fb dap an bai tap on thi 11 20

Gợi ý và đáp án bài tập ôn tập môn lý thuyết trò chơi

Gợi ý và đáp án bài tập ôn tập môn lý thuyết trò chơi
... vẽ trò chơi tìm cân trò chơi Đáp án: Tương tự 1, cân trò chơi Công ty A chọn Dự án Công ty B chọn Dự án thu hoạch cho công ty & c) Bây ta giả sử Công ty B trước Hãy vẽ trò chơi tìm cân trò chơi ... ứng tốt công ty Tìm chiến lược trội họ (nếu có) Tìm cân trò chơi Đáp án: NE = (Công ty B Dự án 1, Công ty A Dự án 1) thu hoạch (5, 4) b) Chuyển trò chơi cho thành trò chơi với giả thiết Công ty ... Cho ma trận lợi nhuận hai công ty A B đầu tư vào dự án 1, 2, sau: Công ty A Dự án Dự án Dự án (5 , 4) (6 , 3) (5 , 3) Dự án (4 , 4) (4 , 5) (3 , 3) Dự án Công ty B Dự án (4 , 3) (3, 4) (4 , 5)...
 • 6
 • 6,946
 • 83

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN VẬT LÝ 8

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN VẬT LÝ 8
... -3(1,3 – 0,09).10 – 3.10-3.10 = 0,0 18( N) P2 = 4.10 0,0 18 = 0,00 18 (kg) = 1,8g Khèi lỵng sỵi d©y bÞ kÐo lªn lµ : m2 = 10 ChiỊu dµi sỵi d©y bÞ kÐo lªn lµ l = 1 ,8. 10 = 18( m) * C©u 10 : C Khi r¬i kh«ng ... c¶ hƯ thèng t¨ng nhiƯt ®é tõ 00C ®Õn t’’ ∆Q 189 019 − 34000 t’’ = m c + (m + m).c + m c = 0.5 .88 0 + (2 + 0,1).4200 + 0,2. 380 = 16,6 C 1 2 3 * C©u 18 §Ĩ cơc ch× b¾t ®Çu ch×m kh«ng cÇn ph¶i tan ... c2) (t2 – t1) ⇒ t’ = Q3 – 1,1.(m1 c1 + m2 c2 )(t − t1 ) + m3 c3t 1,1(0,5 .88 0 + 4200)(21,2 − 20) + 0,2. 380 21,2 = m3 c3 0,2 380 t’ = 252,320C c) NhiƯt lỵng thái níc ®¸ thu vµo ®Ĩ nãng ch¶y hoµn toµn...
 • 12
 • 100
 • 0

185 bài tập ôn thi đại học vật lý (có đáp án)

185 bài tập ôn thi đại học vật lý (có đáp án)
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 1,027
 • 8

Bai tap on thi chuyen vat li 9(co dap an) - Phan dien hoc

Bai tap on thi chuyen vat li 9(co dap an) - Phan dien hoc
... H.1a 8: Mt on mch gm on dõy ng cht ni tip nh hỡnh v Cỏc on dõy ng cú cựng chiu di nhng tit din ln lt l 2mm2, 4mm2, 6mm2, 8mm2 t hiu in th 100V vo hai u on mch AB Tớnh hiu in th hai u mi on dõy H.1b ... = P/U = 3/6 = 0,5 (A) Gi in tr RMC = x Trong s H.1a Ta cú x = C U U d 10 = = 8() I 0,5 Trong s H.1b in tr ca on NC l: RNC = 10 x Cng dũng in qua on NC: M I NC = Ud = RNC 10 x Cng mch chớnh ... ) *Nhit lng tng cng cn thit: Q = Q1 + Q2 = 663000 ( J ) *Mt khỏc nhit lng cú ớch un nc m in cung cp thi gian 20 phỳt ( 1200 giõy ) l: Q = H.P.t (2) ( Trong ú H = 100% - 30% = 70% ; P l cụng...
 • 8
 • 512
 • 6

BAI TAP ON THI THEO CHU DE +DAP AN

BAI TAP ON THI THEO CHU DE +DAP AN
... precede D B decide C reject D B suitable C confidence D 16 A conical supportive 17 A physical romantic 18 A ancestor appearance 19 A commitment enterprise 20 A dissolve appraise B determine C contractual ... recommended My parents reminded me the flowers A remember to plant B not to plant to plant C to plant planting I asked Martha to enter law school A are you planning B is she planning ... talk talked 15 Mrs Jones: I don’t allow my family at all a.smoking smoke smoked d.smoke 16 I am beginning what you mean a to understand b understand c understanding c 17 After walking...
 • 18
 • 3,459
 • 46

bộ câu hỏi và bài tập ôn thi công chức thuế 2014 ( để lại mail để lấy đáp án)

bộ câu hỏi và bài tập ôn thi công chức thuế 2014 ( để lại mail để lấy đáp án)
... cưỡng chế là: a (1 ) – (2 ) - (3 ) - (4 ) b (4 ) – (3 ) – (1 ) - ( 2) c (3 ) – (4 ) – ( 1) - (2 ) Câu 86: Theo quy định Luật quản lý thuế, người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế có hành vi ... b) (1 ) tiền thuế truy thu; (2 ) tiền thuế nợ; (3 ) tiền phạt; (4 ) tiền thuế phát sinh; (5 ) Tiền chậm nộp c) (1 ) tiền phạt; (2 ) Tiền chậm nộp; (3 ) tiền thuế nợ; (4 ) tiền thuế truy thu (5 ) tiền thuế ... sơ khai thuế công ty A với quan thuế? a) b) c) d) Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Tất câu trả lời Câu 127:...
 • 45
 • 1,429
 • 19

Một số dạng bài tập ôn thi hsg tiếng anh 7 ( đáp án đầy đủ)

Một số dạng bài tập ôn thi hsg tiếng anh 7 ( đáp án đầy đủ)
... room (complain) 10, Do you like my ? I it in pencil (draw) 11, Many girls in my class join the club 12, Can you play any instruments? (music) (art) (drive) (library) (music) (hair(write) (act) ... when she (go) out 25, You (be) free tomorrow? 26, I think we (meet) in front of the movie theater 27, I (go) to school by bike every day But today I (go) on foot 28, Food (cost) ... anything 33, He (move) to Paris in 19 17 and (spend) years there 34, Yesterday, Nga’s father (start) his new job 35, He (go) to the English Club every Sunday But last Sunday he (not...
 • 13
 • 2,646
 • 15

Tổng hợp các bài tập ôn thi đại học phần Hữu cơ có đáp án

Tổng hợp các bài tập ôn thi đại học phần Hữu cơ có đáp án
... B Giảm dần C Không đổi D Biến đổi không Câu 624 đồøng phân công thức cấu tạo công thức phân tử C4H8? ( không kể đp hình học) A B C D Câu 625 Ứng với công thức phân tử C4H8 đồng phân cấu ... tạo công thức phân tử C4H8? ( không kể đp hình học) A B C D Câu 62 Ứng với công thức phân tử C4H8 đồng phân cấu tạo tác dụng với hidro? A B C D Câu 63 Ứng với công thức phân tử C4H8 đồng ... hợp chất cơng thức phân tử C2H2On Với n nhận giá trị hợp chất hợp chất no đa chức? A B C D Câu 436 Khi tách nước từ chất X cơng thức phân tử C5H10O thu isopren sản phẩm Hãy cho biết X có...
 • 122
 • 247
 • 0

Bài tập ôn thi HKI tiếng Anh lớp 10 (có đáp án)

Bài tập ôn thi HKI tiếng Anh lớp 10 (có đáp án)
... methods if one does not work Ordinary machines cannot these things 26 A work B worked C works D working 27 A thinking B thought C think D thinks 28 A given B gives C gave D give 29 A computer B program ... C playing/being chosen D to play/to be chosen 10 What time is the flight to arrive? A thought B plan C due D bound 11 I was late for school this morning because my alarm clock didn’t ... computer software for businesses Everyone thinks that it will very well Kevin will probably earn more money than he (22) at the high school The new Grade 10 company is (23) , and the money may...
 • 6
 • 3,056
 • 39

Bài tập ôn thi toeic có đáp án

Bài tập ôn thi toeic có đáp án
... the thirteenth century A B C D 90 Au bones have an exterior layer, termed the cortex, that is smooth, dense, continuous, and _ (A) of varying thickness (B) varied thickness (C) its thickness ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 239 A newspaper's ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 420 A newspaper's...
 • 103
 • 560
 • 2

200 BAI TAP ON THI LOP 10 NAM 2011( CO DAP AN)

200 BAI TAP ON THI LOP 10 NAM 2011( CO DAP AN)
... 2)x + m + Tìm giá trị m để đồ thị h/s song song với đồ thị hàm số y = - x + www.Vietmaths.Com Tài liệu ôn thi vào bậc THPT năm học 2 010 2011 VIETMATHS.COM Tìm m để đồ thị hàm số cắt đờng thẳng ... 1) + M= x + x +1 x x Chú ý: - Tất biểu thức coi nh xác định www.Vietmaths.Com với x 0; x Tài liệu ôn thi vào bậc THPT năm học 2 010 2011 VIETMATHS.COM Hàm số y = ax + b Phần III: hệ ph ơng trình ... để hệ có nghiệm (x; y) thoả mãn: x2 + y2 = 10 Phần IV: Phơng trình bậc hai www.Vietmaths.Com Tài liệu ôn thi vào bậc THPT năm học 2 010 2011 VIETMATHS.COM Tìm m để phơng trình cho phơng trình bậc...
 • 18
 • 102
 • 2

Bài tập xác suất sinh học có đáp án chi tiết ôn thi THPT Quốc Gia

Bài tập xác suất sinh học có đáp án chi tiết ôn thi THPT Quốc Gia
... bị bệnh bạch tạng : / Xác suất để họ sinh người con, trai gái không bị bệnh: A.9/32 B 9/64 C 8/32 D 5/32 2/ Câu 15 Xác suất để họ sinh người trai gái người bệnh, không bệnh A 4/32 B 5/32 ... cộng gộp theo kiểu mặt alen trội làm chi u cao tăng thêm 5cm Người ta cho giao phấn cao chi u cao 190cm với thấp nhất,được F1 sau cho F1 tự thụ Nhóm F2 chi u cao 180cm chi m tỉ lệ: A 28/256 ... bình thường , trung bình người mang gen dị hợp tính trạng Một cặp vợ chồng không bị bệnh: 1/ Xác suất sinh bệnh: A 0,025 B 0,0025 C 0,00025 D 0,000025 2/ Câu 11 Xác suất sinh trai bình thường:...
 • 11
 • 337
 • 0

BAI TAP ON THI KHOI 11 (2010-2011)

BAI TAP ON THI KHOI 11 (2010-2011)
... married next week Congratulations !” Bob said to me  Bob congratulated 11 John said, “You’d better not lend them any money, Daisy.”  John ... “I hear you passed your exam Congratulation!” Nam said to you  Nam congratulated “I’m sorry, I didn’t phone you earlier,” Lan said  Lan ... like (have) a dance with me? ……………………… 10) I hope (not do) that tiring work again ……………………… 11) They postponed (build) the school for lack of finance ……………………… 12) Are his ideas worth (listen) to?...
 • 3
 • 230
 • 0

Bai tap on thi HKI khoi 11

Bai tap on thi HKI khoi 11
... mp(SBD) b) Chứng minh: MN // mp(SCD) c) Gọi (P) mặt phẳng qua MN song BC Tìm thi t tạo mp(P) hình chóp Thi t diện hình Tính diện tích thi t diện Trang ... theo AB Trang Đề cương ôn thi HKI Giáo viên: Đoàn Thanh Minh Thọ uuu r Tìm ảnh đường tròn (C) : x + y − x + y − = qua phép tịnh tiến theo AB với A( 2;-1) , B( ; ) Trong mặt phẳng Oxy, cho I(3;-4) ... tuyển học sinh giỏi trường gồm 18 em Trong có học sinh khối 12 học sinh khối 11, học sinh khối 10 Hỏi có cách cử học sinh đội dự trại hè cho: a) Khối 12 11 có em, khối 10 có em b) Mỗi khối có...
 • 4
 • 204
 • 0

Xem thêm