Ứng dụng mô hình SOBEK –RR mô phỏng dòng chảy lũ đến hồ kẻ gỗ

ứng dụng hình nam phỏng dòng chảy lưu vực sông vệ, trạm an chỉ

ứng dụng mô hình nam mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông vệ, trạm an chỉ
... Các thông số hình 27 2.5 hình số viết FORTRAN hình NAM 28 CHƢƠNG ÁP DỤNG VÀ SO SÁNH HAI MÔ HÌNH NAM TRONG MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LƢU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ 30 3.1 ... 3.3 Hiệu chỉnh kiểm định hình NAM – FORTRAN với dòng chảy ngày 40 3.4 Hiệu chỉnh kiểm định hình MIKE NAM với dòng chảy 46 3.5 Hiệu chỉnh kiểm định hình NAM – FORTRAN với dòng chảy 54 ... so sánh với hình MIKE NAM cho nhiều lƣu vực khác để khẳng định tính đắn hình Vì vậy, khóa luận chọn đề tài: Ứng dụng hình NAM dòng chảy lƣu vực sông Vệ, trạm An Chỉ nh m tiếp...
 • 67
 • 188
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp " ỨNG DỤNG HÌNH NAM PHỎNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ " potx

Khóa luận tốt nghiệp
... viết FORTRAN hình NAM 28 CHƢƠNG ÁP DỤNG VÀ SO SÁNH HAI MÔ HÌNH NAM TRONG MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LƢU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ 30 3.1 Phƣơng pháp số liệu s dụng đánh giá hình ... so sánh với hình MIKE NAM cho nhiều lƣu vực khác để khẳng định tính đắn hình Vì vậy, khóa luận chọn đề tài: Ứng dụng hình NAM dòng chảy lƣu vực sông Vệ, trạm An Chỉ nh m tiếp ... HÌNH NAM TRONG MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LƢU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ 3.1 Phương pháp số liệu s dụng đánh giá hình 3.1.1 Các bƣớc tiến h nh Hiệu chỉnh tham số hình tìm tham số có khả tốt...
 • 67
 • 277
 • 2

ỨNG DỤNG HÌNH KW – 1D PHỎNG DÕNG CHẢY LƢU VỰC SÔNG CÁI NHA TRANG – TRẠM ĐỒNG TRĂNG

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KW – 1D MÔ PHỎNG DÕNG CHẢY LŨ LƢU VỰC SÔNG CÁI NHA TRANG – TRẠM ĐỒNG TRĂNG
... ven sông, suối, sƣờn núi đến chân núi với thành phần bở rời [5] Hình Lƣu vực sông Cái Nha Trang trạm Đồng Trăng Hình Địa hình lƣu vực sông Cái Nha Trang trạm Đồng Trăng Hình Độ dốc lƣu vực sông ... lƣu vực sông Cái Nha Trang trạm Đồng Trăng 42 3.3 Ứng dụng hình sóng động học chiều phƣơng pháp phần tử hữu hạn SCS lƣu vực sông Cái Nha Trang trạm Đồng Trăng .49 Kết ... màu CNNN 20,97 1,38 Đất đồng cỏ 1,06 0,068 Hình Hiện trạng sử dụng đất lƣu vực sông Cái Nha Trang trạm Đồng Trăng 10 Hình Rừng lƣu vực sông Cái Nha Trang trạm Đồng Trăng 11 1.5 THẢM PHỦ THỰC...
 • 73
 • 54
 • 0

HÌNH NAM PHỎNG DÒNG CHẢY

MÔ HÌNH NAM mô PHỎNG DÒNG CHẢY lũ
... mƣa – dòng chảy đƣợc hình hóa hình mƣa – dòng chảy đƣợc tiếp tục chia thành hình hƣớng kiện, hình liên tục, loại hình có khả hai kiện ngắn hạn liên tục - hình kiện hình ... chảy trọng lực hình giải phƣơng trình Richard - Dòng chảy sở: bao g m hình dòng chảy sở 2D 3D dựa vào phƣơng pháp sai phân hữu hạn  hình NAM 18 hình NAM hình mƣa rào – dòng chảy ... Bể diễn toán mặt (Q) Chảy ngầm BF Bể diễn toán ngầm Hình hình nhận thức hình NAM 23 Lƣu lƣợng tính toán 2.3 hình toán Hình hình tính toán hình NAM - Dòng chảy sát mặt (QIF) QIF...
 • 61
 • 28
 • 0

Xây dựng hình phỏng dòng chảy và truyền chất hai chiều, ứng dụng cho vùng vịnh Hạ Long

Xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy và truyền chất hai chiều, ứng dụng cho vùng vịnh Hạ Long
... thu'e sai phan trung tam bac hai thdng thudng cho phan khuech tan Cdn ddi vdi bai toan hai chieu thi ta sir dung phuong phap tach, tire la ta di giai luan chuyen cho hai hudng x va hudng y dudi ... dang tin cay va cd kha nang urng dung de nghien cihi cho cac viing bien ven bd khac Ket qua ung dung tinh toan cho viing vinh Ha Long, Quang Ninh cho thay ro kha nang ung dung ciia md hinh da phat ... phdng sd va nghiem giai tich cho thdi di^m 50 giay sau dap ngan giira hai viing nude bi vo, dugc trinh bay tren hinh Hinh cho tha'y cac nghiem sd sir dung cac so khac cho cac ket qua rat khac va...
 • 85
 • 202
 • 0

HÌNH MẠNG XÃ HỘI VÀ THUẬT TOÁN TÌM KEY LAYER ỨNG DỤNG PHỎNG TÍNH TOÁN TÌM KEY LAYER

MÔ HÌNH MẠNG XÃ HỘI VÀ THUẬT TOÁN TÌM KEY LAYER ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN TÌM KEY LAYER
... thuyết hình mạng hội, đặt trưng mạng hội thuật toán đề tìm key layer mạng Bên cạnh ứng dụng giải toán tìm keylayer mạng hội II hình mạng hội Khái niệm Theo Wikipedia, mạng hội ... Ứng dụng tìm key player cho mạng hội Giới thiệu ứng dụng Ứng dụng demo viết ngôn ngữ Java sử dụng giao diện Windows Form trực quan, cho phép biểu diễn đồ thị mạng hội hình ảnh Tính toán ... này, bên cạnh nói mạng hội công tính tìm key layer, cài đặt thành công ứng dụng cho việc tìm key layer từ mạng hội với giao diện trực quan, mang tính hỗ trợ học tập tìm hiểu cao Hướng...
 • 20
 • 235
 • 0

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng phỏng vật liệu vi 2

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2
... 122 2. 2.3 .2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống BKGrid 20 05 131 2. 2.3.3 Sản phẩm phần mềm 144 2. 2.4 Kết nghiên cứu triển khai vật liệu 153 2. 3 Tổng kết đánh giá kết thu 159 2. 4 ... Tính toán Hiệu cao, Đại học Bách Khoa Hà Nội thực đề tài Nghiên cứu Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu cao ứng dụng vật liệu vi , nhằm mục tiêu hướng tới làm chủ công cụ tính toán ... thực .91 2. 2.1 Kết nghiên cứu triển khai tính toán hiệu cao 91 Trung tâm Tính Toán Hiệu Năng Cao - HUT Báo cáo tổng kết dự án 2. 2.1.1 Kết nghiên cứu, thiết lập hệ thống tính toán song song...
 • 171
 • 383
 • 1

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng phỏng vật liệu vi

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô
... Tính toán Hiệu cao, Đại học Bách Khoa Hà Nội thực đề tài Nghiên cứu Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu cao ứng dụng vật liệu vi , nhằm mục tiêu hướng tới làm chủ công cụ tính toán ... ĐẦU Tính toán hiệu cao tính toán lưới lĩnh vực nghiên cứu quan tâm giới Hiểu cách đơn giản, tính toán lưới tính toán hiệu cao cho phép tận dụng tối đa tài nguyên tính toán lưu trữ để tạo hệ thống ... hiệu cao, tính toán lưới cung cấp ứng dụng tính toán hiệu cao cho đơn vị nghiên cứu, triển khai ứng dụng có nhu cầu Đề tài hướng tới nội dung là: • Làm chủ công nghệ tính toán hiệu cao, tính toán...
 • 171
 • 384
 • 0

