Ứng dụng mô hình sober 1dflow tính toán dòng chảy cạn lưu vực sông đáy tính đến trạm thủy văn ba thá

Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai
... Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai DANH MỤC HÌNH Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng ... lý chia sẻ thông tin CLN LVHTS Đồng Nai 45 Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai - Ứng dụng hình MCCRB vào sông Đồng Nai sử dụng ... kê sông Đồng Nai thể Hình Error: Reference source not found Hình Các nguồn thải lưu vực sông Đồng Nai 38 Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực...
 • 49
 • 213
 • 0

Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai
... Hố Nai Sông Mây Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai 7400 3800 2900 3500 2700 2394 155,8 258,1 2996 213,3 TP.Biên Hòa Đồng Nai 50817 12349 Thống Nhất Đồng Nai 13675 3692 Long Khánh Đồng ... khu vực nhà máy cấp nước vùng Đổi lại nhận hỗ trợ từ vùng vấn đề kỹ thuật xử lý ô nhiễm kinh phí xử lý ô nhiễm KẾT LUẬN Ứng dụng hình MCCRB để xem xét phân chia lợi ích cho sông Đồng Nai sử dụng ... phân chia tỉ lệ cắt giảm ô nhiễm hợp lý khai thác lưu vực sông Đồng Nai - Lưu vực sông Đồng Nai: Từ hồ Trị An đến ngã ba đèn đỏ - Gồm tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM Nội dung nghiên cứu Hiện...
 • 27
 • 212
 • 0

Ứng dụng hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông la ngà

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông la ngà
... lý CLN lƣu vực Kết trợ giúp đánh giá CLN lƣu vực sông La Ngà Xuất phát từ lý trên, đề tài Ứng dụng hình SWAT đánh giá chất lƣợng nƣớc lƣu vực sông La Ngà đƣợc thực 1.2 Mục tiêu nghiên ... sức hình đánh giá đất nƣớc SWAT (Soil and Water Assessment Tool) hình tài nguyên nƣớc lƣu vực sông hình có hai đun dòng chảy từ mƣa, đặc trƣng vật lý CLN lƣu vực Kết trợ ... ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC MẶT LƢU VỰC SÔNG LA NGÀ Tác giả NGUYỄN ĐỖ NGỌC UYÊN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sƣ ngành Hệ thống Thông tin Môi trƣờng Giáo...
 • 96
 • 713
 • 2

ứng dụng hình nam tính toán dòng chảy trên lưu vực sông cầu

ứng dụng mô hình nam tính toán dòng chảy trên lưu vực sông cầu
... muốn áp dụng cho lưu vực lớn phải chia thành lưu vực nhỏ để tính toán Như luận văn sử dụng hình NAM để kéo dài số liệu cho tiểu lưu vực sông thuộc lưu vực sông Cầu phù hợp Với toán cân nước, ... Qtính để tìm kết tốt 1.2.1.1 Số liệu đầu vào hình: Việc tính toán thực cho tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Cầu với thời đoạn tính toán trình bày bảng 3-1 Đối với phần lưu vực thượng sông Cầu ... hình để xác định trình dòng chảy (dòng chảy tính toán) trạm từ mưa bốc lưu vực Các bước tính toán : - Tính mưa trung bình tháng trạm lưu vực - Tính bốc tiềm trạm lưu vực - Tính thấm qua cửa đáy...
 • 37
 • 671
 • 1

Ứng dụng hình mike 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì

Ứng dụng mô hình mike 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì
... hỡnh MIKE 11 .71 3.1.2 Cỏc ng dng ca mụ hỡnh MIKE 11 71 3.1.3 ng dng mụ hỡnh MIKE 11 ti Vit Nam 72 3.2 NG DNG Mễ HèNH MIKE 11 Mễ PHNG DềNG CHY KIT LU VC SễNG VU GIA - THU BN ... khụng ng u gia cỏc vựng Mt li sụng cỏc vựng nh sau: - Thng ngun sụng Thu Bn: 0.40 km/km2 - Thng ngun sụng Vu Gia: 0.33 km/km2 - Vựng h du sụng Thu Bn: 0.60 km/km2 H thng sụng Vu Gia - Thu Bn bao ... 500 km2 Ti Giao Thu hai sụng Vu Gia v Thu Bn cú s trao i nc qua sụng Qung Hu Cỏch Giao thu 16km v phớa h lu l sụng Vnh in chuyn mt phn nc sụng Thu Bn sang nhỏnh sụng Vu Gia Sụng Vu Gia cú sụng...
 • 112
 • 222
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH ROMS NGHIÊN cứu TRƯỜNG DÒNG CHẢY KHU vực BIỂN cà MAU

ỨNG DỤNG mô HÌNH ROMS NGHIÊN cứu TRƯỜNG DÒNG CHẢY KHU vực BIỂN cà MAU
... nhớt khu ch tán rối; Fu, Fv, FS, FT thành phần ngoại lực nguồn Kết dòng chảy tính toán từ hình ROMS cho khu vực Biển Mau Nghiên cứu sử dụng hình ROMS tính toán dòng chảy cho khu vực Biển ... chảy Để hiểu rõ vai trò dòng triều dòng gió dòng chảy tổng hợp khu vực Biển Mau, tác giả phân tích dòng chảy tính toán từ hình ROMS hai điểm đại diện cho dòng chảy bờ Đông bờ Tây tỉnh ... nhiệt độ Kết tính toán dòng chảy từ hình ROMS cho khu vực biển Mau đưa vào tháng tháng 12/2000 đại diện cho hai mùa năm Tập 2: Thủy văn - Tài nguyên nước, Biển, Môi trường 265 Hội thảo khoa...
 • 6
 • 157
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình hec -HMS tính toán điều chế hệ thống hồ chứa thượng nguồn

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hec -HMS tính toán điều chế hệ thống hồ chứa thượng nguồn
... phía thượng lưu thời điểm t - 50 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC- HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG 3.1 SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG Hệ thống hồ chứa mạng lưới sông ... thuyết hình HEC- HMS - Chương Nghiên cứu ứng dụng hình HEC- HMS tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng -9- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG ... hình HEC- HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước Hà Nội thời kỳ mùa kiệt Mục đích luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình HEC- HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng...
 • 76
 • 607
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG
... phía thượng lưu thời điểm t - 50 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG 3.1 SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG Hệ thống hồ chứa mạng lưới sông ... thuyết hình HEC-HMS - Chương Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng -9- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG ... hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước Hà Nội thời kỳ mùa kiệt Mục đích luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng...
 • 76
 • 505
 • 0

Ứng dụng hình (VNU MDEC) tính toán chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển hải phòng

Ứng dụng mô hình (VNU MDEC) tính toán chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển hải phòng
... tác động làm thu hẹp ảnh hưởng sông đến trình động lực vận chuyển trầm tích khu vực KẾT LUẬN Kết tính toán chế độ thủy động lực vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển Hải Phòng hình thủy động ... nước trường trầm tích lơ lửng vùng cửa sông ven biển Hải Phòng Đánh giá vai trò tác động sông đến chế độ thủy động lực vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực 2.1 hình thủy động lực 2.1.1 Hệ ... động lực 3D VNU/MDEC cho thấy khả khả ứng dụng cao hình cho khu vực cửa sông ven biển có địa hình phức tạp Trong chế độ thủy động lực vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển Hải Phòng, thủy...
 • 26
 • 324
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Ứng dụng hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt và phỏng phương án xây dựng đê cho lưu vực sông Lại Giang" pptx

Tài liệu Báo cáo
... tính toán ngập lụt cho lưu vực sông Lại Giang 2.1 Dữ liệu đầu vào hình: - Biên trên: Là kết khôi phục dòng chảy từ hình NAM nhánh sông An Lão nhánh sông Kim Sơn Hình Sơ đồ kết nối MIKE FLOOD. [3] ... số liệu biên gia nhập khu tính toán bằnh hình NAM số liệu mực nước thực đo trạm Lại Giang (cầu Lại Giang) Tính toán ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu Như ta biết, có nhiều cách tiếp cận tính toán ... kích giai đoạn So sánh mực nước thực đo tính toán MIKE 21 trạm Bồng Sơn trận lũ năm 2007 10.000 Tính toán ngập lụt với phương án xây dựng đê 9.000 8.000 H (m) 7.000 2007 MIKE2 1 2007 Thực Đo...
 • 8
 • 611
 • 3

Luận văn thạc sĩ " ỨNG DỤNG HÌNH (VNU/MDEC) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÀ VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG " pot

Luận văn thạc sĩ
... tác động sông đến chế độ thủy động lực vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực 2.1 hình thủy động lực hình thủy động lực biển ven bờ bao gồm hình hệ phương trình động lực biển nguyên thủy, ... NHIÊN Phạm Văn Tiến ỨNG DỤNG MÔ HÌNH (VNU/MDEC) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÀ VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Hải dương học Mã số: 60 44 97 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... tính toán vận chuyển chất lơ lửng biến động trầm tích đáy cho vùng biển Vịnh Hạ Long Năm 2009, hình vào tính toán vận chuyển trầm tích biến động địa hình đáy áp dụng cho vùng biển cửa sông...
 • 83
 • 314
 • 1

BÁO CÁO " ỨNG DỤNG HÌNH MIKE ĐỂ TÍNH TOÁN NGẬP LỤT HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " ppt

BÁO CÁO
... Địa hình tính toán sông Cu Đê hình hình lũ bao gồm: hình chiều sông MIKE 11 hình lũ tràn bãi hai chiều MIKE 21FM 3.4.1 Mạng lưới sông 1D (Q~t) (Z~t) (Z~t) (Q~t) Hình Địa hình tính ... Hình Địa hình tính toán MIKE 21FM Hình Mạng lưới sông MIKE 11 3.4.2 Địa hình tính toán MIKE 21FM hình lũ hai chiều toàn lưu vực có khả chịu ảnh hưởng lũ (hình 8) Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 việc xây dựng sở hạ tầng vô cần thiết cấp bách cho thành phố Đà Nẵng Khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thuộc...
 • 6
 • 311
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 3 7-4 3 Kết luận hình MIKE FLOOD ứng dụng tính toán ngập lụt cho khu vực sông Nhuệ - Đáy địa bàn Thành phố Nội hiệu chỉnh kiểm định với kết ... diện ngập, so sánh ảnh vệ tinh chụp ngày 7/11/2011 cho thấy hình phù hợp với thực tế Hình Bản đồ ngập lụt lưu vực sông Nhuệ - Đáy địa bàn Thành phố Nội Hình Kết kiểm định hình MIKE FLOOD ... FLOOD tính toán ngập lụt lưu vực Nhuệ - Đáy địa bàn Thành Phố Nội 4.1 Xây dựng sở liệu - Dữ liệu địa hình: Bản đồ số độ cao khu vực nghiên cứu xây dựng với độ phân giải 30x30m từ đồ địa hình...
 • 7
 • 474
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ưu điểm hình chiều cách kích hoạt đun tính toán chiều xuất dòng chảy tràn hình MIKE FLOOD thực kết nối hình MIKE 11 (tính toán thủy lực mạng sông chiều) với hình MIKE 21 (mô dòng ... trình ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ hình sử dụng thực tế phục vụ công tác cảnh báo, dự báo, phòng chống giảm nhẹ thiên tai nói chung lũ lụt nói riêng Kết luận hình MIKE FLOOD ứng dụng tính toán ... lực mạng sông (HD) kết hợp với hình thủy lực chiều MIKE 21 [1, 4-6] 287 Ứng dụng MIKE FLOOD tính toán ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ 4.1 Xây dựng sở liệu - Dữ liệu địa hình: Bản đồ hình số...
 • 10
 • 199
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE-FLOOD tính toán ngập lụt hạ lưu sông Ba " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... luận hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt cho hạ lưu sông Ba với thông số hiệu chỉnh kiểm định với kết đánh giá theo tiêu Nash đạt loại tốt, chứng tỏ hình trình ngập lụt lưu vực hệ thống sông ... liệu hình 4.2 Thiết lập hình MIKE-FLOOD cho mạng sông thuộc hạ lưu sông Ba Xây dựng mạng lưới thủy lực chiều: Mạng lưới thủy văn khu vực nghiên cứu tả sơ đồ thủy lực sông (sông Ba) , ... nhập khu từ số liệu mưa lưu vực 275 Ứng dụng MIKE-FLOOD tính toán ngập lụt hạ lưu sông Ba 4.1 Xây dựng sở liệu Dữ liệu địa hình đồ cao độ số độ cao (DEM) khu vực nghiên cứu xây dựng với độ phân...
 • 10
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình tính toánnghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông hương tỉnh thừa thiên huếxây dựng ứng dụng mô hình tính toán hướng dịch vụứng dụng mô hình thủy lực tính toán ngập lụt khu vực nghiên cứuứng dụng mô hình toán họcứng dụng mô hình điện toán đám mâynghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồng5pham thi kieu loan ung dung mo hinh toan de danh gia chat luong nuoc cuaứng dụng mô hình tuyến tính trong kinh tếứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính semứng dụng mô hình toán kinh tếứng dụng mô hình dpsir trong nghiên cứu chỉ thị môi trường tại xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyênnghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kôbài tập toán ứng dụng mô hình berliandứng dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội để xâydựng ctv của công ty ngành xây dựng bđsBài 22. p-ph, nhPhát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Khái niệm số thập phânLuyện tập Trang 30Bài 26. Con gàTrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞmiêu tả về bà nội của emHoi huong ngau thuBài 4. Chăm làm việc nhàBài 45. ân, ă-ănTuần 8. Kì diệu rừng xanhmau thong tin hoc sinhBài 12. Sâu, bệnh hại cây trồngđạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2Bài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượngBài 4. Linh kiện bán dẫn và ICkiểm tra 1 tiết hoá 8 tiết 16Bài tham luận của các tổ khối, ban ngành