K63C ngocmai bai27 sinh10

GA sinh10NC

GA sinh10NC
... cacbohyđrat A- glucơzơ, fructơzơ, saccarơzơ B- glucơzơ, fructơzơ, galactơzơ C- glucơzơ, galactơzơ, saccarơzơ D- fructơzơ, saccarơzơ, galactơzơ Câu 23 Xenlulozơ cấu tạo đơn phân A glucozơ B fructozơ ... glucơzơ → maltơzơ + Saccarơzơ có nhiều Glucơzơ+fructơzơ→ mía saccarơzơ + Lactơzơ có nhiều Glucơzơ+ galactơzơ → sữa lactơzơ + Mantơzơ có mạch ? Đường đơi thành nha lập nào? Hoạt động HS -HS:glucơzơ, ... dẹt xếp cạnh túi màng dẹt xếp cạnh thể tách biệt sử dụng tách biệt  Một số perơxixơm Ở tế bào gan, perơxixơm - Bộ gơngi có vai trò gì? Ơxi phân hủy axit béo thành tham máygiải khử chất độc gia...
 • 111
 • 115
 • 0

Bai27.Da dang dac diem chung cua sau bo

Bai27.Da dang dac diem chung cua sau bo
... tên số động vật thuộc lớp sâu bọ mà em biết ? Cho biết lối sống loài động vật sau? Cho biết lối sống loài động vật sau? bọ rùa bảy chấm Bọ cánh cứng Ong mật STT Các môi trường sống nước Trên ... hung,ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ vẽ,bọ rầy, chấy ,rận … II ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA LỚP SÂU BỌ ĐẶC ĐIỂM CHUNG - Vỏ kitin vừa xương ngoài, vừa áo ng trang chúng - Thần kinh phát ... Bài 27 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I.MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC : * SỰ ĐA DẠNG VỀ LOÀI, LỐI SỐNG, TẬP TÍNH VÀ...
 • 34
 • 215
 • 0

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc
... chuỗi hạch nh n o? Có loại phản xạ n o? Bài tập 1 - Kim đâm  ngón tay co lại Em giải thích phản ứng - Cung phản xạ gồm có phận n o? b Hoạt động hệ thần kinh dạng ống * Bài tập 2 - Bạn đi, gặp ... trúc n o? * TK tập trung = ống (phía lưng) HS: nhận xét thân qua hoạt động kết hợp với việc tham kh o thông tin * Cấu trúc gồm: sách gi o khoa để trả lời + Thần kinh trung ương: Gồm N o (gồm ... luận kết - Bộ phận thực (cơ, tuyến, …) * Hoạt động Tuần: 15 Tiết: 29 - Trang - Gi o án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Gi o viên: Ngô Duy Thanh GV: phát phiếu học tập cho HS  yêu...
 • 4
 • 620
 • 8

bai27

bai27
...
 • 22
 • 121
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh10_6

Đề mẫu HK I Sinh10_6
... tự nhân đ i D Cơ chế trao đ i chất Cơ chế sinh sản Cấu trúc máy Gongi khác v i mạng lư i n i chât i m: B ống xoang dẹp thông có hạt ribosom D phân thành hai lọai ống xoang dẹp tách biệt Các thành ... sinh th i Tế bào, mô, quan, quần thể i u kiện xảy vận chuyển chủ động qua màng sinh chất: B ph i có chênh lệch nồng độ chất tan ph i có kênh protein đặc hiệu ATP D ph i có kênh protein đặc hiệu ... protein đảm nhận nhờ protein sau: C Hemoglobin Keratin B Interferon D Insulin Sinh vật sau có tế bào nhân chuẩn: B Động vật, Nấm , Vi Khuẩn Thực vật, vi khuẩn D Thực vật, Động vật, Nấm Nấm, Vi khuẩn...
 • 3
 • 71
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh10_3

Đề mẫu HK I Sinh10_3
... sinh vật có đặc i m tế bào nhân thực, đa bào, tự dưỡng sống cố đinh thuộc gi i nào? a Gi i kh i sinh b Gi i Nguyên sinh c Gi i Thực vật d Gi i Nấm 21/ Gi i sinh vật là: a Hệ thống phân lo i ... sinh, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật c Gi i Kh i sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật d Gi i Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Nguyên sinh 26/ Năng lượng chủ yếu tế bào dạng: a Hóa b Quang cNhiệt d i n ... (dư i tác động enzim hay nhiệt độ) thu sản phẩm là: a Galactôzơ b Saccarôzơ c Glucôzơ d Fructôzơ 25/ Những gi i thuộc sinh vật nhân thực? a Gi i Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Thực vật b Gi i Khởi...
 • 3
 • 81
 • 0

