Nghiên cứu sự thay đổi môi trường đất dưới các quần xã rừng trồng và rừng tự nhiên ở hai phường duyên hải và bắc cường, thành phố lào cai tỉnh lào cai

Nghiên cứu sự thay đổi môi trường đất dưới các quần rừng trồng rừng tự nhiên hai phường Duyên Hải Bắc Cường, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu sự thay đổi môi trường đất dưới các quần xã rừng trồng và rừng tự nhiên ở hai phường Duyên Hải và Bắc Cường, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
...  NGUYỄN ĐẠI DƢƠNG NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MÔI TRƢỜNG ĐẤT DƢỚI CÁC QUẦN XÃ RỪNG TRỒNG VÀ RỪNG TỰ NHIÊN HAI PHƢỜNG DUYÊN HẢI VÀ BẮC CƢỜNG THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Sinh ... xanh đất trống đồi trọc Với lý nhƣ chọn đề tài: Nghiên cứu thay đổi môi trường đất quần rừng trồng rừng tự nhiên hai phường Duyên Hải Bắc Cường, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai Mục tiêu nghiên ... 124 km Thành phố Lào Cai thành phố biên giới phía bắc, đô thị loại 3, tỉnh lỵ tỉnh Lào Cai Thành phố đƣợc thành lập vào năm 2004 sở sáp nhập hai thị Lào Cai Cam Đƣờng Thành phố Lào Cai có...
 • 86
 • 141
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi môi trường nhân văn trong quá trình phát triển các công trình thủy lợi, thủy điện tỉnh bình phước

Nghiên cứu sự thay đổi môi trường nhân văn trong quá trình phát triển các công trình thủy lợi, thủy điện tỉnh bình phước
... MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *********** NGUYỄN THỊ KIM LOAN NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MƠI TRƯỜNG NHÂN VĂN TRONG Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN TỈNH BÌNH PHƯỚC ... tài: Nghiên cứu thay đổi mơi trường nhân văn q trình xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện tỉnh Bình phước nhằm hướng đến việc xem xét thay đổi mơi trường nhân văn cách hệ thống ba cơng trình ... điện Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế xã hội Q trình phát triển cơng trình thủy lợi, thủy điện tỉnh Bình phước Sự thay đổi mơi trường nhân văn khu vực xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện...
 • 186
 • 103
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hoạt độ Enzym Cholinesterase huyết tương tỷ lệ Methemoglobin cầ bằng Acid - Base thỏ nhiễm độc Padan, Basa Acephate pot

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hoạt độ Enzym Cholinesterase huyết tương tỷ lệ Methemoglobin và cầ bằng Acid - Base ở thỏ nhiễm độc Padan, Basa và Acephate pot
... 27 (1) - 2004 iii Kết Hoạt độ enzyme cholinesterase huyết tơng nhóm thí nghiệm Hoạt độ PChE đợc tính theo % so với hoạt độ PChE trớc gây độc TN1 14 Hoạt độ P.ChE ( %) acid- base Các HCTS padan, ... S au n h iễm S au n hiễm S a u n hiễm độc độc 2h độc 4h độc 24h Biểu đồ 2: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc hỗn hợp padan basa TCNCYH 27 (1) - 2004 3.5 4.63 Tỷ lệ MetHb (%) 3.94 2.35 1.75 2.5 1.5 1 ... gian Biểu đồ 4: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc acephate liều 100mg/kg Biểu đồ 3: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc hỗn hợp padan AC Tình trạng thăng acid- base Dựa theo biểu đồ Davenpoct xây dựng thỏ bình thờng...
 • 6
 • 194
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng dự báo sự thay đổi môi trường không khí nước huyện đại từ đến năm 2020

Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi môi trường không khí và nước huyện đại từ đến năm 2020
... người đến môi trường tự nhiên Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả thực đề tài Nghiên cứu trạng dự báo thay đổi môi trường không khí nước huyện Đại Từ đến năm 2020 với mục đích nghiên cứu trạng ... tác động đến môi trường nước mặt không khí huyện Đại Từ Đánh giá trạng, diễn biến môi trường nước mặt không khí huyện Đại Từ Dự báo diễn biến chất lượng nước mặt, chất lượng không khí dựa quy ... nhiễm, suy thoái môi trường không khí, môi trường nước; tác động phát triển kinh tế xã hội tới môi trường không khí, môi trường nước - Dự báo thay đổi chất lượng môi trường nước không khí hoạt động...
 • 18
 • 266
 • 2

