Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật

Nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật
... chuyn gen mó húa protein b mt ca virus H5N1 vo cõy u tng phc v sn xut vaccine thc vt Mc tiờu nghiờn cu Thit k c vector mang cu trỳc gen HA, on gen HA1 ca virus cỳm A /H5N1 To c cõy u tng chuyn gen ... tiờu bt buc sn xut vaccine Cỏc loi vaccine s dng phũng chng bnh cỳm A /H5N1 bao gm vaccine truyn thng, vaccine th h mi hay vaccine cụng ngh gen, vaccine nhc c virus cỳm nhõn to, vaccine n c thc ... edible vaccine) (1) Vaccine truyn thng Vaccine truyn thng bao gm vaccine vụ hot ng chng v d chng Vaccine vụ hot ng chng (homologus vaccine) , ú l cỏc loi vaccine c sn xut cha cựng nhng chng virus...
 • 143
 • 304
 • 1

nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ bản tóm tắt tiếng anh
... Transformation Using Gene Encoding Surface Proteins from H5N1 Virus for Plant Vaccine Production” has been carried out 2 General aims The general purpose of this thesis project is to engineer a genetic transformed ... genetic carrier vectors containing HA gen and HA1 gen region from virus A /H5N1; - To regenerate a HA1 genetic transformed soy bean cultivar with recombined HA1 protein expression in seeds Specific ... Varian flu and A /H5N1 virus, (2) A /H5N1 flu vaccine, (3) the application of gen transformation in plant vaccine manufacturing Avian flu is an acute transmitted disease caused by flu virus type A...
 • 27
 • 116
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ

tóm tắt luận án nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ
... gia phát triển .Xuất phát từ lý tiến hành đề tài luận án là: Nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt virus H5N1 vào đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật” Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế ... gus biểu hạt vào đậu tương Đánh giá hiệu chuyển gen gus giống đậu tương ĐT12 DT84; 3.5 Chuyển cấu trúc vector mang đoạn gen HA1 vào đậu tương phân tích có mặt đoạn gen chuyển HA1 đậu tương hệ T0 ... hiện gen gus đậu tương chuyển gen A, B: mầm hạt non; C, D: mảnh lá; A, C: không chuyển gen; B, D: chuyển gen; E: đậu tương mang gen gus Từ kết nghiên cứu chuyển thành công gen gus giống đậu tương...
 • 27
 • 213
 • 0

Thiết kế vector mang gen HA1 hóa protein bề mặt của virus H5N1 và bước đầu chuyển gen HA1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gencây thuốc lá

Thiết kế vector mang gen HA1 mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 và bước đầu chuyển gen HA1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc lá
... Thiết kế vector mang gen HA1 hóa protein bề mặt virus H5N1 bước đầu chuyển gen HA1 tạo dòng rễ chuyển gen thuốc Mục tiêu đề tài - Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc gen hóa ... hóa protein vỏ virus H5N1 - Bước đầu chuyển vector tái tổ hợp mang cấu trúc gen HA1 vào thuốc tạo rễ thông qua vi khuẩn A.rhizogens Nội dung nghiên cứu - Ghép nối gen HA1 hóa tiểu phần protein ... protein vỏ virus H5N1 vào vector mang pENTR 221/cal để tạo vector tái tổ hợp - Kiểm tra vector tái tổ hợp mang cấu trúc gen hóa protein vỏ virus H5N1 - Tạo vector chuyển gen vào thực vật mang cấu...
 • 75
 • 422
 • 0

THIẾT KỀ VECTOR MANG GEN HOÁ PROTEIN BỀ MẶT CỦA VIRUT H5N1 PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN TẠO VACCINE THỰC VẬT

THIẾT KỀ VECTOR MANG GEN MÃ HOÁ PROTEIN BỀ MẶT CỦA VIRUT H5N1 PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN TẠO VACCINE THỰC VẬT
... Agrobacterium mang vector tái tổ hợp chứa gen hóa protein bề mặt virut H5N1 Nội dung nghiên cứu - Thiết kế gen hóa protein bề mặt virus H5N1 vào vector thích hợp chuyển gen thực vật - Chuyển gen ... chuyển gen tạo vaccine thực vật Tài liệuTIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn MỤC Mục tiêu nghiên cứu - Tạo vector tái tổ hợp mang gen hóa protein bề mặt virut H5N1 - Tạo ... wWw.SinhHoc.edu.vn VACCINE THỰC VÂÂT Với mục đích tạo sở cho việc sản xuất vaccine A /H5N1 ăn được, tiến hành chọn đề tài: Thiết kế vector mang gen hoá protein bề mặt virut H5N1 phục vụ nghiên cứu chuyển...
 • 31
 • 186
 • 1

Thiết kế vector mang gen HA1 hóa protein bề mặt của virus H5N1

Thiết kế vector mang gen HA1 mã hóa protein bề mặt của virus H5N1
... Thiết kế vector mang gen HA1 hóa protein bề mặt virus H5N1 bước đầu chuyển gen HA1 tạo dòng rễ tơ chuyển gen thuốc lá” Mục tiêu đề tài - Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc gen hóa ... protein vỏ virus H5N1 vào vector mang pENTR 221/cal để tạo vector tái tổ hợp - Kiểm tra vector tái tổ hợp mang cấu trúc gen hóa protein vỏ virus H5N1 - Tạo vector chuyển gen vào thực vật mang cấu ... hóa protein vỏ virus H5N1 - Bước đầu chuyển vector tái tổ hợp mang cấu trúc gen HA1 vào thuốc tạo rễ tơ thông qua vi khuẩn A.rhizogens Nội dung nghiên cứu - Ghép nối gen HA1 hóa tiểu phần protein...
 • 75
 • 490
 • 5

Tài liệu Luận văn cao học “Thiết kế vector mang gen HA1 hóa protein bề mặt của virus H5N1" pptx

Tài liệu Luận văn cao học “Thiết kế vector mang gen HA1 mã hóa protein bề mặt của virus H5N1
... là: “Thiết kế vector mang gen HA1 hóa protein bề mặt virus H5N1 bước đầu chuyển gen HA1 tạo dòng rễ tơ chuyển gen thuốc lá” Mục tiêu đề tài - Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc gen hóa ... protein vỏ virus H5N1 vào vector mang pENTR 221/cal để tạo vector tái tổ hợp - Kiểm tra vector tái tổ hợp mang cấu trúc gen hóa protein vỏ virus H5N1 - Tạo vector chuyển gen vào thực vật mang cấu ... trúc gen hóa protein vỏ virus H5N1 biến nạp vào vi khuẩn A rhizogens - Bước đầu chuyển vector tái tổ hợp mang cấu trúc gen HA1 vào thuốc tạo rễ tơ thông qua A.rhizogens CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU...
 • 76
 • 394
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen hóa protein expansin 1 liên quan đến sự kéo dài rễ vào giống đậu tương DT84

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein expansin 1 liên quan đến sự kéo dài rễ vào giống đậu tương DT84
... dựng nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chuyển gen hóa protein expansin liên quan đến kéo dài rễ vào giống đậu tương DT84 Mục tiêu nghiên cứu Tạo dòng chuyển gen chứa gen hóa protein expansin ... chồi kéo dài rễ ĐC1 10 0 45 30 22 12 ĐC0 10 0 0 0 15 0 47 21 11 170 52 27 210 75 33 12 530 17 4 81 32 Tổng (1, 2, 3) bảng 3 .1 cho thấy 17 4 mẫu tạo chồi Số chồi Số biến nạp 530 mẫu, thu 81 chồi kéo dài ... kéo dài Khi lai chỗ với mặt cắt ngang rễ để xác định biểu gen GmEXP1 tế bào Gen GmEXP1 đóng vai trò quan trọng kéo dài rễ đậu tương đặc biệt trình kéo dài rễ rễ thứ cấp Khi có kết nghiên cứu gen...
 • 47
 • 67
 • 0

Xác định trình tự và phân tích gen hóa kháng nguyên HA của virus cúm chủng NIBRG-14 sử dụng trong sản xuất vacine cúm A/H5N1 tại Việt Nam

Xác định trình tự và phân tích gen mã hóa kháng nguyên HA của virus cúm chủng NIBRG-14 sử dụng trong sản xuất vacine cúm A/H5N1 tại Việt Nam
... phân tích gen hóa kháng nguyên HA virus cúm chủng NIBRG-14 sử dụng sản xuất vacine cúm A/H5N1 Việt Nam Đề tài góp phần ứng dụng vào việc sản xuất vacine cúm A/H5N1, phòng bệnh gia cầm Việt Nam ... bệnh Việt Nam - Đã phân tích trình tự đoạn gen hóa cho kháng nguyên HA cúm chủng NIBRG-14 sử dụng sản xuất vaccine cúm A/H5N1 Việt Nam ĐỀ NGHỊ: Tiếp tục nghiên cứu sử dụng kháng nguyên kháng ... tiễn: - Ý nghĩa khoa học: Xác định trình tự gen hóa kháng nguyên HA chủng NIBRG-14 sử dụng sản xuất vacine - Ý nghĩa thực tiễn: Sử dụng chủng NIBRG-14 vào việc sản xuất vacine Đối tượng phạm vi...
 • 47
 • 485
 • 2

Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen mang cấu trúc biểu hiện gen hóa kháng nguyên bề mặt của Virus H5N1 phục vụ sản xuất Vacxin thực vật

Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen mang cấu trúc biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của Virus H5N1 phục vụ sản xuất Vacxin thực vật
... wWw.SinhHoc.edu.vn Virus cỳm A /H5N1 Virus cỳm cú tớnh cht c bit: - B gen phõn ct sn thnh phõn on khỏc -Hai gen thuc phõn on v mó húa cho hai khỏng nguyờn quan nht trờn b mt cavirusl - Hemagglutinin(HA) ... truyn lõy ca loi virus nguy him ny sang ngi * Vacxin nhc c (attenuated vaccine) * Vacxin bt hot (inactivated vaccine) * Vacxin th h mi: - vacxin vaccine) tỏi t hp (recombination - vacxin thc vt ... dũng u tng mang gen mó hoỏ cho cỏc khỏng nguyờn ca virus H5N1 lm vacine n c cho gia cm phũng chng bnh H5N1 Vit Nam Nam Ti liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Cỏc dũng u tng chuyn gen th h T0...
 • 15
 • 143
 • 1

Nghiên cứu chuyển gen hóa nhân tố phiên OsNAC6 vào giống lúa pusa basmati

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNAC6 vào giống lúa pusa basmati
... chịu hạn vào mô hình Arabidopsis, lúa, cà chua, đậu tương, ngô Dựa vào thực tế trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu chuyển gen hóa nhân tố phiên OsNAC6 vào giống lúa Pusa Basmati Với ... Phân lập gen hóa nhân tố phiên OsNAC6 điều khiển tính chịu hạn lúa - Tập trung tối ưu hoá quy trình chuyển gen thao tác di truyền lúa - Tạo lúa chuyển gen OsNAC6 có khả chống chịu tốt với ... nghiên cứu gen chứng minh vùng khởi động gen nhiều gen chức chứa nhiều trình tự ADN đặc hiệu điểm bám nhân tố phiên Điều chứng tỏ nhân tố phiên hoạt hóa biểu nhiều gen chức Các nghiên cứu...
 • 78
 • 87
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen hóa nhân tố phiên OsNAC6 vào giống lúa pusa basmati

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNAC6 vào giống lúa pusa basmati
... LP GEN OsNAC6 T TH VIN cADN CHU HN LA 2.2.1.1 Nhõn gen OsNAC6 t th vin bng k thut PCR Da vo trỡnh t nucleotide ca gen OsNAC6 c cụng b trờn ngõn hng gen, chỳng tụi tin hnh thit k cp mi c hiu OsNac6- F /OsNac6- R ... Go Basmati hin cú hai loi: trng v nõu Hin cú mt s dũng lỳa basmati nh: cỏc dũng truyn thng bao gm Basmati- 370, Basmati- 385 v Basmati- Ranbirsinghpura (RSPura), v cỏc dũng lai ging bao gm Pusa Basmati ... GII TRèNH T GEN OsNAC6 Gen OsNAC6 gn vi vector nhõn dũng pSK II cựng vi cp mi T3, T7 c gi i c trỡnh t hai chiu nh mỏy gii trỡnh t ABI 3100 2.2.3 THIT K VECTOR CHUYN GEN MANG GEN OsNAC6 BNG K...
 • 80
 • 143
 • 0

Phân lập và biểu hiện gen hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở việt nam

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở việt nam
... V TINH SCH PROTEIN TI T HP P10 45 3.2.1 Thit k vector biu hin pET28a mang on gen P10 .45 3.2.2 Biu hin v tinh sch protein tỏi t hp P10 52 3.3 GY KHNG TH A DềNG KHNG PROTEIN P10 58 3.3.1 ... Trong s cỏc virus hi lỳa, ngoi Rice hoja blanca virus (mt ternuivirus, phõn b ti Nam M), Rice giallume virus (mt luteovirus, phõn b ti chõu u) v Rice stripe necrosis virus (mt furovirus, phõn ... t hp mang oa n gen P10 mó húa cho protein vo virus SRBSDV 42 3.1.4.2 Kim tra s cú mt on gen P10 bng enzyme ct gii hn khng nh chc chn on DNA ó c chốn vo vector pGEMT l oa n gen P10, chỳng tụi...
 • 89
 • 144
 • 0

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu nhóm gen liên quan đến sự phát triển hệ rễ ở cây đậu tương

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu nhóm gen liên quan đến sự phát triển hệ rễ ở cây đậu tương
... MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Sự phát triển hệ rễ giúp thực vật vượt qua khô hạn MỞ ĐẦU Đặc điểm phát triển hệ rễ đậu tương MỞ ĐẦU Cơ sở phân tử điều khiển phát triển hệ rễ Gen liên quan đến kéo dài ... SỐ NGHIÊN CỨU VỀ GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ RỄ CÂY ĐẬU TƯƠNG • Nhóm gen GmNAC gián tiếp điều chỉnh phát sinh, phát triển kéo dài rễ bên • GsGF14o tăng cường phát triển kéo dài rễ Gen ... hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển đậu tương Sự phát triển hệ rễ đậu tương điều khiển nhiều gen nhiều giai đoạn phát triển Cơ chế tác động gen expansin giãn thành tế bào liên quan đến phát triển...
 • 28
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc lámã hóa protein bề mặtthiết kế vector mang cấu trúc rnai chứa đoạn gen mã hóa protein vỏ nhằm phục vụ chuyển gen kháng virus gây bệnh khảm lá ở cây đậu tươngchuyển cấu trúc mang gen mã hóa protein vỏ virus vào thuốc lá thông qua vi khuẩn a rhizogenes atcc15834thiết kế vectơ mang gen mã hoá protein có hoạt tính diệt côn trùng để chuyển vào cây trồng nhờ a tumefacienscấu trúc chung của gen mã hóa proteinnghiên cứu chuyển gen chịu hạn vào cây bôngtách dòng biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv1 phân type crf01 ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoánnghiên cứu chuyển gen cây đậu cô vephân lập gen mã hóa protein vỏ của 2 loại virus gây bệnh trên hoa lan cymmv và orsvcác trình tự điều hòa ở các gen mã hóa proteinnghiên cứu chuyển gen tạo ra giống lúa hạt gạo vàng giàu carotengen cry mã hoá protein độc tố của bacillus thuringiensisnghiên cứu cố định enzyme urease trên bề mặt chất rắnnghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học không ion dialkanolamide từ acid oleicTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài giảng môn CFABài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)