Bµi 1 nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Môc lôcLêi nãi ®Çu C¸c ký hiÖu vµ kh¸i niÖm Bµi tËp 1 Sè thùc 1.1 1.2 2CËn trªn

Môc lôcLêi nãi ®Çu C¸c ký hiÖu vµ kh¸i niÖm Bµi tËp 1 Sè thùc 1.1 1.2 2CËn trªn
... 1. 1. 21 Chứng minh tập {sin n : n N} trù mật [1, 1] 1. 1.22 Sử dụng kết 1. 1.20 chứng minh với số vô tỷ x p tồn dãy qn số hữu tỷ, với qn lẻ, cho n x (So sánh với 1. 1 .14 .) a k w w pn < qn qn 1. 1.23 ... 1, chứng minh n n (a) (1 + ak ) (n + 1) n k =1 n ak , k =1 n (1 ak ) (n 1) n (b) k =1 ak k =1 18 Ch-ơng Số thực n 1. 2.44 Chứng minh ak > 0, k = 1, 2, , n k =1 1+an = n1 n (n 1) n ak k =1 1.2. 45 ... a1 (xem 1. 1.20 ) t-ơng ứng với số nguyên d-ơng n cho tr-ớc 1. 2 Một số bất đẳng thức sơ cấp 1. 2 11 Một số bất đẳng thức sơ cấp 1. 2 .1 Chứng minh âm ak > 1, k = 1, , n số d-ơng (1 + a1 ) ã (1...
 • 365
 • 197
 • 1

b-i-a ngang 1

b-i-a ngang 1
...
 • 1
 • 1,923
 • 44

Tài liệu Danh b¹ ®iÖn tho¹i TR¦êng ®¹i häc s− ph¹m kü thuËt nam ®Þnh STT I 1 2 II 1 2 3 4 5 6 pptx

Tài liệu Danh b¹ ®iÖn tho¹i TR¦êng ®¹i häc s− ph¹m kü thuËt nam ®Þnh STT I 1 2 II 1 2 3 4 5 6 pptx
... Page 0 35 0 64 0 5 34 09 04 25 7 0 46 0 35 0 8 42 61 9 0 9 12 4 43 9 87 0 35 0 84 31 8 7 0 9 15 4 13 5 83 0 35 0 8 6 14 26 0 9 12 65 9 26 7 0 35 0 64 0 42 0 0 9 15 54 6 57 9 0 35 0 8 46 54 7 0 9 15 57 65 91 0 35 0 6 43 32 3 0 9 15 5 62 2 56 0 35 0 36 3 12 1 0 35 0 63 9 779 ... 0 35 0 63 6 6 05 0 35 0 8 84 52 0 0 35 0 63 6 6 03 0 35 0 63 6 7 04 0 31 5 84 733 0 35 0 6 43 6 32 0 35 0 63 9 3 85 0 35 0 85 818 8 0 35 0 6 42 011 0 35 0 8 63 0 24 0 35 0 6 41 9 61 0 9 12 13 7 7 26 09 04 17 37 74 0 9 13 37 61 7 9 09 83 0 5 24 79 0 9 12 14 04 62 ... 4 32 9 92 0 35 0 8 36 69 0 0 35 0 8 6 45 50 0 9 12 28 0 14 6 09 04 27 7 51 1 0 9 14 9 14 54 0 0 35 0 63 9 9 21 0 35 0 6 42 8 74 0 35 0 64 6 55 6 0 35 0 63 7 3 35 0 35 0 810 0 63 0 9 14 9 14 5 54 0 9 15 0 04 828 0 9 12 3 82 8 31 0989 25 66 08 0 35 0 64 9 23 4 0 9 15 ...
 • 8
 • 209
 • 1

Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm potx

Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm potx
... Thuật Điện Đại Cương T©B S I φa R2 R1 φc φb I R I.1.2 Sơ đồ thay mạch từ nắp Rn I Φlv δ Φσ N Rδ Φlv lõi Rn Rδ Φσ Rl Φlv Rl Rσ Φ0 IN Φ0 Φ0 Φ0 gông Φ σ Rσ RδΣ 2Rl IN Rg Rg I.1.3 Đặc tính vật liệu ... I.1.3 Đặc tính vật liệu sắc từ B B Br H -Hc H Hình vẽ Chương 1: Mạch từ thiết bò kỹ thuật điện Bài giảng Kỹ Thuật Điện Đại Cương T©B I.1.4 Các toán mạch từ φ3 δ I N φ2 φ4 φ1 I.2 Mạch từ chiều I.2.1 ... vẽ Chương 1: Mạch từ thiết bò kỹ thuật điện Bài giảng Kỹ Thuật Điện Đại Cương T©B I.4 Nam châm vónh cửu (NCVC) B Br δ –Hc H I.4.1 Điểm làm việc NCVC B Br A A H α –HC Hình vẽ Chương 1: Mạch từ...
 • 6
 • 77
 • 0