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất tàn – sườn tích tây nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất tàn – sườn tích ở tây nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô
... 0.3m/ years Very slow: 0.3m/ years 1.5m/year Slow: 1.5m/year 1.5m/month Medium: 1.5m/month 1.5m/day Fast: 1.5m/day 0.3m/minute Very fast: 0.3m/minute 3m/second Extremely fast: >3m/second ... Po Co, Ho sea Chu Ho Drong, Mang Yang An Trung Mountain pass, Dak Min - Madagui, Đắk Min - Krong Bong, Ba River, the fault systems Batơ - Kontum, Bien Hoa Tuy Hoa, Da Nhim Tanh Linh At ... academician from the Soviet Unit Academy of Science (formerly), the professor B.B.Соколовский (V.V.Xô-cô-lôp-ski-1942,1954) By solving the differential equation of limit equilibrium, , B.B Соколовский...
 • 107
 • 502
 • 3

Nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt hệ số nhớt (n) của đất loại sét theo thời gian áp dụng tính toán ổn định đê Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt và hệ số nhớt (n) của đất loại sét theo thời gian và áp dụng tính toán ổn định đê ở Đồng bằng sông Cửu Long
... cđa ®Êt sÏ thay ®ỉi chÞu t¸c ®éng cđa m«i tr−êng, hc chÞu t¸c dơng cđa σ1, σ2 Sù thay ®ỉi (γ, C, ϕ) lµm cho ®iỊu kiƯn c©n b»ng (1-1) bÞ thay ®ỉi theo thêi gian thay ®ỉi nµy cã thĨ theo h−íng ... sè nhít (η) theo thêi gian (t) vµ ®é sƯt (B) cđa ®Êt: 2.3.2.1 Sù thay ®ỉi hƯ sè nhít (η) theo thêi gian chÞu nÐn (t) d−íi c¸c cÊp t¶i träng (P) kh¸c VÝ dơ trªn h×nh 2-10 biĨu diƠn sù thay ®ỉi hƯ ... 24 26 Thêi gian t, giê H×nh 2-10: Sù thay ®ỉi hƯ sè nhít (η) theo thêi gian (t) qu¸ tr×nh cè kÕt thÊm vµ tõ biÕn d−íi ¸p lùc P cđa mÉu sÐt dỴo cøng 2.3.2.2 Sù thay ®ỉi hƯ sè nhít (η) theo ®é sƯt...
 • 27
 • 732
 • 1

nghiên cứu sự thay đổi thu nhập đời sống của hộ nông dân mất đất canh tác để xây dựng khu công nghiệp lạc đạo, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

nghiên cứu sự thay đổi thu nhập và đời sống của hộ nông dân mất đất canh tác để xây dựng khu công nghiệp ở xã lạc đạo, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên
... nụng dõn l phn thu c sau ly tng giỏ tr sn xut tr i chi phớ vt cht, tr i tin cụng thu ngoi v tr i chi phớ khỏc ( bao gm thu, khu hao TSC) Nh vy thu nhp hn hp chớnh l phn thu nhp thun tuý ca ngi ... KT-XH núi chung, cho thu nhp v i sng h nụng dõn b thu hi t núi riờng, chỳng tụi ó tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu s thay i thu nhp v i sng ca h nụng dõn mt t canh tỏc xõy dng khu cụng nghip xó ... Lời cảm ơn Để hoàn thành Luận văn thực tập tốt nghiệp này, trớc hết Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tời thầy cô giáo khoa Kinh tế phát triển nông thôn, trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội...
 • 105
 • 368
 • 1

Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp của huyện phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2005 2010

Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp của huyện phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2005  2010
... đất phi nông nghiệp huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2010 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng việc thay đổi cấu sử dụng đất phi ... đổi cấu sử dụng đất cho việc quản lý, sử dụng đất hợp lý, bền vững toàn huyện 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Lựa chọn điểm nghiên cứu Nghiên cứu toàn diện trình chuyển đổi cấu sử dụng đất phi ... tích đất cấu sử dụng đất phi nông nghiệp Thái Lan có thay đổi đáng kể, với gia tăng dân số xuất đô thị mới, ảnh hưởng không nhỏ tới cấu sử dụng đất Thái Lan, nhiên có sách để sử dụng đất hợp...
 • 75
 • 458
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đập đất miền trung Việt Nam

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đập đất miền trung Việt Nam
... LỢI MIỀN NAM    TRƯƠNG QUANG THÀNH ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT ĐẮP SAU KHI HỒ TÍCH NƯỚC THEO THỜI GIAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH LÂU DÀI CỦA ĐẬP ĐẤT MIỀN TRUNG VIỆT ... ë ViƯt Nam 1.5.1 Ảnh hưởng phục hồi liªn kết kiến tróc đất ®¾p đến sức chống 35 cắt đất 1.5.2 Ảnh hưởng phục hồi liªn kết kiến tróc đất ®¾p đến tÝnh tan r· 37 đất 1.5.3 Ảnh hưởng phục hồi liªn ... lơc - 42 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THAY ĐỔI SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT ĐẮP DO PHỤC HỒI LIÊN KẾT KIẾN TRÚC THEO THỜI GIAN TRONG Q TRÌNH NGẤM NƯỚC 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CĨ LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH VÀ NỘI...
 • 172
 • 476
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất tàn - sườn tích tây nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô

tóm tắt luận án nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất tàn - sườn tích ở tây nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô
... lở tuyến đường giao thông khu vực nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC CẠNH ĐƯỜNG Ô TÂY NGUYÊN Quan sát tượng ổn định bờ dốc thực tế dọc tuyến đường ô ... giao thông đường Trong luận án nghiên cứu giảm độ bền đất thời tiết mưa kéo dài ảnh hưởng đến hệ số an toàn ổn định bờ dốc, không xét đến ảnh hưởng rung động phương tiện giao thông đường Ý ... tính chất loại đất tàn - sườn tích chủ yếu thường gặp Tây Nguyên liên quan đến ổn định bờ đốc đất - Phạm vi nghiên cứu: Sự ổn định bờ dốc cạnh đường giao thông chịu ảnh hưởng rung động phương...
 • 24
 • 394
 • 0

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐẮP CỦA CÁC ĐẬP ĐÔNG NAM BỘ

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐẮP CỦA CÁC ĐẬP Ở ĐÔNG NAM BỘ
... trạng thấm qua đập đất vùng - Nghiên cứu thay đổi hệ số thấm đất đắp theo hệ số đầm nén - Nghiên cứu thay đổi hệ số thấm đối với đất đắp không lẫn dăm sạn; - Nghiên cứu thay đổi hệ số thấm ... (K) CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT ĐẮP ĐÔNG NAM BỘ 4.1 Các phương pháp xác định hệ số thấm đất đắp áp dụng 44 4.1.1 Xác định hệ số thấm đất đắp phòng thí nghiệm 44 4.1.2 Xác định hệ số thấm đất đắp ... cao hệ số an toàn thấm cho đập đắp đất chỗ, luận văn se nghiên cứu biến đổi hệ số thấm K theo loại đất lẫn hạt thô có lẫn hạt thô ở tỷ lệ khác nhau; nghiên cứu thay đổi hệ số thấm theo hệ...
 • 88
 • 450
 • 2

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỨC CHỐNG CẮT CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT ĐẮP CHẾ BỊ NGÂM NƯỚC THEO THỜI GIAN

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỨC CHỐNG CẮT CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT ĐẮP CHẾ BỊ NGÂM NƯỚC THEO THỜI GIAN
... bên b Theo thời gian liên kết cấu trúc đất phục hồi làm tăng độ bền đất Nội dung thí nghiệm nhằm nghiên cứu phát triển sức chống cắt đất đắp không chịu áp lực nén, ngâm nước theo thời gian II ... dính (ηc) ba loại đất nghiên cứu theo thời gian ngâm mẫu ( mẫu có hệ số đầm nén K = 0,92 ) IV NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN Từ chế bị mẫu đất ứng với độ ẩm tốt mẫu bão hòa nước sức chống cắt đất giảm • ... Bảng 2b: Sự thay đổi góc ma sát φ lực dính C đất có hệ số đầm nén ( K ) khác theo thời gian ngâm mẫu nước Hệ số đầm chặt K (1) Dung trọng chế bị γc ( T/m3) (2) 0,92 1,693 Thời gian ngâm mẫu (...
 • 16
 • 411
 • 2

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỨC CHỐNG CẮT HỆ SỐ THẤM NƯỚC CỦA ĐẤT ĐẮP TRONG THÂN ĐẬP MIỀN TRUNG SAU NHIỀU NĂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỨC CHỐNG CẮT VÀ HỆ SỐ THẤM NƯỚC CỦA ĐẤT ĐẮP TRONG THÂN ĐẬP Ở MIỀN TRUNG SAU NHIỀU NĂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
... H×nh : Sù thay ®ỉi lùc dÝnh Cw theo dung träng kh« γc (T/m3) Mẫu đất nguyên dạng lấy thân đập sau 15 năm sử dụng Mẫu chế bò với đất lấy mỏ vật liệu đắp đập 106 VIỆN KHOA HỌC THỦY LI MIỀN NAM TUYỂN ... khô ( T/m3 ) H×nh : Sù thay ®ỉi gãc ma s¸t ϕw theo dung träng kh« γc (T/m3) 0,60 Mẫu đất nguyên dạn g lấy thân đập sau 15 năm sử dụng Mẫu chế bò với đất lấy mỏ vật liệu đắp đập 0,50 0,40 0,30 Lực ... thÊm níc (kΦ) theo dung träng kh« γc (T/m3) Mẫu đất Mẫu chế nguyên bò với dạng đất lấy lấy mỏ t hân vật đập liệu sau đắp 15 năm sử dụng đập V KÕT LN Sau nhiỊu n¨m khai th¸c c«ng tr×nh, søc chèng...
 • 7
 • 299
 • 1

Nghiên cứu sự thay đổi khúc xạ của học sinh khối 6 Trường PTCS Cát Linh- Hà Nội năm học 2009-2010

Nghiên cứu sự thay đổi khúc xạ của học sinh khối 6 Trường PTCS Cát Linh- Hà Nội năm học 2009-2010
... Y H N I ***** Nguyễn Thị Hạnh NGHIÊN CứU Sự THAY ĐổI KHúC Xạ CủA HọC SINH KHốI TRƯờNG THCS CáT LINH NộI NĂM HọC 2009-2010 Chuyờn ngnh : NHN KHOA Mó s : 60 .72. 56 LU N VN TH C S Y H C Ng i h ... 14 tu i L p 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6(l p ch n) 6A7(l p ch n) T ng s h c sinh n % 117 108 52 48 70 151 31.1 67 .1 1.3 0.4 26 28 30 24 34 38 45 225 11 .6 12.4 13.3 10.7 15.1 16. 9 20.0 100 V ... (%) n (%) Nam (n= 117) 79 [67 ,5] 72 [61 ,5] 99 [84 ,6] 81 [69 ,2] N (n= 108) 74 [68 ,5] 68 [63 ,0] 94 [87,0] 80 [74,1] Gi i B ng trờn cho th y, s h c sinh n c l n khỏm (63 ,0% v 74,1%) cú m c TKX (sau...
 • 89
 • 266
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự thay đổi nồng độ cortisol máu hoc mon tăng trưởng hoc mon tuyến giáp và hoc mon tuyến sinh dục ở bệnh nhân chấn thương sọ nãonghiên cứu sự thay đổi huyết áp tư thế và holter nhịp tim 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giangnghiên cứu sự thay đổi thị lực và khúc xạ sau phẫu thuật lasik và một số yếu tố liên quansự thay đổi môi trườngsự thay đổi môi trường kinh doanhsự thay đổi môi trường kinh doanh của ngành ngân hang khi việt nam tham gia tổ chức thương mại thế giớinghiên cứu sự thay đổi các thông lưu huyết chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2sự thay đổi môi trường sống và môi trường học tậprủi ro phát sinh do sự thay đổi môi trường kinh doanhý nghĩa sự cần thiết nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ dân gần kcnnội dung nghiên cứu sự thay đổi sinh kế thích ứng với cnhthường biến thích nghi với sự thay đổi môi trườngý nghĩa của việc nghiên cứu sự thay đổi một số đặc điểm tại huyệt được châm cứunghiên cứu sự thay đổi chuyển vị ngang của tường vây khi thay đổi hệ số mĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học