Thiết Kế Phần Điện Của Nhà Máy Nhiệt Điện Có Tổng Công Suất Là 500 MW Bao Gồm 5 Tổ Máy

Thiết kế phần điện cho nhà máy nhiệt điện tổng công suất 400MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 100MW.DOC

Thiết kế phần điện cho nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 400MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất là 100MW.DOC
... 20- 24 SHT 67,08 64, 68 115 ,48 98,8 123,38 83,38 SUT 64, 4 64, 4 73,6 91,9 68,9 68,9 Sc 33, 54 32, 34 57, 74 49 ,4 61,69 41 ,69 ST -17,1 -17,1 -12,5 -3,35 - 14, 85 - 14, 85 SH 16 ,44 15, 24 45, 24 46,05 46 , 84 ... truyền tải công suất liên lạc cấp điện áp vừa để phát công suất lên hệ thống 3 -Nhà máy gồm tổ máy công suất 4. 100MW B3 B1 Với nhận xét ta B2 phơng án nối đIện cho nhà máy nh sau: B4 Phơng ... 240 220 212. 04 200 180 168.06 160 176. 24 147 .16 140 133.22 120 100 12 16 20 24 III.Nhận xét chung: 1) Nhà máy thiết kế tổng công suất là: SNMđm = 4. 100 = 40 0 (MVA) So với công suất hệ thống...
 • 79
 • 220
 • 1

thiết kế phần điện cho nhà máy thuỷ điện tổng công suất 480MW, gồm 4 tổ máy

thiết kế phần điện cho nhà máy thuỷ điện có tổng công suất 480MW, gồm 4 tổ máy
... 54, 53 99, 24 57,78 65 ,42 107, 74 STGC(t) Ma Khô Đồ thị phụ tải tổng hợp toàn nhà máy nh sau: hhhhhhhh Nhận xét chung: 1) Nhà máy thiết kế tổng công suất là: SNMđm = 4. 1 34 = 536 (MVA) So với công ... 148 , 24 131,76 131,76 148 , 24 1 64, 71 148 , 24 Std(t) 4, 1 ST(t) 156 ,47 178,82 201,18 223,53 178,82 201,18 178,82 156 ,47 SHT(t) 2 14, 94 189,96 168 ,48 161,73 206 ,44 1 94, 98 172,62 2 14, 94 Ma Khô 107, 74 82,76 ... dụng công thức để tính toán ta kết ghi bảng sau: t(h) 0ữ5 ữ8 ữ11 11ữ 14 14 17 17ữ20 20ữ22 22ữ 24 SNM(t) 536 Ma Khô 42 8,8 SF(t) 12,25 14, 88 14 14, 88 14, 88 17,5 15,75 12,25 SC(t) 148 , 24 148 , 24 148 ,24...
 • 74
 • 412
 • 5

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm”

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm”
... Khoa công nghệ thực phẩm trường ĐHNN – HN, tiến hành đề tài:“ Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia ... công suất 20 triệu lít/năm phục vụ cho nhu cầu sử dụng người tiêu dùng nội thành vùng lân cận Yêu cầu Để thực mục đích đề tài cần phải: + Nắm vững quy trình thực thiết kế phân xưởng nấu nhà máy ... từ cần khơi dậy tiềm cách xây dựng nhà máy bia với công suất vừa nhỏ với giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bia tăng lên hàng ngày nông thôn giải pháp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Nông...
 • 10
 • 505
 • 5

vụ thiết kế nhà máy điện thuỷ điện tổng công suất đặt 400 mw gồm 4 máy phát điện kiểu thủ

vụ thiết kế nhà máy điện thuỷ điện có tổng công suất đặt là 400 mw gồm có 4 máy phát điện kiểu thủ
... 117, 647 cosdm 0,85 MVA Tổng công suất đặt toàn nhà máy là: PNMđm = 4PFđm = 4. 100= 40 0 MW hay SNMđm = 4SFđm= 4. 117, 647 = 47 0,588 MVA Từ đồ thị phụ tải nhà máy điện tính đợc công suất phát nhà máy ... 11ữ 14 100 14 17 100 17ữ 20 100 20ữ 22 100 22ữ 24 80 47 0,59 47 0,59 47 0,59 47 0,59 47 0,59 47 0,59 376 ,47 42 3,53 40 0 376 ,47 376 ,47 300 200 100 Thiết kế phần điện nhà máy điện trạm biến áp 0 211 14 Hình ... 42 3,53 ữ11 47 0,59 11ữ 14 470,59 14 17 47 0,59 17ữ 20 47 0,59 20ữ 22 47 0,59 22ữ 24 376 ,47 Std(t) 4, 235 4, 235 4, 235 4, 235 4, 235 4, 235 4, 235 4, 235 SUf(t) 11,529 13,176 14, 823 14, 823 14, 823 16 ,47 14, 823 13,176...
 • 61
 • 422
 • 0

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lítnăm (2)

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lítnăm (2)
... Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm Với tương lai rộng mở ngành bia, em xin lập thiết kế phân xưởng nấu nhà máy sản xuất bia với công xuất 30 triệu lít/năm Nguyễn ... 20112848 Page 44 Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm Phần III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị Diệp MSSV: 20112848 Page 45 Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm Termamyl ... nghiệp sản xuất bia lager tới tận trước Nguyễn Thị Diệp MSSV: 20112848 Page 39 Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm năm 1842 có nhà máy bia Bavary Munich sản xuất bia lager Trước...
 • 86
 • 943
 • 1

Thiết Kế Nhà Máy Điện Tổng Công Suất 5x63 MW 315 MW

Thiết Kế Nhà Máy Điện Có Tổng Công Suất 5x63 MW 315 MW
... phép chọn công suất máy biến áp phân bố tối u công suất tổ máy phát điện nhà máy phân bố công suất nhà máy điện với Trong nhiệm vụ thiết kế cho đồ thị phụ tải nhà máy đồ thị phụ tải cấp điện áp ... toàn nhà máy Nhà máy gồm tổ máy có: PFđm = 63 MW, cosđm = 0,8 S Fdm = PFdm 63 = = 78,75MVA cos dm 0,8 Tổng công suất đặt toàn nhà máy là: Pmax = 4ìPFđm = ì 63 = 315 MW SNMđm = 393,75 MW Từ ... 20-24 315 26.09 22.07 122.09 144.75 Đồ thị phụ tải toàn nhà máy: 1.3 nhận xét - Công suất thừa nhà máy lớn công suất tổ máy thời điểm, ta cho tổ máy vận hành với công suất định mức phát công suất...
 • 90
 • 87
 • 0

Thiết kế khung ngang của nhà máy dệt một tầng một nhịp

Thiết kế khung ngang của nhà máy dệt một tầng một nhịp
... th©n khung ngang : T¶i träng b¶n th©n khung ngang 0,1kN/m2 = 9,81(kG/m2) Quy vỊ t¶i träng ph©n phèi ®Ịu trªn r−êng ngang vµ cét lµ : qr = qc = 9,81.6 = 58,86(kG/m) * VËy tÜnh t¶i t¸c dơng lªn khung ... kiĨm tra §èi víi khung ë trªn v× ®©y lµ khung ®èi xøng vµ t¶i träng ®èi xøng nªn ta chØ tiÕn hµnh tỉ hỵp víi mét nưa khung vµ lÊy kÕt qu¶ tỉ hỵp ®−ỵc ®Ĩ tÝnh to¸n tiÕt diƯn thÐp khung C¸c ®−ỵc ... ngoµi mỈt ph¼ng khung ®−ỵc lÊy nh− sau: - Tr−êng hỵp mỈt ph¼ng khung: cét liªn kÕt ngµm víi xµ ngang vµ liªn kÕt khíp víi mãng, v× cét cã tiÕt diƯn thay ®ỉi, tØ sè ®é cøng cđa r−êng ngang vµ cét...
 • 37
 • 77
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ etylen với công suất 55.000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ etylen với công suất 55.000 tấn/năm
... xuất Mỹ Phương pháp sản xuất VA từ axetylen dần thay axetylen đắt tiền Ngày công nghiệp axetylen thay etylen Khoảng 80% VA giới sản xuất từ etylen, lại 20% VA sản xuất từ axetylen pha khí Do tính ... điaxetat từ axetylen axit axetic Công nghiệp sản xuất VA xuất vào năm 1925 từ đến công nghệ sản xuất VA ngày hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ sản xuất VA làm cho sản ... tạo polyvinyl alcol Trên giới sản lượng vinyl axetat sản xuất từ etylen chiếm khoảng 80%, từ axetylen chiếm 20% Năm 1985 lượng vinyl axtat sản xuất Mỹ 960.200 tấn/năm, Đông Âu 200.000 tấn/năm, ...
 • 113
 • 235
 • 0

Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 180 MW

Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 180 MW
... kV - Ph ti trung ỏp gm ng dõy kộp x 4 0MW v ng dõy n x 2 5MW, PTmax= 6 0MW, cos = 0,89 Sinh viên : Vũ Tiến Đạt HTĐ2 K48 16 Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp Do ú dũng in cng bc ... kV; PUFmax=40 MW; cos =0,84 Theo cỏc cụng thc (1) v (2) ta cú bng kt qu sau : Sinh viên : Vũ Tiến Đạt HTĐ2 K48 Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp t(h) PUF% PUF(t) ,MW SUF(t),MVA ... Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp ú: SNM : cụng sut t ca nh mỏy, SNM = 225MVA : t dựng nh mỏy, =6,6% Kt qu tớnh toỏn cho di bng sau : t(h) SNM(t),MVA STD(t),MVA 07 180 13,068 14...
 • 89
 • 596
 • 7

Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện và tính toán chế độ vận hành tối ưu của nhà máy điện

Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện và tính toán chế độ vận hành tối ưu của nhà máy điện
... nh mỏy 1.2.4 Tớnh toỏn cụng sut t dựng ca nh mỏy Điện tự dùng nhà máy nhiệt điện thiết kế chiếm 8% công suất định mức nhà máy Phụ tải tự dùng nhà máy thời điểm đợc xác định theo công thức sau: ... Tổn thất công suất máy biến áp bao gồm hai thành phần: -Tổn thất sắt không phụ thuộc vào phụ tải máy biến áp tổn thất không tải -Tổn thất đồng dây dẫn phụ thuộc vào phụ tải máy biến áp 2.4.1.Phng ... ] SVHT (t ) SH(t) = ST(t) + SC(t) Dựa vào tính toán cân công suất chơng 1, tính theo khoảng thời gian t ta có bảng kết phân bố dòng công suất qua phớa máy biến áp nh sau Bng 2.4 Bng phõn b cụng...
 • 100
 • 405
 • 1

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi
... toán ta đợc nhà máy nhiệt điện tơng ứng với: 43 Đồ án môn học Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ng ng Xtt17 = 0,625 ta đợc: INM = I''NM = 1,63 Thành phần dòng ngắn mạch phía nhà máy truyền ... Đồ án môn học Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ng ng Sơ đồ đặt điểm ngắn mạch để chọn khí cụ điện ~ ~ ~ ~ 4.3.Tính điện kháng thay cho phần tử Điện kháng hệ thống là: XHT ... 4,528 3.U cb 3.230 Thành phần dòng ngắn mạch phía nhà máy truyền đến điểm ngắn mạch là: INM = 1,95 250 = 1,224 kA 3.230 33 Đồ án môn học Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ng ng I''NM = 2,3...
 • 20
 • 250
 • 0

THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP VỚI ĐỒ THỊ PHỤ TẢI HAI BẬC

THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP VỚI ĐỒ THỊ PHỤ TẢI HAI BẬC
... Lớp Đ4H3 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Th.S Phạm Ngọc Hùng PHẦN II:TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP 79 CHƯƠNG : LÝ THUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP 80 1.1 .Chế độ nhiệt máy biến áp ... 1-5.Sơ đồ nối điện phương án Nhận xét Nhà máy dùng bốn máy phát – máy biến áp nối vào góp 110kV dùng hai máy biến áp tự ngẫu liên lạc cấp điện áp cung cấp điện cho phụ tải cấp điện áp máy phát ... 1.2 .Tính toán phụ tải cân công suất Đồ thị phụ tải đường biểu diễn qui luật biến thiên của công suất, dòng điện, điện theo thời gian Đồ thị phụ tải cần thiết cho thiết kế vận hành hệ thống điện, ...
 • 96
 • 863
 • 2

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện
... 196,63 600 20 ÷ 24 Bảng 1.6: Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện Lớp: ĐKT-K.27 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện Đồ thị công suất phát vào hệ thống: SHT(MVA) ... nhà máy Theo nhiệm vụ thiết kế công suất tự dùng cực đại nhà máy 6% công suất định mức nhà máy, với cos ϕ =0,85, tức hệ số công suất nhà máy (cos ϕdmF =0,85) Vì đề tài thiết kế nhà máy nhiệt điện ... nghiệp Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện Hình 1.7 7) Nhận xét chung Công suất dự trữ quay hệ thống: SHTdt = × 4500 = 315 MVA 100 Nhà máy điện đủ khả cung cấp cho phụ tải cấp điện áp, nhà máy...
 • 106
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy mỗi tổ máy có công suất p 100 mw điện áp định mức 10 5kvthiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điệnbản vẽ thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điệnthiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện 4 tổ máy x 100mwthiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện 4 tổ máy x 55 mwđồ án thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 5 tổ máy mỗi tổ máy có công suất p 55thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện 1đồ án thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điệnthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điệnthiet ke phan dien trong nha may nhiet dienthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 5 tổ máy 100 mwthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 5 tổ máythiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện liên lạcthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 4 tổ máy công suất mỗi máy là 100 mwthiết kế phần điện của nhà máy điện ngưng hơichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học