300 cau trac nghiem xac dinh loi sai

300 CÂU TRẮC NGHIỆM TÌM LỖI SAI CÓ ĐÁP ÁN

300 CÂU TRẮC NGHIỆM TÌM LỖI SAI CÓ ĐÁP ÁN
... interview tomorrow a feel b certain c with d tomorrow > c 175 What was she said convinced me that I was mistaken a was b said c me d mistaken > a 176 A well tool-box is a handy thing to have in ... Asia a A b connects c separates d of > a 267 Ships sailing in Europe to Asia once had to take the route around the Southern tip of Africa a sailing b in c take d around > b 268 She has taken ... to find the bus you want a If b don't c good d to find > c 234 Some butterflies flies more than 3000 kilometers on their journey to the south a Some b flies c more than d on > b 235 On the wintering...
 • 44
 • 474
 • 0

GSTT VN 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai

GSTT VN 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai
... so d time 300 The driver asked the passengers not to get off the bus while it was moved N g u n : H a n h T r i n h T u o i T r e c o m P a g e 21 | 22 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai THE ... started by electricity N g u n : H a n h T r i n h T u o i T r e c o m P a g e | 22 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai a used b being c But now d are 33 This house is often brokenoff and a lot of things ... aftera car journey N g u n : H a n h T r i n h T u o i T r e c o m P a g e | 22 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai a don't b tired c so d after c to d school 48 The child ran fastly to get to school...
 • 22
 • 374
 • 0

GSTT VN Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai

GSTT VN Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai
... c o m P a g e | 15 Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai 174 I feela certainapprehension with my interview tomorrow a feel b certain c with d tomorrow 175 What was she said convinced me that ... finish at sixteen N g u n : H a n h T r i n h T u o i T r e c o m P a g e | 15 Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai a English b start c in d at 47 I don't feel as tired after a train journey so ... made c one d of N g u n : H a n h T r i n h T u o i T r e c o m P a g e | 15 Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai 70 The first May Day celebrated in England in 1890 a first b celebrated c in...
 • 15
 • 790
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ ppt

Tài liệu Trắc nghiệm xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ ppt
... CH3COONH3CH3 D HCOONH3CH2CH3 19 A hợp chất hữu có CTPT C 5H11O2N Đun A với dung dịch NaOH thu hợp chất có CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t0 thu chất hữu D có khả cho phản ứng tráng gương ... thuỷ phân môi trường kiềm sản phẩm có hai chất có khả tráng gương CTCT hợp chất A HCOOCH2CHClCH3 B C2H5COOCH2Cl C CH3COOCHClCH3 D HCOOCHClCH2CH3 13 Hợp chất C3H7O2N tác dụng với NaOH, H2SO4 làm ... C H | || | OH O CH 16 Các chất hữu X, Y, Z, T, S, V có CTPT C 4H8O2 Biết chúng có kiện thực nghiệm sau : X Y Z T S V Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp...
 • 4
 • 873
 • 8

1000 Câu trắc nghiệm và trả lời Mac lenin I.doc

1000 Câu trắc nghiệm và trả lời Mac lenin I.doc
... khách quan Câu 421: Trong hoạt động thực tiễn phải dựa vào ngẫu nhiên hay tất nhiên chính? a Dựa vào ngẫu nhiên b Dựa vào tất yếu (b) c Dựa vào hai Câu 422: Điền tập hợp từ vào chỗ trống câu sau ... thực nghiệm khoa học Câu 83: Sự khác thực tiễn nhận thức Đáp án: - Thực tiễn trực tiếp tác động vào giới khách quan, cải biến giới khách quan - Nhận thức phản ánh giới khách quan vào óc người Câu ... (c) Câu 68: Đề-các-tơ nhà triết học khoa học nước ? a Anh b Bồ Đào Nha c Mỹ d Pháp (d) Câu 69: Đề-các-tơ sinh vào năm vào năm nào? a 1590 - 1650 b 1596 - 1654 (b) c 1594 - 1654 d 1596 - 1650 Câu...
 • 77
 • 12,251
 • 143

300 Câu Trắc Nghiệm Chi Tiết Máy

300 Câu Trắc Nghiệm Chi Tiết Máy
... cứng vững cao b Cưa máy d Tất 24 Lỗ tâm loại chuẩn tinh phụ dùng để: a Định vị thống chi tiết dạng trục b Định vị thống chi tiết dạng côn c Kiểm tra chi tiết d Sữa chữa chi tiết 27 25 Khi chọn ... Cả câu b c 91 Yêu cầu thân đồ gá a Cứng vững c Cả câu a, b b Nhỏ gọn d Cả câu a, b sai 92 Chi tiết định vị có tác dụng nâng cao độ cứng vững mà không khống chế bậc tự a Chi tiết định vị phụ b Chi ... quay chi tiết 155.Chọn câu sai: a Chi u dày cắt a = s sin ϕ b Chi u sâu cắt t tiện khoảng cách vị trí liên tiếp lưỡi cắt sau vòng quay chi tiết gia công c Góc β góc tạo mặt trước mặt sau đo tiết...
 • 35
 • 1,446
 • 70

300 câu trắc nghiêm TA 6 cực hay

300 câu trắc nghiêm TA 6 cực hay
... on B in C of D to 263 : Nam often his camera to his picnic A to bring B bring C brings D bringing 264 : Are you going to some photos? A take B takes C taking D are taking 265 : Let’s camping ... Is D Are 88: Ba a shower in the morning A gets B take C takes D get 89: Classes at 7.15 every day A start B starting C is start D starts 90: Ba has breakfast half past six A in B on ... 2 56: Where is he going to in Hue? A stay B stays C staying D goes 257: Is your mother doing the housework ? A every morning B every day C now D tomorrow 258: How are they going to stay...
 • 13
 • 315
 • 4

300 cau trac nghiem vo co

300 cau trac nghiem vo co
... 0,78 lml/g 299 Chất khoáng đolomit gồm CaCO3.MgCO3 Tuy nhiên số trường hợp, tỉ lệ số mol CaCO với MgCO3 khác : Có mẩu đolomit coi hỗn hợp gồm CaCO3 MgCO3 Đem nung 20,008 g mẩu đolomit khối lượng ... AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4Cl Đem nung X khối lượng không đổi thu chất rắn Y, chất rắn Y hòa tan nước tạo dd Z X muối nào? a) NH4HCO3 b) MgCO3 c) NH4Cl d) Ba(HCO3)2 249 Độ tan ... tốt dẫn điện tốt dd CH3COOH 1M b) Dung dịch CH3COOH 0,1M phân ly ion tốt dd CH3COOH 1M, dẫn điện dd CH3COOH 1M c) Dung dịch CH3COOH 1M phân ly ion khó dẫn điện so với dd CH 3COOH 0,1M Vì dd chất...
 • 14
 • 199
 • 2

300 cau trac nghiem TA 6

300 cau trac nghiem TA 6
... on B in C of D to 263 : Nam often his camera to his picnic A to bring B bring C brings D bringing 264 : Are you going to some photos? A take B takes C taking D are taking 265 : Let’s camping ... Is D Are 88: Ba a shower in the morning A gets B take C takes D get 89: Classes at 7.15 every day A start B starting C is start D starts 90: Ba has breakfast half past six A in B on ... 2 56: Where is he going to in Hue? A stay B stays C staying D goes 257: Is your mother doing the housework ? A every morning B every day C now D tomorrow 258: How are they going to stay...
 • 13
 • 184
 • 1

300 câu trắc nghiệm hóa vô cơ THPT

300 câu trắc nghiệm hóa vô cơ THPT
... bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống Trắc nghiệm hóa 56 Trong phản ứng oxi hóa khử: ... OH- Trắc nghiệm hóa 40 c) Chất bị oxi hóa d) Chất bị khử 262 Để hóa chất làm phân bón cần điều kiện gì? a) Chứa nguyên tố hóa học cần thiết cho dinh dưỡng tăng trưởng b) Chứa nguyên tố hóa ... đóng vai trò chất khử phản ứng oxi hóa khử (như tạo khí Cl2) b đóng vai trò chất oxi hóa c đóng vai trò chất trao đổi, vai trò axit thông thường Trắc nghiệm hóa d 32 (a), (b) 227 Hòa tan hết...
 • 49
 • 282
 • 3

300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng a&b

300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng a&b
... imported computers this year than last year a few b less c fewer d many 289 There has been demand for computers this year than last year Page 12 300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B a few b little ... doing d will be / buy 300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B 123 It's often warm summer and cool autumn a in / on b one / in c in / in d at / in 124 Her birthday is August the third She always gets ... Does this jacket my trousers? a go with b go through with c go ahead d go off 246 He about his new car all the time a goes over b goes on c goes out d goes off 247 Do you think you could this...
 • 13
 • 613
 • 6

300 câu trắc nghiệm Quang học VL11

300 câu trắc nghiệm Quang học VL11
... môi trờng chiết quang sang môi trờng chiết quang c) Góc tới lớn góc giới hạn d) Câu a câu c e) Câu b câu c Câu1 11 Khi ánh sáng truyền từ môi trờng chiết quang qua môi trờng chiết quang thì: a) ... cầu lõm d) Câu a, c e) Câu b, c Câu1 76 Vật thật quang hệ cho ảnh ảo nhỏ vật, quang hệ là: a) Gơng phẳng b) Gơng cầu lồi c) Thấu kính phân kỳ d) Câu a, c e) Câu b, c Câu1 77 Vật ảo qua quang hệ cho ... thật d) Câu a, b e) Câu a, b, c Câu1 70 Vật thật qua quang hệ cho ảnh ảo nhỏ vật, quang hệ đó: a) Thấu kính phân kỳ b) Thấu kính hội tụ c) Gơng cầu lõm d) Câu b, c e) Cả ba câu a, b, c Câu1 71 Vật...
 • 18
 • 233
 • 3

300 câu trắc nghiệm Anh 6

300 câu trắc nghiệm Anh 6
... 263 : Nam often his camera to his picnic A to bring B bring C brings 264 : Are you going to some photos? A take B takes C taking 265 : Let’s camping this weekend A going B goes C go 266 : ... Four A B does C is D are 66 : The day of a week is Monday A first B second C third D fourth 67 : Is your school in the city in the country? A and B at C or D so 68 : Ba: is your classroom, ... teacher D driver 60 : is that? - It’s Chi, my classmate A What B Where C Who D When 61 : is very big and beautiful A Thu’s house B house of Thu C house’s Thu D Thu of house 62 : My classroom...
 • 13
 • 324
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đáp án 300 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ môbài tập xác định lỗi sai tiếng anh có lời giảidap an 300 cau trac nghiem cong nghe che tao may300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức300 câu trắc nghiệm cơ khí đại cương300 câu trắc nghiệm chính trị51 câu trắc nghiệm thẩm định tín dụng300 câu trắc nghiệm chi tiết máy300 câu trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minh1000 câu trắc nghiệm và trả lời mac lenin i doc300 câu trắc nghiệm chi tiết máy có đáp ánbài tập trắc nghiệm xác định công thức phân tử có đáp án300 câu trắc nghiệm tin hoc cong chuctai lieu 300 cau trac nghiem300 cau trac nghiem thong ke doanh nghiepThong bao 1008 Chan chinh ne nep noi quy hoc duong Mau 2Thong bao 1008 Chan chinh ne nep noi quy hoc duong Mau 2Phieu xac nhan hoan thanh thu tuc cap bang 2016Huong dan sinh hoat CVHT-GVCN ngay 25-5-15Quyet dinh 133 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa DTVTgiao an hoa 8 tron bosáng kiến kinh nghiêm hóa 9 đạt cấp tĩnhBai 40 dau mo va khi thien nhienbao cao mon hoc kinh te luongde thi toan cuoi ki II lop 4BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO)đề kiểm tra tuần 7 lớp 4Giáo án tổng hợpđề kiem tra 6PPCT Hướng dẫn tin học - tiểu họcTuần 7- Hướng dẫn tin học: 3,4,5- 2017-2018TIỂU LUẬN NHÀ nước PHÁP QUYỀNgiáo án chủ đề trường mầm nonChương I. Bài 4. Chuột máy tínhThể dục: ĐI trong đường hẹp (3-4 tuổi)