Đề mẫu HK I Sinh10_1

Đề mẫu HK I Sinh10_1
... số 20 lo i axit amin cấu tạo nên prôtêin ngư i có số axit amin ngư i tự tổng hợp ( axit amin không thay thế) mà ph i nhận từ nguồn thức ăn khác Số l i, thể ngư i tự tổng hợp ( axit amin thay thế) ... Enzim (E) 0,5 M i lo i enzim thường xúc tác cho lo i phản ứng * Giống nhau: (2đ) - Đều đ i phân tử - M i đơn phân gồm thành phần: + Đường pentôzơ + Axit phôtphorric (H3PO4) + Một lo i bazơ nitơ ... g i tilacôit - Các tilacôit xếp chồng lên tạo thành cấu trúc grana, grana n i v i hệ thống màng - Trên màng tilacôit chứa nhiều chất diệp lục enzim quang hợp -Trong chất lục lạp có ADN ribôxôm b...
 • 3
 • 50
 • 0

Sinh10Cb - SS cua VSv

Sinh10Cb - SS cua VSv
... Sinh sản SS bào tử vô tính SV SS bào tử hữu tính nhân thực Nảy chối phân đôi Vừa SSVT vừa SSHT Hướng dẫn nhà tự học - Học thuộc học II Sinh sản vi sinh vật nhân thực Sinh sản bào tử - Sinh sản ... tử bào tử đốt? - HS dựa vào SGK trả lời Cho HS thực lệnh SGK trang 103 - HS trả lời: VK sinh sản ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy chồi, phân đôi - HS dựa vào nội dung SGK trả lời - HS trả lời: Nội ... Đại diện - Xem mục : Em có biết ? - Đọc trước 27 trang 105, SGK Sinh học 10 – bản, sưu tầm tên số hóa chất gia đình bệnh viện thường dùng để diệt VSV có hại Đáp án phiếu học tập Hình thức SS Phân...
 • 4
 • 47
 • 0

Tiêt31- bai27.Thực hành:Đọc bản đồViệt Nam

Tiêt31- bai27.Thực hành:Đọc bản đồViệt Nam
... tp2: - c lc khoỏng sn Vit Nam sỏch giỏo khoa hoc Atlat a lớ Vit Nam, v li cỏc kớ hiu v ghi vo v hc ni phõn b ca mi loi khoỏng sn chớnh theo mu sau õy: Lc khoỏng sn Vit Nam STT Loại khoáng sản Kí ... vị trí địa lí STT Tên tỉnh TP Nội địa Ven biển Có biên giới chung với Trung Quốc Lào x 25 H Nam 26 Nam nh X 27 Ninh Bỡnh x 28 Thanh Húa x X Camphuchia Đặc điểm vị trí địa lí STT 29 30 Tên tỉnh ... Tr) + Phớa bc giỏp vi Qung Bỡnh +Phớa nam giỏp vi Tha Thiờn-Hu +Phớa ụng giỏp vi Bin ụng +Phớatõy giỏp vi Lo Bi 1: b) Xỏc nh v trớ,ta cỏc im cc Bc, cc Nam, cc ụng,cc Tõy Điểm cực Bắc Điểm cực...
 • 25
 • 249
 • 0

đề thi hsg 9 và tuyển sinh10

đề thi hsg 9 và tuyển sinh10
... 77 C 18 C 38 D 58 C 78 D 19 D 39 A 59 D 79 B 20 D 40 B 60 A 80 A Stop running everybody down Terry has just taken out insurance on her life it turned out that Joe was a thief I need a calculator ... 63 C D 24 B 44 C 64 C B 25 D 45 B 65 D C 26 C 46 B 66 B C 27 B 47 D 67 D B 28 C 48 D 68 A A 29 49 A 69 D 10 C 30 B 50 A 70 B 11 D 31 B 51 B 71 B 12 D 32 A 52 C 72 C 13 B 33 A 53 D 73 A 14 A 34 ... Penny believes a second- generation telescope could be sent up to this He claims it is worthwhile mapping the universe around our ( 49) …….galaxy, even though these planets lie ( 50)….our reach for...
 • 22
 • 625
 • 0

Xem thêm