BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN điện tử CHUẨN CUỘC đời, sự NGHIỆP và tư TƯỞNG và CÔNG LAO TO lớn của hồ CHÍ MINH

phát triển con người toàn diện, một tưởng đặc sắc về con người của hồ chí minh

phát triển con người toàn diện, một tư tưởng đặc sắc về con người của hồ chí minh
... tởng Hồ Chí Minh phát triển ngời toàn diện - Luận chứng nội dung t tởng phát triển ngời toàn diện Hồ Chí Minh - Nêu lên vấn đề đặt thực tiễn phát triển ngời theo quan điểm toàn diện Hồ Chí Minh ... phơng pháp mà Hồ Chí Minh luôn coi trọng thờng xuyên sử dụng Theo Hồ Chí Minh, có làm tốt điều tạo đợc ngời đức tài vẹn toàn cho cách mạng Trong t tởng phát triển ngời toàn diện Hồ Chí Minh, đạo ... [84, tr 32] 1.2 T tởng phát triển ngời toàn diện chủ nghĩa Mác - Lênin - tiền đề lý luận cho hình thành t tởng Hồ Chí Minh phát triển ngời toàn diện Con ngời phát triển toàn diện ớc mơ cháy bỏng...
 • 191
 • 295
 • 0

TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINHSỰ VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINH – SỰ VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... Đảng, toàn dân ta 2.1 Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Đảng Nhà nước ta giai đoạn từ 1986 đến 2.1.1 tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc ... Kết cấu đề tài Ngoài phần mở kết luận niên luận gồm chương: Chương 1: tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Chương 2: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Đảng Nhà nước ta giai ... Nam Đảng Nhà nước ta giai đoạn từ 1986 đến .19 2.2 Thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Đảng Nhà nước ta giai đoạn .24 2.2.1 Khối đại đoàn kết dân tộc...
 • 33
 • 1,409
 • 3

Tài liệu tưởng then chốt, quan trọng nhất của Hồ Chí Minh ppt

Tài liệu Tư tưởng then chốt, quan trọng nhất của Hồ Chí Minh ppt
... 2 “Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân” Vì: “Dễ trăm lần không dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong”  Tính chất cộng đồng chặt chẽ trong:  gia đình: “Anh em thể tay chân, rách lành đùm ... bào nước, xin thực trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn bữa, tháng nhịn ba bữa Đem gạo để cứu dân nghèo”  Quan san muôn dặm nhà, chung bốn bể anh em” hay: “Tuy xứ Bắc, xứ Đông, khắp bờ cõi dòng anh em”...
 • 6
 • 294
 • 0

thảo luận tưởng HCM đề tài Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

thảo luận tư tưởng HCM đề tài Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
... I Quan điểm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 1, Loại hình, đặc điểm mâu thuẫn thời độ Quá độ thời kì mà hội chủ nghĩa hội cộng sản chủ nghĩa thời kỳ cải biến ... cách mạng từ hội sang hội Theo chủ nghĩa Mác-Lênin có hai đường độ tiến lên chủ nghĩa hội Con đường thứ đường qúa độ trực tiếp lên chủ nghĩa hội từ nước phát triển trình độ Con đường ... Chỉ có chủ nghĩa hội đường để ‘’ham muốn’’ thực Con đường độc lập dân tôc gắn liền vơi chủ nghĩa hội .Tư tưởng Ng trở thành tưởng hướng đạo cho cách mạng việt nam Thực tế cho thấy độc lập...
 • 16
 • 278
 • 0

tưởng đại đoàn kết dân tộc của hồ chí minh sự vận dụng, phát triển của đảng nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của hồ chí minh  sự vận dụng, phát triển của đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay
... Việt Nam Đảng Nhà nước ta giai đoạn từ 1986 đến 2.1.1 tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc cụ thể hoá sách đại đoàn kết dân tộc Đảng Nhà nước ta Từ nước Việt Nam thống bước vào giai đoạn ... khối đoàn kết toàn dân, đảng phải thực đoàn kết trí Sự đoàn kết đảng sở vững để xây dựng đoàn kết toàn dân Sự đoàn kết đảng đựơc củng cố đoàn kết dân tộc tăng cường Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết ... chủ tịch Hồ Chí Minh Chưong Vân dung tưởng Hồ Chí Minh vê đai đoàn kết dân tôc vào thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn nay( Từ 1986 đến nay) tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc giá...
 • 32
 • 103
 • 0

Bài giảng kỹ thuật điện tử tương tự

Bài giảng kỹ thuật điện tử tương tự
... nguyên tử Si mạng tinh thể Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự Nguyên tử P có năm điện tử hoá trị, bốn năm điện tử hoá trị tham gia vào bốn mối liên kết với bốn nguyên tử Si đứng xung quanh nó, điện ... lƣợng điện tử tự lỗ trỗng tăng Nhƣng bán dẫn có pha thêm Si Si +3 Si Ga a Si tạp chất thuộc nhóm III số lƣợng lỗ trống lớn Điện tử tự Si Si Si số lƣợng điện tử tự * Nhƣ vậy: Cặp điện tử tự do-lỗ ... Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự * Nhƣ vậy: Bán dẫn mà dẫn xuất đƣợc thực hai loại hạt mang điện (điện tử tự lỗ trống) có số lƣợng đƣợc gọi chất bán...
 • 141
 • 701
 • 2

bài giảng kỹ thuật điện tử tương tự

bài giảng kỹ thuật điện tử tương tự
... trí nguyên tử Si mạng tinh thể Bộ môn: Kỹ thuật Điện tử - Trƣờng ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự Nguyên tử P có năm điện tử hoá trị, bốn năm điện tử hoá trị ... Bộ môn: Kỹ thuật Điện tử - Trƣờng ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên 26 Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự 2.2 Nguyên lý làm việc a Với kênh n đặt sẵn - Khi UDS > 0; UGS > 0, điện tử tự từ vùng ... điện dƣơng Nếu chênh lệch nồng độ loại hạt mang điện hai khối lớn khuếch tán diễn mạnh Bộ môn: Kỹ thuật Điện tử - Trƣờng ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Bài giảng Kỹ thuật điện tử tương tự...
 • 151
 • 270
 • 0

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “ Học tập làm theo tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
... Năm 2009, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng Cuộc vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, ... tịch Hồ Chí Minh văn kiện lịch sử vô giá kết tinh tinh hoa đạo đức tâm hồn cao đẹp, nội dung bản, quan điểm cốt yếu tưởng Hồ Chí Minh, vạch phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam hôm ng ... chất đạo đức, có lực để xứng đáng với vai trò người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” Bác dặn Câu 7: Trình bày hiểu biết thân iều mong muốn cuối cùng” Bác Di chúc “Toàn...
 • 6
 • 934
 • 4

BAN THU HOACH CA NHAN SAU 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG HT VA LAM THEO TAM GUONG DĐ HO CHI MINH

BAN THU HOACH CA NHAN SAU 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG HT VA LAM THEO TAM GUONG DĐ HO CHI MINH
... trước, làng nước theo sau Theo Hồ Chí Minh, điểm khác đạo đức cũ đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, nêu cần, kiệm, liêm, chính, không làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng quyền ... làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh bổ sung thêm cho kiến thức nhuần nhuyễn Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại Hơn lúc hết, phải không ngừng nâng cao việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ... vụ Chi bộ, quyền tổ chức đoàn thể năm 2010 - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực coi xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt tất ngành, cấp chi Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh ho t chi...
 • 6
 • 614
 • 0

chương 6- tưởng đạo đức, nhân văn, văn hoá hồ chí minh

chương 6- tư tưởng đạo đức, nhân văn, văn hoá hồ chí minh
... Chương TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN HOÁ HỒ CHÍ MINH Kết cấu :  tưởng Hồ Chí Minh đạo đức  tưởng nhân văn Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh văn hoá  Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh ... trọng 19 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHÂN VĂN, VĂN HOÁ HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Học tập vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Bồi dưỡng nhân sinh quan chủ ... văn hoá: Tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng Nền văn hoá có nội dung XHCN có chất dân tộc  18 3.2 tưởng Hồ Chí Minh số lĩnh vực văn hoá  + Văn hoá giáo dục + Văn hoá văn nghệ + Văn...
 • 23
 • 178
 • 1

tiểu luận phần VI tưởng triết học, nhân văn, đạo đức hồ chí minh

tiểu luận phần VI tư tưởng triết học, nhân văn, đạo đức hồ chí minh
... Phương Thảo – Lớp Hồ Chí Minh học K17 Tiểu luận: Phần VI- tưởng triết học, nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh NỘI DUNG Hồ Chí Minh nhà tưởng, lãnh tụ cách mạng bàn nhiều đến vấn đề đạo đức Người không ... Tiểu luận: Phần VI- tưởng triết học, nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh LỜI NÓI ĐẦU Trong suốt đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đạo đức đạo đức cách mạng tưởng ... liệu hỏi đáp tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội 2003 Lê Phương Thảo – Lớp Hồ Chí Minh học K17 22 Tiểu luận: Phần VI- tưởng triết học, nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh Lê Phương...
 • 23
 • 291
 • 0

phần VI tưởng triết học, nhân văn, đạo đức hồ chí minh tiểu luận cao học

phần VI tư tưởng triết học, nhân văn, đạo đức hồ chí minh tiểu luận cao học
... người Vi t Nam thời đại – phẩm chất đạo đức, chuẩn mực chung đạo đức mới, đạo đức cách mạng Vi t Nam Tiểu luận: Phần VI- tưởng triết học, nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh Và theo Hồ Chí Minh, đạo đức ... nhân để trở thành người 17 Tiểu luận: Phần VI- tưởng triết học, nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Đó nguyên tắc để Đảng ta xây dựng đạo đức Vi t Nam theo tưởng Hồ Chí Minh ... Tiểu luận: Phần VI- tưởng triết học, nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh LỜI NÓI ĐẦU Trong suốt đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đạo đức đạo đức cách mạng tưởng...
 • 23
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dungcơ bản tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của hồ chí minhbài giảng kỹ thuật điện tử tương tựqua bài ngắm trăng và tức cảnh pác bó của hồ chí minh hãy làm rõ tính cổ điển và hiện đạithực tiễn dạy học chương quot cảm ứng điện từ quot ở một số trường thptthành phố hồ chí minh 9 16 33ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tấm gương đạo đức hồ chí minhtư tưởng đạo đức văn hóa nhân văn hồ chí minhcác tác phẩm bài viết lớn của hồ chí minhtư tưởng đạo đức nhân văn văn hoá hồ chí minhnhan thuc ve gia tri lich su va thoi dai gia tri tu tuong ve ban di chuc chu tich ho chi minhcách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giàng thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc là một sáng tạo lớn của hồ chí minhhay lam mot bai van nghi luan chung minh noi ve cong lao to lon cua cha me qua cau ca dao cong cha nhu nui thai sonbài giảng giáo án điện tử truyện chú dê đenbài giảng linh kiện điện tửbài giảng kỹ thuật điện tửbài giảng thanh toán điện tửchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây