GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đáp án môn tưởng Hồ Chí Minh.doc

Đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh.doc
... + tưởng phân biệt đẳng cấp xã hội + tưởng coi thường người phụ nữ xã hội + tưởng coi thường lao động chân tay Tuy nhiên Nho giáo có nhiều yếu tố tích cực : + triết lí nhân sinh thể ... lại lười biếng xã hội Những tưởng Phật giáo phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng người Việt tiếp thu cách tự nhiên có ảnh hưởng rõ đến tưởng HCM • tưởng văn hóa phương Tây : - ... có nguồn gốc từ Ấn Độ có ảnh hưởng lớn tới đời sống, tưởng, suy nghĩ người Việt Phật giáo có số hạn chế + tưởng mê tín dị đoan + tưởng an cho số phận cam chịu sống khổ hạnh để chờ sống...
 • 8
 • 3,467
 • 70

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... nay” câ u nói củ a Hồ Chí Minh đâ u? a Lờ i kê u gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lờ i kê u gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bả n di chúc 189 Hồ Chí Minh dặ n n Đảng “phải tình đồng chí thương yê u lẫ ... 163 Hồ Chí Minh viế t bà i “Ba mươi nă m hoạ t độ ng củ a Đảng” đăng tạp chí nào? a Tạp chí học tậ p b Tạp chí quân đội c Tạ p chí Những vấn đề hoà bình chủ nghóa xã hội 164 Hồ Chí Minh viế ... củ a Hồ Chí Minh đượ c in trê n tạ p chí nà o? a Tạp chí quân đội b Tạ p chí họ c tậ p c tạ p chí Nhữ ng vấ n đề hoà bình chủ nghóa xã hộ i Tác phẩ m “Đạ o đứ c cách mạ ng” củ a Hồ Chí Minh đượ...
 • 50
 • 15,614
 • 124

GIÁO TRÌNH MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

GIÁO TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... v.v túng ,chia rẽ, kiêu ngạo Tăng cường pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Câu 10: Phân tích tưởng HCM nhà nước pháp quyền có hiệu lực , pháp lý mạnh mẽ vận dụng tưởng ... đường qua 28 nước,4 châu lục sau 30 năm Ý nghóa việc học tập nghiên cứu Tưởng HCM thân Là: Câu 2: Tại Sao nói đời Tưởng HCM tất yếu khách quan ? Trả Lời : Tình hình giới : Cuối TK 19 đầu ... có trí tiến thủ ,tiến Phải có văn hóa ,chính trò Vận dụng tưởng vào công đổi nước ta : chống tham nhũng ,ko có hiệu ,hệ thống pháp luật chưa liên minh Câu 11 : Phân tích phẩm chất đạo đức...
 • 12
 • 356
 • 1

GIÁO TRÌNH MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

GIÁO TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin môn tưởng Hồ Chí Minh Vì đường lối Đảng kết hợp chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách ... dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh mà bổ sung, phát triển làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trước vận động, biến đổi không ngừng đất nước ... đường lối cách mạng bị tổn thất, chí bị thất bại Để hoạch định đường lối cách mạng đắn Đảng phải nắm vững vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận động...
 • 125
 • 230
 • 0

Câu hỏi tự luận có đáp án môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi tự luận có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... giới sinh quyền độc lập, tự do, bình đẳng Thời kỳ từ 1945 - 1969: tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện Đây thời kỳ Hồ Chí Minh Đảng ta lãnh đạo nhân dân vừa tiến hành kháng chiến ... 1954); tiến hành kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước xây dựng CNXH miền Bắc Thời kỳ tưởng Hồ Chí Minh bước phát triển mới, bật nội dung lớn sau: - tưởng kết hợp kháng chiến với kiến ... - tưởng chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức - tưởng dân chủ, xây dựng Nhà nước dân, dân, dân - tưởng xây dựng Đảng cầm quyền v.v… Đây thời kỳ mở thắng lợi tư...
 • 4
 • 2,524
 • 11

Đáp án môn tưởng Hồ Chí Minh pptx

Đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh pptx
... liờn minh cụng nụng - Trc ht, Ngi ch trng hp ụng o cỏc tng lp nhõn dõn c nc vo mt trn thng nht u tranh ginh c lp t - Mt khỏc, HCM thng xuyờn nhc nh phi quỏn trit quan im g/c phi coi liờn minh ... CNXH cần phải phát huy tính động sáng tạo ngời lao động biện pháp sau: Tác động vào nhu cầu, lợi ích kinh tế ngời: * Cần quan tâm đến nhu cầu lợi ích cá nhân đáng ngời lao động * Thực công dân ... tr dõn ch, nhõn dõn lao ng l ch v nh nc l ca nhõn dõn, da trờn i on kt ton dõn m nũng ct l liờn minh cụng- nụng- lao ng trớ úc CS lónh o - CNXH cú h thng quan h xó hi lnh mnh, cụng bng, bỡnh ng...
 • 6
 • 277
 • 1

Đề cương đáp án môn tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
... tính khoa học đắn , tính CM sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh tưởng dân tộc CM giải phóng dân tộc nội dung lớn bật hệ thống tưởng Hồ Chí Minh Với tưởng Hồ Chí Minh đưa nước Việt Nam đến độc ... Làm rõ sáng tạo Hồ Chí Minh tưởng giải phóng dân tộc Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa XH hạt nhân cốt lõi, tưởng trung tâm, xuyên suốt tòan học thuyết tưởng Hồ Chí Minh tưởng ... viên phải thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh hành động theo tưởng Người Mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam 70 năm qua tách rời tưởng Hồ Chí MInh ngày tưởng tiếp tục sáng soi cho toàn Đảng...
 • 53
 • 843
 • 2

Giáo trình môn tưởng Hồ Chí Minh - 2 ppt

Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh - 2 ppt
... cứu tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực: tưởng Hồ Chí Minh người; tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hoá Việt Nam; tưởng Hồ Chí Minh ngoại giao; tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tưởng Hồ Chí Minh ... vào Giáo trình quốc gia tưởng Hồ Chí Minh (xuất năm 20 03) nhiều tập giảng môn tưởng Hồ Chí Minh nhà trường, học viện I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khái niệm tưởng tưởng ... Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (2 tiết) HỒ CHÍ MINH VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Vài nét nghiệp Hồ Chí Minh Đối với nghiệp cách mạng Việt Nam - Hồ Chí Minh người lựa...
 • 119
 • 124
 • 0

Giáo trình môn tưởng Hồ Chí Minh potx

Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh potx
... sở, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh I Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh …………………………… II Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh ……… 10 III Giá trị tưởng Hồ ... 2006) Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh – Hội đồng TƯ, NXB trị quốc gia (2003) tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam – Đại ng Võ Nguyên Giáp Học tập làm theo tưởng Hồ Chí Minh – Đại ng ... đầu: Đối ng, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa học tập môn tưởng Hồ Chí Minh 3,4,5 Chương I: Cơ sở, trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh 6,7,8 Chương II: tưởng Hồ Chí Minh vấn...
 • 30
 • 156
 • 0

tài liệu đề cương đáp án thi tưởng hồ chí minh - đại học thương mại

tài liệu đề cương đáp án thi tư tưởng hồ chí minh - đại học thương mại
... đạo toàn giới” – bu-m - i-ên ( angi-ê-ria) + “ đời chủ tịch HCM nguồn cổ vũ tất chiến sĩ đấu tranh cho tự do” – ( ăng-gô-la Ag-ô-xinh-ô-nê-tô) + “ tưởng đạo Người mãi soi sáng đấu tranh tất ... hóa theo tưởng HCM 26 Nội dung tưởng HCM đạo đức 27 Nội dung học tập theo gương đạo đức HCM 28 tưởng HCM xây dựng người CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Ý NGHĨA HỌC TẬP ... - Đại ĐKDT vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bản, quán, lâu dài, xuyên suốt tiến trình CM, vấn đề sống còn, định thành bại CM - Nhờ tưởng quán sách mặt trận đắn, HCM xây dựng thành công khối đại...
 • 34
 • 2,027
 • 1

Đáp án môn tưởng hồ chí minh ôn thi tốt nghiệp LỚP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

Đáp án môn tư tưởng hồ chí minh ôn thi tốt nghiệp LỚP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH
... ta tưởng Hồ Chí Minh: Thắng lợi cách mạng Việt Nam tách rời tưởng Hồ Chí Minh Thông qua thực tiễn cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam bước đến kết luận: tưởng Hồ Chí Minh tảng ... Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh khái niệm khoa học phải trình bày cô đọng, chặt chẽ mang tính luận cao Trên sở nghiên cứu có, tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa sau: tưởng Hồ Chí Minh hệ thống ... cho cán bộ, đảng viên, tập trung bồi d ưỡng luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh, lực duy, hoạt động thực tiễn chuyên môn nghiệp vụ, thực tốt lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng...
 • 22
 • 190
 • 0

BỘ câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn TƯỞNG hồ CHÍ MINH

BỘ câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... ? Câu 37.Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39.Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... ta nay? Câu 48.Phân tích nguồn gốc hình thành tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 49 Phân tích khái niệm "con người" tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 50.Lòng thương yêu vô hạn Hồ Chí Minh người ... Người) việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh + Hồ Chí Minh độc lập, tự chủ sáng tạo, có óc phê phán tinh ng sáng suốt việc nghiên...
 • 153
 • 1,205
 • 4

50 câu hỏi đáp án môn tưởng hồ chí minh

50 câu hỏi đáp án môn tư tưởng hồ chí minh
... ? Câu 37 Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... ta nay? Câu 48 Phân tích nguồn gốc hình thành tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 49 Phân tích khái niệm "con người" tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 50 Lòng thương yêu vô hạn Hồ Chí Minh người ... Nam tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Dưới cờ tưởng Hồ Chí Minh, ...
 • 86
 • 339
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn tư tưởng hồ chí minhvăn hóa giáo dục theo tư tưởng hồ chí minhnang cao chat luong doi ngu giao vien theo tu tuong ho chi minhxây dưng đội ngũ giáo viên theo tư tưởng hồ chí minhgiáo dục theo tư tưởng hồ chí minhgiáo dục trong tư tưởng hồ chí minhphương pháp giáo dục trong tư tưởng hồ chí minhnội dung giáo dục trong tư tưởng hồ chí minhvăn hóa giáo dục trong tư tưởng hồ chí minhvấn đề giáo dục trong tư tưởng hồ chí minhgiáo trình môn tư tưởng hồ chí minhtải giáo trình môn tư tưởng hồ chí minhphương châm giáo dục theo tư tưởng hồ chí minhnguyên tắc giáo dục theo tư tưởng hồ chí minhđổi mới giáo dục theo tư tưởng hồ chí minhĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpđơn xin miễn giảm học phídon xin mượn, chỉnh sửa hồ sơ sinh viênĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Tuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô