Giáo trình Sinh học đại cương hay

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf
... ng ñư ng sinh h c thông qua s d ng ch ng vi sinh v t có kh lên men 1.3.3 ng d ng y, dư c Kháng sinh ñ ch a b nh hoàn toàn ñư c s n xu t b ng ñư ng sinh h c Nh ng hi u bi t v c u t o sinh lý c ... c, phôi sinh h c, vi sinh v t h c phát tri n m nh m giai ño n S phát tri n m nh m c a v t lý, hoá h c, toán h c ñã t o ñi u ki n thu n l i cho nhà nghiên c u sinh h c Trong th k 20, sinh h c ... protein, axit nucleic M t s ngành sinh h c m i di truy n h c, công ngh sinh h c xu t hi n 1.3 CÁC NG D NG TH C TI N C A SINH H C Ngày nay, nh ng k t qu nghiên c u lý lu n sinh h c ñã ñư c ng d ng vào...
 • 116
 • 2,958
 • 28

giao trinh sinh hoc dai cuong

giao trinh sinh hoc dai cuong
... chui vào Sự sinh sản Biểu sống dễ nhận thấy tất loài sinh vật "Sinh vật sinh sinh vật" "tế bào sinh tế bào" Các sinh vật nhỏ bé vi khuẩn lại có tốc độ sinh sản nhanh Có hai kiểu sinh sản : vô ... • Sinh hóa học (Biochemistry): nghiên cứu trình sinh hoá • Lý sinh học (Biophysics): nghiên cứu trình vật lý thể sống • Sinh thái học ( Ecology ): nghiên cứu quan hệ sinh vật môi trường • Vi sinh ... vung tâm đông (trinh tự CEN) hay đâu nhiêm săc thê (trinh tự TEL) Chức cua trinh tự chưa ro, có thê chung tham gia vào trinh di chuyên DNA thoi vô săc (trinh tự CEN) hoăc vào trinh chep toàn...
 • 140
 • 991
 • 4

Tài liệu Giáo trình sinh học đại cương pdf

Tài liệu Giáo trình sinh học đại cương pdf
... 140 5.3.3 Đánh giá học thuyết chọn lọc tự nhiên Darwin - 143 - GS.TS Mai Xuân Lương – ThS Hoàng Viết Hậu Khoa Sinh học Sinh học đại cương -4- CHƯƠNG I SINH HỌC TẾ BÀO 1.1 Đại cương tế bào 1.1.1 ... bào Khoa Sinh học Sinh học đại cương -6- công trình nghiên cứu sinh học phân tử sau Học thuyết tế bào đề cập đến nhiều vấn đề thuộc cấu trúc chức tế bào, nội dung chủ yếu bao gồm: 1/ Tất sinh vật ... Mai Xuân Lương – ThS Hoàng Viết Hậu -8,8 Khoa Sinh học Sinh học đại cương - 44 - 2.1.3 Oxy hóa - khử sinh học Mọi biểu sống sinh trưởng, phát triển, sinh sản cần đến lượng Tế bào sống hệ thống...
 • 145
 • 1,025
 • 29

Giáo trình sinh học đại cương

Giáo trình sinh học đại cương
... sống thành đại: đại thái cổ, nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh, tân sinh Hình bên mô tả thể sống từ dạng ban đầu sớm thới gian tương ứng với đại địa chất từ tiền Cambri Hình 1.7: Các đại địa chất ... Giáo trình sinh học đại cương By: Nguyễn Hải Online: < http://voer.edu.vn/content/col10414/1.1/ > Thư viện Học liệu Mở Việt Nam This selection and arrangement ... đoạn thành phần tế bào Các thành tựu khoa học cung cấp nhiều phương pháp cho việc tách riêng bào quan đại phân tử sinh học để nghiên cứu thành phần sinh hóa vai trò chúng tế bào Các phương pháp...
 • 138
 • 478
 • 0

Giáo trình Sinh học đại cương docx

Giáo trình Sinh học đại cương docx
... chui vào Sự sinh sản Biểu sống dễ nhận thấy tất loài sinh vật "Sinh vật sinh sinh vật" "tế bào sinh tế bào" Các sinh vật nhỏ bé vi khuẩn lại có tốc độ sinh sản nhanh Có hai kiểu sinh sản : vô ... cứu trình vật lý thể sống • Sinh thái học ( Ecology ): nghiên cứu quan hệ sinh vật môi trường • Vi sinh học (Microbiology)nghiên cứu giới vi sinh vật Mỗi môn học lại chia nhỏ Ví dụ động vật học ... chia ngư học (nghiên cứu cá) hay điểu học (nghiên cứu chim) Do phát triển mạnh sinh học nhiều lĩnh vực hình thành sinh học phân tử (molecular biology), enzyme học (enzymeology) Vậy sinh học tổ...
 • 140
 • 354
 • 1

Giáo trình Sinh học đại cương potx

Giáo trình Sinh học đại cương potx
... chất đặc trưng thể sinh vật Chúng có số lượng lớn, đa dạng tạo nên theo nguyên tắc chung cho giới sinh vật Có thể phân biệt hai loại: chất hữu phân tử nhỏ đại phân tử sinh học Các chất hữu phân ... thường với trình tự TATAAT xung quanh -10, trình tự TTGACA (trình tự liên ứng-consensus sequence) xung quanh -35 Cả hai trình tự phối hợp cho phép RNA polymerase gắn vào khởi dịch mã, trình tự ... gọi hợp tử Các dạng tế bào cấu trúc đại cương Trong thực tế không tồn dạng tế bào chung cho tất thể sinh vật mà tế bào phân hóa nhiều dạng khác trình tiến hóa sinh vật Ngày nhờ kỹ thuật kính hiển...
 • 121
 • 265
 • 1

GIÁO TRÌNH SINH học đại CƯƠNG FOODTECH 9a LMD

GIÁO TRÌNH SINH học đại CƯƠNG FOODTECH 9a LMD
... độ sinh trưởng tối đa 110oC, có thể sinh Methan… Lipid màng tế bào cổ khuẩn (ete-lipid) khác với vi khuẩn sinh vật nhân thật (este-lipid) • Dựa vào pH nhiệt độ tối ưu có thể chia Vi sinh ... thuỷ phân 1.2 Sinh sản nấm men • Nấm men có nhiều phương thức sinh sản khác • Sinh sản vô tính: + Nảy chồi + Phân cắt + Bằng bào tử: bào tử đốt, bào tử bắn bào tử áo • Sinh sản hữu ... sợi nấm sinh trưởng mạnh mẽ, vùng có thể dài đến 30 µm Dưới phần thành tế bào dày lên không sinh trưởng thêm • Màng nguyên sinh chất thường bám sát vào thành tế bào Trên màng nguyên sinh chất...
 • 180
 • 174
 • 0

Giáo trình sinh học đại cương part 10 ppsx

Giáo trình sinh học đại cương part 10 ppsx
... i 1993 SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 111 M CL C Chương I - Sinh h c - Khoa h c v s s ng 1.1 Các khái ni m b n v sinh h c 1.2 L ch s phát tri n c a sinh h c 1.3 Các ng d ng th c ti n c a sinh h ... s n ph m c a chu trình axit citric 3.2.5 S ñi u hòa hô h p t bào - ATP: Ngu n lư ng c a th - trình sinh hóa th s ng SINH H C ð I CƯƠNG 2007 3.3 TRANG 113 Quang h p 3.3.1 ð i cương v quang h p ... SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 110 TÀI LI U THAM KH O C.Vili Dethio - Các nguyên lý trình sinh h c, NXB Khoa H c K Thu t, Hà N i 1979 Emil L...
 • 8
 • 398
 • 0

Giáo trình sinh học đại cương part 8 pptx

Giáo trình sinh học đại cương part 8 pptx
... a trình gi m phân mà t o thành b n nhân, m i nhân ch ch a m t b ñơn b i nhi m s c th V sau này, trình th tinh t hai b ñơn b i s t o thành m t b lư ng b i SINH H C ð I CƯƠNG 2007 5.2 TRANG 89 ... sát th y s t o thành hình chéo gi ng X (b t chéo cromatit), t c có s trao ñ i ño n SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 88 ngu n gi a cromatit không ngu n b b n S lư ng trao ñ i chéo có th khác b b n Chính ... s c th giai ño n Các nhi m SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 87 s c th g n v i t ng c p m t qua tâm ñ ng chưa phân chia (g i cromatit) KỲ GI A 2n 4n 2n 4n 2n 2n n T tái sinh ADN pha S 2n KỲ SAU KỲ...
 • 12
 • 199
 • 0

Giáo trình sinh học đại cương part 6 docx

Giáo trình sinh học đại cương part 6 docx
... ñ u ñư c tái t o l i t bào ði u ñư c th c hi n b ng s tái sinh c a nhi m s c th S t tái sinh c a th SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 66 nhi m s c ñư c ti n hành giai ño n gi a c a chu kỳ trung ... c a tr c chu i xo n SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 65 C u trúc xo n ñôi c a ADN c u trúc chung cho gi i h u sinh Trong m i trư ng h p không ph thu c ngu n g c, tr ng thái sinh lý c a th t bào, ... t m-ARN m t trình g i phiên mã (transcription) Trong trình t ng h p protein, axit amin protein ñư c s p x p theo m t trình t xác ñ nh d a theo trình t s p x p nucleotit khuôn mARN, trình ñó g...
 • 12
 • 279
 • 0

Giáo trình sinh học đại cương part 5 pot

Giáo trình sinh học đại cương part 5 pot
... axetilcoenzyme A SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 54 - Axetilcoenzyme A ñư c ti p t c oxy hóa chu trình kín g i chu trình xitrat (chu trình Krebs hay chu trình axit xitric) Trong chu trình Krebs, axetilcoenzyme ... sơ ñ Embden-Meyerhof ñ t o thành axit piruvic SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 55 3.2.2.1 S oxy hóa tr c ti p glucose - Chu trình Pentosophosphat th sinh v t t n t i m t ki u chuy n hóa glucose t ... u ki n ñó, trình hô h p x y m nh m , vi sinh v t phát tri n sinh kh i m nh Khi nuôi chúng ñi u ki n y m khí, không ñ oxy chúng s ho c không phát tri n SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 58 Dioxyaxeton...
 • 12
 • 259
 • 0

Giáo trình sinh học đại cương part 4 pps

Giáo trình sinh học đại cương part 4 pps
... tác t 3.1 .4 Enzyme 3.1 .4. 1 ð i cương v enzyme SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 41 Enzyme h p ch t protein có kh xúc tác ñ c hi u ph n ng hóa h c Chúng có t t c t bào c a ñ ng th c v t vi sinh v t, ... Quá trình oxy hóa sinh h c có enzyme xúc tác - Khi ñ t cháy ch t h u th , lư ng gi i thoát nh s oxy hóa carbon ñ n CO2 Trong lúc ñó, ph n ng oxy hóa t ng b c hydro ñ n H2O x y trình oxy hóa sinh ... ñi n t , t c kh oxy hóa kh c a ch t ñư c g i th oxy hóa kh SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 40 Th oxy hóa kh có th tính ñư c theo phương trình sau: RT E = Eo + [d ng oxyhóa] ln nF [d ng kh ] Trong...
 • 12
 • 205
 • 0

Giáo trình sinh học đại cương part 3 ppsx

Giáo trình sinh học đại cương part 3 ppsx
... 1,47 Å N N 1,47 Å 1, 53 Å C 1 ,32 Å 1,47 Å C 1 23 C C R2 114°C C C C 1,24 Å R {H } CH 1, 53 Å 1,24 Å O H C - ð dài 1,24 Å gi a O R1 → l n bình thư ng ( 1,21 Å ) O O N - ð dài 1 ,32 Å gi a C → nh bình ... nh ng ñ c ñi m phân bi t protein v i h u ch t h u khác SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 34 2 .3. 2 M t s tính ch t ñ c trưng c a axit amin 2 .3. 2.1 Tính ch t 1,- Khi k t tinh cho tinh th màu tr ng, ... i SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 35 ch thu ñư c b ng phương pháp t ng h p hóa h c, ñư c ký hi u D−allo L−allo axit amin - Ví d Isoleucin: COOH COOH COOH NH2 C H H C NH2 NH2 C H CH3 C H H C CH3...
 • 12
 • 229
 • 0

Giáo trình sinh học đại cương part 2 potx

Giáo trình sinh học đại cương part 2 potx
... c v n chuy n SINH H C ð I CƯƠNG 20 07 TRANG 23 Protein Nhóm có c c G c carburhydro 40 Å OH OH OH OH OH OH Hình 2- 6: T m Phospholipid l p 2. 2 .2 C u trúc c a màng sinh ch t Màng sinh ch t có c ... khu n Vibrio cholera; b nh thương hàn Salmonella, 2. 1.3 C u trúc c a t bào eukaryot 2. 1.3.1 C u trúc 1,- Màng sinh ch t SINH H C ð I CƯƠNG 20 07 TRANG 16 M i t bào ñ u ñư c bao b c b i m t l ... kh h p th O2 th i CO2, g p ti t tr i nóng, da khô l i s hô h p d ng l i; hay t bào ph i làm ch c hô h p t c trao ñ i khí v i môi trư ng 2. 2.4 S v n chuy n c a phân t ñi vào t bào 2. 2.4.1 S th...
 • 12
 • 209
 • 1

Giáo trình sinh học đại cương part 1 pps

Giáo trình sinh học đại cương part 1 pps
... s sinh s n phát tri n c a chúng, s quan h qua l i gi a t bào s ng môi trư ng xung quanh 2 .1 C U TRÚC T BÀO SINH H C ð I CƯƠNG 2007 2 .1. 1 TRANG ð i cương v t bào Ngư i ta thư ng ñ nh nghĩa sinh ... nguyên sinh ch t (cytoplasmic membrane) hay g i màng nguyên sinh ch t - Màng nguyên sinh ch t ñ m nhi m b n ch c sau: • Duy trì áp su t th m th u c a t bào, SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 11 • ð ... Ngành công ngh sinh h c ñóng vai trò quan tr ng nghiên c u ng d ng ti n b sinh h c ñ i s ng phát tri n kinh t 1. 3 .1 ng d ng nông nghi p S d ng ki n th c sinh h c v c u t o t bào, sinh lý th c...
 • 12
 • 228
 • 1

Xem thêm