Ôn thi môn học luật so sánh có đáp án

Ôn thi môn học Luật Kinh Tế đáp án

Ôn thi môn học Luật Kinh Tế có đáp án
... bị cấm thành lập doanh nghiệp không ? Không án quan thi hành án không lập doanh nghiệp Vì luật doanh nghiệp cấm người chấp hành hình phạt tù kể tù treo Công ty vốn đầu tư nước theo luật ... mua bán hàng hóa nói chung Nếu mua bán nhà luật nhà điều chỉnh Mua bán điện dù cá nhân hay tổ chức vào luật dân luật điện lực Tuy nhiên luật gia công, luật đại lý, luật xuất nhập khẩu, luật ... đông sáng lập đăng ký mua, mua không hết, công ty quyền bán tự công ty 52 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao gồm tất cổ đông 53 Công ty cổ phần X công ty công ty TNHH thành viên B nhà nước...
 • 39
 • 232
 • 1

Tài liệu Ôn thi môn Học Marketing căn bản đáp án

Tài liệu Ôn thi môn Học Marketing căn bản có đáp án
... hiệu coi tài sản giá trị công việc kinh doanh, nhiên giá trị thông thường không phản ánh tuyên bố tài Cùng với tài sản trí tuệ khác, giá trị tính toán bảng cân đối kế toán, đạt từ công việc kinh ... người bán biết rõ chi phí cầu thị trường Người bán thay đổi giá nhu cầu thay đổi Các nhà bán buôn, bán lẻ thường sử dụng kiểu định giá • Phương pháp công người mua người bán Người bán mức ... hiệu toàn cầu So sánh với, giá trị tài sản vô hình Coca – Cola công bố báo cáo tài 3,7 tỉ đôla Điều nói lên giá trị nhãn hiệu không thừa nhận cách xác khối tài sản công ty Ngoài đánh giá theo nguồn...
 • 42
 • 4,061
 • 43

Ôn thi môn học tài chính công đáp án

Ôn thi môn học tài chính công có đáp án
... nhân cung cấp nhiều loại hh tư nhân cung cấp - công cộng Vd dịch vụ y tế Cung cấp loại hàng hóa công ko thi t nghĩa tạo từ khu vực công Vd dịch vụ thu gom rác (là hàng hóa công) tư nhân ... tốt  Các xem xét công bằng: tính hiệu tiêu chuẩn để đánh giá hệ thống thuế Tính công thực quan trọng hệ thống thuế tính công theo chiều dọc-tức phải phân phối gánh nặng thuế công cho người với ... khấu dự án công thường thấp so với dự án tư ♦ Cách xác định tỷ lệ chiết khấu dự án tư: Tiêu chuẩn giá trị tại: dự án đc thừa nhận giá trị dương; dự án lựa chọn, dự án ưa thích dự án giá trị...
 • 39
 • 378
 • 2

đề thi môn Pháp luật đại cương (có đáp án) đại học thương mại

đề thi môn Pháp luật đại cương (có đáp án) đại học thương mại
... Câu 27: Cá ứ ệ o : a Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật b Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật c Tuân thủ pháp luật thực pháp luật sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật d Tu n t p p uật t ực t ... Câu 14: Cá ứ ệ o : i Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật j Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật k Tuân thủ pháp luật thực pháp luật sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật l Tu n t p p uật t ực t ... C : Cá ứ ệ o : e Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật f Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật g Tuân thủ pháp luật thực pháp luật sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật h Tu n t p p uật t ực t p...
 • 13
 • 237
 • 1

Đề cương ôn thi tin học trẻ (Toán tin - đáp án)

Đề cương ôn thi tin học trẻ (Toán tin - Có đáp án)
... lẻ (số lẻ - số chẵn = số lẻ) bảng toàn số 24 Cà rốt thỏ Chú thỏ ăn nhiều 120 củ cà rốt Đường thỏ sau: Trường Tiểu học Kim Lộc GV: Nguyễn Thị Việt Anh 1 4-> 1 2-> 1 3-> 1 4-> 1 3-> 1 6-> 1 5-> 1 0-> 13 Do đó, ... Tiểu học Kim Lộc GV: Nguyễn Thị Việt Anh Vậy 9x1=9 90 x = 180 900 x = 2700 9000 x = 36000 Ta nhận xét sau: - Đoạn thứ chữ số; - Đoạn thứ 180 chữ số; - Đoạn thứ 2700 chữ số; - Đoạn ... số -1 + Nếu m lẻ, n lẻ: m = 2k +1 = k + (k + 1) n = 2q +1 = q + (q + 1) Luôn có: k - q = (k+1) - (q+1), ta chọn k số q số -1 Vậy ta chọn số thỏa mãn điều kiện toán b) m + n = 2001 -> m n không...
 • 21
 • 5,422
 • 136

Ôn thi môn đường lối cách mạng đáp án

Ôn thi môn đường lối cách mạng có đáp án
... cách mạng đắn, phù hợp với quy luật phát triển cách mạng Với cương lĩnh cách mạng đắn, q trình đấu tranh cách mạng Đảng đề chiến lược, sách lược cách mạng, tìm đường, phương pháp cách mạng sáng ... tích đường lối lòch sử cách mạng Việt Nam: Trong tác phẩm Đường cách mệnh, điều cốt yếu mà Nguyễn Ái Quốc u cầu cách mệnh cần phải đảng cách mệnh Người viết: “Trước hết phải đảng cách mệnh, ... nét đường lối kháng chiến kể từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành cơng Đến thực dân Pháp mở rộng chiến tranh Bắc, kháng chiến chống thực dân Pháp phát động nước Chúng ta đường lối kháng chiến...
 • 52
 • 2,982
 • 1

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 1 (CÓ ĐÁP ÁN) doc

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 1 (CÓ ĐÁP ÁN) doc
... He wrote that book in 19 61 A-the book was written in19 61 by him B-The book which was written in19 61 by him C- The book was writing in19 61 by him D -The book wrote in 19 61 him She is very ,very ... hello 51 My (A) little sister is very (B) fond on (C) playing with (D) dolls 52 You (A) mustn’t have (B) borrowedthe money; the course (C) is (D) free anyway 53.( A) How long did you buy this modern ... me ! Where is the post office? ” A It’s over there B I’m afaid not C Don’t worry D Yes, I think so 31 By this time next year, my farther .here for 25 years A are going to work B will be working...
 • 4
 • 149
 • 0

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 3 (CÓ ĐÁP ÁN) potx

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 3 (CÓ ĐÁP ÁN) potx
... 31 It’s nice I am now in London again This is the second time I .there A will be B would be C was D have been 32 Realizing he got lost, he started to ... started to help A call for B call at C go for D go to 33 I my Mum by cooking dinner for her A cheered up B looked up C waited for D felt like 35 “If we can’t afford a car, we’ll just have to one” ... D catch up with 36 has she behaved like that before A Only byB When C For D Never 37 “ You should stop working too hard you’ll get sick.” A or else B if C in case D whereas 38 Although he was...
 • 3
 • 198
 • 0

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 4 (CÓ ĐÁP ÁN) docx

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 4 (CÓ ĐÁP ÁN) docx
... important thing is to keep oneself A occupation B occupied C occupant D occupational 40 You are very quiet today What have you got on your ? A spirit B attention C mind D brain 40 During ... have stressed C stressed D stresses 41 Marry the country by the time this letter reaches her A is going to leave B will leave C is leaving D will have left 42 “ What is your hobby, Hoa? ” “ ... computer C Well, I want stamps D Oh, on the phone 43 Our teacher came in when we noisily A had talked B were talking C are talking D have been talking 44 Working as a tourist guide involves A a...
 • 3
 • 197
 • 1

Câu hỏi lý thuyết ôn thi môn tín dụng ngân hàng (có đáp án)

Câu hỏi lý thuyết ôn thi môn tín dụng ngân hàng (có đáp án)
... chuyên môn hóa • Tận dụng khả chuyên môn hóa cán chuyên môn hóa • Khi tách riêng khoản vay giúp cán chuyên môn hóa tập trung hoàn toàn vào khoản tín dụng có vấn đề mà không bị phân tán công việc ... vay không hoàn trả Ngân hàng sử dụng tiếp tục cho vay vậy, mặt nguyên tắc, lãi không nhập gốc khách hàng không trả chi phí hội cho Ngân hàng phần lãi nói Trong đó, không thu phần lãi Ngân hàng ... tích phi tài tức trả lời câu hỏi khách hàng có đủ tư cách, uy tín vay Ngân hàng không (2) Phân tích tài trả lời khách hàng vay hoàn trả Ngân hàng b) Trong phân tích tín dụng: phân tích tài để xác...
 • 16
 • 1,057
 • 12

Câu hỏi ôn thi môn vi sinh đại cương đáp án

Câu hỏi ôn thi môn vi sinh đại cương có đáp án
... HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 30 d.Plasmid cần thi t cho sống VK 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 31 a Procaryote, không phân ... 48 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 49 Câu 7: típ siêu vi Dengue? Câu 8: Điểm phân biệt SXH Dengue sốc không sốc? Sốt Dengue sốc thêm triệu chứng hạ huyết áp Sốt Dengue sốc ... sinh tan A Virion HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 16 B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative 4.Kiểu virut xoắn điển hình đâu A.Virut đốm thuốc (X) B.Virut đƣờng hô hấp C.Virut đƣờng...
 • 56
 • 1,204
 • 3

