Cơ học lý thuyết chương 14

học thuyết - Chương 14,15,16

Cơ học lý thuyết - Chương 14,15,16
... diển hình (1 5-5 b) ( áp dụng nguyên Đa Lăm Be ta có : r r r r r r ( P , N , F2 , Q , T , F qt2 ) Viết phơng trình hệ cân lên phơng ngang ta có: Q - T - F2 - F2qt = Q - T - p2.f - p2 w = g Thay ... (hình 1 5-2 ) -2 1 8- n Fqt n Fqt W Fqt v v M M W Fqt Wn Wn Hình 15.2 Nhờ nguyên Đa Lăm Be ta giải thích động lực học chất điểm phơng pháp giải toán cân hệ lực đồng quy biết tĩnh học Thí dụ 1 5-1 ... kết hình học (hô nô nôm) qj độc lập với dễ dàng suy điều kiện cân sau : Q1 = ; Q2 = ; Qm = (1 4-4 ) Các phơng trình (1 2-3 ) (1 2-4 ) điều kiện cân tổng quát hệ chịu liên kết dừng, hô nô nôm tởng...
 • 34
 • 435
 • 0

Tài liệu giáo trình học thuyết , chương 14 - 16 ppt

Tài liệu giáo trình cơ học lý thuyết , chương 14 - 16 ppt
... B F qt1 , F2qt ta có : r P r r P r F1qt = W1 ; F2qt = W2 g g -2 2 4- r r r với W1 = W2 = W Theo nguyên Đa Lăm Be ta có : r r r r r r r r r qt P1 , P2 , N , N , F1 , F2 , Q, F1qt , F2 = ( ... lên vật B : P2 , N , F2 , Q, T lực quán r tính F2qt Các lực đợc biểu diển hình (1 5-5 b) ( áp dụng nguyên Đa Lăm Be ta có : r r r r r r ( P , N , F2 , Q , T , F qt2 ) Viết phơng trình hệ cân ... = m) (1 6-5 ) = , : q j d T T ( )( )= & dt q j q j q j q j & Nếu đặt T - = L ( qj , q j ,t) phơng trình Lagrang loại có dạng : d L L ( ) = ( j = m) & dt q j q j (1 6-6 ) Thí dụ 1 6-1 Một trụ...
 • 35
 • 202
 • 0

học thuyết-Chương 14 pptx

Cơ học lý thuyết-Chương 14 pptx
... thẳng đứng (hình 14- 3) Phơng trình liên kết đợc viết : xA2 + yA2 = l2(t) ; zA = Liên kết không dừng, không giữ hô nô nôm y y A P(t) M R O B A x C P B Hình 14. 1 Hình 14. 2 Hình 14. 3 14. 1.2 Toạ độ ... trình liên kết 14. 1.5 Liên kết tởng - Lực suy rộng 14. 1.5.1 Liên kết tởng Nếu tổng cộng nguyên tố phản lực liên kết di chuyển hệ triệt tiêu liên kết đặt lên hệ đợc gọi liên kết tởng r Gọi ... động lực học Phơng trình lagrang loại 16.1 Phơng trình tổng quát động lực học Nh biết chơng 12 chơng 13, nguyên Đa Lăm Be cho ta phơng pháp tĩnh để giải toán động lực học, nguyên di chuyển...
 • 34
 • 157
 • 0

học thuyết - Chương 2

Cơ học lý thuyết - Chương 2
... F1 P1 P2 R1 R2 R3 x1 -P R2sinsin y1 -P R1sin R2sincos z1 0 -R1cos -R2cos R3 Phơng trình cân viết đợc: Xi =- P + R2sinsin = 0; Yi = - P + R1sin + R2sincos = Zi = -R1cos - R2cos + R3 = (a) ( b) ... đợc: T2 = P.r2 180.15 = = 135kN ; T1 = 2T2 = 27 0 kN; r 20 ZB = b.P sin 60.180.0,5 = = 54 kN; a+b 40 + 60 40.3.135 180.60 a.3T2 Pb cos = 69 kN YB = = 40 + 60 a+b YA =- Pcos-3T2 - YB = -1 80 -3 .13 5- ... -3 4Bảng 2- 2 r F1 r F r T1 r T2 r RA r RB X1 0 0 Y1 Fcos Thép T2 YA YB Z1 -Fsin ZA ZB mx(F) -F.r2 -T2r1 0 my(F) Fsin.b T1r1 0 -ZB(a+b) -T2a YA(a+b) mz(F) Fcos.b 45 -T1.a Các phơng trình cân thiết...
 • 22
 • 1,242
 • 1

học thuyết - Chương 3

Cơ học lý thuyết - Chương 3
... phơng trình cân bằng: - T cos d d + (T+dT)cos -F=0 2 - N - Tsin d r r r d d N ( T +d T ) A r T2 D R d r dF d r T B r T1 - (T- dT) = Hình 3. 4 Trong F = fN Bỏ qua vô bé y -4 2bậc hai trở lên ta ... Xi = Q - Psin + Fms = 0; (1) Yi = - Pcos +N = 0; (2) mA = P.R.sin - Q.R - Mms =0 (3) Fms f.N (4) M ms k.N (5) -4 5Từ ba phơng trình đầu tìm đợc: N = Pcos ; Fms = Psin - Q ; Mms = R(Psin - Q) Thay ... lúc xẩy trợt giá điểm tựa ta có phơng trình cân nh sau: N- N' = 0; (1) F=foN (4) F + F' -P = (2) F' = foN' (5) -4 1N.h - F.dgh - P = 0; (3) dgh khoảng cách giới hạn hai điểm tựa A B cho phép ứng...
 • 9
 • 1,132
 • 12

học thuyết - Chương 4

Cơ học lý thuyết - Chương 4
... sau: n Fi x i Xc = i =1 R ; n Fi yi Yc = i =1 R ; ( 4- 2 ) n Fi zi Zc = i =1 R Nh xác định hợp lực hệ lực song song nhờ biểu thức ( 4- 1 ) ( 4- 2 ) 4. 2 Trọng tâm vật rắn r r r Coi vật rắn tập hợp n phần ... tâm số vật Hình 4. 2 Thí dụ 4. 1: Xác định trọng tâm tôn phẳng có hình dạng nh hình vẽ ( 4- 2 ) Biết tôn đồng chất kích thớc cạnh tính cm cho xi yi Si Bảng 4. 1 C1 C2 -1 1 20 C3 12 -5 0hình Bài giải: ... y2 = diện tích S2 = -r2.Diện tích vật : S = S1 + S2 = (R2 - r2) Hình 4. 3 -5 1Ta tính đợc toạ độ trọng tâm vật xc = x1S1 + x 2S2 a.r =- 2 ; S R r yc = y1S1 + y 2S2 = S Thí dụ 4- 3 Tìm trọng tâm cung...
 • 8
 • 465
 • 3

học thuyết - Chương 5

Cơ học lý thuyết - Chương 5
... (t) ( 5- 1 ) x Nếu biết đợc qui luật biến thiên ( 5- 1 ) ta hoàn toàn xác định đợc vị trí động Hình 5. 1 điểm thời điểm Biểu thức ( 5- 1 ) phơng trình chuyển động động điểm M viết dới dạng véc tơ -5 6Trong ... ngời ta chia động học thành hai phần: động học điểm động học vật rắn Khi khảo sát động học vật rắn gồm hai phần: Động học vật động học điểm thuộc vật Chơng Chuyển động điểm 5. 1 Khảo sát chuyển ... (hình 5- 4 ) r k toạ độ x,y,z thông số z định vị điểm M đổi liên tục theo thời gian ta có: x i Khi M chuyển động toạ độ thay y J O y x x = x(t); Hình 5. 4 y = y(t); ( 5- 4 ) z = z(t) Các phơng trình ( 5- 4 )...
 • 19
 • 431
 • 0

học thuyết - Chương 1

Cơ học lý thuyết - Chương 1
... lực ( F1 , F2 ) biểu diễn hình 1. 18 Chọn r r điểm O không gian, tổng mô men hai lực F1 , F2 lấy với O r r r r viết: mo (F1 ) + m o (F2 ) = r r r A1 r F1 r = OA1 x F1 + OA2 x F2 ; = OA1 x F1 - OA2 ... 1. 15 r lực F trục OZ hai lần diện tích tam giác OAB1 r 1. 3 .1. 3 Quan hệ mô men lực F tâm O với trục qua O Trên hình 1. 16 ta thấy: r mo( F ) = 2.diện tích (OAB) r mZ( F ) = diện tích (oa1b1) -1 1Vì ... , - Fi ) theo tiên đề r r ta bớt Fi , - Fi nghĩa là: r r r r r r - Fi ( F1 , F2 , Fi Fi +1 Fn ) r r Biểu thức chứng tỏ - Fi hợp lực hệ lực cho Fi 1. 3 thuyết mô men lực ngẫu lực 1. 3 .1 Mô...
 • 14
 • 2,941
 • 9

học thuyết - Chương 11

Cơ học lý thuyết - Chương 11
... quán tính 11. 2 Các định luật Niu -Tơn sở luận động lực học chủ yếu định luật NIU - TON I-sác Niu Tơn (164 3-1 727) nhà bác học lỗi lạc đặt móng cho học cổ điển xây dựng thuyết học hoàn ... dt i =1 (1 1-4 ) Phơng trình vi phân (1 1-4 ) đợc gọi phơng trình vi phân chuyển động chất điểm dới dạng véc tơ 11. 3.2 Dạng toạ độ Đề Chiếu phơng trình ( 9-4 ) lên trục toạ độ oxyz đợc : -1 39n m&& ... có : mw = F1 + F2 + + Fn = F (1 1-3 ) i =1 Hệ thức (1 1-3 ) phơng trình động lực học chất điểm chịu hệ lực tác dụng Định luật (định luật tác dụng phản tác dụng ) -1 38Lực tác dụng tơng hỗ hai chất...
 • 13
 • 564
 • 2

học thuyết - Chương 6

Cơ học lý thuyết - Chương 6
... ăn khớp = - = - r1 z1 (6. 11) r z ăn khớp = = r1 z1 2 02 (6. 12) Hình 6- 1 0a 1 z1 z2 số bánh 2 01 A 02 Tiếp theo ta xét trờng hợp hệ có nhiều bánh trụ ăn khớp với có trục Hình 6- 1 0b quay ... 6. 5) nằm mặt phẳng quỹ đạo Từ biểu thức (6. 6) ta thấy vận tốc r v điểm tỷ lệ với khoảng cách từ điểm tới trục quay biểu diễn theo hình vẽ (6. 6) Cũng theo phơng pháp toạ độ tự A C VA Hình 6. 6 ... chiều với (hình 6. 4a) < ngợc chiều với (hình 6. 4b) -7 66 .1.1.3 Chuyển động quay biến đổi Nếu chuyển động quay có vận tốc góc không đổi ta nói chuyển động quay Khi biểu thức (6. 3) rút : d =...
 • 13
 • 345
 • 2

học thuyết - Chương 7

Cơ học lý thuyết - Chương 7
... yMz wK Hình 7. 11 -9 8554 - 20 = -5 74 cm / s2 wy = wer cos300 - wrn sin300 - wen ; = 0,866 - 160 0,5 - 400 = -4 73 cm / s2 ; Cuối ta có : wM = w2 + w2 + w2 = x y z ( 574 )2 + ( 473 )2 + (142 ... r r va = ve + vr Định 7. 1 : Trong chuyển động tổng hợp điểm vận tốc tuyệt đối tổng hình học vận tốc kéo theo vận tốc tơng đối : r r r va = ve + vr ( 7- 4 ) 7. 3 Định hợp gia tốc Để thiết ... 4.30 B1 r r v wa r e we r wr A A1 E = 120 3 ,77 m/s Hình 7. 7 r v r vr C1 x -9 2r v a có phơng vuông góc với OA hớng theo chiều quay (xem hình 7. 7) r v a vận tốc tuyệt đối điểm A : va = vA Vì...
 • 14
 • 450
 • 5

học thuyết - Chương 12

Cơ học lý thuyết - Chương 12
... z ( m.v) = m.v'.h (1 2-2 3) (1 2-2 4) r Trong biểu thức (1 2-2 3), (1 2-2 4) m khối lợng, v vận tốc -1 6 5- r chất điểm, v' hình chiếu v mặt phẳng vuông góc với trục z Biểu thức (1 2-2 4) lấy dấu + nhìn ... (1 2-3 1) Chiếu biểu thức (1 2-3 1) lên trục z đợc biểu thức (1 2-2 3) Định 1 2-7 đợc chứng minh Chú ý: Nội lực định 1 2-7 nên nói nội lực không làm thay đổi mô men động lợng hệ 12. 3.3 Định luật bảo ... + dA21 = F 12 d r + F 21d r = F 12d r - F 12d r r r r r r r = F 12( d r - d r 2) = F 12( v - v 2)dt Theo động học có: r r r r r r VM1 = V M2 + V M1M2 hay V = V + V M1M2 r r r suy V - V = V M1M2...
 • 42
 • 228
 • 1

học thuyết - Chương 13

Cơ học lý thuyết - Chương 13
... có: A Lz(1) - Lz(2) = mz (S) Nếu gọi vận tốc góc vật trớc sau va chạm Hình 13. 6 S -2 0 0- ta có: Jz (1 - 0) = mz (S) (1 3-6 ) Từ (1 3-6 ) tính vận tốc vật sau va chạm: = + m z (S) Jz (1 3-7 ) Jz mômen ... O thời điểm sau trớc lúc va chạm Chiếu biểu thức (1 3-3 ) lên trục Ox ta đợc: ( ) N re Lx(2) - Lx(1) = m x s k k =1 (1 3-3 )' Trong biểu thức (1 3-3 ), Lx(2) Lx(1) mômen động lợng hệ ( ) N re trục ... toàn đàn hồi < k < 13. 2 Các định tổng quát động lực học áp dụng vào va chạm Căn vào giả thiết phơng trình thiết lập định tổng quát trình va chạm nh sau: -1 9 313. 2.1 Định biến thiên động...
 • 13
 • 248
 • 0

học thuyết - Chương 8

Cơ học lý thuyết - Chương 8
... 8. 18 Hình 8. 19 -1 1 4- wB J B J wA Hình 8. 20 A A wA B wB wA wB J > B Hình 8. 22 Hình 8. 21 Trên hình ( 8- 1 7) ( 8- 1 8) 0...
 • 19
 • 286
 • 1

học thuyết - Chương 9

Cơ học lý thuyết - Chương 9
... cố định O.( hình 9. 3) - Gia tốc góc: Hình 9- 3 Gọi gia tốc góc tuyệt đối vật đợc xác định đạo hàm bậc r theo thời gian véc tơ -1 2 1- r d r = = dt N (9. 3) Về phơng diện hình học xác định r ... ì OM vM (9. 6) h r Véc tơ VM hớng vuông góc với M r mặt phẳng chứa trục điểm M có độ lớn VM = .h Trong h khoảng cách từ điểm khảo sát M đến trục quay Hình 9- 5 tức thời (hình 9. 5) 9. 1.3.3 Gia ... r r d d = ì OM + ì OM dt dt ) H h M r W h1 Hình 9- 6 -1 2 3- r r r = ì V + M ì OM r r Đặt ì VM = WM ì OM = WM Cuối ta đợc : WM = WM + WM (9. 7) Trong đó: WM hớng từ M H có độ lớn WM = h.2;...
 • 10
 • 223
 • 0

Xem thêm