Cấu trúc tinh thể : CẤU TRÚC CÁC ĐƠN CHẤT

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ cây

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ cây
... đại học quốc gia hà nội trờng đại học khoa học tự nhiên KHOA HểA HC === === CAO HONG NGHIấN CU PHN LP, XC NH CU TRC V KHO ST HOT TNH SINH HC CA CC HP CHT PHENOLIC T CY ALPINIA ... (Zingiberaceae) .5 Cỏc nghiờn cu v hoỏ hc v hot tớnh sinh hc ca cỏc hp cht phenolic chi Alpinia (Zingiberaceae). 1.3 Cỏc nghiờn cu hoỏ hc v hot tớnh sinh hc ca mt s hp cht khỏc t chi Alpinia (Zingiberaceae) ... r chi Alpinia sinh trng khỏ nhanh T mt chi ging ban u, chỳng cú th phõn nhỏnh, õm chi, tng sinh khi, phỏt trin thnh mt bi ln ch mt vi nm nc ta chi Alpinia khỏ phong phỳ Chỳng sinh trng vựng...
 • 79
 • 1,139
 • 11

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ALPINIA PINNANENSIS T. L. WU ET SENJEN (ZINGIBERACEAE)

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY ALPINIA PINNANENSIS T. L. WU ET SENJEN (ZINGIBERACEAE)
... 1.1 Khỏi quỏt v chi Alpinia (Zingiberaceae). .2 1.1.1 c im thc vt hc 1.1.2 Chi Alpinia (Zingiberaceae) Vit Nam 1.1.3 Alpinia pinnanensis T L Wu et Senjen (Zingiberaceae) .5 Cỏc nghiờn ... Willd., Alpinia globosa (Lour.) Horan., Alpinia malaccensis (Burm F.) Roscoe., Alpinia officinarum Hance., Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt et Sm., Alpinia oxyphylla Miq., Alpinia kadsumadai Hayt., Alpinia ... Nhiờm v nghiờn cu Lun ny nghiờn cu thnh phn hoỏ hc ca cõy Alpinia pinnanensis T L Wu et Senjen (Alpinia pinnanensis T L Wu et S J Chen) (Zingiberaceae) c thu thp Lo Cai Nhim v c cho nghiờn cu...
 • 79
 • 403
 • 1

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC
... đại học quốc gia hà nội trờng đại học khoa học tự nhiên KHOA HểA HC === === CAO HONG NGHIấN CU PHN LP, XC NH CU TRC V KHO ST HOT TNH SINH HC CA CC HP CHT PHENOLIC T CY ALPINIA ... (Zingiberaceae) .5 Cỏc nghiờn cu v hoỏ hc v hot tớnh sinh hc ca cỏc hp cht phenolic chi Alpinia (Zingiberaceae). 1.3 Cỏc nghiờn cu hoỏ hc v hot tớnh sinh hc ca mt s hp cht khỏc t chi Alpinia (Zingiberaceae) ... r chi Alpinia sinh trng khỏ nhanh T mt chi ging ban u, chỳng cú th phõn nhỏnh, õm chi, tng sinh khi, phỏt trin thnh mt bi ln ch mt vi nm nc ta chi Alpinia khỏ phong phỳ Chỳng sinh trng vựng...
 • 79
 • 336
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO TỪ CÁC CÂY THUỘC HỌ CÚC, CÀ PHÊ, Ô RÔ, BỨA VÀ MỘT SỐ HỌ KHÁC MỌC PHỔ BIẾN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM " ppsx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... thuốc Việt Nam Ngoài đề tài tạo điều kiện thuận lợi mặt kinh phí, giúp cho nghiên cứu sinh học viên cao học điều kiện hoàn thành luận án với khối lượng chất lượng cao Kết đào tạo sau đại học ... Hoá học Việt Nam [2] Geranylated xanthones from the bark of Garcinia benthami: bài, dự kiến đăng tạp chí Phytochemistry 5.3 Các báo cáo Khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Báo cáo Hội nghị Khoa học ... phương cách sử dụng hiệu theo y học cổ truyền ba thuốc nầy Ý nghĩa thực tiễn hiệu ứng dụng thực tiễn Các kết nghiên cứu từ đề tài cung cấp thông tin khoa học đáng tin cậy thành phần hoá học số thuốc...
 • 3
 • 380
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân dị vòng

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân dị vòng
... Nghi - Da hudng d ^ mdt sd sinh vien lam nghien cuu khoa hgc lhu dugc ket qua tdt, Irong 66 cd sinh vien Nguyen XuAn Tir dat ket qua rat tot, dat giai nhi NCKH ciia sinh vien Trudng DHKHTN va ... NHUNG KEI QUA CHINH D6 tai: "Nghien ciiru tdng hgp, caiu true va lioiit tinh sinh hoc ciia cac ligp chai tuong lu Flavon, co chiira nlian cij von^" Chinh thirc dugc phe duyet la de tai dac biet ... chdng nam diroc Ihuc hicn lhc(^ phuiyng phdp ghi dugc die'n Viet nam (Idp kluiiig sinh dC)) tai Phdng ihi nghiem Hoa sinh XMzuh \ ien 19-8 B(> cdng an va lai Medilalec Co Ltd (38 Chau Long- Ha ngi)...
 • 113
 • 352
 • 0

Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nấm tổ ong lông thô (Hexagonia apiaria (Pers.) Fries), loài nấm linh chi (Ganoderma pfeifferi Bres.)

Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nấm tổ ong lông thô (Hexagonia apiaria (Pers.) Fries), loài nấm linh chi (Ganoderma pfeifferi Bres.)
... nm Linh chi c phỏt hin Vit Nam khỏ sm Da theo mu sc m nm, y hc phng ụng phõn bit loi linh chi vi tờn gi tng ng: linh chi trng (bch chi hay ngc chi) , linh chi vng (hong chi hay kim chi) , linh chi ... (thanh chi hay long chi) , linh chi (xớch chi hay hng chi) , linh chi tớm (t chi) , Linh chi en (Hc chi hay huyn chi) Ngoi ra, cũn cú nhiu cỏch phõn loi khỏc [10, 11, 12, 14, 16] Ganoderma l chi nm ... tng nghiờn cu ca lun ỏn l dch chit t loi nm t ong lụng thụ (Hexagonia apiaria (Pers.) Fries), loi nm linh chi (Ganoderma pfeifferi Bres.) v nm linh chi en búng (Ganoderma mastoporum (Mont) Pat.)...
 • 152
 • 260
 • 0

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ TRONG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ DƯỢC LIỆU

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ TRONG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ DƯỢC LIỆU
... hành phân tích thông tin phổ đại việc xác định hoạt chất; Để nắm nội dung khóa học "Ứng dụng phương pháp phổ phân tích cấu trúc hợp chất " học viên cần trang bị kiến thức sở hóa hữu cơ, hóa học hợp ... dựa phương pháp phổ; - Kỹ kết hợp phương pháp phổ để nhận dạng, xác định hoạt chất Buổi Sáng thứ 5, ngày 15/11/2012 8h45-11h45 Chuyên đề 5: Thực hành phân tích, giải phổ xác định cấu trúc hợp chất ... phân tích, giải phổ xác định cấu trúc Các hợp chất triterpen/triterpen glycosid (saponin) Buổi Sáng thứ 6, ngày 16/11/2012 8h45-11h45 Chuyên đề 7: Thực hành phân tích, giải phổ xác định cấu trúc...
 • 4
 • 692
 • 2

Tách và xác định cấu trúc các hợp chất từ cao n hexan hoa sim ( rhodomyrtus tomentosa ( AIT) hassk)

Tách và xác định cấu trúc các hợp chất từ cao n hexan hoa sim ( rhodomyrtus tomentosa ( AIT) hassk)
... Trờng đại học vinh === === nguy n ánh dơng tách xác định cấu trúc hợp chất từ cao n- hexan hoa sim (Rhodomyrtus tomentosa (ait) hassk) LU N V N THạC Sĩ Hóa học Vinh, 2010 Lời cảm n Lu n v n đợc ... ch n đề tài Các hợp chất thi n nhi n nói chung, hợp chất thi n nhi n có hoạt tính sinh học n i riêng đóng vai trò ngày quan trọng đời sống, ngu n cung cấp nguy n liệu phong phú cho ngành công nghiệp, ... thành ph n hoá học hoa sim, tinh dầu hoa sim, Tiếp tục nghi n cứu thành ph n hoá học hoa sim, ch n đề tài: Tách xác định cấu trúc số hợp chất từ hoa sim (Rhodomyrtus tomentosa Ait Hassk) Thanh...
 • 69
 • 226
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc các phức chất của ni (II) với thiosemicacbazon xitronellal và alanin

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc các phức chất của ni (II) với thiosemicacbazon xitronellal và alanin
... 3.3.3 Phức Ni( II) với alanin 3.3.3.1 Phổ khối lợng 45 Hình 9.Phổ khối lợng Ni( II) với alanin Phổ khối lợng phức chất Ni( II) xuất pic phân tử [MH] + với m/z=235 tơng ứng với công thức phân tử [Ni( Ala)2] ... lần nớc cất, cho vào bình hút ẩm P2O5 để làm khô 3.2.4 Tổng hợp chất Ni( II) với thiosemicacbazon xitronellal alanin - Cân 0,262g NiSO4.6H2O; 0,089g alanin; 0,227g thiosemicacbazon xitronellal - ... phần xitronellal Hình phổ hấp thụ electron thiosemicacbazon xitronellal 41 3.3.2 Phức Ni( II) với Hthcitr 3.3.2.1 Phổ khối lợng Hình Phổ khối lợng Ni( II) với Hthcitr Phổ khối lợng phức chất Ni( II)...
 • 75
 • 242
 • 0

Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất từ nấm linh chi đen (ganodenrma sinense zhao, xu et zhang) ở việt nam luận văn thạc sỹ hóa học

Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất từ nấm linh chi đen (ganodenrma sinense zhao, xu et zhang) ở việt nam luận văn thạc sỹ hóa học
... luận văn này, có nhiệm vụ: - Chi t chọn lọc với dung môi thích hợp để thu hỗn hợp hợp chất từ nấm linh chi đen (Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ nấm linh ... khoáng chất, amino axit, chất chất béo [5,6] Costa Rica Vì chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ nấm (Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang) Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Trong luận ... chất từ nấm linh chi đen (Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang) Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu dịch chi t từ nấm linh chi đen (Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang) Việt Nam Chương TỔNG...
 • 64
 • 661
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câycâu 8 thế nào là các đơn vị ngữ âm đoạn tính lấy ví dụ và phân tíchchương i ii xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp phổphương án xây dựng các đơn vị thành viên công ty có thể xây dựng các đơn vị thành viên theo mô hình trực tuyến chức năngphương pháp khảo sát cấu trúc các hợp chấtcô lập và xác định cấu trúc các hợp chấtnhận danh cấu trúc các hợp chất1 2 6xác định cấu trúc các hợp chất tách đượcchất lượng một số mặt hàng chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các đơn hàng mua đứt bán đoạnnâng cao tính kỷ luật tập thể và tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị dân tộc và các quốc giatính chất hóa học của các đơn chất halogentính toán thiết kế các đơn vị công trìnhthuyết cấu tạo các hợp chất hữu cơso sánh tính chất hóa học của các đơn chất2 2 tình hình kinh doanh các đơn vị năm 2006bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBảng chia 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6Bài 23. g, ghBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 12. i, aNgười trở về từ hỏa ngục phần 1Lần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cBằng nhau. Dấu =