Quy che tai chinh CTCP binh tan

Quy chế tài chính hiệp hội bảo hiểm việt nam

Quy chế tài chính hiệp hội bảo hiểm việt nam
... Việc chi tiêu phải bảo đảm nguyên tắc hợp lí, hợp lệ, tiết kiệm, phù hợp với qui định pháp luật hành quy định Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Điều Chi tiền lương bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế: Trả lương ... theo yêu cầu Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Khi cần thiết, Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam yêu cầu kiểm toán tổ chức kiểm toán độc lập ... tài sản Điều 10 Tài sản Hiệp hội bao gồm tài sản cố định tài sản lưu động hình thành từ hội phí nguồn khác Hiệp hội giao cho Cơ quan trường trực Hiệp hội quản lý sử dụng theo quy định pháp luật...
 • 12
 • 490
 • 2

Quy chế tài chính Công ty quốc tế

Quy chế tài chính Công ty quốc tế
... Chi công tác phí: Theo điều 26 Trang 18 Nội qui công ty Quy chế chi công tác phí đợc Công ty ban hành nội quy công ty đợc Hội đồng Quản trị thông qua, Tổng Giám đốc phê duyệt Chỉ đợc thực theo quy ... nhiệm trớc Nhà nớc Công ty việc tuân thủ pháp luật quy định nh hiệu sản xuất kinh doanh Quy chế tài Công ty CP Minh Hng Căn chức nhiệm vụ qui mô kinh doanh Tổng Giám đốc định chế tài có liên quan ... thi hành quy chế này, Nhũng điểm quy chế thực theo điều lệ công ty Điều 10 Trong trình thực thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung, quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định pháp...
 • 10
 • 198
 • 0

Quy chế tài chính

Quy chế tài chính
... nghiêm túc thực quy chế này, trình thực cá nhân hay phận vi phạm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ bò xử lý theo quy đònh Công ty Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, quy đònh trước nội dung quy chế bãi bỏ TỔNG ... phận quản lý công nợ Các quy đònh khác không thuộc nội dung quy đònh nêu thực theo đònh Công ty ban hành trước đây, theo quy đònh Bộ Tài nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thời điểm đối chiếu ... giải VI QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Kế toán ngân hàng kế hoạch toán duyệt, kiểm tra số dư tài khoản tiền gởi ngân hàng, tiến hành việc toán cách tự lập hướng dẩn thư ký Phòng Tài Kế toán...
 • 10
 • 219
 • 0

Bài soạn Quy chế tài chính

Bài soạn Quy chế tài chính
... đồng/đoàn viên chi hết số tiền thu Các đoàn viên Công đoàn có trách nhiệm thực Quy chế Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tập thể Ban chấp hành thông qua, định TM BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch Nguyễn Minh ... + Loại Khá: sinh viên: tiền mặt tương đương 15 quy n, học sinh THPT:10 quy n, THCS: (vở 100 trang) +Cháu ngoan xuất sắc: tương đương (vở 100 trang) - Trúng ... 300 000 đồng/ đoàn viên - Thu khác II Chi: cho mượn 000 000 đồng/ đoàn viên/lần không tính lãi Quy định chung - Thời gian lần mượn tháng - Khi mượn lần liên tiếp phải có ý kiến thống Ban chấp...
 • 2
 • 107
 • 0

Tài liệu Quy chế tài chính

Tài liệu Quy chế tài chính
... đồng/đoàn viên chi hết số tiền thu Các đoàn viên Công đoàn có trách nhiệm thực Quy chế Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tập thể Ban chấp hành thông qua, định TM BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch Nguyễn Minh ... + Loại Khá: sinh viên: tiền mặt tương đương 15 quy n, học sinh THPT:10 quy n, THCS: (vở 100 trang) +Cháu ngoan xuất sắc: tương đương (vở 100 trang) - Trúng ... 300 000 đồng/ đoàn viên - Thu khác II Chi: cho mượn 000 000 đồng/ đoàn viên/lần không tính lãi Quy định chung - Thời gian lần mượn tháng - Khi mượn lần liên tiếp phải có ý kiến thống Ban chấp...
 • 2
 • 142
 • 0

Bài giảng Quy chế tài chính

Bài giảng Quy chế tài chính
... đồng/đoàn viên chi hết số tiền thu Các đoàn viên Công đoàn có trách nhiệm thực Quy chế Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tập thể Ban chấp hành thông qua, định TM BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch Nguyễn Minh ... + Loại Khá: sinh viên: tiền mặt tương đương 15 quy n, học sinh THPT:10 quy n, THCS: (vở 100 trang) +Cháu ngoan xuất sắc: tương đương (vở 100 trang) - Trúng ... 300 000 đồng/ đoàn viên - Thu khác II Chi: cho mượn 000 000 đồng/ đoàn viên/lần không tính lãi Quy định chung - Thời gian lần mượn tháng - Khi mượn lần liên tiếp phải có ý kiến thống Ban chấp...
 • 2
 • 153
 • 0

Bài giảng QUY CHẾ TÀI CHÍNH CĐCS

Bài giảng QUY CHẾ TÀI CHÍNH CĐCS
... Sử dụng tiền lãi chi cho hoạt động tập thể công đoàn Ninh Phú, ngày 01 tháng 11 năm 2010 TM/BCH CĐCS Chủ tịch PHẠM MINH TUẤN ...
 • 2
 • 174
 • 0

Tài liệu Quy chế tài chính doc

Tài liệu Quy chế tài chính doc
... nghiêm túc thực quy chế này, trình thực cá nhân hay phận vi phạm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ bò xử lý theo quy đònh Công ty Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, quy đònh trước nội dung quy chế bãi bỏ TỔNG ... khác không thuộc nội dung quy đònh nêu thực theo đònh Công ty ban hành trước đây, theo quy đònh Bộ Tài nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thời điểm đối chiếu số liệu kế toán vào ngày cuối ... giải VI QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Kế toán ngân hàng kế hoạch toán duyệt, kiểm tra số dư tài khoản tiền gởi ngân hàng, tiến hành việc toán cách tự lập hướng dẩn thư ký Phòng Tài Kế toán...
 • 10
 • 175
 • 0

Tài liệu Quy chế tài chính của công ty pptx

Tài liệu Quy chế tài chính của công ty pptx
... thống kê quy chế kiểm toán chế độ báo cáo tài Công ty tùy mức độ chòu xử phạt kinh tế, hành chánh truy cứu trách nhiệm hình theo quy đònh pháp luật CHƯƠNG V: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Điều ... Tài 1) Quản trò tài Công ty : Tiến hành tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình tài Công ty; xây dựng chương trình hoạt động tài theo mục tiêu kế hoạch hoạt động hàng năm Công ty; Đồng thời hoạch ... đònh chiến lược tài đảm bảo tồn phát triển cho Công ty 2) Thực biện pháp điều hành tài cách chặt chẽ, trì khả dự phòng khoản cho Công ty Đồng thời đảm bảo loại tài sản Công ty kiểm soát xử dụng...
 • 6
 • 137
 • 1

Báo cáo "Quy chế tài chính áp dụng cho Cục sở hữu trí tuệ - những bất cập và giải pháp" pot

Báo cáo
... Thụng t s 22/2009/TT-BTC ngy 4/2/2009 quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lớ v s d ng phớ, l phớ s h u cụng nghi p; Thụng t s 63/2002/TT-BTC ngy 24/7/2002; Thụng t s 45/2006/TT-BTC ngy 25/5/2006 ... i v cụng on phớ) cho ng i lao ng tr c ti p th c hi n cụng vi c, d ch v v thu phớ, l phớ, tr chi phớ ti n lng cho cỏn b , cụng ch c ó h ng lng t ngõn sỏch nh n c theo ch quy nh - Chi mua s m, s ... ; - Chi phớ th c hi n d ch v ph c v vi c gi i quy t cỏc tranh ch p, u ki n v s h u cụng nghi p v tranh ch p, u ki n thng m i liờn quan n s h u cụng nghi p; - Trớch qu khen th ng, qu phỳc l i cho...
 • 4
 • 147
 • 0

quy che tai chinh cty TNHH MTV moi 2010 doc

quy che tai chinh cty TNHH MTV moi 2010 doc
... quy chế quản trị tài chinh Cơng ty Mọi thiệt hại chậm trễ báo cáo bị quy trách nhiệm liên đới CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25: - Bản quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành Các quy ... phải tn thủ theo Quy định chi tiết chi phí chế độ tốn Cơng ty Quy định áp dụng cho năm tài 2010 khơng áp dụng điều chỉnh lại khoản chi phí phát sinh thực tế trước ngày ký quy định Quy định mức chi ... GIÁM ĐỐC CƠNG TY PHẦN II MỢT SỚ QUY ĐINH KHÁC A QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU I Quy định chung - Tất khoản chi tiêu phải có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định hành Nhà nước - Trên...
 • 32
 • 98
 • 0