Tài liệu ôn thi môn Quan hệ quốc tế đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quan hệ quốc tế có đáp án
... trường địa - trị địa - kinh tế Đông Á từ sau Chiến tranh lạnh 17 mở không gian phát triển cho khu vực tạo nên vị Đông Á quan hệ quốc tế Vai trò Đông Á quan hệ quốc tế ngày quan trọng hơn, xét hai ... ngoại nêu ý nghĩa quan trọng việc xử lý mối quan hệ quốc tế Đảng Nhà nước Việt Nam Xử lý mối quan hệ quốc tế tạo nên thông suốt tư tưởng thành công hành động Ngược lại, xử lý không gây lúng ... học công nghệ đại chủ yếu diễn lĩnh vực sau đây: khoa học công nghệ sinh học, khoa học công nghệ sức bền, khoa học công nghệ lượng, khoa học công nghệ thông tin Cách mạng khoa học công nghệ tạo...
 • 32
 • 635
 • 7

Tổng hợp tài liệu Ôn thi triết học theo chủ đề đáp án

Tổng hợp tài liệu Ôn thi triết học theo chủ đề có đáp án
... nước trước vụ án thông qua hoạt động độc lập tuân theo pháp luật Toà án quan quyền áp dụng chế tài hình sự, không bị coi tội phải chịu hình phạt chưa án kết tội Toà án hiệu lực pháp ... là, dân chủ xã hội chủ nghĩa sở kinh tế chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu toàn xã hội Dân chủ XHCN sở kinh tế quan hệ sản xuất XHCN đảm bảo, dựa chế độ công hữu TLSX chủ yếu, đáp ứng ... thống nhất, kết hợp hai mặt tập trung dân chủ Tập trung dân chủ tập trung sở dân chủ - đối lập với tập trung độc đoán, quan liêu, dân chủ Dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ dân chủ hướng tới...
 • 107
 • 263
 • 0

Ôn thi triết học theo chuyên đề đáp án

Ôn thi triết học theo chuyên đề có đáp án
... lực lượng thân mình, làm cho họ thái độ phục tùng tiêu cực mù quáng, thi u suy nghĩ phán đoán, thi u độc lập tự chủ, không phát huy tính tích cực sáng tạo đông đảo quần chúng nghiệp cách mạng, ... hóa cao (do dây chuyền công nghệ khép kín, chuyên môn hóa cao) đòi hỏi tất nhiên phải hình thức QHSX mang tính XH hóa cao trình SX trôi chảy đương nhiên QHSX đáp ứng đòi hỏi of LLSX ... luận vai trò to lớn việc xem xét giải vấn đề công đổi theo định hướng XHCN nước ta đặt Đối với người Đảng viên, công viên chức nhà nước, việc nắm vững quy luật lượng - chất giúp hoạt động chuyên...
 • 20
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn pháp luật kinh tế có đáp áncâu hỏi luật so sánh có đáp ánđề thi môn pháp luật đại cương có đáp án truong dh tay nguyen nam 2012ôn thi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp ánnhận ịnh luật so sánh có đáp ántài liệu ôn thi môn hành chính so sánhbai tap tieng anh on thi dai hoc phan so sanhtrắc nghiệm môn pháp luật đại cương có đáp ánđề thi môn tài chính tiền tệ có đáp ánđề thi môn tài chính quốc tế có đáp ánđề thi môn tài chính doanh nghiệp có đáp ánđề thi môn kiểm toán căn bản có đáp ánđề thi môn thanh toán quốc tế có đáp ánđề thi môn xác suất thống kê có đáp ánđề thi môn kinh tế chính trị có đáp ánVALIDATION OF THE STEP BY STEP APPROACH.pdfVACCIN CHO TRE NON THANG11 4 Surgical Treatment of Aortic Arch HypoplasiaTiêm tĩnh mạch ( bài in ) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn Tiem tinh mach1https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anSkJpbkdmQXh6WUkPain management in neonate | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnrestoring patency to central venous acess devices edited sau(1)Địa lí địa phương tỉnh thừa thiên huếQuy trình thụt tháo 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vncham soc bn co buong tiem duoi da 6 slides 2014TREATMENT THYROID HORMON IN PREMATURE INFANTSNeonatal Hypoxic – Ischemic Encephalopathy | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnSymptomatic treatment of the cough inwhooping cough | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn17 4 K Ngoai TK Multiple bur hole surgery for the treatment of Moyamoya DiseaseGiay nhan co tuc bang chuyen khoanHD 34 cong tac tuyen giao 2017Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnKe hoach trien khai DNND. Hoan chinhỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bản 25.Thong tri gspbxh