bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp
... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập ... Vai trò người cán tài việc nâng cao hiệu sử dụng VCĐ doanh nghiệp 1.2 - Bài tập Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp MỤC LỤC Nội dung Lời giới thiệu Mục lục Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định doanh nghiệp 1.1 - Tóm tắt nội dung 1.2 - Bài tập 1.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu...
 • 17
 • 27,716
 • 142

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
... hoá là: 554,4 triệu đồng Bài tập số 22 Căn vào tài liệu sau DN X Hãy xác định: Nhu cầu vốn thành phẩm năm kế hoạch cho doanh nghiệp X? Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp I Tài liệu năm báo cáo: Sản ... phẩm tồn kho 231,5 triệu đồng tồn kho cao 463 triệu đồng Bài tập số 25 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp X I Tài liệu năm báo cáo Căn vào tài liệu kế toán số dư vốn lưu động quý đầu năm báo cáo ... ngày 10/4, chuyến thứ ba 450 lẽ phải đến doanh nghiệp vào ngày 10/6, chuyến thứ tư 800 đến hạn Trong năm kế hoạch doanh nghiệp mua đường từ Công ty Tuy doanh nghiệp thoả thuận với Công ty đường rút...
 • 12
 • 3,062
 • 12

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
... chi phí? Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch? Bài tập số 29 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất: 100.000 sản phẩm A Đơn ... bao nhiêu? Lập Bảng dự toán chi phí SXKD năm kế hoạch? Bài tập số 28 Có tài liệu sau doanh nghiệp Hoàng Gia sau Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B; Số lượng sản xuất ... doanh cho doanh nghiệp Công nghiệp A năm kế hoạch? Bài tập số 27 Có tài liệu năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất Y sau Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B Sản lượng sản...
 • 10
 • 1,637
 • 19

bài tập tài chính doanh nghiệp

bài tập tài chính doanh nghiệp
... dụng TSCĐ, VCĐ doanh nghiệp? Vai trò người cán tài việc nâng cao hiệu sử dụng VCĐ doanh nghiệp 1.2 - Bài tập Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công ... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho năm kế hoạch Biết rằng: Doanh nghiệp tính...
 • 17
 • 2,348
 • 18

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
... thu GTGT khu tr - Sn phm A, B u thuc i tng chu thu GTGT - Thnh phm xut kho c tớnh theo phng phỏp FIFO - Li nhun t hot ng liờn doanh ó np thu TNDN 60 Bi tập ti doanh nghiệp Yờu cu: Hóy tớnh: Thu ... giỏ tho thun cha cú thu GTGT: 110.000.000, thu GTGT: 5% Thu lói tin gi c nm d kin: 100.000.000 Thu sut thu GTGT phi np cho sn phm tiờu th: 60 Bi tập ti doanh nghiệp - Sn phm A, B u l 10% - Sn phm ... nm ca doanh nghip? Tng s thu doanh nghip phi np nm? 60 Bi tập ti doanh nghiệp S li nhun c phõn phi vo cỏc qu doanh nghip? Bi s 36: Cn c vo ti liu sau õy ti doanh nghip X (doanh nghip np thu GTGT...
 • 24
 • 6,116
 • 21

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn cố định

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn cố định
... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp MỤC LỤC Nội dung Lời giới thiệu Mục lục Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định doanh nghiệp 1.1 - Tóm tắt nội dung 1.2 - Bài tập 1.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu ... II - Tài sản lưu động - Vốn lưu động doanh nghiệp 2.1 - Tóm tắt nội dung 2.2 - Bài tập 2.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần III - Chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm 3.1 - ... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập...
 • 17
 • 10,768
 • 94

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn lưu động

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn lưu động
... triệu đồng Bài tập số 25 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp X I Tài liệu năm báo cáo Căn vào tài liệu kế toán số dư vốn lưu động quý đầu năm báo cáo sau: - Đầu quý I: 840 triệu đồng - Cuối quý ... cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết cho khâu Dự trữ Sản xuất - Lưu thông năm kế hoạch Số vốn lưu động thừa, thiếu năm kế hoạch phương hướng giải số vốn lưu dộng thừa, thiếu Số vốn lưu động tiết ... là: 0,75 Bài tập số 23 Căn vào tài liệu sau DN sản xuất Hãy xác định: Nhu cầu vốn thành phẩm năm kế hoạch Số vốn thành phẩm tiết kiệm tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch I Tài liệu...
 • 12
 • 13,717
 • 160

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm
... hoạch giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A B theo khoản mục chi phí? Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch? Bài tập số 29 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Tài liệu ... toán chi phí sản xuất kinh doanh (theo biểu mẫu) Bài số 27 1/ Tính giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm: (1.000đ) * Sản phẩm A: - Chi phí NVL trực tiếp: = (15 * + * 4) - (4 * 50% * 1) = 62/sp - Chi ... đồng - Khấu hao TSCĐ chi phí khác DN 3.500 đồng - Chi phí bán hàng tính bằng: 10% giá thành sản xuất sản phẩm Bài tập số 31 Một doanh nghiệp sản xuất quy trình công nghệ đồng thời thu ba loại sản...
 • 10
 • 5,098
 • 137

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu , lợi nhuận, phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu , lợi nhuận, phân phối lợi nhuận
... suất lợi nhuận năm KH - TSVKD = 5,5 % - TSZ = 13% - TSDT = 1 1,6 % 60 Nm KH 14.04 3,2 4 17.71 5,0 315.23 4,5 26.51 9,5 306.42 9,8 61.28 5,9 6 367.71 5,7 6 381.75 9,0 381.75 9,0 14.04 3,2 4 14.04 3,2 4 Bi tập ti doanh ... thu GTGT khu tr - Sn phm A, B u thuc i tng chu thu GTGT - Thnh phm xut kho c tớnh theo phng phỏp FIFO - Li nhun t hot ng liờn doanh ó np thu TNDN 60 Bi tập ti doanh nghiệp Yờu cu: Hóy tớnh: Thu ... hng ny l: 10 %, thu xut khu l: 3 %, thu sut thu TNDN l: 28% - Doanh nghip ỏp dng tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr - Doanh nghip hch toỏn hng xut kho theo phng phỏp nhp trc - xut trc - Qu lng thc...
 • 24
 • 1,605
 • 17

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1
... dụng - g: lợi thương mại Những từ thuộc tài sản tài là: - a: cổ phần - b: giấy nhận nợ cá nhân-IOU - f: số dư tài khoản toán doanh nghiệp -h: trái phiếu doanh nghiệp Câu 4: Những điều không thuận ... tài đầu tư tiền dạng tài sản tài loại cổ phần trái phiếu,hoặc cho doanh nghiệp cá nhân vay.Do trung gian tài nhận khoản thu nhập từ việc thiết lập danh mục đầu tư tài sản tài hiệu quả,và nguồn ... trung gian tài doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh là: Trung gian tài - Có thể huy động vốn theo cách đặc biệt ví dụ như: nhận tiền gửi ký thác bán sản phẩm bảo hiểm - Các trung gian tài đầu...
 • 8
 • 7,104
 • 101

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2
... 444,89$ b/ Ta có: -3- Bài tập TCDN Hiện Đại ref = (1 + rm m 12% 12 ) − = (1 + ) − = 12, 68% m 12 Vậy lãi suất có hiệu lực tương đương năm khoản vay 12, 68% Câu 7: a/ PV= 6tr ; FV= 12tr ;n=5 năm Ta có: ... PV=1 325 0$ ;CF = 23 45,05$ ; n=10 năm Ta có: PVn = CF x PVFA (r,n) PV 30 => PVFA = CF -4- Bài tập TCDN Hiện Đại − (1 + r ) − n PV30 1 325 0 => = = = 5, 65 02 r CF 23 45, 05 Tra bảng phụ lục 4=> r= 12% ... 8 ,24 % ⇒ r’ năm = 7,94% Bài tập thực hành: Câu 1: FV5 = PVx (1 + r )5 = 10000(1 + 10%)5 = 116105,1$ Câu 2: PV = FVn 5000 = = 129 2,1$ n (1 + r ) (1 + 7%) 20 Câu 3: FVn ) PV = log (2) = 11 kỳ n= log(1...
 • 9
 • 16,120
 • 336

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1
... 11 5.7625 11 .57 63 12 1.5506 … … 15 .5 13 3 16 2.8895 25.2700 265 .33 00 10 9.2 13 3 11 46.7400 12 52 .39 30 13 1 50 .12 58 Hiện giá Cồ tức luỹ Giá cổ phần kế tương lai 10 0.00 8.70 91 .30 16 .64 83. 36 23. 88 76 .12 30 .50 ... phần hữu doanh nghiệp năm là: P0= -800 /1. 1+(-960 /1. 12)+( -11 50 /1. 13 ) +( -11 50 /1. 14)+(-200 /1. 15)+(- 230 /1. 16) +15 90/ (1. 16*( 0 .1- 0.06))= 18 849764$ b Hiện giá dòng tiền tự năm = 800000 /1. 1=7272 73 Số cổ ... + (1 + r ) (1 + r ) * (r − 6%) + r (1 + r ) Chọn r1= 10 % ⇒ NPV1= 1. 2 215 Chọn r2= 11 % ⇒ NPV2= -7.6 530 6 ⇒ r= r1+(r2-r1)* NPV1 1. 2 215 = 10 %+ (11 % -10 %)* = 11 .14 % ( NPV1 − NPV2 ) (1. 2 215 − (−7.6 530 6))...
 • 15
 • 8,961
 • 91

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2
... 2. 16$ Năm 2: D2 = 2. 16 x 1.08 = 2 .33 28 $ Năm 3: D3 = 2 .33 28 x 1.08 ≈ 2. 52$ 2. 52 × 1.04 ≈ 32 .75$ Giá cổ phần vào cuối năm 3: P3 = 12% − 4% Giá cổ phần tại: 2. 52 32 .75 2. 16 2 .33 28 P0 = + + + = 28 .89$ ... 11.576 = 38 5.875$ 0.08 − 0.05 Tỷ suất sinh lợi mong đợi năm là: 10 + (35 0 − 33 3 .33 3) Năm : i1 = = 0.08 33 3 .33 3 10.5 + (36 7.5 − 35 0) Năm : i2 = = 0.08 35 0 11. 025 + (38 5.875 − 36 7.5) Năm 3: i3 = = ... 4: − 0 .2 − 0. 23 39.75 P4= + + (1.1 )2 (1.1 )2 1.1 P4= 32 .48 triệu $ 32 ,480,000 Giá trò cổ phần p = = 28 ,9 23 $ 11 23 1 ,39 0,000 ≈ 48 cổ phần Số cổ phần cần phát hành: N = 28 ,9 23 Năm 5: − 0. 23 39.75...
 • 11
 • 5,025
 • 64

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 1
... = X1 σ 21 + X2 cov( A,B) + X3 cov( A,C) = X1 σ 21 + 12 1 X2 σ2 + 13 1 X3 σ3 ⇔ Cov (A,dm) = 0,4x16,32 + 0 ,14 x16,3x0,4x30 ,1 + 0,25x16,3x0,2x18,9 = 14 9 ,15 5 ⇒βA = Cov (A,dm)/ σ2 = 14 9 ,15 5/2 54, 27 ... 0, 249 0, 245 9 0, 243 3 - 11 - Bài tập TCDN Hiện Đại b/ n=2 δ2 = 1 x var = x (40 ) n n δ δ% n 800 28,28 533,3 23 ,1 40 0 20 320 17 ,89 266,67 16 ,33 228,6 15 ,12 200 14 , 14 17 7,8 13 ,33 10 16 0 12 ,65 Câu ... 0, x16 + 0, x 25 + 0,1x60 = 11 , 4% δ = ∑ (riA − rA ) pi = (−50 − 11 , 4) x0 ,1 + + (60 − 11 , 4) x0 ,1 = 712 , 44 => δ = δ = 26, 69% Hệ số phương sai: CV = δ 26, 69 = = 2, 34 11 , r Câu 4: -5- Bài tập...
 • 17
 • 6,075
 • 75

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 Nhóm 2
... 800 533.33 40 0 320 26 6.67 22 8.57 20 0 177.78 160 Độ lệch chuẩn ( σ ) 28 .28 23 .09 20 17.89 16.33 15. 12 14. 14 13.33 12. 65 Bài 21 /tr.53 - Danh mục đầu tư gồm 40 % vào BP, 40 % vào KLM, 20 % vào Nestle ... 0 .4 hệ số tương quan mộ t cặp cổ phần 0.3, kết thể bảng sau: Số cổ phần (N) Phương sai ( σ ) Độ lệch chuẩn ( σ ) 1 040 32. 25 853.33 29 .21 760 27 .57 7 04 26 .53 666.67 25 . 82 640 25 .3 620 24 . 9 6 04. 44 ... 0.59 2 54. 27 cov( KLM , P) σP = 0 .4 * 30. 12 + 0 .4 * 0. 14 * 16.3 * 30.1 + 0 .2 * 0 .2 * 30.1 * 18.9 = 1. 62 2 54. 27 β NESTLE = cov( Nestle, P) σP = 0 .2 * 18.9 + 0 .4 * 0 .25 * 16.3 * 18.9 + 0 .4 * 0 .2 *...
 • 9
 • 4,055
 • 86

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tài chính doanh nghiệpgiải bài tập tài chính doanh nghiệp ch5 sách brealey myerscác dạng bài tập tài chính doanh nghiệpbài tập tài chính doanh nghiệp phần 2bài tập tài chính doanh nghiệp học phần 2giải bài tập tài chính doanh nghiệp phần 2bài tập tài chính doanh nghiệp 1 chuong 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3 có lời giảibài tập tài chính doanh nghiệp phần 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3 có đáp ánbài tập tài chính doanh nghiệp chương 3bài tập tài chính doanh nghiệp chương 12bài tập tài chính doanh nghiệp 1bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm