Nội độc tố Staphylococcal enterotoxin B (SEB)

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm
... tham gia thực đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) phục vụ cho tạo < /b> kít phát nhanh ngộ độc < /b> thực phẩm độc < /b> tố tụ cầu vàng Trong trình nghiên < /b> cứu < /b> vừa ... vector biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> cho kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> SEB gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính - Biểu < /b> tinh protein SEB tế b o vi khuẩn E coli tạo < /b> nguyên < /b> liệu tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng thực phẩm Nội ... thống biểu < /b> tinh kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính phục vụ cho việc chế tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng (S aureus) thực phẩm Mục tiêu cụ thể...
 • 67
 • 562
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN KHỬ ĐỘC VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEB) PHỤC VỤ CHO VIỆC CHẾ TẠO KÍT PHÁT HIỆN TỤ CẦU VÀNG TRONG THỰC PHẨM ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN KHỬ ĐỘC VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEB) PHỤC VỤ CHO VIỆC CHẾ TẠO KÍT PHÁT HIỆN TỤ CẦU VÀNG TRONG THỰC PHẨM ppt
... tham gia thực đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) phục vụ cho tạo < /b> kít phát nhanh ngộ độc < /b> thực phẩm độc < /b> tố tụ cầu vàng Trong trình nghiên < /b> cứu < /b> vừa ... vector biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> cho kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> SEB gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính - Biểu < /b> tinh protein SEB tế b o vi khuẩn E coli tạo < /b> nguyên < /b> liệu tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng thực phẩm Nội ... thống biểu < /b> tinh kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính phục vụ cho việc chế tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng (S aureus) thực phẩm Mục tiêu cụ thể...
 • 67
 • 267
 • 0

Biểu hiện, tinh sạch kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ chế tạo kít phát hiện nhanh độc tố seb trong thực phẩm và môi trường

Biểu hiện, tinh sạch kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ chế tạo kít phát hiện nhanh độc tố seb trong thực phẩm và môi trường
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN B CH LOAN BIỂU HIỆN, TINH < /b> SẠCH KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL < /b> ENTEROTOXIN < /b> B (SEB) PHỤC VỤ CHẾ TẠO KÍT PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ SEB TRONG THỰC PHẨM ... cấp thiết Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: Biểu < /b> hiện, < /b> tinh < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) phục vụ chế tạo kít phát nhanh độc tố SEB thực phẩm môi trường Mục ... cứu: Tạo kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) đặc hiệu làm nguyên < /b> liệu phục vụ cho việc tạo kháng < /b> thể đa đơn dòng phục vụ chế tạo que thử nhanh phát độc tố ruột SEB vi khuẩn...
 • 77
 • 205
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B ( SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B ( SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB
... từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) dạng không độc từ đoạn gen seb tự nhiên để làm nguyên < /b> liệu phục vụ cho việc chế tạo < /b> ... TÀI NGUYÊN SINH VẬT - NGUYỄN THỊ HOÀI THU NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL < /b> ENTEROTOXIN < /b> B (SEB) DẠNG KHÔNG ĐỘC TỪ ĐOẠN GEN SEB TỰ NHIÊN ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU ... tạo < /b> que thử phát nhanh độc tố SEB Mục tiêu nghiên < /b> cứu < /b> Tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> SEB độc tính có độc tính thấp đảm b o tính kháng < /b> nguyên < /b> để ứng dụng cho việc tạo < /b> kháng < /b> thể đơn dòng gắn lên que thử nhanh...
 • 88
 • 248
 • 0

Báo cáo khoa học: Effect of 5-lipoxygenase inhibitor MK591 on early molecular and signaling events induced by staphylococcal enterotoxin B in human peripheral blood mononuclear cells doc

Báo cáo khoa học: Effect of 5-lipoxygenase inhibitor MK591 on early molecular and signaling events induced by staphylococcal enterotoxin B in human peripheral blood mononuclear cells doc
... the early < /b> signaling < /b> events < /b> induced < /b> by < /b> SEB in human PBMCs to determine the pathway inter-connectors We hypothesized that Effects of < /b> SEB on < /b> human PBMCs such signaling < /b> inter-connectors can be effectively ... partial inhibitory effect < /b> on < /b> JNK activation (Table 1) MAPK inhibitor < /b> PD98059 had a negligible effect < /b> on < /b> SEB -induced < /b> p38kinase, JNK and < /b> 5-LO activation, whereas p38kinase inhibitor < /b> SB203580 clearly blocked ... showed an increase in cell proliferation at a much lower rate Both MK591 < /b> and < /b> SB203580 were able to block SEB -induced < /b> cell proliferation (Table 2) Effect < /b> of < /b> SEB and < /b> 5-LO inhibitor < /b> MK591 < /b> on < /b> human renal...
 • 11
 • 210
 • 0

Xây dựng phương pháp đánh giá kháng nguyên ngoại và nội độc tố trong vắcxin ho gà - đề xuất tiêu chuẩn sản xuất vắcxin ho gà an toàn cao tại Viện Vắcxin Nha Trang

Xây dựng phương pháp đánh giá kháng nguyên ngoại và nội độc tố trong vắcxin ho gà - đề xuất tiêu chuẩn sản xuất vắcxin ho gà an toàn cao tại Viện Vắcxin Nha Trang
... tồn cao Xuất phát từ quan điểm chúng tơi thực đề tài Xây dựng phương pháp đánh giá kháng ngun ngoại nội độc tố vắcxin ho - đề xuất tiêu chuẩn sản xuất vắcxin ho an tồn cao Viện Vắcxin Nha ... định kháng ngun ngoại độc tố ho nội độc tố là: - Xây dựng chuẩn hố phương pháp ELISA định lượng nồng độ kháng ngun độc tố ho PT vắcxin ho tồn tế bào - Xây dựng, chuẩn hố thẩm định phương ... (Viện KĐQG - Việt Nam), mẫu chuẩn xác định yếu tố kích ho t lympho bào PU585 (Viện RIVM –Hà Lan) - Độc tố ho mẫu chuẩn Quốc tế JNIH-5 (Viện NIBSC - Anh) - Kháng thể đơn dòng kháng độc tố ho...
 • 27
 • 325
 • 0

CHỈ THỊ NỘI ĐỘC TỐ ppsx

CHỈ THỊ NỘI ĐỘC TỐ ppsx
... giảm nội độc tố cách tìm nồng độ cuối đối chứng dương (Chỉ thị nội độc tố qua trình sấy) cách pha loãng 10 lần sau lần lấy log[E] (nồng độ nội độc tố) chưa qua sấy trừ log[E] thị nội độc tố qua ... Các thị nội độc tố sử dụng thể, không sử dụng cho người động vật Phương pháp: Phương pháp đặt thị nội độc tố Đối với thẩm định hầm sấy, lò sấy, đặt thị nội độc tố nơi định Ngay trước đưa thị nội ... sấy Chuẩn bị phân tích: Sau thị nội độc tố sấy, Các ống mẫu qua trình sấy hai thị nội độc tố qua sấy (chỉ thị dương) nên chuẩn bị cho việc phân tích Các thị nội độc tố nên đánh giá phương pháp...
 • 6
 • 600
 • 10

Nội độc tố trong viêm đường mật do sỏi pdf

Nội độc tố trong viêm đường mật do sỏi pdf
... lý bệnh viêm đường mật nhiễm độc cho thấy có vai trò quan trọng nội độc tố Nội độc tố có liên quan từ triệu chứng lâm sàng đến tiên lượng bệnh viêm đường mật Tỷ lệ diện nội độc tố nước mật máu ... hết rơi vào nhóm bệnh nhân viêm đường mật nặng (viêm mủ đường mật sốc) thường có nội độc tố dịch mật Điều cho thấy có mối liên hệ độ nặng viêm đường mật nội độc tố dịch mật, nhiên cần có thêm nhiều ... Kanazawa 1997 tỷ lệ nội độc tố dịch mật bệnh nhân viêm đường mật khoảng 85% Trong lô nghiên cứu tỷ lệ thấp hơn, 18/33 trường hợp có nội độc tố mẫu thử, chiếm tỷ lệ 55% Nội độc tố diện 80% bệnh nhân...
 • 4
 • 248
 • 1

PHÉP THỬ NỘI ĐỘC TỐ VI KHUẨN ppt

PHÉP THỬ NỘI ĐỘC TỐ VI KHUẨN ppt
... hạn nội độc tố phát lysat dùng Đánh giá kết quả: Mẫu thử đạt phép thử nội độc tố vi khuẩn nồng độ nội độc tố mẫu thử tính từ nồng độ nội độc tố trung bình ống dung dịch A thấp giới hạn nội độc tố ... loại có chất liệu không ảnh hưởng tới phép thử chứa nội độc tố Nước để thử nội độc tố (nước BET nước LAL): Là nước tinh khiết cho kết âm tính phép thử nội độc tố điều kiện quy định Có thể dùng nước ... gel cho phép phát xác định lượng nội độc tố dựa tạo gel thuốc thử lysat với nội độc tố Nồng độ nội độc tố yêu cầu để tạo gel với thuốc thử lysat điều kiện tiêu chuẩn độ nhạy ghi nhãn thuốc thử Để...
 • 19
 • 818
 • 12

Báo cáo y học: " Generation and characterization of high affinity human monoclonal antibodies that neutralize staphylococcal enterotoxin B" ppsx

Báo cáo y học:
... al.: Generation and characterization of high affinity human monoclonal antibodies that neutralize staphylococcal enterotoxin B Journal of Immune Based Therapies and Vaccines 2010 8:9 Submit your ... HuMAbs neutralize SEB-induced cytokine production by human lymphocytes To examine the biological activity of HuMAbs in vitro, a cell-based assay was employed that measures inhibitory Page of effects ... displayed the highest anti-SEB affinity, exhibited prophylactic as well as therapeutic activity in a mouse model of SEB-induced lethality Materials and methods Generation of HuMAbs Human B-cell hybridomas...
 • 9
 • 167
 • 0

Nghiên cứu xác định độc tố ruột (enterotoxin) của staphylococcus aureus gây ngộ độc thực phẩm

Nghiên cứu xác định độc tố ruột (enterotoxin) của staphylococcus aureus gây ngộ độc thực phẩm
... giám sát độc tố ruột S aureus thực phẩm, luận án “ Nghiên cứu xác định độc tố ruột (enterotoxin) S aureus gây ngộ độc thực phẩm thực nhằm mục tiêu xác định loại độc tố S aureus gây ngộ độc phổ ... nghiệm độc tố ruột S aureus thực phẩm thực cách gián tiếp thơng qua việc xác định diện gen mã hóa độc tố vi khuẩn có thực phẩm phản ứng PCR Mặt khác, độc tố ruột S aureus thực phẩm xác định cách ... CHẤT GÂY BỆNH VÀ GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM CỦA S AUREUS 1.1.1 Đặc điểm sinh học 1.1.2 Các nhân tố độc lực 1.1.3 Ngộ độc thực phẩm S aureus 1.2 ĐỘC TỐ RUỘT CỦA S AUREUS...
 • 122
 • 577
 • 2

Tài liệu Báo cáo khoa học: Staphylococcal enterotoxin C1-induced pyrogenic cytokine production in human peripheral blood mononuclear cells is mediated by NADPH oxidase and nuclear factor-kappa B doc

Tài liệu Báo cáo khoa học: Staphylococcal enterotoxin C1-induced pyrogenic cytokine production in human peripheral blood mononuclear cells is mediated by NADPH oxidase and nuclear factor-kappa B doc
... these two cytokines in < /b> the SP and < /b> attenuated the febrile response in < /b> rabbits (Table 2) Apocynin also inhibited the SEC1-induced nuclear < /b> NF-jB expression (Fig 2C, lanes and < /b> 4) and < /b> its DNA-binding activity ... 48 72 96 Table Effects of NF-jB, PI3K ⁄ Akt, 5-LOX ⁄ FLAP and < /b> NADPH < /b> oxidase < /b> inhibitors on SEC1 induced pyrogenic < /b> cytokine < /b> production < /b> and < /b> fever index in < /b> rabbits Human < /b> PBMC (1 · 107 cells< /b> mL)1) ... group to obtain the relative binding activity (C) Western blot analysis shows the inhibition of SEC1-induced NF-jB nuclear < /b> translocation activity by < /b> apocynin (Apo), PDTC or SN-50 in < /b> PBMC PBMC were...
 • 13
 • 262
 • 0

7 phân tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội.DOC

7 phân tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội.DOC
... II: Thực tế tổ chức kế toán thành phẩm nghiệp dược phẩm TWII I-Giơí thiệu khái quát tổ chức công tác kế toán nghiệp dược phẩm TW II 1.Khái quát chung nghiệp nghiệp dược phẩm TW II ... nhập phân phối kết doanh nghiệp II Tổ chức công tác kế toán thành phẩm bán hàng doanh nghiệp sản xuất kinh tế thị trường Tổ chức công tác kế toán thành phẩm: 1.1 Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành ... chiếu II- Kế toán thành phẩm nghiệp dược phẩm TWII 1.Đặc điểm thành phẩm nghiệp Sản phẩm nghiệp bao gồm loại chủ yếu: thuốc viên, thuốc tiêm thuốc nước Sản phẩm nghiệp thành phẩm chúng...
 • 18
 • 338
 • 0

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội.doc.DOC

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội.doc.DOC
... pháp hoàn thiện máy quản Công ty Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản Bộ máy quản trung tâm đầu não huy toàn hoạt động tổ chức, ảnh hởng lớn tồn phát triển tổ chức 48 Qua thời gian tìm hiểu máy ... hàng nớc 46 Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức máy quản Công ty liên doanh khí xây dựng nội I Mục tiêu phơng hớng hoàn thiện tổ chức máy quản lý Những mục tiêu việc hoàn ... hoàn thiện máy quản Công ty Hiện Công ty gồm có ban giám đốc, phòng ban chức năng, văn phòng Nhà máy tổ sản xuất Về Công ty có đổi hoàn thiện tổ chức máy quản nhằm điều hành sản xuất kinh doanh...
 • 65
 • 604
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmthử nội độc tốđịnh nghĩa nội độc tốmáy đo nội độc tốmáy thử nội độc tốnội độc tố salmonellanội độc tố la ginội độc tố vi khuẩnnội độc tố của vi khuẩnnội độc tố endotoxinnội độc tố là gìnội độc tố của vi sinh vậtnội độc tố và ngoại độc tố của vi khuẩnnội độc tố vi khuẩn là gìnội độc tố là giĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1bài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