phụ đạo hóa 12 chương amin

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 3 AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN)

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 3 AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN)
... 15 Phương trình hóa học sau tính bazơ amin: A CH3NH2 + H2O  CH3NH3+ + OH– B C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl C Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O  Fe(OH )3 + 3CH3NH3+ D CH3NH2 + HNO2  CH3OH + N2 + H2O 16 Trong ... Chất X muối có CTPT C3H10N2O3 Khi cho X tác dụng với KOH ta thu amin bậc chất vô CTCT chất X là: A CH3CH2CH2NH3+ NO3– B (CH3)2CHNH3+ NO3– C CH3CH2NH2+ NO3– D (CH3)3NH+ NO3– CH3 23 Phát biểu không ... X H2SO4 đặc, t0 Y CH3OH, H2SO4 đặc, t0 Z CTCT Z là: A CH3CH(NH2)COOCH3 B CH3CH(OH)COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH3 10 Phương trình hóa học không A 2CH3NH2 + H2SO4 (CH3NH3)2SO4 B C6H5–NH2 +...
 • 8
 • 1,063
 • 40

BAI TAP PHU DAO HOA 10

BAI TAP PHU DAO HOA 10
... H2S bay vào: a) 100 cm3 dung dịch NaOH 2M b) 100 cm3 dung dịch KOH 1M c) 120cm3 dung dịch NaOH 1M Học kì II – Năm học 2 010 – 2011 Page 10 Trường THPT Trần Phú Tài liệu ôn tập Hoá học 10 Câu 23: Tỉ ... độ phản ứng tăng lên lần ? Học kì II – Năm học 2 010 – 2011 Page 13 Trường THPT Trần Phú Tài liệu ôn tập Hoá học 10 Câu 3: Khi nhiệt độ tăng thêm 100 c, tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm lần Hỏi ... theo phương trình hóa học (bài toán lượng dư) Học kì II – Năm học 2 010 – 2011 Page Trường THPT Trần Phú Tài liệu ôn tập Hoá học 10 Câu 1: Cho 500 ml dung dịch HCl 1,4 M phản ứng với 16 gam CuO thu...
 • 14
 • 766
 • 25

BT HOA 12 CHUONG 1 ,2

BT HOA 12 CHUONG 1 ,2
... axit ancol no đơn chức mạch hở có CTCT thu gọn dạng: A CnH2n-1COOCmH2m +1 B CnH2n-1COOCmH2m -1 C CnH2n+1COOCmH2m +1 D CnH2n+1COOCmH2m -1 Câu 26: Thủy phân vinyl axetat dd axit thu chất ? A CH3COOH ... 1, 817 lần Trong phân tử X có : A gốc C17H35COOB gốc C17H35COOC gốc C15H31COOD gốc C15H31COOCâu 34: Đun sôi a gam triglixerit X với dd KOH dư Sau pư thu 0,92 g glixerol, m gam kali oleat C17H33COOK ... nước vôi thu 10 g kết tủa khối lượng dd giảm 3,4 g Giá trò a là: A 13 ,5g B 15 g C 20g D 30g Câu 31: Khối lượng glucoz cần để tạo 1, 82g socbitol (H=80 %) là: A 2,25 g B 1, 44g C 22,5g D 14 ,4g ...
 • 7
 • 389
 • 4

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)
... (cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H33COOH v C15H31COOH C C17H31COOH v C17H33COOH D C17H33COOH v C17H35COOH 43 Trong mt bỡnh kớn cha hi cht hu c X (cú dng CnH2nO2) mch ... (Y) ln lt l: A H-COOCH3 v CH3COOH B HO-CH2-CHO v CH3COOH C H-COOCH3 v CH3-O-CHO D CH3COOH v H-COOCH3 24 Thy phõn hon ton 8,8 gam mt este n chc, mch h X vi 10 0ml dung dch KOH 1M (va ) thu c 4,6 ... to 1, 82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A 2,25 gam B 1, 80 gam C 1, 82 gam D 1, 44 gam 27 Khi lờn men 360 gam glucoz vi hiu sut 10 0%, lng ancol etylic thu c l (Cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A 92 gam B 18 4...
 • 6
 • 1,102
 • 38

Giáo án phụ đạo hóa 10CB

Giáo án phụ đạo hóa 10CB
... So sánh liên kết cộng hóa trò, liên kết ion? Chương IV Phản ứng oxi hóa khử Thế số oxi hóa ? Quy tắc xác đònh số oxi hóa? Phản ứng oxi hóa- khử gì? Phân biệt chất oxi hóa, chất khử? Sự oxi hóa, ... 2HClO, Cl2 là: A Chất oxi hóa B Chất khử C Vừa chất khử, vừa chất oxi hóa D Chất bị oxi hóa Sự oxi hóa chất là: A Q trình nhận electron chất B Q trình làm giảm số oxi hóa chất C Q trình nhường ... Chương III Liên kết hóa học Liên kết hóa học gì? Tại nguyên tử có khuynh hướng liên kết với hình thành phân tử? Có loại liên kết hóa học? Dựa cở sở để phân loại liên kết hóa học? So sánh liên kết ion,...
 • 83
 • 681
 • 11

phu dao hoa 10

phu dao hoa 10
... Cu, Cu , Cu biết Z Cu 29( viết cấu hình 3d 4s) a/ 3d94s2, 3d94s1, 3d9 b/ 3d104s1, 3d10, 3d9 c/ 3d84s2, 3d84s1,3d8 d/ 3d104s2, 3d94s1, 3d84s1 Câu 8: hợp chất sau: BaF2, MgO, HCl,H2O hợp chất hợp ... MnOt → 2KCl + O2 ↑  KClO3 điều chế dẫn khí clo vào dung dòch kiềm đặc đun nóng đến 100 0c   3Cl2 + 6KOH  100 → 5KCl + KClO3 + 3H2O CLORUA VÔI công thức phân tử CaOCl2 chất ôxihóa mạnh, điều ... tốn hỗn hợp: 5) Hoà tan 10g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trò II III vào dd HCl, ta thu dd A 0,672 lit khí bay ra( đkc) Khi cô cạn dd A, khối lượng muối khan thu là: A .10, 33g B 9,33g C 11,33g...
 • 36
 • 318
 • 3

BÀI tập hóa 12 CHƯƠNG i DOC

BÀI tập hóa 12 CHƯƠNG i DOC
... -TỔ HÓA C HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3 Câu 13: Khi thuỷ phân vinyl axetat m i trường axit thu được: A Axit axetic ancolvinylic B Axit axetic anđehit axetic C Axit axetic ancol etylic D Axit fomic ancol ... bạc v i dd AgNO3 NH3, CTCT este là: A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH3 C.HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3 Câu 16: Tính kh i lượng metyl metacrylat thu đun nóng 215 g axit metacrylic v i 100g ancol metylic Giả thiết pứ ... hợp chất hữu A có CTPT C4H8O2 v i dd NaOH dư thu 4,8gam mu i Tên A là: A Etyl axetat B Axit butanoic C Axit 2-metyl propanoic D Metyl propionat Câu 39: Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức...
 • 5
 • 447
 • 6

bài tập hóa 12 chương i.doc

bài tập hóa 12 chương i.doc
... Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức cần dùng 300ml dd NaOH 0,5M.CTPT este là: A C6H12O2 B C3H6O2 C C5H10O2 D C4H10O2 ÔN TẬP HÓA 12- THPT LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN -TỔ HÓA Câu 40: ... Xà phòng hóa 22,2 gam hh este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dd NaOH 1M Thể tích dd NaOH cần dùng là: A 200ml B 300 ml C 400 ml D 500 ml ÔN TẬP HÓA 12- THPT LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN -TỔ HÓA Câu 53: ... AgNO3/NH3 Có pứ hóa học xảy ra? A B C D Câu 26: Cho ba chất hữu sau đây: HCHO, HCOOCH3, HCOONH4 Chúng có đặc điểm chung là: A.Làm quỳ tím hoá đỏ B Đều tác dụng với NaOH ÔN TẬP HÓA 12- THPT LÊ QUÝ...
 • 5
 • 282
 • 0

kiểm tra 1 tiết hóa 12- chương 1,2

kiểm tra 1 tiết hóa 12- chương 1,2
... C12H22O 11 B (C6H10O5 )n C C6H12O6 D.CT khác Câu 13 : Khử glucozơ hidro để tạo socbitol.Khối lượng glucozơ dùng để tạo 1, 82g Socbitol với H= 80% bao nhiêu? A 2,25g B 1, 44g C 22,5g D 14 ,4g Câu 14 : ... Câu 11 : Hồ tan 6 ,12 g hỗn hợp glucozơ,saccarozơ vào H2O dd X.Cho X t/d dd AgNO3/NH3 dư thu 3,24g Ag.Khối lượng saccarozơ X : A 2 ,17 g B 3,42g C 3,24g D 2 ,16 g Câu 12 .Đốt cháy loại cacbohidrat,sản ... Dextrin fructozơ II- BÀI TẬP TỰ LUẬN (2đ) Thủy phân 0 ,1 mol este A axit đơn no B cần dùng 15 0ml dung dòch NaOH 2M, sau phản ứng thu ancol C 91, 8g muối Cho 9,2g ancol tác dụng Na dư 3,36 lít khí...
 • 2
 • 4,561
 • 201

Bài tập hóa 12 chương 1

Bài tập hóa 12 chương 1
... án 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 1. 11 1 .12 1. 13 C D D B B C A A C C B A C 1. 21 1.22 1. 23 1. 24 1. 25 1. 26 1. 27 1. 28 1. 29 1. 30 1. 31 1.32 1. 33 B D C C C A B D C D C C A 1. 41 1.42 1. 43 1. 44 ... 1. 86 1. 87 1. 88 1. 89 1. 90 1. 91 1.92 1. 93 C B C C D B B B C B A C D 1. 14 1. 15 1. 16 1. 17 1. 18 1. 19 1. 20 A D B D B D A 1. 34 1. 35 1. 36 1. 37 1. 38 1. 39 1. 40 D A C D B C A 1. 54 1. 55 1. 56 1. 57 1. 58 1. 59 1. 60 ... 1. 44 1. 45 1. 46 1. 47 1. 48 1. 49 1. 50 1. 51 1.52 1. 53 C C B D D C D B D B A B C 1. 61 1.62 1. 63 1. 64 1. 65 1. 66 1. 67 1. 68 1. 69 1. 70 1. 71 1.72 1. 73 D D C B D C C C B B D D D 1. 81 1.82 1. 83 1. 84 1. 85 1. 86...
 • 25
 • 503
 • 1

giáo án phụ đạo12 (cb)

giáo án phụ đạo lý 12 (cb)
... sinh âm • Độ cao âm phụ thuộc tần số Âm sắc phụ thuộc đặc tính vật lý: biên độ, tần số, thành phần cấu tạo • Độ to âm phụ thuộc biên độ hay mức cường độ âm Cả câu 5.Độ to âm đặc tính sinh phụ ... động có tần số phụ thuộc vào đặc tính hệ, khơng phụ thuộc vào điều kiện ngồi điều hồ tự tắt dần cưỡng 12. Dao động tự dao động: • tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hồn có chu kì phụ thuộc vào ... độ dòng điện mạch φ = φu – φi = - π/4: • Mạch có tính dung kháng Mạch có tính cảm kháng Mạch có tính trở kháng Mạch cộng hưởng điện 12. Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Hệ số cơng...
 • 47
 • 484
 • 6

Kiểm tra định kì hoá 12 chương I+II

Kiểm tra định kì hoá 12 chương I+II
... thành ancol etylic với hiệu suất 80% Khí CO thoát hấp thụ vừa hết 65,57ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22g/ml) sản phẩm thu muối natri hiđrocacbonat Xác định a A 36 gam B 45 gam C 18 gam D 22,5 gam ... glucozơ (hiệu suất 80%) khí thoát hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi thấy có 40 gam Lọc tách lấy kết tủa sau đun nóng dung dịch nước lọc, lại thấy có thêm 10 gam kết tủa Xác định m A 54 gam B 60 gam ... glucozơ (hiệu suất 80%) khí thoát hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi thấy có 40 gam Lọc tách lấy kết tủa sau đun nóng dung dịch nước lọc, lại thấy có thêm 10 gam kết tủa Xác định m A 54 gam B 60 gam...
 • 4
 • 371
 • 16

BAI TAP PHU DAO TA 12

BAI TAP PHU DAO TA 12
... to me, “Don’t stay there long.” A Father told me not stay there long B Father told to me not to stay there long C Father told me not to stay there long D Father said to me not to stay there long ... were you, I would take a break,” Tom said to Daisy A Tom wanted to take a break with Daisy B Tom advised Daisy to take a break C Tom suggested not taking a break D Tom wanted to take a break, and ... drink 10 They asked me how long did it take to get to Paris by train A B C D 11 My mother told me to watch the milk and don’t let it boil over A B C D 12 The teacher advised us A to be careful...
 • 5
 • 452
 • 3

KẾ HOẠCH phu dao HOA HOC 8

KẾ HOẠCH phu dao HOA HOC 8
... - Học sinh học theo nhóm thảo luận (HS giỏi giúp đỡ HS yếu) làm tập theo yêu cầu giáo viên IV KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG - TUẦN SỐ Chương TIẾT Nội dung phụ đạo PĐ CHẤT NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ Chất ... nhiệm với thân, với xã hội cộng đồng; phát giải vấn đề cách khách quan, trung thực sở phân tích khoa học - Ý thức vận dụng tri thức hoá học học vào sống vận động người khác thực Chỉ tiêu phấn đấu: ... trị Ghi - Nêu ý nghĩa CTHH chất cụ thể Kiến thức THÁNG 10 Biết được: - Hoá trị biểu thị khả liên kết nguyên tử nguyên tố với nguyên tử nguyên tố khác hay với Quy tắc hoá trị với B A nhóm nhóm nguyên...
 • 15
 • 460
 • 15

KẾ HOẠCH phu dao HOA HOC 9

KẾ HOẠCH phu dao HOA HOC 9
... - Học sinh học theo nhóm thảo luận (HS giỏi giúp đỡ HS yếu) làm tập theo yêu cầu giáo viên IV KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG - TUẦN SỐ Chương TIẾT Nội dung phụ đạo PĐ CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Oxit ... nhiệm với thân, với xã hội cộng đồng; phát giải vấn đề cách khách quan, trung thực sở phân tích khoa học - Ý thức vận dụng tri thức hoá học học vào sống vận động người khác thực Chỉ tiêu phấn đấu: ... CaO, SO2 Kĩ - Quan sát thí nghiệm, rút tính chất hoá học oxit bazơ, oxit axit - Dự đoán, kiểm tra kết luận tính chất hoá học CaO, SO2 - Viết PTHH minh họa tính chất hoá học số oxit - Nhận biết số...
 • 17
 • 723
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hóa 12 chương aminbai tap trac nghiem hoa 12 chuong amin co dap angiao an phu dao hoa hoc 12giao an phu dao hoa hoc lop 12giao an phu dao hoa hoc 12 co banbai tap hoa hoc 12 chuong aminoaxittrac nghien hoa hoc 12 chuong aminphan phối chương trình phụ đạo hóa học 10bài tập trắc nghiệm hóa 12 chương kim loạibài tập trắc nghiệm hóa 12 chương 1bài tập trắc nghiệm hóa 12 chương 3câu hỏi trắc nghiệm hóa 12 chương 1trắc nghiệm hóa 12 chương kim loại có đáp ántrắc nghiệm hóa 12 chương kim loạiôn tập hóa 12 chương 3 4chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học