Điều khiển đối tượng nhiệt bằng module pid mềm của phần mềm step 7

Điều khiển đối tượng nhiệt bằng Module Pid mềm của phần mềm Step 7

Điều khiển đối tượng nhiệt bằng Module Pid mềm của phần mềm Step 7
... tài: Điều khiển đối tượng nhiệt module PID mềm phần mềm STEP7 ” Với đề tài học viên có hội tìm hiểu thiết bị PLC hãng Siemens, thực hành thiết kế lập trình hệ thống điều khiển tự động cho đối tƣợng ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NGUYỄN THỊ THÖY ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƢỢNG NHIỆT BẰNG MODULE MỀM CỦA PHẦN MỀM STEP7 CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MÃ SỐ: 60520216 LUẬN VĂN THẠC ... xuất từ PLC đến phần điều khiển góc mở Thyristor 32 Mô hình thực nghiệm hệ thống gia nhiệt phòng thí nghiệm môn Đo lƣờng – Điều khiển 33 3.2 Module điều khiển trình phần mềm STEP 3.2.1 Modul...
 • 70
 • 197
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG NHIỆT BẰNG MODULE MỀMC ỦA PHẦN MỀM STEP7

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG NHIỆT BẰNG MODULE MỀMC ỦA PHẦN MỀM STEP7
... dụng điều khiển mờ (FLC) điều khiển mờ lai để điều khiển đối tượng gia nhiệt ưu điểm điều khiển FLC không cần biết xác mô hình đối tượng - Hệ điều khiển gia nhiệt áp dụng phương pháp điều khiển ... hợp điều khiển cho đối tượng gia nhiệt Thực tổng hợp điều khiển, mô kiểm chứng so sánh chất lượng hệ thống điều khiển thiết bị gia nhiệt để từ lựa chọn điều khiển phù hợp cho đối tượng gia nhiệt ... tài: Điều khiển đối tượng nhiệt module PID mềm phần mềm STEP7 Với đề tài học viên có hội tìm hiểu thiết bị PLC hãng Siemens, thực hành thiết kế lập trình hệ thống điều khiển tự động cho đối tượng...
 • 27
 • 359
 • 0

Tài liệu Một số hệ thống điều chỉnh đối tượng nhiệt trong thực tế ppt

Tài liệu Một số hệ thống điều chỉnh đối tượng nhiệt trong thực tế ppt
... CHÈNH ÂÄÚI TỈÅÜNG NHIÃÛT TRONG THỈÛC TÃÚ Ú NHIÃÛT TRONG THỈÛC TÃ CHỈÅNG 1: MÄÜT SÄÚ HÃÛ THÄÚNG TỈÛ ÂÄÜNG L CỌ BAO HÅI : CHỈÅNG 2: MÄÜT SÄÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃƯU CHÈNH THIÃÚT BË PHỦ TRONG PHÁN XỈÅÍNG TÚC ... gi i nhi t gió Trong dàn ng ng gi i nhi t gió kh ng ch nhi t áp su t ng ng t có th i u ch nh v phía mơi ch t l nh i u ch nh v phí khơng khí 3.3.3.1 i u ch nh phí mơi ch t l nh Trong k thu t l ... âiãưu chènh phủ ti (ạp sút P håi) - Tạc âäüng vo nhiãn liãûu => hãû thäúng âiãưu chènh khäng khê - Trong tỉìng thåìi âiãøm thç lỉåüng khọi thi l phi âm bo => Hãû thäúng âiãưu chènh ạp sút bưng lỉỵa...
 • 56
 • 299
 • 0

Nghien cứu ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển đối tượng động học phi tuyến

Nghien cứu ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển đối tượng động học phi tuyến
... việc ứng dụng mạng nơron nhận dạng điều khiển đối tƣợng động học phi tuyến Chƣơng 2: Nhận dạng đối tƣợng động học phi tuyến sử dụng mạng nơron Chƣơng 3: Ứng dụng mạng nơron để điều khiển bể xử ... tĩnh: Quan hệ vào mạng có tính chất phi tuyến tĩnh  Mạng nơron động học phi tuyến: Quan hệ vào mạng có tính chất động học phi tuyến Mạng nơron động học tuyến tính Mạng nơron động học tuyến tính ... thuật toán học mạng nơron để nâng cao kết trình luyện mạng  Sử dụng mạng nơron để nhận dạng điều khiển đối tƣợng động học phi tuyến Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Số hóa...
 • 101
 • 512
 • 3

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 1 potx
... (0 ,1, 1 ,1, 0) Do A U B tập {1, 2,3,4,5} (1, 1,0 ,1, 1) OR (0 ,1, 1 ,1, 0) = (1, 1 ,1, 1 ,1) A I B tập hơp {2,4} (1, 1,0 ,1, 1) AND (0 ,1, 1 ,1, 0) = (0 ,1, 0 ,1, 0) A\B tập hơp {1, 5} phần bù (0 ,1, 1 ,1, 0) (1, 0,0,0 ,1) (1, 1,0 ,1, 1) ... có phần tử e1, e2, e3, e4, e5> Tập hợp { e2, e1, e5, e4} biểu diễn vector bit nào? 53 Giả sử có ba tập hợp A, B, C biiểu diễn ba vector bit tương ứng (1, 0, 1, 1, 1) ; (1, 0, 1, 0, 1) (1, 1, 1, ... tập tin văn 4 .13 .3 Tập tin truy xuất trực tiếp Tập tin truy xuất trực tiếp tập tin tổ chức cho phần tử truy xuất cách ngẫu nhiên Ðể làm điều phần tử phải có khóa chẳng hạn khóa phần tử số thứ...
 • 10
 • 154
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 2 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 2 ppt
... dùng cho hai lớp đối tượng liệu Ví dụ Vect1 Vect2 tương đương cấu trúc đối tượng liệu kiểu Vect1 đối tượng liệu kiểu Vect2 có chung số phần tử có kiểu tương đương Quản lý nhớ đối tượng liệu hai ... chương trình - Cơ chế hoạt động chương trình gọi - Các cách truy n tham số cho chương trình 6.1 .2 Nội dung cốt lõi - Cơ chế hoạt động chương trình - Các loại tham số chương trình - Các cách truy n ... nghĩa chương trình lời gọi thực chương trình Ðịnh nghĩa chương trình đoạn chương trình nguồn viết người lập trình 6 .2. 1 Ðặc tả chương trình Sự đặc tả chương trình bao gồm: - Tên chương trình - Số...
 • 10
 • 111
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 3 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 3 ppsx
... 7.4.2 Điều khiển dùng nhãn lệnh lệnh GOTO Cơ chế ban đầu điều khiển hầu hết ngôn ngữ ghi nhãn lệnh chuyển điều khiển tới lệnh có nhãn từ chỗ sang chỗ khác chương trình Việc chuyển điều khiển ... toán tử biểu thức • Ðiều khiển tường minh người lập trình viết chương trình chẳng hạn sử dụng câu lệnh điều khiển rẽ nhánh, lặp lại 7 .3 ÐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ TRONG BIỂU THỨC 7 .3. 1 Ðặt vấn đề Xét công ... 2: OTHERS: ENDCASE Cài đặt lệnh điều kiện Lệnh IF cài đặt cách dùng lệnh rẽ nhánh lệnh nhảy có điều kiện điều kiện phần cứng Kết tương tự mô tả phần 7 .3. 2 Lệnh lặp (Interation...
 • 10
 • 86
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 4 ppsx
... hiệu đề xuất ngoại lệ chương trình giống hiệu đề xuất phép toán nguyên thủy, chương trình tự xử lý ngoại lệ Nếu ngoại lệ xử lý chương trình chương trình trở cách bình thường chương trình gọi ... ngoại lệ đề xuất? Ðiều khiển nên chuyển lệnh chương trình chứa xử lý nơi mà ngoại lệ đề xuất sau truy n tới? Chương trình chứa xử lý tự kết thúc cách bình thường xuất chương trình gọi xẩy Ðây lựa ... lựa chọn thiết kế ngôn ngữ CÂU HỎI ÔN TẬP Thế điều khiển tuần tự? Xét mặt cấu trúc có loại điều khiển nào? Xét mặt thiết kế ngôn ngữ có loại điều khiển nào? Trong biểu diễn trung tố biểu thức,...
 • 10
 • 99
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn cách truy xuất điều khiển đối tượng trên ĐTDĐ phần 5 pot
... Prolog Trong chương trình Prolog, ta cần khai báo yếu tố sau đây: đối tượng, quan hệ đối tượng, kiện luật Đối tượng Gồm có biến Hằng mang giá trị cho sẵn đầu chương trình trình viết ta đưa vào; ... (read)) (ptb2 d e f) ) ) Sau thực chương trình này, biến cục d, e f giải phóng 8.3.7 Hướng dẫn sử dụng LISP Sử dụng XLISP XLISP trình thông dịch, chạy hệ điều hành Windows Chỉ cần chép tập tin ... 9.1.2 Nội dung cốt lõi - Lập trình logic - Căn ngôn ngữ lập trình Prolog 9.1.3 Kiến thức cần thiết Kiến thức kĩ lập trình 9.2 GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH LOGIC Trong lập trình logic, ta sử dụng vị...
 • 10
 • 133
 • 0

Nghiên cứu hệ mờ nơron theo mô hình Takagi sugeno để nhận dạng và điều khiển đối tượng động học phi tuyến

Nghiên cứu hệ mờ nơron theo mô hình Takagi sugeno để nhận dạng và điều khiển đối tượng động học phi tuyến
... Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Hệ động học phi tuyến hình y y* Bộ điều khiển với luật (2.32) y u S x S (-) F(x) G(x) Mạng nơ ron Mạng nơ ron x1 Hệ động học phi tuyến thực tế x2 Hỡnh 2.10: Mụ ... dng v iu khin i tng bng h m nron theo mụ hỡnh Takagi - Sugeno 2.1 t 2.2 i tng phi tuyn 3.3 ng dng h M Nron theo mụ hỡnh Takagi - Sugeno nhn dng v iu khin i tng phi tuyn Chng 3: Mụ phng kim chng ... m nron theo mụ hỡnh Takagi - Sugeno 32 2.1 t 32 2.2 i tng phi tuyn 33 2.2.1 Mụ t h phi tuyn 33 2.2.2 Mụ hỡnh tnh ca h phi tuyn 35 2.2.3 Mụ hỡnh ng ca h phi tuyn 39 2.3 ng dng h M Nron theo mụ...
 • 56
 • 211
 • 0

Nghiên cứu thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục trong quá trình luyện mạng nơ - ron - ứng dụng để nhận dạng, điều khiển đối tượng động học phi tuyến

Nghiên cứu thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục trong quá trình luyện mạng nơ - ron - ứng dụng để nhận dạng, điều khiển đối tượng động học phi tuyến
... học tuyến tính  Mạng n - ron phi tuyến tĩnh: Quan hệ vào mạng có tính chất phi tuyến tĩnh  Mạng n - ron động học phi tuyến: Quan hệ vào mạng có tính chất động học phi tuyến Mạng n - ron động học ... NƠ -RON TRONG NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƢỢNG ĐỘNG HỌC PHI TUYẾN 1.1 Giới thiệu tóm tắt mạng n - ron 1.1.1 Mạng n - ron sinh học Mạng n - ron tái tạo kỹ thuật chức hệ thần kinh ngƣời Trong trình ... học phi tuyến sử dụng mạng n - ron Chƣơng 2: Nghiên cứu thuật toán tìm nghiệm tối ƣu toàn cục trình luyện mạng n - ron Giới thiệu thuật toán, thuật toán vƣợt khe, để tính toán bƣớc học vƣợt khe nhằm...
 • 99
 • 128
 • 0