.Môc lôc Lêi nãi ®Çu C¸c ký hiÖu vµ kh¸i niÖm Bµi tËp 1 Sè thùc 1.1 1.2 2 CËn trªn doc

.Môc lôc Lêi nãi ®Çu C¸c ký hiÖu vµ kh¸i niÖm Bµi tËp 1 Sè thùc 1.1 1.2 2 CËn trªn doc
... nằm 1. 1. 21 Chứng minh tập {sin n : n N} trù mật [1, 1] 1. 1 .22 Sử dụng kết 1. 1 .20 chứng minh với số vô tỷ x p tồn dãy qn số hữu tỷ, với qn lẻ, cho n x pn < qn qn (So sánh với 1. 1 .14 .) 1. 1 .23 Kiểm ... n n ak a2 + 2a1 a2 k (n 1) k =1 k =1 1 .2. 23 Chứng minh bất đẳng thức sau: n n (ak + bk )2 (a) a2 k k =1 a2 k (b) n b2 k k =1 , k =1 n b2 k + k =1 n n |ak bk | k =1 k =1 1 .2. 24 Cho p1 , p2 , , ... an + a2 + + ak k n n n an lim 2. 2.9 Tính lim n 1 + + + 1. 2. 3 2. 3.4 n.(n + 1) (n + 2) 2. 2 .10 Tính n k3 n k3 + k =2 lim 2. 2 .11 Tính i n lim n i =1 j =1 j n3 2. 2 . 12 Tính lim n 2. 3 2. 2 .13 Tính...
 • 366
 • 205
 • 0

TiÕt 4: Bµi 2 Thùc hiÖn Ph¸p luËt (tiÕt 1)

TiÕt 4: Bµi 2 Thùc hiÖn Ph¸p luËt (tiÕt 1)
... tiêu: Giúp cho học sinh nắm vững kiến thức học phần 2, biết vận dụng kiến thức vào thức tế sống - Cách thực hiện: HS trả lời câu hỏi trang 26 - SGK: Thực pháp luật gì? Em phân tích điểm giống ... sống nào? - Thực pháp luật gì? b) Các hình thức thực pháp luật 16 Bắc ninh, ngày 08 tháng 09 năm 20 08 Ngời soạn giáo án: Nguyễn Thị Kim Hoa Hoạt động (15 ): Thảo luận nhóm - Sử dụng pháp luật: ... Sử dụng doanh theo PL pháp luật gì? Cho VD minh họa - Thi hành pháp luật: Các cá nhân, tổ Nhóm 2: Làm rõ hình thức Thi hành chức thực đầy đủ nghĩa vụ, pháp luật gì? Cho VD minh họa chủ động làm...
 • 5
 • 161
 • 0

Môc lôc 1 C¸c bµi to¸n §¹i sè vµ L­îng gi¸c 2 1.1 C¸c ®¼ng thøc §¹i sè thuÇn pptx

Môc lôc 1 C¸c bµi to¸n §¹i sè vµ L­îng gi¸c 2 1.1 C¸c ®¼ng thøc §¹i sè thuÇn pptx
... n x 2n +1 (x2 2x cos 2k + 1) 2n + (x2 2x cos 2k + 1) 2n + = (x 1) k =1 n x 2n +1 + = (x + 1) k =1 n1 x 2n +1 (x2 2x cos +1= k + 1) n k=0 (2k + 1) + 1) 2n 64 Chứng minh đồng thức sau (n 1) ... b2 + c2 d2 )2 + 2( ab bc + dc + ad )2 = (a2 + b2 + c2 + d2 )2 2( ab ad + bc + dc )2 iii.(a2 c2 +2bd )2 +(d2 b2 +2ac )2 = (a2 b2 +c2 d2 )2 +2( abbc+dc+ad )2 14 Chứng minh đồng thức sau (a+b+c)4 +(a+bc)4 ... tan = 11 11 11 tan6 20 0 + tan6 400 + tan6 800 = 3 327 3 tan6 10 0 + tan6 500 + tan6 700 = 433 cos 360 + cot 70 30 = + + + + + 9 17 17 ã cos + cos ã cos + cos ã cos = cos 12 12 12 12 12 12 38...
 • 82
 • 130
 • 0

Báo cáo y học: "Basal shuttle of NF-κB/IκBα in resting T lymphocytes regulates HIV-1 LTR dependent expression" ppsx

Báo cáo y học:
... replication in resting CD4+ T lymphocytes Results Analysis of IκBα and p65/RelA subcellular distribution in resting CD4+ T lymphocytes Resting non-activated CD4+ T lymphocytes were negatively isolated ... contradictory data, the hypothesis that the existence of a basal NF-κB activity could contribute to the low viral replication detected in HIV-infected CD4+ T lymphocytes in a resting state is proposed To ... cells activated with PMA [7] However, the nucleocytosolic shuttling of both NF-κB and IκBα in T cells in a resting state and its potential role in the maintenance of latency or the initiation of HIV...
 • 13
 • 133
 • 0

Bµi kiÓm tra sè 1 hẫ 8 chuÈn kiÕn thøc

Bµi kiÓm tra sè 1 hẫ 8 chuÈn kiÕn thøc
... II, IV, VI D IV, VI, VI Câu : Hợp chất X có công thức hoá học Na2RO3 có phân tử khối 12 6 Cho Na = 23, O= 16 R nguyên tố sau : A S B Si C Cr D C Câu ; Trong hợp chất AxBy A có hoá trị a, B có ... y Câu 8: : Nhóm toàn chất là: A Sắt, thước kẻ, than chì B Ấm nhôm ,đồng, ca nhựa C Muối ăn ,đường , bạc D Bút bi, nước, túi nilon II Tự luận :(6,0đ) Câu : (2,0đ) a Nguyên tử X nặng gấp 13 ,5 ... …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ĐIỂM : Họ tên : BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp :………………… MÔN : HÓA HỌC Trường : …… Thời gian : 45 phút A.Trắc nghiệm khách quan:...
 • 6
 • 137
 • 0

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 10 - Bài 1,2,3

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 10 - Bài 1,2,3
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 10 The new surgeon will her post in May A go on B get over C take ... the guitar interesting A to playing B playing 25 I’d rather at home than go out VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A to stay B staying C to staying D stay 26 It is ... the chopsticks A to use B using C to using D useing 28 You must careful when _ the zebra-crossing A be/ cross B are/ crossing C be/ to cross D be/ crossing C she takes D take 29 Linda...
 • 5
 • 366
 • 0

Đề thi tin học trình độ B - Đề 1

Đề thi tin học trình độ B - Đề 1
... liệu b ng tbl_Khoahoc tbl_Sinhvien, sau thi< /b> t kế lại form có dạng sau: Câu ( điểm): Sử dụng chức Design Access để thi< /b> t kế form hiển thị nhập liệu cho b ng tbl_Sinhvien theo mẫu Câu (1 điểm): Thi< /b> t ... sinh viên có học < /b> b ng từ 80000 đến 15 0000 gồm thông tin < /b> sau: Mã sinh viên, Ngày sinh, Phái Mã khoa Lưu query với tên qr_Cau5 PHẦN II- ACCESS (3 điểm) Câu (1 điểm): Tạo form dụng Main/Sub sử dụng ... Tạo Combo box có tên cmbkhoa lấy liệu b ng tbl_Khoahoc phép người sử dụng chọn khoa cần xem (tạo chức control wizard) • Tạo CommandButton có tên cmdXem phép người sử dụng kích vào mở Report thi< /b> t...
 • 4
 • 15,292
 • 199

Phân tích hoạt động sXKd của hãng phim truyện I 1

Phân tích hoạt động sXKd của hãng phim truyện I 1
... 8. 914 .609.744 12 4.044.296 27. 019 .7 31 257.763.6 01 9.550. 510 .786 9.550. 510 .786 9 .17 2.4 91. 7 31 133.287.8 21 14.722.052 230.009 .18 2 12 .445 .12 6. 815 13 .608 .11 5.680 2.5 .1 Đánh giá kh i quát tình hình t i ... 473.4 41. 262 233. 312 .644 2 .10 3.2 71. 918 12 .657.625 12 .657.625 5.4 21. 724.568 2.5 31. 396.544 13 0 .11 8.3 31 2.209.607.774 550.6 01. 919 2.966 .16 9.377 536.657 .17 1 312 .288.358 2 .11 7.223.848 16 .456.879 16 .456.879 ... đ i h i lãnh đạo quản trị viên Hãng phaỉ cố gắng phấn đấu, hoàn thiện nữa, ý thức đợc trách nhiệm nhiệm vụ để đa Hãng ngày lên Phần II Phân tích hoạt động sxkd hãng phim truyện I 2 .1 phân tích...
 • 38
 • 235
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bµi 1 lëp pt chýnh t¾c cña elip biõtbµi 1 týnh c¸c tých ph©n sau bng ph­¬ng ph¸p ®æi biõn lo¹bµi 1 víi n sè nguyªn d­¬ng cmrbµi 1 dùa vµo tranh vï h·y kó c©u chuyön cã tªn bót cña c gi¸obµi 1 sinh th¸i häc c¸ thóbµi 1 dßng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh khoanh trước ý tr¶ lêi ®óngbµi 1 sù ®iön libµi 1 cho 1 lt x lt 1 bióu thøc bngbµi 1 t×m tõ ng÷ cã t¸c dơng nèi trong ®o¹n trých sau nãi râ tõ ng÷ nµy nèi kõt nh÷ng néi dung g× víi nhau1hs ®äc yªu cçu bµi 1 c¶ líp theo dâibµi 1 t×m sèbµi 1 theo em ®iòu g× cã thó xèy ra trong mét trën bãng ®¸ nõu khng cã träng tµi ®iòu khióntiõt 1 bµi 1tiết ppct 1 bµi 1 căn bậc haitiõt 2 bµi 1 ng­êi b¹n míi cña emTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học