM VÀ MÃI MÃI TUỔI HAI MƢƠI CỦA NGUYỄN VĂN THẠC CHƢƠNG 3: BIỂU HIỆN CỦA CÁI TÔI TÁC GIẢ ... cứu cái tác giả hai nhật ký: Nhật Đặng Thùy Trâm Mãi tuổi 2 0của Nguyễn Văn Thạc 3.2 Phạm vi nghiên cứu Với đối tƣợng tác giả, luận văn sử dụng Nhật Đặng Thùy Trâm Nhà xuất Hội nhà văn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁI TÔI TÁC GIẢ TRONG NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM VÀ MÃI MÃI TUỔI HAI MƢƠI CỦA NGUYỄN VĂN THẠC 27 2.1 Cái nhìn yêu đời, lạc quan 27 2.2 Niềm...
 • 95
 • 578
 • 2

tưởng Hồ Chí Minh: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người chiến lược “trồng người”. Vận dụng quan điểm đó trong việc phát triển Giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”. Vận dụng quan điểm đó trong việc phát triển Giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay.
... “trồng người Vận dụng quan điểm việc phát triển Giáo dục đào tạo nước ta Chương Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò người chiến lược trồng người 1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò người 1.2 Quan điểm ... dụng quan điểm Hồ Chí Minh vai trò người phát triển giáo dục đào tạo nước ta 2.2 Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh chiến lược trồng người việc phát triển giáo dục đào tạo nước ta 2.3 Mục tiêu phát ... phát triển giáo dục đào tạo năm 2014 2.1 Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vai trò người phát triển giáo dục đào tạo nước ta • • • • Hiện nay, việc giáo dục- đào tạo, phát triển người toàn diện nước...
 • 23
 • 3,335
 • 1

tưởng Hồ Chí Minh về con người chiến lược con người ở nước ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược con người ở nước ta
... Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược người nước ta Trong tưởng Hồ Chí Minh, người khái niệm vừa mục tiêu nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, vừa động lực nghiệp tưởng ... Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng kim nam cho hành động tưởng người Đảng Cộng sản Việt Nam qn với tưởng người Hồ Chí Minh Sự ... hội nước ta Trong nghiệp đổi đất nước tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược người nước ta nay, tưởng tiếp tục Đảng ta qn triệt vận dụng phát triển Con người Việt Nam trung tâm "chiến lược...
 • 14
 • 371
 • 1

thảo luận VCU tưởng HCM đề Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người chiến lược trồng người. Liên hệ với việc học tập của sinh viên trường đại học Thương mại.

thảo luận VCU tư tưởng HCM đề Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. Liên hệ với việc học tập của sinh viên trường đại học Thương mại.
... rộng "người nô lệ nước" "người khổ" I Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò người Con người vốn quý nhất, nhân tố định thành công nghiệp cách mạng + Một điểm khác chất quan điểm Hồ Chí Minh với quan điểm ... hạ” Còn quan điểm Hồ Chí Minh là: “trong bầu trời quý nhân dân, giới mạnh lực lượng đoàn kết nhân dân” Lòng tin mãnh liệt vô tận Hồ Chí Minh vào dân, vào nhân tố người Người thống với quan điểm ... đạt mục tiêu cách mạng II Quan điểm Hồ Chí Minh chiến lược trồng người Trồng người yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài cách mạng + Xuất phát từ quan niệm coi người vốn quý nhất, yếu...
 • 17
 • 360
 • 3

Trường từ vựng ngữ nghĩa về tôn giáo chiến tranh trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Trường từ vựng ngữ nghĩa về tôn giáo và chiến tranh trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 2.1 Các tiểu trường từ vựng - ngữ nghĩa Tôn giáo tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Trường từ vựng Tôn giáo trường từ vựng lớn nhất, tiêu biểu hai tiểu thuyết ... CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 75 3.1 Các tiểu trường từ vựng ngữ nghĩa chiến tranh tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh 75 3.1.1 Trường từ vựng đối ... Nguyễn Xuân Khánh Một đặc trưng ngôn ngữ tạo nên dấu ấn riêng nhà văn qua tiểu thuyết lịch sử trường từ vựng ngữ nghĩa Trong trường từ vựng tôn giáo trường từ vựng chiến tranh hai trường từ vựng...
 • 110
 • 220
 • 1

Phân tích giá trị của tưởng về con người xây dựng con người của triết học Nho giáo

Phân tích giá trị của tư tưởng về con người và xây dựng con người của triết học Nho giáo
... hội người, đời người Về tính người, Khổng tử cho “tính người gần nhau, tập tành thói quen hóa xa nhau” tưởng xây dựng người Nho giáo đặt vấn đế xây dựng người cách thiết thực, hướng người vào ... cho phù hợp với triết học truyền thống người Việt Nam Nhiều tưởng tiến quan điểm trị đạo đức Nho giáo nhà tưởng Việt nam kế thừa theo tinh thần thực tiễn dân tộc Đó tưởng thân dân, ... xây dựng người, xã hội lý ng đường trị nước Như trình bày, phái Nho giáo phái triết học có ảnh hưởng lớn đến triết học Trung Quốc cổ, trung đại Người sáng lập phái Nho giáo Khổng tử (đời nhà...
 • 7
 • 987
 • 13

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va xã hoi

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va xã hoi
... 3: - Nghệ thuật đối - Người ta phải sống nghèo Câu 4: - Con người cần phải học để biết đối nhân xử sống Câu 5: - Khẳng định vai trò, công ơn người thầy - Khuyến khích mở rộng phạm Câu 6: - Đề ... ta phải sống nghèo Câu 4: - Con người cần phải học để biết đối nhân xử sống Câu 5: - Khẳng định vai trò, công ơn người thầy - Khuyến khích mở rộng phạm Câu 6: - Đề cao vai trò học bạn không hạ ... ta phải sống nghèo Câu 4: - Con người cần phải học để biết đối nhân xử sống Câu 5: - Khẳng định vai trò, công ơn người thầy - Khuyến khích mở rộng phạm Câu 6: - Đề cao vai trò học bạn không hạ...
 • 16
 • 2,051
 • 10

Tục ngữ về con người xa hội

Tục ngữ về con người và xa hội
... Câu 1) Tục ngữ gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I ... gầc ngữ nà n ilà gì? Tìm câ suy nghó u n nghóavớ gương ? ->Nhấn u tụ aối tụphủ cầngiá câ cảm thương yêu Câ hai tiếng ?Ý nghóa củchngữgì vềng lấtiếy g ngu nàyngười đặt trước u tục ngữ thương người ... không làm người +An ủi động viên trường hợp nhân dân cho thay người +Ngườ ngữ củ y đống vàn dụ +Nói triếtsốnngnàa nhân dân đặt g người lên thứ nh ?Câu tụic lí sốg vận ng hoàn cải ?Câu tục việc...
 • 13
 • 1,261
 • 3

Tục ngữ về con người xã hội(thao giảng)

Tục ngữ về con người và xã hội(thao giảng)
... Câu 1) Tục ngữ gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I ... gầc ngữ nà n ilà gì? Tìm câ suy nghó u n nghóavớ gương ? ->Nhấn u tụ aối tụphủ cầngiá câ cảm thương yêu Câ hai tiếng ?Ý nghóa củchngữgì vềng lấtiếy g ngu nàyngười đặt trước u tục ngữ thương người ... không làm người +An ủi động viên trường hợp nhân dân cho thay người +Ngườ ngữ củ y đống vàn dụ +Nói triếtsốnngnàa nhân dân đặt g người lên thứ nh ?Câu tụic lí sốg vận ng hoàn cải ?Câu tục việc...
 • 13
 • 733
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hcm về con người và chiến lược trồng ngườiquan điểm hcm về con người và chiến lược trồng ngườiphan tich quan die cua ho chi minh ve con nguoi va chien luoc trong nguoingôn ngữ trong nhật ký đặng thùy trâmtục ngữ về con người và xã hội bài giảng điện tử5 câu tục ngữ về con người và xã hộicâu tục ngữ về con người và xã hộibài giảng tục ngữ về con người và xã hộitục ngữ về con người và xã hội giáo ánsoạn tục ngữ về con người và xã hộibài tục ngữ về con người và xã hộitục ngữ về con người và xã hội 7tục ngữ về con người và xã hội violettục ngữ về con người và xã hội lớp 7tục ngữ về con người và xã hội bài giảng05 Du kien danh sach nhan su dai hoiBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèDu thao Nghi quyet DHCD 2017Bao cao tai chinh 6 thang nam 2015Bao cao tai chinh Q3 2015Tai lieu DHDCD thuong nien 2014Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2017Ve viec ung cu de cu bau bo sung TV HDQTtTHU NGO GUI CO DONG 2013Bien ban phien hop DHDCD thuong nien 2017 signedNghi quyet DHDCD thuong nien 2017 signedCBTT BCTC 6 thang dau nam 2016 da soat xetBCTC Quy 3 2016 signedBao cao tinh hinh QTCT nam 2016tài liệu miễn phí biaBang can doi ke toan Quy 1 2014Bao cao KQHDKD Quy 1 2014Bao cao LCTT Quy 1 2014BCTC 6 thang dau nam 2014 da dc xoat xet160919 chuong 1 khai quat chung ve KTVM (gui SV)