Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ánh sáng, nước đến sinh trưởng cây xoan nhừ (choerospondias axillaris roxb ) giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC CỦA CHẾ PHẨM STEVIA GREEN PLUS ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA TRỒNG VỤ ĐÔNG 2012 TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI”

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC CỦA CHẾ PHẨM STEVIA GREEN PLUS ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA TRỒNG VỤ ĐÔNG 2012 TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI”
... trồng vụ đông 2012 Gia Lâm - Nội” Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Đánh giá hiệu lực chế phẩm Stevia green plus đến khả sinh trưởng, phát triển suất chua trồng vụ đông 2012 Gia Lâm - Nội nhằm ... Nông nghiệp Nội Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu hiệu lực chế phẩm Stevia green plus đến sinh trưởng, phát triển suất chua trồng vụ đông 2012 Gia Lâm - ... hạn chế việc sử dụng chất hóa học, nâng cao khả bảo vệ môi trường Từ lợi ích tiến hành đề tài “Nghiên cứu hiệu lực chế phẩm Stevia green plus đến sinh trưởng, phát triển suất chua trồng vụ đông...
 • 7
 • 2,495
 • 14

NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA CHế PHẩM BóN Lá DH1 ĐếN SINH TRƯởNG CủA CÂY DÂU, NĂNG SUấT Và CHấT LƯợNG Lá DÂU

NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA CHế PHẩM BóN Lá DH1 ĐếN SINH TRƯởNG CủA CÂY DÂU, NĂNG SUấT Và CHấT LƯợNG Lá DÂU
... số giống dâu khác để có kết luận đầy đủ v khuyến cáo sử dụng chế phẩm DH1 cho sản xuất đại tr vùng trồng dâu Chế phẩm DH1 có tác dụng tăng khả sinh trởng dâu, từ tăng suất dâu từ 13,9% đến 37,9% ... trồng dâu Kết bảng 3a; 3b cho thấy, nh tiêu sinh trởng dâu, DH1 có tác động tốt đến yếu tố cấu thnh suất v từ lm tăng suất dâu Nhìn chung, công thức phun chế phẩm cho kết yếu tố cấu thnh suất v suất ... Các tiêu sinh trởng dâu: Tốc độ tăng trởng mầm dâu, tốc độ 600 Trn Th Ngc, Nguyn Hng Hnh Các yếu tố cấu thnh suất v suất dâu: Khối lợng 100 cm2 lá, số 100 g, suất dâu/ ô thí nghiệm, suất dâu/ ha...
 • 8
 • 337
 • 1

