Phát triển Autocad bằng ActiveX và VBA

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Phụ lục B pps

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Phụ lục B pps
... LineWeightDisplay, MaxActiveViewports, ObjectSortByPlotting, ObjectSortByPSOutput, ObjectSortByRedraws, ObjectSortByRegens, ObjectSortBySelection, ObjectSortBySnap, OLELaunch, RenderSmoothness, ... ActiveLayout, BeginClose, BeginDoubleClick, BeginLisp, BeginPlot, BeginRightClick, BeginShortcutMenuCommand, BeginShortcutMenuDefault, BeginShortcutMenuEdit, BeginShortcutMenuGrip, BeginShortcutMenuOsnap, ... Lineweight, Mirror, Mirror3D, Modified, Move, Normal, ObjectID, ObjectName, OwnerID, Phát < /b> triển < /b> AutoCAD < /b> ActiveX < /b> VBA < /b> | 331 Phương thức, thuộc tính kiện kể từ AutoCAD < /b> phiên 14.01 Đối tượng Phương thức/ Thuộc...
 • 18
 • 207
 • 1

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Phụ lục A pptx

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Phụ lục A pptx
... AutoCAD. Application.ActiveDocument.Utility.AngleToString append Sử dụng hàm xử lý mảng Visual Basic apply Không có arx AutoCAD. Application.ListARX arxload AutoCAD. Application.LoadARX arxunload AutoCAD. Application.UnloadARX ... getvar AutoCAD. Application.GetVariable graphscr AppActivate AutoCAD. Application.Caption grclear Hàm Obsolete (Hàm không sử dụng) grdraw Không có grread Không có grtext AutoCAD. Application.ActiveDocument.Utility.Prompt ... Hàm AutoLISP Tương đương ActiveX/ Visual Basic angle Phương thức AutoCAD. Application.ActiveDocument.Utility.AngleFromXAxis angtof AutoCAD. Application.ActiveDocument.Utility.AngleToReal angtos AutoCAD. Application.ActiveDocument.Utility.AngleToString...
 • 11
 • 224
 • 1

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 13 pps

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 13 pps
... trình VBA mở VBA cài đặt Nếu xuất thông báo AutoCAD VBA is not currently installed” VBA chưa cài đặt Cài đặt môi trường VBA: Thoát khỏi chương trình AutoCAD Chạy chương trình cài đặt AutoCAD ... trường VBA AutoCAD Khi cài AutoCAD với tuỳ chọn Full Standard môi trường VBA tự động cài đặt, chọn Custom VBA không cài đặt Kiểm tra việc cài đặt VBA: Khởi động AutoCAD Tại dòng nhập lệnh, gõ VBAIDE ... As Double x = sp(0) - ep(0) y = sp(1) - ep(1) z = sp(2) - ep(2) distance = Sqr((Sqr((x ^ 2) + (y ^ 2)) ^ 2) + (z ^ 2)) End Function Lưu kết thực Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 297 Nhập số liệu...
 • 20
 • 139
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 12 docx

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 12 docx
... tất phạm vi đối tượng ActiveX Chúng gọi phương thức ActiveX, gán lấy thuộc tính đối tượng ActiveX Ngoài ứng dụng Visual LISP gọi Macro VBA qua lệnh VBARUN ActiveX ứng dụng VBA thực ứng dụng Visual ... Windows Chúng cho phép ta mở rộng khả cho ứng dụng Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 293 Thông qua Windows API, ta lấy thông tin hệ thống hành như: chương trình cài đặt hay chạy hệ thống, thông tin ... liệu vấn đề hướng tập trung AutoCAD chúng đề cập tài liệu Microsoft hướng dẫn lập trình độc lập Chúng đề cập sâu tài liệu VBA Foundations for AutoCAD VBA Solutions for AutoCAD hãng Autodesk Ba...
 • 8
 • 128
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 11 ppsx

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 11 ppsx
... lệnh VBALOAD Đoạn mã lệnh sử dụng tệp khởi động AutoLISP để tải VBA dự án VBA có tên myproj.dvb Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 283 AutoCAD bắt đầu hoạt động Chạy trình soạn thảo notepad.exe tạo ... tượng AutoCAD Với đối tượng không phụ thuộc vẽ Application MenuBar phép làm việc trạng thái 284 | Chương 11: Phát triển ứng dụng VBA AutoCAD không dòng lệnh vẽ mở, nên cố gắng dùng qua dòng lệnh chương ... Basic hỗ trợ nhiều loại Form khác VBA hỗ trợ loại UserForm Điều có nghĩa số loại Form tạo Visual Basic không nhập vào VBA 276 | Chương 11: Phát triển ứng dụng VBA Các UserForm, gọi Form tài liệu...
 • 11
 • 192
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 10 pdf

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 10 pdf
... Định nghĩa giá trị cho mảng 100 1 nhận biết appName xdataType(0) = 100 1 xdata(0) = appName 100 0: xác định kiểu chuỗi Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 273 xdataType(1) = 100 0 xdata(1) = xdataStr ... msgstr & vbCrLf & xdataType(xdi) _ & ": " & xd xdi = xdi + Next xd End If ’ Nếu biến msgstr NULL, liệu mở rộng If msgstr = "" Then msgstr = vbCrLf & "NONE" MsgBox appName & " xdata on " & ent.ObjectName ... newvarAttributes(I).textString Next MsgBox "The attributes for blockReference " &_ blockRefObj.Name & " are: " & vbCrLf _ & strAttributes End Sub 266 | Chương 10: Kỹ thuật vẽ nâng cao tổ chức vẽ Sử dụng tham chiếu Một...
 • 28
 • 162
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 9 pot

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 9 pot
... Thay đổi hướng nhìn cho khung nhìn Dim viewDir(0 To 2) As Double viewDir(0) = Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 2 39 viewDir(1) = viewDir(2) = newVport.direction = viewDir ’ Kích hoạt khung nhìn ... ActiveSpace phải gán giá trị acModelSpace làm việc đối tượng PViewport, ActiveSpace Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 237 nhận hai giá trị acModelSpace acPaperSpace, cho phép chuyển không gian in ... gian mô hình Khi tạo Layout không gian in mới, giá trị mặc định tùy chọn acLayout Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 235 2.3.4 Thiết lập Tỷ lệ in Thông thường, ta vẽ theo kích thước thật đối tượng,...
 • 14
 • 204
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 8 potx

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 8 potx
... ", " & get3Dpts(1) & ", " & get3Dpts(2) & vbCrLf & _ get3Dpts(3) & ", " & get3Dpts(4) & ", " & get3Dpts(5) & vbCrLf & _ get3Dpts(6) & ", " & get3Dpts(7) & ", " & get3Dpts (8) ) End Sub & _ & _ _ ... coordinates:" _ & vbCrLf & "OCS: " & firstVertex(0) & ", " & _ Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 221 End Sub firstVertex(1) & ", " & firstVertex(2) & vbCrLf & _ "WCS: " & coordinateWCS(0) & ", " & _ coordinateWCS(1) ... " & vbCrLf & _ get2Dpts(0) & ", " & get2Dpts(1) & vbCrLf get2Dpts(2) & ", " & get2Dpts(3) & vbCrLf get2Dpts(4) & ", " & get2Dpts(5)) MsgBox ("3D polyline (blue): " & vbCrLf & _ get3Dpts(0) &...
 • 18
 • 204
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 7 potx

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 7 potx
... ERRORHANDLER MsgBox "The area of " & pObject.ObjectName & " is: "& pObject.Area Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 213 ... ClassModule Chọn m - un lớp cửa sổ Project Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 211 Đổi tên lớp cửa sổ Properties thành EventClassModule Mở cửa sổ Code lớp cách dùng phím tắt F7 cách lựa chọn menu ... ứng dụng theo từ khoá WithEvents VBA Để tạo lớp khai báo đối tượng Document với kiện: Trong VBA IDE, thêm lớp: Insert ClassModule Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 209 Chọn lớp cửa sổ Project...
 • 11
 • 201
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 6 pdf

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 6 pdf
... cục (Partial menu): loại trình đơn tải sau trình đơn AutoCAD nạp vào Trình đơn cục tải gỡ bỏ phiên làm việc AutoCAD Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 177 Khi tải xong nhóm trình đơn, tất trình đơn ... này: Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 197 Khi Macro có dấu chấm phẩy (;), AutoCAD thay ký tự ENTER Nếu dòng kết thúc với ký tự điều khiển, dấu gạch ngược (\), dấu cộng (+), dấu chấm phẩy (;), AutoCAD ... đơn thả xuống (drop-down menu) loại trình đơn thả xuống từ trình đơn có yêu cầu giữ nguyên người dùng đóng trình đơn lựa chọn mục trình đơn khác Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 181 Ta thay đổi...
 • 27
 • 184
 • 1

