BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Xác định thành phần và nội dung tài liệu hình thành trong hoạt động của Bộ Y tế cần nộp vào Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3

Xác định thành phần và nội dung tài liệu hình thành trong hoạt động của Bộ Y tế cần nộp vào Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3
... 73 Chương Danh mục tài liệu hình thành hoạt động 86 Bộ Y tế cần nộp vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3. 1 Những lập danh mục tài liệu hình thành hoạt 86 động Bộ Y tế cần nộp vào Trung tâm Lưu trữ ... quốc gia 3. 2 Cấu tạo danh mục tài liệu hình thành hoạt động 87 Bộ Y tế cần nộp vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3. 3 Hướng dẫn sử dụng danh mục tài liệu hình thành hoạt 90 động Bộ Y tế cần nộp vào ... để xác định thành phần nội dung tài liệu hình thành hoạt động Bộ Y tế cần nộp vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia 10 Trong chương đề cập tới việc vận dụng số để xác định thành phần, nội dung tài liệu...
 • 119
 • 727
 • 16

đề tài: kiến nghị hoàn thiện tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long

đề tài: kiến nghị hoàn thiện tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
... tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp huyện nói chung Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn mà người viết định chọn đề tài: Kiến nghị hoàn thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh ... Kiến nghi hoàn thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 1.3 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN 1.3.1 Chức Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn ... Tâm Kiến nghi hoàn thiện tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 1.4.2 Tổ chức Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn Căn theo Điều của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân...
 • 46
 • 188
 • 0

Tài liệu Bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện mẫu docx

Tài liệu Bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện mẫu docx
... "Bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện quan" làm ra, cần có đóng góp ý kiến tất đơn vị quan cần phải Thủ trưởng quan quan lưu trữ cấp chuẩn y 5- "Bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện ... quan" áp dụng cho tài liệu văn kiện hình thành hoạt động quan kể từ ngày thức ban hành II - CẤU TẠO 6- Bảng gồm chương chia 100 điều Sáu chương đầu tài liệu văn kiện chức hoạt động quản lý có tính ... thống kê, báo cáo lập lại chương tài liệu chuyên môn riêng Số TT Tên lọai tài liệu I - LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM TRA A) Lãnh đạo, đạo: Thời hạn bảo quản Các văn lãnh đạo, đạo quan cấp gửi như:...
 • 27
 • 632
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu củaquan Bộ Lao động - Thương binh xã hội

Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan Bộ Lao động - Thương binh xã hội
... H NI TRNG I HC KHOA HC X HI & NHN VN NGễ TH HOA NGHIÊN CứU XÂY DựNG BảNG THờI HạN BảO QUảN TàI LIệU CủA QUAN Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH HộI Mó s 60 32 03 01 LUN VN THC S NGNH LU TR NGI ... tr ca c quan B Lao ng Thng binh v Xó hi 1.1.Gii thiu khỏi quỏt v B Lao ng - Thng binh v Xó hi 1.1.1.Chc nng, nhim v, quyn hn 1.1.2 C cu t chc 1.2 Cỏc loi ti liu lu tr B Lao ng - Thng binh v Xó ... Ngh nh s 36/2012/N-CP ngy 18 thỏng nm 2012 ca Chớnh ph 1.1 Gii thiu khỏi quỏt v B Lao ng - Thng binh v Xó hi 1.1.1 Chc nng, nhim v, quyn hn B Lao ng - Thng binh v Xó hi l c quan ca Chớnh ph,...
 • 155
 • 444
 • 2

NGHIÊN cứu xây DỰNG BẢNG THỜI hạn bảo QUẢN tài LIỆU củaQUAN bộ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội

NGHIÊN cứu xây DỰNG BẢNG THỜI hạn bảo QUẢN tài LIỆU của cơ QUAN bộ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội
... H NI TRNG I HC KHOA HC X HI & NHN VN NGễ TH HOA NGHIÊN CứU XÂY DựNG BảNG THờI HạN BảO QUảN TàI LIệU CủA QUAN Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH HộI Mó s 60 32 03 01 LUN VN THC S NGNH LU TR NGI ... tr ca c quan B Lao ng Thng binh v Xó hi 1.1.Gii thiu khỏi quỏt v B Lao ng - Thng binh v Xó hi 1.1.1.Chc nng, nhim v, quyn hn 1.1.2 C cu t chc 1.2 Cỏc loi ti liu lu tr B Lao ng - Thng binh v Xó ... quc t; 04 B Lao ng - Thng binh v Xó hi, (2005), 60 nm xõy dng v phỏt trin ngnh Lao ng - Thng binh v Xó hi, NXB Lao ng Xó hi, H Ni 05 Bựi Th Dung, (2007), Phụng Lu tr B Thng binh - Cu binh ngun...
 • 28
 • 226
 • 0

Tài liệu Quyết định cho thuê nhà của Ủy ban nhân dân. ppt

Tài liệu Quyết định cho thuê nhà của Ủy ban nhân dân. ppt
... đồng trả tiền thuê nhà nhà với Công ty Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân …….2, Giám đốc Công ty .…………………………………… Ông (Bà): có trách nhiệm thi hành Quyết định Nơi nhận: ... Nơi nhận: - Như Điều - Lưu TM ỦY BAN NHÂN DÂN .2 Chủ tịch Công ty Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Công ty Quản lý nhà quận (huyện), tùy theo thẩm quyền quản lý nhà ...
 • 2
 • 339
 • 0

BÁO CÁO Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dânThạnh Lợi nhiệm kỳ 2004 2011

BÁO CÁO Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2004 2011
... công vụ Trên báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2004 2011 kế hoạch phát triển kinh tế - hội nhiệm kỳ 2011 – 2016 Uỷ ban nhân Thạnh Lợi. / Nơi nhận: - UBND huyện; TM UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH - ... đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, công tác phối hợp hoạt động Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân ngày nâng cao Vai trò giám sát Hội đồng nhân dân Chính ... Cho nên nhiệm kỳ qua cán vi phạm tham nhũng Công tác thông tin báo cáo: Thực Quy chế làm việc Uỷ ban nhân dân xã, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban nhân dân đảm bảo tốt chế độ thông tin, báo cáo từ đến...
 • 16
 • 158
 • 1

Cải cách tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp quận, phường trong điều kiện không tổ chức hội đồng nhân dân

Cải cách tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp quận, phường trong điều kiện không tổ chức hội đồng nhân dân
... đạt tổ chức, hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, phường điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân 2.2.1 Về tổ chức Ủy ban nhân dân cấp quận, phường - Khi không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, Ủy ... luận tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, phường điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, phường điều kiện không tổ chức Hội ... thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp Ủy ban nhân dân quận, phường: Trong năm thí điểm, hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động Ủy ban nhân dân quận, phường nơi...
 • 14
 • 512
 • 0

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận - kinh nghiệm từ thành phố Hà Nội

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận - kinh nghiệm từ thành phố Hà Nội
... trạng tổ chức hoạt động ủy ban nhân 33 dân quận - kinh nghiệm từ thành phố nội 2.1 Thực trạng tổ chức 33 2.1.1 Cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân quận 35 2.1.2 Các quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân ... đồng nhân dân, ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động tốt * Quan hệ Uỷ ban nhân dân quận với Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp Hoạt động Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ... cứu - Phân tích làm rõ vị trí, tính chất Uỷ ban nhân dân quận - Phân tích thực trạng tổ chức hoạt động Uỷ ban nhân dân quận (qua kinh nghiệm thành phố Nội) - Đưa số giải pháp nhằm đổi tổ chức...
 • 91
 • 222
 • 1

Cải cách tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp quận, phường trong điều kiện không tổ chức hội đồng nhân dân

Cải cách tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp quận, phường trong điều kiện không tổ chức hội đồng nhân dân
... PHÁP CẢI CÁCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP QUẬN, PHƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 3.1 Mục tiêu, quan điểm cải cách tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, ... luận tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, phường điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, phường điều kiện không tổ chức Hội ... luận tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, phường điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quận, phường điều kiện không tổ chức Hội...
 • 92
 • 204
 • 0

Xây dựng và áp dụng quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của trường đại học hải dương

Xây dựng và áp dụng quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của trường đại học hải dương
... thiết phải xây dựng áp dụng quy trình quản hồ sơ, tài liệu lƣu trữ hình thành hoạt động Trƣờng Đại học Hải Dƣơng; Thứ hai: Xây dựng quy trình quản hồ sơ, tài liệu lƣu trữ hình thành hoạt động ... xây dựng áp dụng quy trình quản hồ sơ, tài liệu lƣu trữ hình thành hoạt động Trƣờng Đại học Hải Dƣơng Xây dựng áp dụng quy trình quản hồ sơ, tài liệu lƣu trữ giúp tổ chức khoa học tức hồ ... Căn xây dựng quy trình tác nghiệp quản hồ sơ, tài liệu 41 2.2.4.2 Biên soạn tài liệu xây dựng quy trình tác nghiệp quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành hoạt động Trường Đại học Hải Dương...
 • 87
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữbảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữbảng thời hạn bảo quản tài liệu ngành y tếđề tài đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nayquan điểm và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyệnmột số quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyệnđổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện phải đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội phù hợp với thực tế địa phương cấp huyệnthời hạn bảo quản tài liệu lưu trữxác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữthời hạn bảo quản tài liệu là gìthời hạn bảo quản tài liệu ngành tài chínhthời hạn bảo quản tài liệu ngành y tếthời hạn bảo quản tài liệu xây dựng cơ bảntổng quan về sự hình thành và hoạt động của bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hóa xnk vận chuyển bằng đường biển ở việt namthành phần nội dung tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của trường cao đẳng nội vụ hà nội hiện nayĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học