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BÓN LÁ POMIOR ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY DÂU, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÁ DÂU ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BÓN LÁ POMIOR ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY DÂU, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÁ DÂU ppt
... tăng 723 Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm bón pomior đến sinh trưởng chất lượng dâu KẾT LUẬN Vr ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận: Chế phẩm Pomior có tác dụng tăng khả sinh trưởng dâu, từ tăng suất dâu từ 18,73% ... Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm bón pomior đến sinh trưởng chất lượng dâu Nguyễn Văn Long (2006) cho sử dụng chế phẩm bón “Tang tằm bảo” phun cho dâu làm tăng suất dâu lên 12%, tăng chất lượng ... 0,32 200,00 721 Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm bón pomior đến sinh trưởng chất lượng dâu Kết bảng cho thấy, tốc độ cho kết tương tự tốc độ tăng trưởng mầm dâu, công thức có phun chế phẩm có tốc độ...
 • 7
 • 263
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa hương việt 3 tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa hương việt 3 tại gia lâm, hà nội
... 114 P2M4 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M1 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M2 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M3 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P3M4 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 Trư ... 30 139 114 P1M3 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P1M4 32 22 46 30 32 32 30 30 139 114 P2M1 32 22 44 29 32 32 30 30 138 1 13 P2M2 32 22 45 30 32 32 30 30 139 114 P2M3 32 22 45 30 32 32 30 30 139 ... P2M3 P2M4 P3M1 P3M2 P3M3 P3M4 Lsd0,05(M) Lsd0,05(P) Lsd0,05(M&P) CV% VX 36 ,75 36 ,12 35 ,27 35 ,97 36 ,71 36 , 43 36,21 35 ,28 37 , 03 36 ,34 36 ,17 36 ,28 VM 55,55 55 ,31 54,42 54,87 55,98 55,76 55, 73 55,11...
 • 84
 • 303
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thời vụ đến sinh trưởng phát triển, năng suất và hàm lượng hoạt chất phyllanthin của một số giống diệp hạ châu trong điều kiện vụ xuân tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thời vụ đến sinh trưởng phát triển, năng suất và hàm lượng hoạt chất phyllanthin của một số giống diệp hạ châu trong điều kiện vụ xuân tại gia lâm hà nội
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, suất hàm lượng hoạt chất Phyllanthin số giống diệp hạ châu điều kiện vụ xuân Gia Lâm - Nội 1.2 Mục ... diệp hạ châu 43 4.2 Ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, suất hàm lượng hoạt chất Phyllathin Diệp hạ châu .46 4.2.1 Ảnh hưởng thời vụ đến giai đoạn sinh trưởng diệp hạ châu ... bệnh hại suất loài diệp hạ châu - Đánh giá ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh hại suất loài diệp hạ châu - Đánh giá ảnh hưởng thời vụ đến hàm lượng hoạt chất Phyllanthin...
 • 116
 • 317
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng, phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng, phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THỊ CẨM LINH “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAO LƢƠNG NGỌT NL3 TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ... Lâm Thái Nguyên 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, suất, chất lượng giống NL3 điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân ... 3.3 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến tăng trưởng chiều cao giống cao lượng NL3 50 Bảng 3.4 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến số giống cao lượng NL3 54 Bảng 3.5 Ảnh hưởng mật độ phân bón...
 • 185
 • 450
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng hoạt chất phyllanthin của hai loài diệp hạ châu thuộc chi phyllanthus trong điều kiện vụ xuân tại gia lâm – hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng hoạt chất phyllanthin của hai loài diệp hạ châu thuộc chi phyllanthus trong điều kiện vụ xuân tại gia lâm – hà nội
... cho loài diệp hạ châu Xuất phát từ lý đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, suất hàm lượng hoạt chất Phyllanthin hai loài Diệp hạ châu ... bệnh hại suất loài diệp hạ châu - Đánh giá ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh hại suất loài diệp hạ châu - Đánh giá ảnh hưởng thời vụ đến hàm lượng hoạt chất Phyllanthine ... loài L1 chi m ưu hẳn L2 4.2 Ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, suất hàm lượng hoạt chất Phyllathin Diệp hạ châu 4.2.1 Ảnh hưởng thời vụ đến giai đoạn sinh trưởng Diệp hạ châu Ở loài...
 • 53
 • 701
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất giống lúa nếp cẩm đh6 vụ mùa 2014 tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất giống lúa nếp cẩm đh6 vụ mùa 2014 tại gia lâm, hà nội
... giống lúa Nếp cẩm ĐH6 vụ mùa 2014 đất Gia Lâm, Nội - Ảnh hưởng lượng đạm bón mật độ cấy đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa Nếp cẩm ĐH6 vụ mùa 2014 đất Gia Lâm, Nội - Ảnh hưởng lượng đạm ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến số tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Nếp cẩm ĐH6 vụ mùa đất Gia Lâm, Nội 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến ... ĐH6 vụ mùa 2014 đất Gia Lâm, Nội - Xác định phối hợp mật độ cấy lượng đạm bón với giống lúa Nếp cẩm ĐH6 vụ mùa 2014 đất Gia Lâm, Nội 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá ảnh hưởng mức bón đạm mật độ...
 • 111
 • 322
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng hoạt chất Phyllanthin của hai loài Diệp hạ châu thuộc chi Phyllanthus trong điều kiện vụ xuân tại Gia Lâm – Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng hoạt chất Phyllanthin của hai loài Diệp hạ châu thuộc chi Phyllanthus trong điều kiện vụ xuân tại Gia Lâm – Hà Nội
... hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh hại suất loài diệp hạ châu - Đánh giá ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh hại suất loài diệp hạ ... hạ châu - Đánh giá ảnh hưởng thời vụ đến hàm lượng hoạt chất Phyllanthine loài diệp hạ châu 3.3 Phương pháp nghiên cứu bố trí thí nghiệm Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh ... lệch nhỏ, mật độ trồng không ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng Diệp hạ châu 4.1.2 Ảnh hưởng mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chi u cao Diệp hạ châu Động thái tăng trưởng chi u cao trồng...
 • 69
 • 763
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất của giống lúa ht6 và hương việt 3 tại gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất của giống lúa ht6 và hương việt 3 tại gia lâm hà nội
... giá ảnh hưởng mật ñộ cấy lượng lân bón khác ñến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa HT6 Hương Việt - ðánh giá yếu tố cấu thành suất, suất mật ñộ, lượng lân bón khác ñến giống lúa HT6 Hương Việt ... hưởng mật ñộ, lượng lân bón ñến yếu tố cấu thành suất suất giống HT6 58 Bảng 4.21: Ảnh hưởng mật ñộ, lượng lân bón ñến yếu tố cấu thành suất suất giống Hương Việt 59 Bảng 4.22: Ảnh hưởng mật ... hai giống thí nghiệm 32 4 .3 Ảnh hưởng mật ñộ lượng lân bón ñến ñộng thái ñẻ nhánh số nhánh hữu hiệu hai giống thí nghiệm 37 4 .3. 1 Ảnh hưởng tương tác mật ñộ lượng lân bón 37 4 .3. 2 Ảnh...
 • 100
 • 156
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa tẻ râu tại Phong Thổ - Lai Châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa tẻ râu tại Phong Thổ - Lai Châu
... dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng mức mật độ mức phân bón đến sinh trưởng giống lúa Tẻ râu Nghiên cứu ảnh hưởng mức mật độ mức phân bón đến suất giống lúa Tẻ râu Nghiên cứu ảnh hưởng mức mật độ ... Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Tẻ râu Phong Thổ - Lai Châu Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích Nghiên cứu tìm lượng phân bón mật độ cấy thích hợp cho giống ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HỢP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA TẺ RÂU TẠI PHONG THỔ - LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số:...
 • 85
 • 303
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 tại tỉnh thái nguyên
... phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón mật độ đến đến khả chống ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến giai đoạn sinh trưởng giống ngô VS36 Thời gian sinh ... VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển giống ngô VS36 31 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến giai đoạn sinh trưởng giống ngô VS36...
 • 116
 • 267
 • 3

Ảnh hưởng của chế phẩm atonic 1,88DD đến sinh trưởng và năng suất cây lạc

Ảnh hưởng của chế phẩm atonic 1,88DD đến sinh trưởng và năng suất cây lạc
... 2.2.1.5 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến diện tích giống lạc L14 Diện tích ảnh hưởng đến bề mặt đồng hoá cây, từ ảnh hưởng đến quang hợp cuối suất trồng Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm kích ... 104,8* 2.2.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8DD đến yếu tố cấu thành suất suất giống lạc L14 Kết nghiên cứu ảnh hưởng phun chế phẩm kích thích đến số lượng quả /cây, chắc /cây, khối lượng quả /cây, khối ... tiêu * Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD đến tiêu sinh trưởng Các tiêu sinh trưởng (chiều cao cây, đường kính thân cây, số nhánh /cây, khả tích luỹ sinh khối thân lá, diện tích lá) xác định vào thời...
 • 10
 • 257
 • 0

đánh giá ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa nếp tan co giàng tại tân uyên, lai châu

đánh giá ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa nếp tan co giàng tại tân uyên, lai châu
... cao giống Nếp Tan Co Giàng 41 3.3 Ảnh hưởng mật độ liều lượng phân bón đến động thái đẻ nhánh giống Nếp Tan Co Giàng 43 3.4 Ảnh hưởng mật độ liều lượng phân bón đến động thái giống Nếp Tan Co Giàng ... liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển suất giống Nếp Tan Co Giàng Pắc Ta - Tìm hiểu ảnh hưởng mật độ cấy liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển suất giống Nếp Tan Co Giàng Thân ... 3.3 42 Ảnh hưởng mật độ liều lượng phân bón đến động thái đẻ nhánh giống Nếp Tan Co Giàng vụ Mùa 2014 Tân Uyên 3.4 44 Ảnh hưởng mật độ liều lượng phân bón đến động thái giống Nếp Tan Co Giàng...
 • 90
 • 243
 • 0

đánh giá ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa thơm rvt tại hiệp hòa bắc giang

đánh giá ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa thơm rvt tại hiệp hòa bắc giang
... chất khô giống lúa thơm RVT 4.7 63 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến hiệu suất quang hợp giống lúa thơm RVT 4.8 65 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến mức độ gây hại số sâu, bệnh hại giống lúa thơm RVT 4.9 ... 57 Ảnh hưởng mật độ đến số diện tích (LAI) giống lúa thơm RVT 4.1.6 60 Ảnh hưởng mật độ đến chất khô tích lũy giống lúa thơm RVT 4.1.7 62 Ảnh hưởng mật độ đến hiệu suất quang hợp giống lúa thơm ... lúa thơm RVT 4.1.3 52 Ảnh hưởng mật độ phân bón khác đến động thái đẻ nhánh giống lúa thơm RVT 4.1.4 54 Ảnh hưởng mật độ phân bón khác đến hệ số đẻ nhánh tỷ lệ nhánh hữu hiệu giống lúa thơm RVT...
 • 114
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lúa gs333ảnh hưởng của mật độ và thức ăn đến sinh trưởng của cá chạch đồngnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bón phân đạm đến bệnh hxvk hại lạc khoai tây vùng hà nội và phụ cậnảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sức sản suất của gà broiler nuôi ở chuồng thông thoáng tự nhiênảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sức sản suất của gà broiler nuôi ở chuồng thông thoáng tự nhiênnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa của cỏ mulato ii tại huyện nghĩa đàn nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng protein cao có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của auxin naa và gibberellin ga3 đến sinh trưởng phát triển của giống lúa bc 15 trên hai nền phân đạm khác nhau tại huyện kỳ sơn hòa bìnhảnh hưởng của chế độ rán và hấp đến chất lượng cảm quan của sản phẩmảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến sinh trưởng của vi sinh vậtảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng proteinảnh hưởng của các mức phân bón đạm đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống cỏ ngọt m2 stevia rebaudiana bertoni tại xã nghi hưng huyện nghiảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vậtbài 41 ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vsvbài 41 ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vậtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học