Các mẫu quy chế tài chính dành cho doanh nghiệp

Các mẫu quy chế tài chính dành cho doanh nghiệp
... khoản Quy chế có hiệu lực Hội đồng quản trị phê duyệt phải lập thành văn theo quy định pháp luật 41.3 Các điều khoản sửa đổi, bổ sung thay Quy chế quy định Phụ lục Quy chế phần tách rời Quy chế ... rời Quy chế ĐIỀU 42 HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký Các Quy chế tài ban hành trước trái với Quy chế bãi bỏ ĐIỀU 43 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 43.1 Các thành viên Hội đồng quản trị, ... kiểm kê tài sản ghi vào sổ, lập báo cáo theo quy định tạ Quy chế không trái với quy định pháp luật ĐIỀU 18 ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN 14 Quy chế tài công ty cổ phần ASIA PACIFIC 18.1 Đánh giá lại tài sản...
 • 25
 • 243
 • 1

CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ QUY CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ TRƯỜNG HỢP TỪ TP HỒ CHÍ MINH

CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ QUY CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ TRƯỜNG HỢP TỪ TP HỒ CHÍ MINH
... gần, Chính quy n TP. HCM hoạt động theo mô hình quy n đô thị 2.3 Phân cấp tài ngân sách đô thị: trường hợp TP. HCM Nghị định 124/2004/NĐ-CP quy định số chế tài ngân sách đặc thù TP Hồ Chí Minh ... địa phương khu vực2: Đô thị đặc biệt; Đô thị loại I; Đô thị loại II; Đô thị loại III; Đô thị loại IV; và, Đô thị loại V Trong đó, đô thị đặc biệt có Hà Nội TP. HCM3 TP Hồ Chí Minh xem trung tâm ... người Chính điều kiện định vị bật sách ngân sách đô thị hệ thống sách tài địa phương Nó tạo khác biệt ngân sách đô thị ngân sách địa phương nông thôn, cụ thể là:  Năng lực quy tài ngân sách đô...
 • 30
 • 154
 • 0

Quy chế tài chính nội bộ

Quy chế tài chính nội bộ
... v phỏt trin c Cp cú thm quyn quyt nh vic huy ng s quyt nh tt c cỏc liờn quan n vic huy ng vn, k c chi phớ liờn quan cng nh lói sut huy ng Cn c vo quyt nh ca cp cú thm quyn, ngi i din theo phỏp ... DNG Quy ch ny ỏp dng cho tt c cỏc hot ng ti chớnh ca cỏc phũng ban, n v Cụng ty 3- TI LIU VIN DN Cỏc quy nh v qun lý ti chớnh, s dng vn, qun lý ti sn theo quy nh ch ca B Ti chớnh 4- NH NGHA Quy ... dng: Quy ch ny quy nh cụng tỏc qun lý ti chớnh, qun lý ca Cụng ty CP XDCT ụng Nam Cụng ty CP XDCT ụng Nam c t chc v hot ng theo quy nh ti iu l ca Cụng ty Ngoi nhng ni dung quy nh ti Quy ch ny,...
 • 16
 • 40
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ban hành quy chế tài chínhmẫu quyết định ban hành quy chế tài chínhquyết định ban hành quy chế tài chínhquy chế tài chính công ty cổ phần xây dựngquy chế tài chính công ty cổ phần mẫuquy chế tài chính công ty cổ phầnquy chế tài chính trong công ty cổ phầnquy chế tài chính của công đoànquy chế tài chính của công ty cổ phầnquy chế tài chínhmẫu quy chế tài chínhquy chế tài chính tập đoàn dầu khí việt nammau quy chế tài chính công ty cổ phầnquy chế tài chính của công ty nhà nướcquy chế tài chính công ty chứng khoánDẠY học THỰC HÀNH IN OFFSET NÂNG CAO THEO lý THUYẾT NHẬN THỨC LINH HOẠT tại TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT TP HCMGIẢI PHÁP đảm bảo CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN GIÁO VIÊN dạy NGHỀ tại các TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ TỈNH hậu GIANGGIÁO dục HỨNG THÚ học tập CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHGIÁO dục kĩ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cần THƠGIÁO dục kỹ NĂNG mềm TRONG môi TRƯỜNG kỹ THUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học kỹ THUẬT THỰC HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN DỤNG của DOANH NGHIỆP NHẬT tại VIỆT NAMNGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU YFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG kết tủChuong 2 Phan tich dong hoc co cau phangLuận văn khuất văn tiến bản chỉnh sửa theo HĐBVGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIÊU hóaGIẢI PHẪU – SINH lý hệ hô hấp02 routing protocol khai niem phan loaichương 6 phương pháp phân tích khối lượngGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 13. Di truyền liên kếtslide thuyet trinh quan tri tai chinh