Đề cương môn Quá trình các thiết bị công nghệ

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 5 ppt

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 5 ppt
... chia bao gọi: Nàng sút, gọi/h : Khäúi lỉåüng mäüt láưn âënh lỉåüng, kg: Phỉång phạp âënh lỉåüng: Âäü chênh xạc âënh lỉåüng, %: Cäng sút thiãút kãú ca âäüng cå, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi ... ca âäüng cå, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi lỉåüng, kg: 320 480 0,4 ÷ 0 ,5 cán ± so våïi liãưu lỉåüng âënh mỉïc 9,16 6820×2370×3210 4 850 ... ÷ 0, 15 g/l v hm lỉåüng áøm ÷ % Så âäư nảp khäng khê ngỉåüc chiãưu âỉåüc sỉí dủng cạc trỉåìng håüp cáưn thu nháûn cạc häüp thúc cọ cng kêch thỉåïc nhỉng cọ t trng låïn v trung bçnh- tỉì 0, 15 âãún...
 • 5
 • 187
 • 0

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 4 pptx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 4 pptx
... hỉåïng: n l = fl âọ : fl - diãûn têch läù,m2 Täúc âäü chuøn âäüng ca khê cạc läù ghi (m/s ): v l = 3 14 v kk 3600 n l ρ 20 Hãû säú sỉïc cn thu lỉûc ca ghi: [ ξ g = K K ,35 + (1 − f hd )2 ] â : K1 ... 0, 14 ÷ 1,3 m3/h v säú vng quay 2,19 vng/phụt 14. 3.8 Tênh mạy sáúy - tảo hảt cho cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp Tênh toạn cạc thiãút bë âãø tảo hảt v sáúy cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp bao ... phun: ∆PS = ξ o ρ ov o â : ρo - t trng ca khäng khê åí nhiãût âäü TS, kg/m3; vo - täúc âäü ca khäng khê äúng, m/s: vo = Vs [ 0,785ρ (D o ov )] − D or n 14. 4 THIÃÚT BË TẢO MNG BAO SIÃU MNG Phỉång phạp...
 • 5
 • 181
 • 0

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 3 pps

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 3 pps
... tảo hảt: Nàng sút, kg/h: theo sn pháøm: 30 8 25000 theo áøm bäúc håi: Âäü áøm, %: mn: thnh pháøm: p sút, MPa: ca khäng kh : ca mn: Säú vng quay ca thng, vng/s: Cäng sút âäüng cå âiãûn, kW: Kêch ... thng, vng/s: Cäng sút âäüng cå âiãûn, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi lỉåüng, kg: 5700 22 0 ,3 0,2 0,075 32 0 21000×7000×8000 195000 14 .3. 6 Thiãút bë tảo hảt bàòng phỉång phạp ẹp Thiãút bë tảo hảt ... táưng säi: 1- Dung lỉåüng; 2- Xilanh khê nẹn; 3- Cän nảp liãûu bàòng caosu; 4- Van; 5- Calorife; 6- Bäü lc; 7- Quảt; 8- Phmg bäún hçnh âạy quảt; 9- Van; 10; Lc tụi; 11- Vi phun ; 12- Phng; 13- Âạy...
 • 5
 • 183
 • 1

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 2 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 2 docx
... träün bàng ti tạc âäüng liãn tủc: Thãø têch ca phng träün, m 3: hoảt âäüng: 1 ,25 âënh mỉïc: 2, 5 p sút, MPa: tỉåìng thiãút b : âãún 30 häúc phun: âãún 50 ạo ngoi: 143 Nàng sút (khi khäúi lỉåüng ... lỉåüng, kg ЦЛ-100BPK ЦЛ-400 BPK 0,1 0,16 0,4 0,63 0,0 02 0,4 0,4 ÷ 0,6 720 13 23 00×954×995 995 0,0 02 0,6 0,4 ÷ 0,6 525 55 3055×1450×17 42 2185 Mạy träün dảng bàng ti tạc âäüng liãn tủc loải Loải ... lỉåüng váût liãûu cháút âáưy 400 kg/m ), kg/h: 120 0 Säú vng quay ca räto, vng/phụt: 31,5 3 02 Cäng sút âäüng cå, kW: Kêch thỉåïc cå bn, mm: Khäúi lỉåüng, kg: 10 5346 ×1480×1940 4000 14.3 THIÃÚT BË...
 • 5
 • 198
 • 1

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 1 ppt

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN, TIÊU CHUẨN HOÁ, TẠO VIÊN VÀ TẠO MÀNG BAO SIÊU MỎNG part 1 ppt
... ДЗГ-630-4 01 ДЗГ- 630- 4B1 âãún 15 00 âãún 15 00 âãún 30 50 ÷ 10 0 ≤5 chäúng näø 22 2060 13 90 13 75 19 00 âãún 30 50 ÷ 10 0 ≤5 chäúng chạy 22 2060 14 30 15 50 2090 Cạc mạy nghiãưn va âáûp ДЗГ- 630- 4 01 v ДЗГ- ... Nàng sút, kg/h Kêch thỉåïc cạc tiãøu pháưn: ca sn pháøm ban âáưu, mm ca thnh pháøm, µm ДМБ-630-4 01 100 ÷ 300 Cạc chè säú ÷ 30 50 ÷ 15 0 22 15 75 12 90 13 44 14 98 Chãú pháøm âem nghiãưn âỉåüc chuøn ... häüp nghiãưn 15 ÷ 200C, ạo lảnh tỉì 10 âãún +10 0C Trãn cỉía làõp lỉåïi cọ kêch thỉåïc thay âäøi ca cạc läù lỉåïi 15 , 40 v 40 mm Mỉïc âäü nghiãưn dao âäüng tỉì 10 ÷ 15 âãún 30 ÷ 40 10 35 Thi cháút...
 • 5
 • 184
 • 7

Đề cương đồ án quá trìnhthiết bị công nghệ hoá học

Đề cương đồ án quá trình và thiết bị công nghệ hoá học
... – Đầu đề VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC BỘ MÔN QUÁ TRÌNH –THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOÁ VÀ THỰC PHẨM _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC Họ ... hoá học yêu cầu vẽ lắp thiết bị giấy khổ A1 vẽ dây chuyền khổ A4 - Bản vẽ dây chuyền công nghệ: cần vẽ sơ đồ nguyên lý thiết bị phụ, kể dụng cụ đo cần thiết với đường nối thiết bị Những thiết bị ... phạm khoa học, không viết tắt, không tẩy xoá, sử dụng giấy khổ A4, đề mục viết chữ lớn 6- Phụ lục (nếu có) 7- Tài liệu tham khảo II- Bản vẽ Đồ án môn học Quá trình Thiết bị Công nghệ hoá học yêu...
 • 9
 • 419
 • 0

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp PGS TSKH lê văn hoàng

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp  PGS TSKH lê văn hoàng
... dưỡng, hoại sinh, sinh, cộng sinh ) Trong sinh vật bậc cao (thực vật, động vật) có hình thái khác xa lại gần gũi với đặc điểm sinh lý 1.2 VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN VÀ TRONG NỀN ... vi sinh vật bậc cao sang tế bào vi sinh vật khác.Vi sinh vật mang gen tái tổ hợp nhiều mang lại lợi ích to lớn sản sinh quy mô công nghiệp sản phẩm trước chưa tạo thành vi sinh vật Trong công nghiệp ... sinh khối Sinh khối khối lượng chất sống sinh vật Vi sinh vật lực lượng sản xuất trực tiếp ngành công nghiệp lên men chúng sản sinh nhiều sản phẩm trao đổi chất khác Nhiều sản phẩm sản xuất công...
 • 22
 • 472
 • 1

Tài liệu Đồ án môn học “Quá trìnhthiết bị công nghệ hoá học” pptx

Tài liệu Đồ án môn học “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học” pptx
... 2012 Đồ án môn học “Quá trình thiết bị công nghệ hoá học nhằm giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức môn học “ Quá trình thiết bị công nghệ hoá học môn học khác vào việc thiết kế thiết bị số thiết ... 297 mm - Với đồ án môn học “ Quá trình Thiết bị Công nghệ hoá học yêu cầu vẽ lắp thiết bị giấy khổ A1 vẽ dây chuyền khổ A4 - Bản vẽ dây chuyền công nghệ: cần vẽ sơ đồ nguyên lý thiết bị phụ, kể ... (nếu có) 7- Tài liệu tham khảo II- Bản vẽ Đồ án môn học “ Quá trình Thiết bị Công nghệ hoá học yêu cầu thực vẽ lắp thiết bị giấy khổ A1 vẽ dây chuyền khổ A4 Bản vẽ dây chuyền thiết bị đóng kèm...
 • 16
 • 1,300
 • 1

Đồ án môn học qúa trìnhthiết bị công nghệ hóa học LHDK54A

Đồ án môn học qúa trình và thiết bị công nghệ hóa học LHDK54A
... 54550 37550 55550 38550 56550 39550 57550 40550 58550 41550 Phần II: Quá trình thiết bị truyền khối Tính thông số thiết bị (tháp) chuyển khối làm việc áp suất khí (760 mm Hg) để chưng luyện hỗn ... THANH VŨ DUY ĐỒNG GIA NGUYỄN VĂN TRẦN ĐỨC TRẦN VĂN ANH ANH BÌNH BỐN CHIẾN CÔNG CỬ CƯỜNG DŨNG DUY DUYỆT DƯƠNG ĐÔN HẢO HIỀN HIẾU HOA HÒA HOÀN HỘI HUY HUY HUY HƯNG HƯNG HƯƠNG HƯỚNG KHÁNH KHÔI KIỆM ... NGUYỄN THANH VŨ DUY ĐỒNG GIA NGUYỄN VĂN TRẦN ĐỨC TRẦN VĂN BỐN CHIẾN CÔNG CỬ CƯỜNG DŨNG DUY DUYỆT DƯƠNG ĐÔN HẢO HIỀN HIẾU HOA HÒA HOÀN HỘI HUY HUY HUY HƯNG HƯNG HƯƠNG HƯỚNG KHÁNH KHÔI KIỆM LAM LINH...
 • 7
 • 867
 • 21

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 3 pot

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 3 pot
... âãún 30 000 m3, thåìi gian nỉåï c th i cọ màû t bãø tỉì âãú n 20 h Khi nả p 34 6 Hçnh 16 .3 Bãø lc sinh hc ba phng khäng khê m3/(m2⋅h) BOD ca nỉåïc thi cọ thãø gim tỉì 30 0 âãún 15 mg O2/l Cạc bãø sinh ... xoạy thu lỉûc: N = Q∆p t ρ h 1000η â : Q - nàng sút ca bäü thu lỉûc, m3/s; ρh - t trng ca huưn ph ban âáưu, kg/m3; ∆pt - gim ạp bäü xoạy thu lỉûc, Pa; η - hiãûu sút ca bäü thu lỉûc 34 5 Lm sảch ... bàòng phỉång phạp sinh hc dỉûa trãn kh nàng ca cạc vi sinh váût táûn dủng cạc cháút hỉỵu cå cọ nỉåïc thi, thỉûc cháút l ngưn cacbon Ngoi ngưn cacbon cho hoảt âäüng säúng ca vi sinh váût cáưn cọ...
 • 5
 • 317
 • 0

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 2 ppsx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 2 ppsx
... hoảt hoạ sinh hc cọ liãn quan våïi sỉí dủng cạc vi sinh váût khạc sn xút Phán têch cạc phãú thi ca nhiãưu xê nghiãûp vi sinh â khàóng âënh ràòng: khäng khê v nỉåïc thi vo mäi trỉåìng xung quanh cáưn ... 20 000 m3 cọ thãø lm cho cäng nhán bë bãûnh niãm dëch, bãûnh åí da v åí cạc cå quan bãn cå thãø Chênh vç thãú nãn cáưn thiãút phi cọ cạc biãûn phạp bo âm an ton cho cäng vi ûc Vi ûc ni cáúy canh ... chuøn âo chiãưu phi âỉåüc näúi âáút K thût an ton ni cáúy vi sinh váût trãn mäi trỉåìng ràõn Trong mäüt säú cạc xê nghiãûp ni cáúy cạc chng náúm mäúc v cạc vi khøn trãn cạc mäi trỉåìng ràõn xäúp,...
 • 6
 • 327
 • 0

Các quá trìnhthiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1 pptx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1 pptx
... phi cọ trạch nhiãûm vi ûc phạ våỵ cạc quy lût an ton cng trạch nhiãûm hon thnh cạc biãûn phạp â nãu cạc vàn bn 16 .2 K THÛT AN TON TRONG NH MẠY CÄNG NGHIÃÛP VI SINH K thût an ton - hãû thäúng ... liãn quan âãún cạc xê nghiãûp thüc cäng nghiãûp vi sinh 334 Cạc biãûn phạp dỉû phng an ton Cáưn thiãút phi thỉûc hiãûn cạc biãûn phạp dỉû phng cạc xê nghiãûp cäng nghiãûp vi sinh cọ liãn quan våïi ... cäng nhán phi âỉïng gáưn thiãút bë âang hoảt âäüng Bo âm an ton lao âäüng sn xút Trong pháưn ny bao gäưm nhỉỵng lût lãû m ch úu l nhỉỵng biãûn phạp nhà m bo âm an ton hoảt âäüng cạc quạ trçnh cäng...
 • 6
 • 290
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các quá trình và thiết bị công nghệ hóa họccác quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệpcơ sở các quá trình và thiet bị công nghệ hóa họccác quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm tập 4 kỹ thuật phản ứngbích sử dụng là bích kiểu số i dùng để nối thiết bị theo bảng xiii 27 trang 417 sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 2cơ sở các quá trình amp thiết bị công nghệ hoá học tập 1 2 3 tập thể tác giả nhàtính toán các quá trình amp thiết bị công nghệ hoá học tập 1 2 3 tập thể tác giả nhàquá trình và thiết bị công nghệ sinh họcquá trình và thiết bị công nghệ hóa họcsổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 1sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 2quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩmquá trình và thiết bị công nghệ hóa học 1quá trình và thiết bị công nghệ hóa học tập 5quá trình và thiết bị công nghệ hóa học tập 10 phạm văn bônkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)QĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018báo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anquản lý nhân sự và tiền lươngE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàncông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch