báo cáo đánh giá trữ lượng dầu khí

BÁO CÁO SỬ DỤNG IPM PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ

BÁO CÁO SỬ DỤNG IPM PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ
... cấp trữ lượng Nga Phân cấp trữ lượng dầu khí Nga (theo Đánh giá trữ lượng dầu khí – T.V.Xuân) Đối với hệ phân cấp trữ lượng SPE Phân cấp trữ lượng dầu khí theo SPE (theo Đánh giá trữ lưọng dầu khí, ... hội • • Trữ lượng chưa xác minh: trữ lượng có khả (P2/P5): trữ lượng (P3/P6): Phân loại cấp trữ lượng dầu khí theo nguyên tắc chia đôi khoảng cách “halfway” (theo Đánh giá trữ lượng dầu khí – T.V ... thuyết phân cấp trữ lượng     trữ lượng phân cấp thành P1, P2, P3 Theo mức độ tin cậy trữ lượng tính toán áp dụng cách tiếp cận xác suất, trữ lượng dầu, khí, condensate cấp đánh giá với xác suất...
 • 50
 • 365
 • 2

ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG dầuKHÍ hòa TAN CHO TẦNG OLIGOXEN TRÊN KHU vực NAM mỏ m, lô 09 1 THUỘC bể cửu LONG

ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG dầu và KHÍ hòa TAN CHO TẦNG OLIGOXEN TRÊN KHU vực NAM mỏ m, lô 09 1 THUỘC bể cửu LONG
... tách tầng Oligoxen 67 4 .1 Thông số tính thân dầu mỏ M 80 4.2 Kết tính trữ lượng dầu khí hòa tan tầng Oligoxen phía Nam mỏ M thời điểm 01. 01. 2 016 81 4.3 Trữ lượng thu hồi dầu, khí tầng Oligoxen trên, ... tình thầy cô giáo môn Địa chất Dầu khí, em thực khóa luận với đề tài: Đánh giá trữ lượng dầu khí hòa tan cho tầng Oligoxen khu vực Nam mỏ M, 09- 1 thuộc bể Cửu Long Khóa luận hoàn thành hướng ... bố mỏ M bể Cửu Long 1. 4 Cột địa tầng – thạch học tổng hợp mỏ M 16 1. 5 Bản đồ đứt gãy bể Cửu Long 18 1. 6 Sơ đồ phân vùng kiến tạo bể Cửu Long 19 1. 7 Mặt cắt ngang trũng bể Cửu Long 21 1.8 Phản...
 • 91
 • 728
 • 0

Báo cáo đánh giá chất lượng hiệu trưởng -Hiệu phó đinh kì 2008-2009

Báo cáo đánh giá chất lượng hiệu trưởng -Hiệu phó đinh kì 2008-2009
... chuyên ngành đào tạo Tháng, năm đảm nhiệm chức vụ ở cô ̣t 12 lấy theo định bổ nhiệm hay chuẩn y Ký hiệu cột 13 (hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ); cô ̣t 14 (hoàn thành); cô ̣t 15 (chưa hoàn...
 • 2
 • 509
 • 0

Bài soạn Báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2010

Bài soạn Báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2010
... Cán - Giáo viên với 28 đoàn viên) ; Hội sinh viên có 997 Hội viên b, Tổ chức sở Đảng, số lượng đảng viên: Đảng nhà trường có: + 02 Chi trực thuộc: Chi Chuyên môn Chi Văn phòng + Có 51 đảng viên ... lệ kết nạp đảng viên cao song đảng viên học sinh, sinh viên chiếm nhiều đa số kết nạp vào năm cuối khóa học nên số đảng viên Đảng tăng Chất lượng hiệu kiểm tra chưa cao, chưa sâu vào kiểm tra ... tham gia lớp bồi dưỡng lý luận trị; kiến thức đảng cho đảng viên; lớp cảm tình đảng, làm sở cho việc phát triển đảng viên nâng cao chất lượng đảng viên Cũng làm tốt công tác xây dựng TCCS công...
 • 13
 • 1,685
 • 6

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA VACXIN ĐA GIÁ PHÒNG BA BỆNH NIUCATXƠN, GUMBORO, VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ ĐƯỢC SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... phòng ba bệnh Gumboro, Niucatxơn, viêm phế quản truyền nhiễm sản xuất thử nghiệm XNTTYTƯ + Chủng virus cường độc Niucatxơn VN91 cấp Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I + thịt thương ... huyết sau sử dụng vacxin đa giá 2.2 Nguyên liệu nghiên cứu + Vacxin Niucatxơn nhược độc đông khô chủng Lasota sản xuất nghiệp thuốc thú y trung ương + Vacxin đa giá nhược độc đông khô phòng ... vacxin đa giá sản xuất nghiệp thuốc thú y trung ương II NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá tiêu vô trùng, an toàn, hiệu lực vacxin đa giá phòng ba...
 • 6
 • 391
 • 4

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG " potx

BÁO CÁO
... việc đánh giá thành phần chất lượng dịch vụ ngân hàng 2.1.3 Đo lường điểm chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng nhân VietinBank Đà Nẵng Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng ... hình thức đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng nhân VietinBank Đà Nẵng Dựa sở lý luận, mô hình đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử khách hàng nhân sử dụng lại ... nhân theo hai mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức phù hợp với thực tế NHTMCP Công Thương Việt nam chi nhánh Đà Nẵng - Đo lường chất lượng dịch vụ...
 • 10
 • 499
 • 4

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP BẰNG MÔ HÌNH ROPMIS TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG " pdf

BÁO CÁO
... chất lượng hài lòng KHDN dịch vụ cho vay ngân hàng cung cấp cho họ - Phạm vi nghiên cứu: khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng ... ngân hàng khác Kết gợi mở cho ngân hàng hướng việc phân nhóm khách hàng để phục vụ khách hàng tốt 2.1.5 Đánh giá chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Nhìn vào bảng, ta thấy khách hàng đánh giá ... dịch vụ khách hàng có chịu ảnh hưởng yếu tố Cụ thể, việc đánh giá thành phần chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào yếu tố loại hình doanh nghiệp, quy doanh nghiệp, doanh nghiệp có giao dịch với ngân...
 • 8
 • 517
 • 3

Báo cáo "Đánh giá chất lượng đào tạo tại khoa bảo hộ lao động trường đại học công đoàn " pdf

Báo cáo
... PG7 PG8 PG9 Ba thdng so : "Chuang trinh cd myc tieu ro rang", "Chuang trinh cung d p kiln thiie C ban", "Chuang trinh chi dan eho O sinh vien sach, tai lieu tham khao" cd khoang each rit nhd, chi ... lich sy, nilm nd" va "Nhan vien hilu va cam thdng cho sinh vien" ciing cd khoang each giira ky vgng va nhan thiic eua sinh vien la 1,11 Vdi thdng sd "Nhan vien an mac lich sy", sinh vien ky vgng ... yeu: " C h u a n g trinh duge cap nhat khu v y c v a qudc te", khoang each giiia ky vgng v a nhan thiic cua sinh vien la -2,07 " C h u a n g trinh cho phep sinh vien lya chgn m d n hgc u a thich",...
 • 11
 • 305
 • 0

Báo cáo "ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT " ppt

Báo cáo
... quỏ trỡnh x nc mn v nc l cp nc sinh hot c nờu trờn Hỡnh Nc thụ Tin x Lm nc Kh mui, kh trựng Nc sinh hot Hỡnh Quỏ trỡnh x nc bin ven b v nc ca sụng cp nc sinh hot Tin x bao gm cỏc ... ca nc bin Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 10/9-2011 93 kếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Vựng ven b, gn cỏc vựng c dõn ụng ỳc, nc thi cụng nghip v sinh hot lm cho hm lng cht l lng nc dao ... phi cú cỏc bin phỏp x va kh mn kt hp vi lm nc v x cỏc cht ụ nhim c trng khỏc nh hng nghiờn cu cụng ngh x nc l v nc mn vựng ca sụng v ven bin cp nc sinh hot Nc cp sinh hot phi ỏp ng tiờu...
 • 10
 • 367
 • 2

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ VÙNG VỊNH ĐÀ NẴNG. ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ VÀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH BIỂN " pptx

BÁO CÁO
... thuyền hoạt động vịnh 2.3 Ảnh hưởng chất lượng nước biển ven bờ vịnh Đà Nẵng đến hệ sinh thái rạn san hoạt động du lịch thành phố 2.3.1 Ảnh hưởng đến hệ sinh thái rạn san - Khu vực có lượng san ... tôm, hoạt động tàu thuyền biển - Đa số nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp thải trực tiếp vịnh Đà Nẵng mà chưa qua xử lý - Chất lượng nước biển ven bờ xuống cấp gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động ... thấy: - Nước biển ven bờ vịnh Đà Nẵng có dấu hiệu bị ô nhiễm KLN, COD TSS - Nguyên nhân gây ô nhiễm nước biển ven bờ vịnh Đà Nẵng chủ yếu nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, hoạt động nuôi...
 • 5
 • 580
 • 3

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC QUA KHẢO SÁT NGƯ CỤ VÀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ KHAI THÁC Ở HỒ TRỊ AN " pptx

BÁO CÁO
... đầu vào trực tiếp ngư cụ cho số liệu đầy đủ việc khảo sát đầu bến Việc khảo sát thêm tỉ lệ thành phần loài khai thác nhóm ngư cụ nhanh chóng tính tỉ lệ thành phần loài khai thác toàn hồ ... sản lượng thủy sản thông qua việc khảo sát ngư cụ thành phần loài khai thác, qua cho phép nhà quản lý có thông số sản lượng khai thác không cho toàn hồ mà cho đối tượng giống loài thủy sản ... tình trạng khai thác mức loài giá trị kinh tế trở ngại cho phát triển bền vững nghề hồ 369 Sản lượng khai thác nhóm ngư cụ tính từ tích số CPUE, số lượng ngư cụ thời gian khai thác Khi...
 • 8
 • 336
 • 3

Mẫu số 6.9 Mẫu báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư doc

Mẫu số 6.9 Mẫu báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư doc
... 4 Hiệu môi trường hành chính, cộng đồng, xã hội: ...
 • 2
 • 1,103
 • 0

Báo cáo đánh giá chất lượng và thị trường hồ tiêu tại Việt Nam

Báo cáo đánh giá chất lượng và thị trường hồ tiêu tại Việt Nam
... T, TIÊU TH , CH BI N VÀ XU T KH U H TIÊU C A VI T NAM TÌNH HÌNH S N XU 1.1 Tình hình s gi i n xu T VÀ TIÊU TH t tiêu th h H TIÊU tiêu th H tiêu m t nh ng lo i cơng nghi p có giá tr kinh t giá ... cách trọng lượng nguyên lý phân cách thể tích Do vậy, sàng tạp chất tách khoảng 90% lượng tạp chất lẫn hạt tiêu gồm: Tạp chất nhỏ hạt tiêu, tạp chất lớn hạt tiêu tạp chất nhẹ hạt tiêu (bao gồm ... t Nam Sri Lanka Khác Biểu đồ 2: Sản lượng hồ tiêu nước sản xuất qua năm * Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt nam, 2005 Trong giai đo n t v n đ ng sau n Đ 1993 đ n 2002 s n lư ng h tiêu c a Vi t Nam...
 • 43
 • 258
 • 0

Đồ án chuyên ngành các phương pháp đánh giá chất lượng dầu khí

Đồ án chuyên ngành các phương pháp đánh giá chất lượng dầu khí
... áp dụng biện pháp xử lý tốn Do mà hàm lượng hợp chất lưu huỳnh coi tiêu đánh giá chất lượng dầu thô sản phẩm dầu Phương pháp thử nghiệm cung cấp số đo lưu huỳnh tổng sản phẩm dầu mỏ cách nhanh ... lực, dầu cách điện ( hày dầu biến thế) Sản phẩm dầu nhờn cần đánh giá đầy đủ mặt chất lượng trình lưu thông thị trường cần kiểm soát chặt chẽ, thông qua việc kiểm nghiệm đánh giá chất lượng ... dùng phương pháp: Phương pháp ASTM D92 điểm chớp cháy bắt lửa phương pháp cốc hở Clevaland • Phương pháp ASTM D93 – phương pháp cốc kín PenskyMartens 3.4.7 Hàm lượng nước Hàm lượng nước dầu lượng...
 • 53
 • 2,218
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đánh giá chất lượng công trình xây dựngbáo cáo đánh giá chất lượng công trìnhmẫu báo cáo đánh giá dự án đầu tưbáo cáo đánh giá dự án đầu tưmẫu báo cáo đánh giá chất lượng công trìnhbáo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư dự ánmẫu báo cáo đánh giá kết quả đấu thầubáo cáo đánh giá chất lượng môi trườngbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012báo cáo đánh giá chất lượng nước mặtbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămmẫu báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tưmẫu báo cáo đánh giá chất lượng sản phẩmbáo cáo đánh giá chất lượng công chứcmẫu báo cáo đánh giá chất lượng trường mầm nonQuy trình mua hàng của FPTtrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpđồ án nền móng 1Xây dựng phần mềm quản lý siêu thịBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IICác loại bệnh ,sâu bệnh và cách phòng trừ trên cây khoai mìSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1Nguyên lý và sửa chữa radio casseteKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngtiêu chuẩn xây dựng frameworkTìm hiểu cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namquy trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộpTìm hiểu PCI express BUSTrình bày ngtắc điểu chỉnh điều áp MPĐ bằng bộ AVRtính và thiết kế đồ gátâm lý hành vi người tiêu dùngđịnh lý số dư trung hoađồ án thi công xây dựng trường học 6 tầngPhân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học online