Luận văn trình bày một phương pháp điều khiển đối tượng phi tuyến

Luận văn trình bày một phương pháp điều khiển đối tượng phi tuyến
... thống điều khiển mô tả sau: Hình i Sơ đồ điều khiển đối tượng phi tuyến Như vậy, có hai điều khiển: Điều khiển Feedforward : điều khiển neuro-mờ cung cấp tín hiệu điều khiển để lái đối tượng phi ... minh theo trình xử lý thông tin không rõ ràng định điều khiển người Phương pháp thích hợp để điều khiển đối tượng phức tạp, không xác định mô hình toán đối tượng phi tuyến Tuy nhiên, điều khiển mờ ... tuyến theo cách thích nghi Bộ điều khiển tiên đoán mô hình (MPC) điều khiển luật điều khiển dựa mô hình trình MPC hệ thống điều khiển điều khiển xác định tiểu sử biến thao tác mà tối ưu đối tượng...
 • 153
 • 99
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật phân tích lựa chọn phư án điều khiển đối tượng

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  phân tích lựa chọn phư án điều khiển đối tượng
... thành: Chương Đặt vấn đề, lựa chọn đối tượng điều khiển Chương Mô hình toán học đối tượng điều khiển Chương Phân tích lựa chọn phư ng án điều khiển đối tượng Chương Mô kết luận Cuối em xin gửi lời ... bạn góp ý để luận văn em hoàn thiện Thái Nguyên, ngày tháng năm 2011 Người thực Đặng Thị Loan Phư ng Chương ĐẶT VẤN ĐỀ, LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN 1.1 Khái quát lựa chọn đối tượng Cho đến ... trúc điều khiển phía máy phát lưới hình 2.14 30 Hình 2.14 Sơ đồ cấu trúc điều khiển phía máy phát phía lưới hệ thống PĐSG sử dụng MĐKĐBRTDQ 31 Chương PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG...
 • 64
 • 87
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG NHẬN DẠNG và điều KHIỂN đối TƯỢNG ĐỘNG học PHI TUYẾN

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG NHẬN DẠNG và điều KHIỂN đối TƯỢNG ĐỘNG học PHI TUYẾN
... quan việc ứng dụng mạng nơron nhận dạng điều khiển đối tượng động học phi tuyến Chương 2: Nhận dạng đối tượng động học phi tuyến sử dụng mạng nơron Chương 3: Ứng dụng mạng nơron để điều khiển bể ... cứu cho số đối tượng động học phi tuyến Căn vào nhận xét, đánh giá trên, chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhận dạng điều khiển đối tượng động học phi tuyến Kết cấu luận văn gồm: Mở ... vào mạng nơron có tính chất động học tuyến tính Mạng nơron phi tuyến tĩnh: Quan hệ vào mạng có tính chất phi tuyến tĩnh Mạng nơron động học phi tuyến: Quan hệ vào mạng có tính chất động học phi...
 • 32
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế điều khiển đối tượngdieu khien doi tuong bac 3điều khiển đối tượng dạng 1điều khiển đối tượng dạng 2phần 3 một số hệ thống điều chỉnh đối tượng nhiệt trong nhà máy điệntạo hiệu ứng hoạt hình và điều khiển đối tượngphạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng và kết cấu của luật xây dựngðối tượng nhiệm vụ và ý nghĩa của phân loại học thực vậhệ thống điều khiển động cơ dc bằng nhiệt độđiều khiển hiển thị nhiệt độ trong xe bằng lcdđồ án tốt nghiệp điện tự động công nghiệp nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ bằng máy tính mo phong chinh luu tia 3 pha dieu khien doi xung cap nguon cho dong co 1 chieu kich tu doc lap bang proteusđiều chỉnh đối tượng bằng phímcác công ty khác cũng lần lược cho ra đời các bộ vi điều khiển 8bit tương tự như 8048 và hình thành họ vi điều khiển mcs 48 microcontroller sustem 48điều khiển đối xứngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học