Giải bài tập trang 47 SGK Sinh học lớp 11: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Giải bài tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Giải bài tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11: Vai trò của các nguyên tố khoáng
... dưỡng khoáng thiết yếu Trả lời: - Khái quát vai trò nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu: + Các nguyên tố đại lượng thành phần đại nguyên tử tế bào (prôtêin, axit nuclêic lipit ) có vai trò cấu ... môi trường Trả lời: Bón phân với liều lượng tối ưu bảo đảm cho sinh trưởng tốt mà không gây ô nhiễm môi trưởng III Giải tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11 Bài Vì cần phải bón phân với liều lượng hợp ... thống keo chất nguyên sinh + Các nguyên tố vi lượng thành phần hầu hết enzim, hoạt hóa enzim… Câu 3: Dựa vào hình 4.3 rút nhận xét liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho sinh trưởng tốt mà không...
 • 3
 • 466
 • 0

Sinh học 11 bài 10,11 Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đển quang hợpquang hợp với năng suất cây trồng ppt

Sinh học 11 bài 10,11 Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đển quang hợp và quang hợp với năng suất cây trồng ppt
... II QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Quang hợp định suất trồng - Quang hợp định 90-95% suất trồng - Năng suất sinh học tổng lượng chất khô tích lũy ngày gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng - Năng ... nhân giống trồng Gợi ý trả lời câu hỏi sách giáo khoa: 1) Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp ? Gợi ý trả lời : Chúng ta biết ảnh hưởng cường độ ánh sáng quang hợp phụ thuộc vào nồng độ ... độ H+ qua màng tilacoit sở để tổng hợp ATP quang hợp 3) Trình bày phụ thuộc quang hợp vào nhiệt độ Gợi ý trả lời : Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim quang hợp Thứ hai mở có giới hạn nhiệt...
 • 3
 • 15,668
 • 71

bài giảng sinh học 11 bài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

bài giảng sinh học 11 bài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
... Chọn câu : • Sản phẩm pha tối quang hợp là: A - Chất hữu B - Các hợp chất cao C - ATP, NADPH D - CO2 , chất hữu Chọn câu : • Trong quang hợp thực vật, H2O đóng vai trò : A - Chất ... Dung môi môi trường cho phản ứng sinh hoá xảy - Điều tiết khí khổng nhiệt độ * Hãy phân tích ý để thấy rõ tầm quan trọng nước QH V – NGUYÊN TỐ KHOÁNG: • Ảnh hưởng đến nhiều mặt QH: - Tham gia cấu ... khí khổng cho CO2 khuếch tán vào (K) - Hoạt hoá, xúc tiến trình quang phân li H2O (Mn, Cl) Cho biết nguyên tố khoáng có ảnh hưởng đến QH ...
 • 9
 • 993
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh tới sự biểu hiện kiểu Gen pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh tới sự biểu hiện kiểu Gen pptx
... độ cao có ảnh hưởng đến biểu gen tổng hợp mêlanin ? 10 VD 3: Các cẩm tú cầu có kiểu gen màu sắc hoa khác Điều kiện ảnh hưởng đến màu sắc hoa cẩm tú cầu ? pH < pH > pH = 11 Kết luận : * Sự tương ... Bệnh bạch tạng Bản chất khái niệm Làm biến đổi kiểu hình, không làm biến đổi kiểu gen Làm biến đổi kiểu gen  biến đổi kiểu hình Nguyên nhân Do nhân tố gây đột biến Do môi trường tác động Đặc điểm ... Nguyên nhân : 30 1400 3050 Độ cao so với mặt nước biển (m) c Đặc điểm : Nhận xét chiều cao kiểu gen d Ý nghĩa : độ cao khác so với mặt nước biển ? Sự mềm dẻo kiểu hình kiểu gen có ý nghĩa thân sinh...
 • 20
 • 300
 • 0

thuyết trình sinh học -ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

thuyết trình sinh học -ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
... độ quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu, ngưỡng cường độ quang hợp giảm V) Nguyên tố khoáng Nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp:  Tham gia cấu thành enzim quang hợp ... quan đến quang phân li nước (Mn,Cl),  Sự ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm giống loài  Trong tự nhiên, yếu tố môi trường không tác dụng riêng lẻ lên quang hợp ... 50 60 Ảnh hưởng nhiệt độ đến quang hợp IV) Nhiệt độ    Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim pha tối pha sáng quang hợp Mỗi loài thực vật có nhiệt độ tối ưu, nhiệt độ cường độ quang hợp lớn...
 • 20
 • 3,061
 • 5

Bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
... Cường độ quang hợp (mgCO2/dm2/giờ) - Hàm lượng nước tế bào ảnh hưởng đến độ Ảnh hưởng nước quang hợp tóm hiđrat hóa chất nguyên sinh ảnh tắt sau: - hưởng đến điều kiện làm việc hệ thố, ảnh Hàm ... với quang hợp  Khi nước thiếu 40 – 60% quang hợp giảm mạnh ngừng lại Ảnh hưởng nước đến quang hợp biểu mặt sau: - Lượng nước khơng khí tác động trực tiếp đến đóng mở khí khổng, nên ảnh hưởng đến ... kích Nước hưởng đến tốn quang trưở thước - Nước nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với - Nước ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển sản việc cung cấp H+ Êlectron cho phản ứng sáng phẩm quang hợp Bón...
 • 21
 • 3,546
 • 5

bài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

bài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
... BÀI HỌC Nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng quang hợp Ánh sáng Cường độ ánh sáng Quang phổ ánh sáng Nồng độ CO2 Nước Nhiệt độ Ngun tố khống I) Ánh sáng Trong nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp ... nước quang hợp? – Hàm lượng nước không khí, lá, ảnh hưởng đến trình thoát nước, ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ CO vào lục lạp – Nước ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng kích thước – Nước ảnh hưởng đến ... nhiên, yếu tố mơi trường khơng tác dụng riêng lẻ lên quang hợp mà tác động phối hợp • Sự ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm giống lồi VI) Trồng duới ánh sáng nhân tạo...
 • 22
 • 1,356
 • 13

Giáo án Sinh 11 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

Giáo án Sinh 11 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
... tốc độ hấp thụ CO2 Tốc độ sinh trưởng kích thước Tốc độ vận chuyển sản phẩm quang hợp Hệ thống enzim quang hợp V.Dinh dưỡng khoáng Các nguyên tố đại lượng vi lượng ảnh hưởng hệ sắc tố quang hợp, ... nước quang hợp? (? )Các chất khoáng có vai trò trình quang hợp? V CỦNG CỐ Thế là điểm bù CO2, điểm bù ánh sáng? Nước, chất khoáng có vai trò quang hợp? Vì nhiệt độ tăng 400C cường độ quang hợp ... soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Nội dung-Thời gian III.Nhiệt độ Hệ số nhiệt Q10 pha sáng: 1, 1-1 ,4, pha tối: 2-3 Nhiệt độ tăng cường độ quang hợp tăng IV.Nước Là nguyên liệu trình quang hợp Ảnh hưởng...
 • 2
 • 586
 • 2

Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.
... Nguyên tố khoáng : Ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp: - Tham gia cấu thành enzim quang hợp (N< P, S) diệp lục (Mg, N) - Điều tiết độ mở khí khổng cho CO2 khuếch tán vào (K) - Liên quan đến quang ... tăng cường độ quang hợp cường độ quang hợp Vậy cường độ quang hợp ? Cường độ quang hợp biểu mức độ mạnh hay yếu quang hợp Đơn vị đo cường độ quang hợp mg CO2/dm2/h - Quan sát hình 10.1 SGK trả ... Các tia sáng khác ảnh hưởng giống hay khác nhay đến cường độ quang hợp? - Nhận xét, kết luận vấn đề - Quang hợp xảy miền ánh sáng nào? - Nhận xét, kết luận vấn đề Cường độ quang hợp xảy mạnh...
 • 4
 • 170
 • 1

Sinh học 11 - Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP pptx

Sinh học 11 - Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP pptx
... I, kết hợp 1.Cường độ ánh sáng kiến thức học lớp 10 ? Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp ? - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ Học sinh : Trả lời cách điền ánh sáng tăng, cường độ quang thông ... viên : cho học sinh quan sát sơ đồ IV.NHIỆT ĐỘ hình 10. 4, 10. 5 nghiên cứu mục IV +Nhiệt độ tăng cường độ quang ? phân tích hình 10. 4 10. 5, từ rút hợp tăng nhận xét ảnh hưởng nhiệt độ đến quang hợp ... Hoc sinh : nêu vai trò muốn Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng khoáng, lấy ví dụ minh hoạ nhiều mặt đến quang hợp : +Mg, N : Tham gia cấu thành diệp lục +K : Điều tiết độ mở khí khổng IV CỦNG CỐ - Ngoại...
 • 6
 • 4,152
 • 9

Giải bài tập trang 14 SGK sinh học lớp 11 vận chuyển các chất trong cây

Giải bài tập trang 14 SGK sinh học lớp 11 vận chuyển các chất trong cây
... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II Đáp án lời giải tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11 Bài Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá? Trả lời: Mạch ... di chuyển bên Các ống xếp sít loại (quản bào - quản bào, mạch ống - mạch ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống) theo cách lỗ bên ống sít khớp với lỗ bên ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển ... vận chuyển bên liên tục số ống bị hư hỏng hay bị tắc đường cho dòng vận chuyển ngang Bài Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Trả lời: Áp suất rể (động...
 • 2
 • 297
 • 0

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11: Thoát hơi nước

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11: Thoát hơi nước
... phủ, gọi thoát nước qua cutin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cấu trúc tham gia vào trình thoát nước khí khổng cutin II Giải tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11 Bài Vì bóng ... độ thoát nước cao loài - Mặt đoạn khí khổng có thoát nước chứng thực trình thoát nước xảy không qua đường khí khổng Bởi vì, nước khuếch tán qua lớp biểu bì chưa bị lớp cutin dày che phủ, gọi thoát ... miễn phí Cân nước tưới tiêu hợp lý cho - Cân nước tính so sánh lượng nước rễ hút vào (A) lượng nước thoát (B) + Khi A = B: Mô đủ nước phát triển bình thường + Khi A > B: Mô thừa nước phát triển...
 • 3
 • 264
 • 0

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... sáng chuyển hoá thành lượng hoá học ATP NADPH II Giải tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11 Câu Quang hợp thực vật ? Viết phương trình quang hợp tổng quát Trả lời: Quang hợp xanh trình lượng ánh sáng ... tố quang hợp bên trong) bào quan quang hợp Câu Nêu thành phần hệ sắc tố quang hợp xanh chức chúng Trả lời: Diệp lục carôtenoit Diệp lục gồm diệp lục a diệp lục b Diệp lục sắc tố chủ yếu quang hợp, ... nước Phương trình tổng quái quang hợp: 6CO2 + 12H2O -—> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Câu 2.Vì quang hợp có vai trò định sống Trái Đất ? Trả lời: Vì sản phẩm quang hợp nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn,...
 • 3
 • 274
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT pps

Giáo án Sinh Học lớp 12: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT pps
... động giáo viên học sinh Sinh vật chịu tác động nhân tố sinh hữu sinh Nội dung Hoạt động 1: GV đặt câu hỏi:  Ánh sáng tác động lên sinh vật nào?  Sinh vật có nhu cầu ánh sáng nào? I/ Ảnh hưởng ... động sinh vật theo chu kì ngày II/ Ảnh hưởng nhiệt độ: đêm, chu kì mùa: nhịp điệu sinh học Sinh vật biến nhiệt Hoạt động 2:  Sinh vật đồng nhiệt Vai trò nhiệt độ lên hình thái, cấu  Khoáng vi ... hưởng ánh sáng: Sự thích nghi thực vật Sự thích nghi động vật Nhịp điệu sinh học GV cho HS hoạt động nhóm trả lời câu lệnh GV cho HS phân loại nhóm động vật GV cho HS tìm hiểu quy luật hoạt động sinh...
 • 4
 • 327
 • 0

bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến QH

bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến QH
... B2 B3 ảnh hởng nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Tiết 8: I.Mục tiêu: Qua HS phải: Kiến thức: - Phân biệt đợc cờng độ ánh sáng quang phổ ánh sáng đến cờng độ QH - Nêu đợc vai trò nớđối với QH Mô ... cutin: - Lớp cutin dày tthì THN giảm ngợc lại III Các nhân tố ảnh hởng đến trình THN: - Nớc: ảnh hởng đến đóng mở khí khổng - ánh sáng: ảnh hởng đến cờng độ mở khí khổng(độ mở khí khổngtăng cờng ... pha sáng pha tối QH - Nhiệt độ cực tiểu loài khác khác V nguyên tố khoáng - N, P, S, Mg, K, Mn, Cl ảnh hởng nhiều mặt 22 đến QH VI trồng dới ánh sáng nhân tạo Vai trò nguyên tố khoáng QH? - ứng...
 • 24
 • 630
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợpbài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnhbài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh violetảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến sự sinh trưởng của vi sinh vậtphân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty tnhh ngọc linh tâmgiải bài tập chương 1 sgk sinh học 12giai bai tap savh gia khoa sinh hoc lop 12giải bài tập chương 2 môn sinh học lớp 12giai bai tap sach giao khoa sinh hoc lop 8phuong phap giai bai tap phan tich lai sinh hoc lop 93 11 ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến một số đặc điểm sinh học của hai giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươmbài 48 ảnh hưởng của các nhân tố sinh tháibài 49 ảnh hưởng của các nhân tố sinh tháibài 48 ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vậtbài 41 ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vsvĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả