python tutorial hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  Số đơn vị học trình:  Kiến thức tiên quyết: Lập trình  Nội dung chính:  Truyền đạt khái niệm, nguyên lý Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP)  Minh họa lập trình ... Thông Tin - Đại Học Cần Thơ 11 Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung    Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp Thuộc tính, phương thức, ... (OOP)  Minh họa lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ C++ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Giới Thiệu Tổng Quan  Giáo trình chính: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Thạc sĩ Trương Văn Chí...
 • 15
 • 1,212
 • 12

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
... hình (polymorphism) Đối Tượng (Object)  Đối tượng chìa khóa để hiểu kỹ thuật hướng đối tượng  Trong hệ thống hướng đối tượng, thứ đối tượng Viết chương trình hướng đối tượng nghĩa xây dựng ... dựa kiến trúc lớp đối tượng Quá trình tiến hóa OOP Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Sự trừu tượng hóa liệu Lập trình hướng đối tượng Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối Tượng?  Loại bỏ thiếu ... Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented Programming)  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung  Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp  Thuộc tính...
 • 22
 • 775
 • 5

Slide lập trình hướng đối tượng C

Slide lập trình hướng đối tượng C
... giản, c ng, tích hai phân số Xây dựng chương trình thao t c với vec tơ: - Nhập vec tơ - In - Tính tổng, tích hai vectơ 18/09/12 21:19 18/20 Qui c ch nộp Gửi tới địa chỉ: sanghv@gmail.com CC: sanghv@hvtc.edu.vn ... 4/20 Lịch sử C+ + (tiếp) Ưu điểm:  Đư c sử dụng rộng rãi  Là mở rộng C  Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng C nhiều thư viện mẫu chuẩn STL 18/09/12 21:19 5/20 Mở rộng C+ + Một số mở rộng C+ + so ... so với C: Đơn giản dấu ++? Từ khóa Dữ liệu, khai báo biến Chuyển kiểu, tham chiếu, c p phát nhớ … 18/09/12 21:19 6/20 2.1 Lời thích C hai c ch thích: C ch 1: /* */ Ví dụ: /* chu thich tren...
 • 19
 • 293
 • 4

Lập trình hướng đối tượng C++ Chương 1

Lập trình hướng đối tượng C++ Chương 1
... nhớ Chương 1: Mở đầu 12 11 12 12 12 13 Byte Byte Byte 12 14 12 15 10 110 011 10 110 011 12 16 Byte 12 17 Byte Bộ nhớ Memory salary (a two-byte integer whose address is 12 14) số nguyên byte địa 12 14 Trong ... chuỗi nhớ 12 07 12 08 12 09 12 10 12 11 1 212 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 'H' 'E' 'L' 'L' 'O' '\0' 12 18 str Chuỗi viết cách đóng ngoặc ký tự bên cặp dấu nháy kép (ví dụ, "HELLO") Trình biên dịch luôn ... (0 1) Thông thường, nhớ chia thành nhóm bit liên tiếp (gọi byte) Các byte định vị liên tục Vì byte định địa (xem Hình 1. 2) Hình 1. 2 Các bit byte nhớ Byte Address 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16...
 • 15
 • 320
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 2
... /= 25 n %= 25 n &= 0xF2F2 n |= 0xF2F2 n ^= 0xF2F2 n = n = n + 25 n = n – 25 n = n * 25 n = n / 25 n = n % 25 n = n & 0xF2F2 n = n | 0xF2F2 n = n ^ 0xF2F2 n = n > Phép toán khởi ... Bảng 2. 7 Các ví dụ giả sử n biến số nguyên Bảng 2. 7 Các toán tử khởi tạo Toán tử = += -= *= /= %= &= |= ^= = Ví dụ Tương đương với n = 25 n += 25 n -= 25 n *= 25 n /= 25 n %= 25 n &= 0xF2F2 ... giá trị n mũ mũ n Chương 2: Biểu thức 26 2. 5 Viết chương trình cho phép nhập ba số xuất thông điệp Sorted số tăng dần xuất Not sorted trường hợp ngược lại Chương 2: Biểu thức 27 ...
 • 11
 • 254
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 4

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 4
... dụng chương trình dự tính để chấp nhận đối số hàng lệnh Tham số đầu, argc, biểu thị số đối số truyền tới chương trình (bao gồm tên chương trình) Tham số thứ hai, argv, mảng chuỗi đại diện cho đối ... điều kiện không thỏa Factorial thất bại) Chương 4: Hàm 52 4. 9 Đối số mặc định Đối số mặc định thuận lợi lập trình để bỏ bớt gánh nặng phải định giá trị đối số cho tất tham số hàm Ví dụ, xem xét ... không định nghĩa hàm 4. 10 .Đối số hàng lệnh Khi chương trình thực thi hệ điều hành (như DOS hay UNIX) nhận không hay nhiều đối số từ dòng lệnh Các đối số xuất sau tên chương trình thực thi phân...
 • 12
 • 231
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 5

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 5
... {5, 10, 15} ; khởi tạo ba phần tử mảng nums tương ứng tới 5, 10, 15 Khi số giá trị khởi tạo nhỏ số phần tử phần tử lại khởi tạo tới 0: int nums[3] = {5, 10}; // nums[2] khởi tạo tới Chapter 5: ... ràng lập trình viên Toán tử delete sử dụng để giải phóng khối nhớ cấp phát new Nó nhận trỏ đối số giải phóng khối nhớ mà trỏ tới Ví dụ: delete ptr; delete [] str; // xóa đối tượng // xóa mảng đối ... thước yêu cầu trả Chính lập trình viên phải chịu trách nhiệm giải vấn đề Cơ chế điều khiển ngoại lệ C++ cung cấp cách thức thực tế giải vấn đề 5. 5 Tính toán trỏ Trong C++ thực cộng hay trừ số...
 • 16
 • 239
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 6

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 6
... giáo trình sử dụng thuật ngữ đối tượng (object) để đối tượng phần mềm Hình 6. 1 minh họa đối tượng phần mềm: Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 78 Hình 6. 1 Một đối tượng phần mềm Mọi thứ mà đối tượng ... Khi đối tượng A muốn đối tượng B thực phương thức đối tượng B đối tượng A gởi thông điệp tới đối tượng B Ví dụ đối tượng người xe đạp muốn đối tượng xe đạp thực phương thức chuyển đổi bánh đối tượng ... chúng mô tả đối tượng Mọi đối tượng lớp phải có thuộc tính giá trị thuộc tính khác Một thuộc tính đối tượng nhận giá trị khác thời điểm khác Chương 6: Lập trình hướng đối tượng 82 6. 6 Phương thức...
 • 12
 • 264
 • 3

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 7

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 7
... xây dựng đối tượng ứng dụng đối tượng tạo Điều phụ thuộc vào phạm vi đối tượng Ví dụ, đối tượng toàn cục tạo thực thi chương trình bắt đầu; đối tượng tự động tạo phạm vi đăng ký; đối tượng động ... Nói chung, hàm xây dựng đối tượng áp dụng trước đối tượng thu hồi Điều phụ thuộc vào phạm vi đối tượng Ví dụ, đối tượng toàn cục thu hồi thực chương trình hoàn tất; đối tượng tự động thu hồi toán ... đối tượng lớp Một lớp biểu thị kiểu Một đối tượng phần tử kiểu cụ thể (lớp) Ví dụ, Point pt1, pt2, pt3; định nghĩa tất ba đối tượng (pt1, pt2, pt3) lớp (Point) Các thao tác lớp ứng dụng đối tượng...
 • 26
 • 221
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 8

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 8
... viên đối tượng Nếu thành viên liệu đối tượng khởi tạo lại đối tượng lớp khác sau chúng khởi tạo ngầm định Chương 8: Tái định nghĩa 1 38 Kết việc khởi tạo ngầm định thành viên liệu elems hai đối tượng ... định nghĩa cho X nhận đối số đơn kiểu Y chuyển không tường minh đối tượng Y thành đối tượng X cần • Tái định nghĩa toán tử Y X chuyển không tường minh đối tượng X thành đối tượng Y cần class X ... nghĩa khởi tạo đối tượng câu lệnh khai báo mà sử dụng đối tượng khác khởi tạo nó, ví dụ lệnh khởi tạo Matrix n = m hàm Foo bên • Khi truyền đối số đối tượng đến hàm (không dùng đối số trỏ hay...
 • 24
 • 246
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 9

Lập trình hướng đối tượng C++ chương 9
... ~OptionList Chương 9: Thừa kế 160 Sự cài đặt rõ ràng đối tượng lớp dẫn xuất chứa đựng đối tượng từ đối tượng lớp sở Hình 9. 5 minh họa mối quan hệ đối tượng lớp Menu đối tượng lớp sở Hình 9. 5 Các đối tượng ... nghĩa đối tượng lớp bao gồm hay nhiều đối tượng lớp khác) Số đối tượng chứa đối tượng khác miêu tả nhãn (ví dụ, n) Hình 9. 2 Một thứ bậc lớp đơn giản ContactDir n Contact Sm artDir Hình 9. 2 thông ... bảo đối tượng Menu chứa đựng vừa đối tượng Widget Nói cách khác, lớp OptionList lớp Window chia sẻ đối tượng Widget Một đối tượng lớp mà dẫn xuất từ lớp sở ảo không chứa đựng trực tiếp đối tượng...
 • 20
 • 231
 • 2

Lập trình hướng đối tượng C++ phụ lục

Lập trình hướng đối tượng C++ phụ lục
... dự án Phụ Lục: Turbo C 178 Hình A.9 Trình đơn Project Trình đơn Options Trình đơn chứa đựng lệnh cho phép bạn xem chuyển đổi thiết lập mặc định Turbo C++ Hình A.10 Trình đơn Options Phụ Lục: Turbo ... giúp Phụ Lục: Turbo C 174 Hình A.4 Trình đơn Edit Trình đơn Search Trình đơn cung cấp lệnh để tìm kiếm văn bản, khai báo hàm, định vị lỗi tập tin chương trình Hình A.5 Trình đơn Search Phụ Lục: ... đơn Help Trình đơn cung cấp chức trợ giúp hỗ trợ cho lập trình viên Hệ thống trợ giúp cung cấp thông tin cho tất khía cạnh IDE Turbo C++ Phụ Lục: Turbo C 180 Hình A.12 Trình đơn Help Phụ Lục: Turbo...
 • 11
 • 170
 • 0

Lập trình hướng đối tượng C++

Lập trình hướng đối tượng C++
...  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  void swap(int *a,int *b) { int c; c=*a; *a=*b; *b=c; } void main() { clrscr(); ... Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  PhanSo operator * (PhanSo a ,PhanSo b); PhanSo operator / (PhanSo a ,PhanSo b); ... Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  cout...
 • 22
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình hướng đối tượng c++huong doi tuong c++lập trình hướng đối tượng cphương pháp lập trình hướng đối tượng cbài tập thực hành lập trình hướng đối tượng cgiáo trình lập trình hướng đối tượng c phạm văn ấtlập trình hướng đối tượng c của phạm văn ấtlập trình hướng đối tượng c phạm văn ấtlập trình hướng đối tượng c phạm văn ất pdfđề thi lập trình hướng đối tượng ctài liệu lập trình hướng đối tượng clập trình hướng đối tượng c là gìlập trình hướng đối tượng c tiếng việtbài tập lập trình hướng đối tượng c cơ bảnlập trình hướng đối tượng c căn bảnĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNPhân tích chiến lược sản xuất của nhà hàng sushi với thương hiệu lẩu băng truyềnPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABài 8. Gương cầu lõmĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018Bài 9. Lực đàn hồithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Unit 03. Music. Lesson 6. WritingTiny talk 2b workbookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b workbookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọNghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệtài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”