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 5 ppsx

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 5 ppsx
... hệ thống đường kích thước mà không làm thay đổi kiểu kích thước hành Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 157 số đo mặc định AutoCAD làm chữ kích thước tự nhập vào bỏ hoàn toàn Ta thêm vào chữ kích ... tự) giá trị biến hệ thống kích thước DIMUPT, DIMTOFL, DIMFIT, DIMTIH, DIMTOH, Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 159 DIMJUST DIMTAD (Có thể lấy gán biến hệ thống cách sử dụng phương thức GetVariable ... thước Arrowhead1Type, Arrowhead2Type Quy định dạng đầu mũi tên đường kích thước Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 1 65 ArrowheadSize Quy định cỡ đầu mũi tên đường kích thước, đường dẫn đường móc...
 • 19
 • 213
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 4 pot

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 4 pot
... tên kiểu chữ thông qua AutoCAD ActiveX Automation Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 137 Tên kiểu chữ bao gồm chữ, số ký tự đặc biệt dollar ($), gạch chân (_), gạch ngang (-) AutoCAD chuyển đổi ký ... Dim point1(0 To 2) As Double Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 109 Dim point2(0 To 2) As Double point1(0) = 0: point1(1) = 4. 25: point1(2) = point2(0) = 4: point2(1) = 4. 25: point2(2) = ’ Lấy đối ... tới trình in ấn Minh họa phông chữ đặc rỗng: Phông đặc; Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 139 4. 1 .4 Sử dụng phông chữ Unicode Big Font AutoCAD hỗ trợ bảng mã Unicode chuẩn Một phông chữ Unicode...
 • 63
 • 186
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 3 potx

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 3 potx
... is: " & _ rayObj.basePoint(0) & ", " & _ Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 81 End Sub rayObj.basePoint(1) & ", " & _ rayObj.basePoint(2) & vbCrLf & _ "The directional vector for the ray is: " & _ ... "Viewport: " & vport.Name & " is now active." & _ vbCrLf & "Lower left corner: " & _ LLCorner(0) & ", " & LLCorner(1) & vbCrLf & _ "Upper right corner: " & _ URCorner(0) & ", " & URCorner(1) ... acViewport2Horizontal, acViewport2Vertical, Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 73 acViewport3Left, acViewport3Right, acViewport3Horizontal, acViewport3Vertical, acViewport3Above, acViewport3Below, acViewport4 Ví dụ...
 • 30
 • 131
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 2 pdf

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 2 pdf
... point1(0) - point2(0) y = point1(1) - point2(1) z = point1 (2) - point2 (2) dist = Sqr((Sqr((x ^ 2) + (y ^ 2) ) ^ 2) + (z ^ 2) ) ’Trình bày kết tính MsgBox "Khoang cach giua hai diem la: " _ & dist, ... cấp 46 | Chương 2: Các khái niệm ActiveX Automation Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 47 1.1 Sơ lược đối tượng Application Đối tượng Application đối tượng gốc mô hình đối tượng AutoCAD ActiveX ... phép truy cập đến đối tượng Plot Utility 48 | Chương 2: Các khái niệm ActiveX Automation Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 49 1.3 Sơ lược tập đối tượng AutoCAD nhóm hầu hết đối tượng vào tập đối...
 • 16
 • 141
 • 0

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 1 pps

Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 1 pps
... cửa sổ chương trình AutoCAD Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 43 VBALOAD Tải dự án VBA vào phiên làm việc hành AutoCAD VBARUN Thực thi Macro VBA từ hộp thoại Macros từ dùng lệnh AutoCAD VBAUNLOAD ... acad.dvb Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 29 2 .1. 1 Cảnh báo Vi-rút Mỗi tải dự án, AutoCAD thường có lựa chọn cho phép kích hoạt không kích hoạt mã lệnh bên dự án nhằm bảo vệ tránh vi-rút Nếu ... dự án VBA Macro chương trình kiểu public (có thể thực thi được) Mỗi dự án thường chứa Macro Phát triển AutoCAD ActiveX VBA | 31 Để mở hộp thoại Macro Từ menu Tools chọn Macro Macro Hoặc, AutoCAD...
 • 18
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai sao dong bang song cuu long co the manh phat trien nghe nuoi trong va danh bat thuy sanbảngii 2 bảng biểu phát triển vốn cố định và vốn lưu động của công ty qua một số nămgóp phần quan trọng trong việc tạo lập sự phát triển cân bằng và chuyển dịch cơ cấu kinh tê theo vùng lãnh thỗhãy hoàn thành bảng phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến tháigiải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏphân tích chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏsự phát triển của lý thuyết và thực tiễnvấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệpthành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừađịnh hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏlịch sử phát triển của bảng hệ thống tuần hoànsự phát triển của khoa học và công nghệchính sách phát triển đô thị vừa và nhỏ ở việt namchính sách phát triển đô thị vừa và nhỏchính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả