Một số trọng điểm về nhóm hữu hạn

Tổng hợp một số bài tập về nhóm hữu hạn

Tổng hợp một số bài tập về nhóm hữu hạn
... phần tử nhóm bội a  Hạng nhóm: số phần tử nhóm (nếu nhóm hữu hạn) Nhóm số phần tử nhóm hữu hạn gọi nhóm hữu hạn, ngược lại nhóm hạn  Bảng nhân nhóm: bảng thể luật nhân nhóm phần tử nhóm ... Chương 1: Nhóm hữu hạn Chương 2: Một số tập PHẦN II: NỘI DUNG CHƢƠNG 1: NHÓM HỮU HẠN 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ MỘT SỐ VÍ DỤ Định nghĩa Một tập hợp G : a, b, c,  gọi nhóm có toán tử ∙, gọi phép nhân nhóm, ... Với nhóm H cho trước hạng nH, lớp kề trái riêng biệt H chia phần tử nhóm lớn G thành tập hợp nhóm hạng nH Định lí 1.3 (Lagrange): Hạng nhóm hữu hạn phải số nguyên lần hạng nhóm   Ví dụ: Xét nhóm...
 • 33
 • 412
 • 0

Báo cáo khoa học: "Vận dụng một số kiến thức về nhóm các phép biến đổi điểm trong không gian nhằm bồi dưỡng cho sinh viên khả năng tìm tòi lời giải và phát hiện các bài toán mới thông qua dạy học Hình học cấp" potx

Báo cáo khoa học:
... xuất phơng thức khai thác, ứng dụng, kiến thức nhóm phép biến đổi điểm không gian để tìm tòi lời giải, phát toán, vấn đề Toán học dạy học môn Hình học cấp Đồng thời việc thực tốt phơng thức đề ... dung Hình học cấp nhìn nhận chúng theo quan điểm nhóm; Khai thác toán theo nội dung giải đợc nhờ sử dụng kiến thức nhóm, sau chuyển sang cách giải cấp, phổ thông, đề xuất toán cách giải ... (O2) Phơng thức thứ ba: Biến đổi toán thành toán nhờ sử dụng hình tơng đơng (các hình sai khác phép biến đổi nhóm đó) Ví dụ: Có thể tổng quát toán hình hình lập phơng sang toán hình hình hộp...
 • 6
 • 365
 • 1

Báo cáo thực tập Chương 3 : " Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Một số đặc điểm về công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong ". doc

Báo cáo thực tập Chương 3 :
... ổn định công ty 2 .3 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty thời điểm Trong thời điểm nay, Công ty hợp tác số đơn vị khác việc thi công số công trình quan trọng số địa phương nước, có công trình ... công, xây dựng *Chức năng, nhiệm vụ phận: Giám đốc công ty: Là người tổ chức điều hành máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị toàn nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động sản xuất- kinh doanh ... sử dụng máy thi công phát sinh, chủ nhiệm công trình thuê điều động máy thi công đội máy thi công công ty 3. 2 Đặc điểm máy quản lý * Sơ đồ tổ chức máy quản l : Giám đốc công ty (Chủ tịch HĐQT)...
 • 6
 • 683
 • 9

MỘT số đặc điểm về cấu TRÚC địa CHẤT KAINOZOI VÙNG tây NAM MIỀN VÕNG hà nội TRÊN cơ sở PHÂN TÍCH tài LIỆU TRỌNG lực kết hợp với tài LIỆU địa CHẤT địa v

MỘT số đặc điểm về cấu TRÚC địa CHẤT KAINOZOI VÙNG tây NAM MIỀN VÕNG hà nội TRÊN cơ sở PHÂN TÍCH tài LIỆU TRỌNG lực kết hợp với tài LIỆU địa CHẤT  địa v
... III ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KAINOZOI V NG TÂY NAM MIỀN V NG HÀ NỘI Đặc điểm phân đới cấu trúc Phân chia đới cấu trúc v ng nghiên cứu dựa sở dấu hiệu nhận dạng đới cấu trúc theo tài liệu trọng ... miền v ng Nội Hình Phân bố độ sâu móng Trước Kainozoi v ng tây nam miền v ng Nội Hình Trường đá móng Trước Kainozoi v ng tây nam miền v ng Nội theo kết phân tích tài liệu trọng lực từ Dự ... nam miền v ng Nội theo tài liệu trọng lực từ hàng không Hình Phân bố độ sâu đáy hệ tầng V nh Bảo v ng tây nam miền v ng Nội Hình Phân bố độ sâu đáy hệ tầng Tiên Hưng v ng tây nam miền v ng...
 • 12
 • 232
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội
... quan hệ số tiêu sinh lý, hình thái với suất dòng, giống đậu tơng nghiên cứu 3.2.4 Bớc đầu đề xuất số giống đậu tơng có suất cao, chất lợng tốt phù hợp với điều kiện vụ Đông Thanh trì số vùng ... tiêu số cành, số đốt phụ thuộc nhiều vào giống tức phụ thuộc nhiều vào kiểu gen giống Bảng 4.2: Một số đặc điểm nông, sinh học dòng, giống đậu tơng nghiên cứu (vụ Đông 2006) TT Tên dòng, giống Số ... xét hình thái giống đậu tơng nghiên cứu đa số đặc điểm hình thái phù hợp (dạng sinh trởng, xanh, vỏ rốn vàng ) đặc điểm tốt chọn tạo giống đậu tơng cho vùng nhiệt đới nói chung vụ đậu tơng Đông...
 • 91
 • 367
 • 0

khóa luận tốt nghiệp một số quan điểm về dạy học xác suất và thống kê trong nhà trường trung học phổ thông

khóa luận tốt nghiệp một số quan điểm về dạy học xác suất và thống kê trong nhà trường trung học phổ thông
... 2.2 Một số quan điểm dạy học Thống kê- Xác suất trường Trung học phổ thông 2.2.1 Quan điểm dạy học Thống Đối với dạy học Thống kê: Cái đích đạt thống làm cho học sinh tự giải toán thống ... QUAN ĐIỂM VỀ DẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Nội dung Thống kê- Xác suất chương trình THPT 2.1.1 Nội dung Thống chương trình Trung học phổ thông Nội dung ... Toán học vào đời sống thực tiễn nói chung dạy học Xác suất- Thống vào thực tiễn nói riêng - Đưa quan điểm dạy học phù hợp với nội dung dạy học Xác suất Thống đồng thời thể quan điểm số soạn...
 • 47
 • 348
 • 0

một số quan điểm về cảnh quan, các dạng địa hình khu vực trong một tổng thể, các khái niệm liên quan

một số quan điểm về cảnh quan, các dạng địa hình khu vực trong một tổng thể, các khái niệm liên quan
... đại 1.1 Một số quan điểm cảnh quan • • • • 1.1 Nhận thức vỏ cảnh quan cảnh quan 1.1.1 Lớp vỏ cảnh quan Khái niệm X.V Kanexnik dựa vào hai dấu hiệu để xác định vỏ cảnh quan: • 1) Vỏ cảnh quan bề ... từ cảnh quan Bắc Mỹ” đến cảnh quan khu bảo tồn động vật 3) Từ điển Wikipedia có đưa định nghĩa cảnh quan sau: • Cảnh quan bao gồm đặc điểm tầm mắt khu đất, gồm có yếu tố vật lý dạng địa hình, ... • Hai quan niệm đầu nhà nghiên cứu chuyên ngành cảnh quan sử dụng, phổ biến quan niệm kiểu loại thường dùng nghiên cứu cảnh quan số tác giả • Quan niệm cảnh quan đơn vị phân hóa chung địa hệ...
 • 57
 • 322
 • 0

Một số quan điểm về huy động vốn trong dân cho đầu tư phát triển

Một số quan điểm về huy động vốn trong dân cho đầu tư phát triển
... iua huy dQngvOncila cac NHTMgiiim thap, nhung nguai dAnvan gm vao ngftnhang, lam cho ngu6n vOnhuy dQngtang nhanh han t6c dQ tang d~ nq ;cho yay, ~Qt sO luqng 100 v6n cua NHTMb! dQngkh6ng cho yay ... liii suat nhAntrong doanh nghi~p c6 pMn kh6ng phiiinQpthud thu nhi!-p.' nuac, n~n vOn huy dQng trongd hoa, ho~c nh~g ngum, c6 thu nhi!-J? cao, nguai Vu~t Nam a nuac ngoal gm ti~n v~ cho thAn nhftn ... chi nMOOtrong toan h~ th6ng, kh6ng nen di~u hanh theo hinh thue giao chi tieu huy dQng v6n t~i eM, hay ke' ho~eh di~u hoa v6n eho tUng chi nhanh mQt each enng dQng v6n, thi huy dQng v6n ehuy~n...
 • 3
 • 84
 • 0

một số quan điểm về con người trong triết học mác lê nin

một số quan điểm về con người trong triết học mác lê nin
... tiĨu luận gồm chương Néi dung CHƯƠNG CON NGƯỜI - KHÁI QT VỀ CON NGƯỜI 1.1 Quan niệm chung người lịch sử triết học trước Mác Triết học vật trước Mác, coi người thực thể tự nhiên- thực thể xã hội ... người triÕt häc M¸c-L Nin. ” Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu người Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu quan điểm vỊ người triết học Mác- L nin , mối quan hệ cá nhân xã hội… Vấn đề người giai đoạn phát ... tích, quan sát người, đề cao lý tính, xác lập giá trị nhân học để hướng người tới tự Đó tiền đề có ý nghĩa quan trọng cho việc hình thành tư tưởng người triết học Macxít sau 1.2 Quan điểm triết học...
 • 31
 • 626
 • 0

Một số luận điểm về đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh

Một số luận điểm về đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh
... hữu vô sản"2 Kết luận quan trọng, khởi đầu tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh - đoàn kết với người lao khổ, cần lao giới Từ kết luận trên, Người phân biệt rõ bọn thực dân đế quốc với nhân ... thành tốt yêu cầu cách mạng nước Việc kết hợp dân tộc quốc tế trước hết phục vụ mục tiêu độc lập tự cho Tổ quốc Trên số luận điểm đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh Trong trình lãnh đạo cách mạng Việt ... chủ nghĩa Mác-Lênin đảm bảo đoàn kết thực chân Thứ năm, tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh điều kiện, nguyên tắc, hình thức tập hợp lực lượng Muốn thực đoàn kết quốc tế phải có Đảng Cộng sản...
 • 3
 • 610
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số quan điểm về mặt hàng xuất khẩu chủ lựcmột số đặc điểm về tổ chức vận hành kinh doanh của công ty thực phẩm hà nộimột số quan điểm về hoàn thiện qhsh trong quá trình cph dnnn ở việt nammột số đặc điểm về cú pháp và ngữ cảnh của tên người trong văn bản tiếng việtmột số quan điểm về xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ pháp luật lao động ở việt nammột số đặc điểm về sự phát triển của các từ ngữ hán việt từ từ điển việt bồ la đến từ điển tiếng việt 2000 qua danh sách ở chương 2một số nghiệp vụ về giảm giá hàng bán phát sinh trong tháng 12 năm 2011một số quan điểm về trọng lực và trọng lưngmột số kiến nghị về cải cách hành chínhmột số bài toán về hóa hữu cơmột số bài tập về hóa hữu cơ 9một số bài toán về tìm giới hạnmot so bai toan ve hinh binh hanh lop 4nghiên cứu một số đặc điểm về hình thái thể lực sinh viên trường đại học đà nẵngmột số đặc điểm về thương hiệuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học