Các vấn đề và xu thế đảm bảo chất lượng và giáo dục đại học tiếng anh

Báo cáo nghiên cứu khoa học đảm bảo CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO dục đại học

Báo cáo nghiên cứu khoa học   đảm bảo CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO dục đại học
... Mối liên hệ đảm bảo chất lượng với kiểm soát chất lượng quản lý chất lượng tổng thể Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng quản lý chất lượng tổng thể 03 cấp độ quản lý chất lượng có mối liên ... cố chất lượng giáo dục mức chuẩn cho phép định tìm giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo để nhà trường hoàn thành sứ mạng Với quan niệm trên, công tác ĐBCL trường đại học ... triển khai, nhận thức chất lượng vấn đề liên quan đến chất lượng tổ chức/đơn vị hạn chế Việt Nam Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Trong GDĐH, ĐBCL xác định hệ thống, sách, thủ tục, qui trình,...
 • 5
 • 51
 • 0

Xây dựng vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo bậc đại học của khoa luật trực thuộc đại học quốc gia hà nội

Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo bậc đại học của khoa luật trực thuộc đại học quốc gia hà nội
... đảm bảo chất lượng để tiến tới xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn vận hành cho phù hợp, hiệu đảm bảo mục tiêu đào tạo Khoa Luật theo chuẩn đề Chƣơng 3: XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ ... HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA KHOA LUẬT ĐHQGHN 3.1 Xây dựng hệ thống ĐBCL đào tạo bậc đại học Khoa Luật ĐHQGHN 3.1.1 Nguyên tắc chọn lựa để xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ... thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo bậc đại học Khoa Luật ĐHQGHN - Lựa chọn hai lĩnh vực để xây dựng vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo bậc đại học Khoa Luật ĐHQGHN cho phù...
 • 24
 • 443
 • 0

XÂY DỰNG ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẰM HÌNH THÀNH VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẰM HÌNH THÀNH VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
... văn hóa chất lượng trường thông qua cách nhà trường vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng Nhiều nghiên cứu nhiều trường đại học thiết kế hệ thống đảm bảo chất lượng mà không quan tâm đến văn hóa ... gia Thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học Nha Trang TS Lê Văn Hảo Trường Đại học Nha Trang 16 24 34 46 62 72 84 96 102 108 VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO ... số đánh giá sử dụng chúng để quản lý chất lượng trường đại học TS Phạm Xuân Thanh Cục Khảo thí Kiểm định CLGD Xây dựng Hệ thống chất lượng chất lượng bên (IQA) văn hóa chất lượng Đại học Thái...
 • 118
 • 533
 • 4

Xây dựng vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo bậc đại học của Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo bậc đại học của Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
... ca Khoa Lut HQGHN Ban chủ nhiệm khoa Hội đồng khoa học đào tạo Các phòng chức Các môn trực thuộc Các trung tâm nghiên cứu Bộ môn Tpháp hình Phòng hành tổng hợp Phòng Quản lý Đào tạo khoa học ... hiến pháp hành Bộ môn luật kinh doanh 42 2.1.2 nh hng, mc tiờu phỏt trin ca Khoa Khoa Lut ó xỏc nh mt cỏch rừ rng s mng ca mỡnh bn "K hoch Chin lc phỏt trin ca Khoa Lut trc thuc i hc Quc gia H Ni ... tớnh khoa hc cao, quy trinh ú nh sau: i ng cỏc cỏn b, ging viờn v ngoi Khoa cú trỡnh lý lun v thc tin cao tham gia biờn son Sau ú, Hi ng Khoa hc v o to ca Khoa úng gúp ý kin, trỡnh Ch nhim Khoa...
 • 99
 • 371
 • 0

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC - THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC - THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
... cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo chất lượng phục vụ Trường Đại học Kinh tế - Luật Bên cạnh kết đạt được, vận hành hệ thống IQA-UEL cần tiếp tục cải tiến, hoàn thiện nâng cao chất lượng ... cận hệ thống IQA AUN Việc tổ chức vận hành hệ thống IQA có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt đạt mục tiêu đề Vì vậy, Trường Đại học Kinh tế Luật pháp quy hóa hệ thống ... học dịch vụ Trường ĐH Kinh tế - Luật nhằm đạt mục tiêu sứ mệnh Nhà trường (Trường ĐH Kinh tế - Luật, 2011) Việc thành lập Phòng Đảm bảo Đánh giá chất lượng vào năm 2010 (nay Phòng Khảo thí Đảm...
 • 11
 • 185
 • 0

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC - THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC - THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
... cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo chất lượng phục vụ Trường Đại học Kinh tế - Luật Bên cạnh kết đạt được, vận hành hệ thống IQA-UEL cần tiếp tục cải tiến, hoàn thiện nâng cao chất lượng ... cận hệ thống IQA AUN Việc tổ chức vận hành hệ thống IQA có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt đạt mục tiêu đề Vì vậy, Trường Đại học Kinh tế Luật pháp quy hóa hệ thống ... học dịch vụ Trường ĐH Kinh tế - Luật nhằm đạt mục tiêu sứ mệnh Nhà trường (Trường ĐH Kinh tế - Luật, 2011) Việc thành lập Phòng Đảm bảo Đánh giá chất lượng vào năm 2010 (nay Phòng Khảo thí Đảm...
 • 11
 • 276
 • 0

Hệ thống ISO 9001 hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học Sự thích ứng xung đột. Nghiên cứu trường hợp Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống ISO 9001 và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học Sự thích ứng và xung đột. Nghiên cứu trường hợp Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH CHÂU HỆ THỐNG ISO9 001 VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG BÊN TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC: SỰ THÍCH ỨNG XUNG ĐỘT NGHIÊN CỨU TRƢỜNG ... muốn khám phá - Sự thích ứng (thành công/phù hợp) xung đột (không phù hợp) trường đại học Phạm Kỹ Thuật tp .Hồ Chí Minh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9 001 hệ thống ĐBCL bên - Những điều ... trường đại học phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đề tài nghiên cứu rút số kết luận sau: Hệ thống ISO9 001 chọn lựa việc xây dựng hệ thống ĐBCL bên trường đại học áp lực cải tổ hệ thống quản...
 • 21
 • 390
 • 1

hệ thống iso9001 hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học sự thích ứng xung đột

hệ thống iso9001 và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học sự thích ứng và xung đột
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH CHÂU HỆ THỐNG ISO9001 VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC: SỰ THÍCH ỨNG XUNG ĐỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG ... 2.3 Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trường đại học 2.3.1 Giới thiệu hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trường đại học Theo International Institute for Educational planning, thuộc UNESCO, Đảm bảo chất ... nào? (Sự thích ứng: mức độ phù hợp hệ thống ISO9001 hệ thống ĐBCL nhà trường) b) Xung đột xảy trình vận hành hệ thống ISO9001 trường? (Sự xung đột: khó khăn nhà trường gặp phải vận hành trì hệ thống...
 • 94
 • 163
 • 1

Hệ thống ISO9001 hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học Sự thích ứng xung đột. Nghiên cứu trường hợp Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống ISO9001 và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học Sự thích ứng và xung đột. Nghiên cứu trường hợp Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
... tách khỏi Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh với tên gọi Trường Đại học phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo Trường Đại học phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có ... lượng trường đại học? thông qua kinh nghiệm áp dụng trường đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, trường áp dụng hệ thống ISO9001 từ năm 2004 đến Trường Đại học phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH CHÂU HỆ THỐNG ISO9001 VÀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG BÊN TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC: SỰ THÍCH ỨNG XUNG ĐỘT NGHIÊN CỨU TRƢỜNG...
 • 92
 • 273
 • 0

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG HUFLIT -ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG HUFLIT -ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM
... trạng bảo đảm chất lƣợng trƣờng Đại Học Ngoại ngữ Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh 3.3 Đề xuất hình bảo đảm chất lƣợng cho đại học Việt Nam sở tham khảo số lý thuyết bảo đảm chất lƣợng đại học ... trên, đề tài Xây dựng hình bảo đảm chất lƣợng đại học Trƣờng Đại Học Ngoại ngữ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh” đƣợc thực MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trên sở khảo sát thực trạng bảo đảm chất lƣợng giáo ... hình Điều làm rõ chức môn Lô – gich học việc xây đựng hình nghiên cứu khoa học d Các bƣớc xây dựng hình khoa học Phƣơng pháp khoa học thủ tục việc xây dựng xác định hình Sau vấn đề đƣợc...
 • 142
 • 549
 • 8

CÁC vấn đề cơ bản về đảm bảo TIỀN VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

CÁC vấn đề cơ bản về đảm bảo TIỀN VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại
... hình ngân hàng thương mại hoạt phép hoạt động theo luật tổ chức tín dụng bao gồm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng sách, Ngân hàng hợp tác loại hình Ngân hàng ... Chuyên đề tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) ... Ngân hàng khoản hoa hồng lệ phí…và hoạt động ngày có vị trí xứng đáng hoạt động NHTM vay 1.2 Đảm bảo tiền vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay...
 • 95
 • 224
 • 0

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung thành phố của Uông Bí đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung thành phố của Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng
... thống nước cấp tập trung thành phố Uông - Đề xuất lựa chọn giải pháp đảm bảo chất lượng nước cấp tập trung thành phố Uông CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Hiện trạng cấp nước Thế ... nước cấp thành phố Uông vấn đề quan tâm nhiều cấp, nghành địa phương người dân Xuất phát từ thực tế đó, đề xuất đề tài Đánh giá trạng nước cấp tập trung thành phố Uông đề xuất giải pháp đảm ... GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐINH THỊ HUỆ CHI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC CẤP TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Chuyên...
 • 94
 • 162
 • 0

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung thành phố của Uông Bí đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung thành phố của Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng
... GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐINH THỊ HUỆ CHI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC CẤP TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Chuyên ... hưởng đến chất lượng nước .61  3.2 Đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng nước cấp tập trung thành phố Uông 64  3.2.1 Các giải pháp kỹ thuật .64  3.2.2 Các giải pháp ... điều tra, khảo sát đánh giá trạng nước cấp tập trung thành phố Uông 24  3.1.1 Hiện trạng nguồn nước đầu vào 24  3.1.2 Đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào 29  3.1.3...
 • 12
 • 112
 • 0

Các yếu tố cơ bản của đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Các yếu tố cơ bản của đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
... trung vào vấn đề Đảm bảo Chất lượng bên (IQA) (và văn hóa chất lượng trường đại học) , muốn bắt đầu phần thảo luận yếu tố ĐBCL GDĐH Do hữu ích bắt đầu với thảo luận Đảm bảo Chất lượng bên (EQA) ... basic elements Một số khái niệm (1) Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng thuật ngữ toàn diện, bao gồm tất sách, quy trình hành động mà qua chất lượng giáo dục đại học trì phát triển Vinh workshop ... đơn giản Các phủ, đông đảo cộng đồng không tin “Một Giáo sư Vua lớp học Vinh workshop - basic elements 12 Các khái niệm Chất lượng (1) Có nhiều cách hiểu khác thuật ngữ chất lượng Chất lượng thường...
 • 29
 • 707
 • 9

Xem thêm