ỨNG DỤNG PHỎNG NGẪU NHIÊN TÍNH TÍCH PHÂN

ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN TÍNH TÍCH PHÂN
... dùng số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối xác suất U[0,1] [0,1), nguồn số ngẫu nhiên loại sở để phân phối xác suất khác 1.2.2 hình ngẫu nhiên Hai lý cho việc áp dụng ngẫu nhiên là: ... theo phân loại định - Đưa dự báo Muốn áp dụng ngẫu nhiên cần phải có hình Như vậy, mục đích ngẫu nhiên gần với mục đích hình hoá (modelling) Có hai loại hình thường áp dụng, là: ... giá trị tích phân ứng dụng KẾT LUẬN Cơ sở ngẫu nhiên hình tính tích phân xác định thể nội dung chủ đạo môn học, dù với thời gian ngắn trình độ có hạn, song thân tìm hiểu, nghiên cứu môn học...
 • 16
 • 371
 • 1

ỨNG DỤNG PHỎNG NGẪU NHIÊN GIẢI BÀI TOÁN DẠNG SYLVESTER

ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN GIẢI BÀI TOÁN DẠNG SYLVESTER
... học KHMT khoá 2008-2010 Tiểu luận: Ứng dụng ngẫu nhiên giải toán dạng Sylvester CƠ SỞ MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN 1.1 Khái niệm ngẫu nhiên (Simulation) ứng dụng rộng rãi kinh tế, kỹ thuật nhiều ... 2008-2010 11 Tiểu luận: Ứng dụng ngẫu nhiên giải toán dạng Sylvester Một số kết chương trình phỏng: Nhận xét: - Bài toán Sylvester người ta chứng minh lời giải toán là: p ≈35/12π2 - Khi ... Tiểu luận: Ứng dụng ngẫu nhiên giải toán dạng Sylvester MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 MỤC LỤC .2 CƠ SỞ MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN .3 1.1 Khái niệm ngẫu nhiên ...
 • 15
 • 351
 • 0

Ứng dụng phỏng tin học trong doanh nghiệp

Ứng dụng mô phỏng tin học trong doanh nghiệp
... quan tin học giới thiệu khái niệm tin học đặc điểm chung tin học Cụ thể, chương giới thiệu khái niệm tin học, số lĩnh vực ứng dụng chủ yếu tin học, trình bày lợi ích tin học doanh ... ích tin học sở để nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng hình chương sau Để chiến lược doanh nghiệp, nhằm đưa giá trị đầu tốt cho doanh nghiệp, chương tìm hiểu công cụ ứng dụng với hình ... kết khảo sát thị trường… Chương III ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG TIN HỌC TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung chương ứng dụng công cụ @Risk số hình cụ thể doanh nghiệp 3.1 hình lập kế hoạch tài Bài toán 3.1...
 • 18
 • 240
 • 0

Tìm hiểu phần mềm fx training ứng dụng phỏng và lập trình cho hệ thống băng tải vận chuyển và phân loại sản phẩm

Tìm hiểu phần mềm fx training ứng dụng mô phỏng và lập trình cho hệ thống băng tải vận chuyển và phân loại sản phẩm
... cần đưa sản phẩm lên hệ thống băng tải, sản phẩm vận chuyển tự động hay cần tích lũy số sản phẩm hệ thống băng tải Băng tải thường sử dụng việc vận chuyển, xếp vật liệu kho bãi, vận chuyển bán ... xuất ngày nhiều thị trường, em lựa chọn đồ án Tìm hiểu phần mềm Fx- training ứng dụng lập trình cho hệ thống băng tải vận chuyển phân loại sản phẩm ” Sau thời gian nhận đồ án, với giúp đỡ nhiệt ... sản phẩm băng tải ưu điểm bậc băng tải 28 Hình 2.3: Băng tải lăn lineshaft 2.1.4 Băng tải dây băng Băng tải dây băng (belt conveyor) dạng băng tải thông dụng sử dụng linh hoạt tốn Sản phẩm chuyển...
 • 65
 • 3,476
 • 6

Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng phỏng hệ thống quản lý doanh nghiệp

Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng mô phỏng hệ thống quản lý doanh nghiệp
... I.2 Mục tiêu đề tài Xây dựng sở liệu cho ứng dụng hệ thống quản doanh nghiệp vừa nhỏ hệ quản trị sở liệu SQL Xây dựng sở liệu hệ quản trị sở liệu SQL để đưa thêm quy trình doanh nghiệp vào ... cần có sở liệu quản tất liệu chung hệ thống quản doanh nghiệp cho phép tích hợp nhiều quy trình vào để quản Chính vậy, việc xây dựng sở liệu cho ứng dụng hệ thống quản doanh nghiệp ... mạnh đó, đề tài này, định chọn hệ quản trị sở liệu SQL Server để xây Trang 13 dựng quản sở liệu cho ứng dụng hệ thống quản doanh nghiệp Từ lược đồ quan hệ, sử dụng hệ quản trị sở liệu SQL...
 • 110
 • 468
 • 0

Ứng dụng hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy về hồ chứa thủy điện krông hnăng

Ứng dụng mô hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăng
... Ứng dụng hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy hồ chứa thủy điện Krông Hnăng ” Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng thông số cho lưu vực hồ chứa nhà máy thủy điện Krông Hnăng nhằm dự báo ... SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO LŨ SỬ DỤNG PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM 1.3 LỰA CHỌN MÔ HÌNH THỦY VĂN MIKE NAM ĐỂ DỰ BÁO LŨ CHO HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN KRÔNG HNĂNG Lưu vực hồ chứa Krông Hnăng lưu vực nhỏ, tình hình tài liệu ... hình nghiên cứu dự báo Chương 2: Đặc điểm tự nhiên lụt lưu vực hồ chứa thủy điện Krông Hnăng 3 Chương 3: Cơ sở lý thuyết hình NAM Chương 4: Xây dựng thông số hình NAM dự báo hồ...
 • 26
 • 609
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ung dung mo hinh nam mike 11 mo phong dong chay den ho chua hoa binh thac ba va tuyen quangứng dụng mô hình ngẫu nhiên để mô phỏng dòng chảy sông ngòiứng dụng các loại mô hình khác để mô phỏng dòng chảy sông ngòicác mô hình ứng dụng để mô phỏng dòng chảy tại tuyến đầu vào các nhà máy thuỷ điệnbài toán vận hành tối ưu hệ thống điện và kết quả của việc ứng dụng mô hình toán mô phỏng dòng chảy trong vận hành tối ưu nhà máy thuỷ điệnbài toán ứng dụng mô phỏng monte carloứng dụng mô hình thủy văn mike nam dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăngphân tích rủi ro bằng cách ứng dụng mô phỏng monte carloứng dụng mô phỏng một agent đơn giảnchuông 4 hệ đa tác t ử jade và xây dụng ứng dụng mô phỏng dựa trên hệ đa tác tử jadexây dựng ứng dụng mô phỏng hệ thống mua và bảnứng dụng mô phỏng nước3 3 3 kết quả mô phỏng dòng chảy từ mô hình nam năm 2004áp dụng phương pháp phân tích điều hoà để mô phỏng dòng chảy sông đà tại trạm hoà bình và sông đồng nai tại trạm tà lài và đánh giá kết quả mô phỏngluận án mô phỏng dòng chảyThánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHKết luận của ban bí thư về sơ kết việcKien truc thoi lyVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvh qua ca daoSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsocCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA