trắc nghiệm chương 1 Vật lý 10

100 câu hỏii trắc nghiệm chương 1 Vật 9

100 câu hỏii trắc nghiệm chương 1 Vật lý 9
... R2:R1 C Q1:Q2 = 2R1:R2 D.Q1:Q2= R1:2R2 R1 72/ Cho mạch điện hình vẽ sau: Q1, Q2 nhiệt lượng tỏa R1, R2 cung thời gian t So sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 B.Q1 : Q2 = R2 : R1 R2 A B C Q1 : Q2 = 2R1 : ... đoạn mạch có trị số là: A 25Ω B 12 ,5Ω C 6Ω D 3Ω 24/ R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc song song với Câu sau đúng? A I1 = 1, 5 I2 B I1 = I2 C I2 = 1, 5 I1 D I1 = 2,5 I2 25/ R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω mắc song ... A U1:U2 :U3 = 1: 3:5 B U1:U2 :U3 = 1: 2:3 C U1:U2 :U3 = 3:2 :1 D U1:U2 :U3 = 5:3 :1 18/ Có hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 30Ω biết R1 chịu cường độ dòng điện tối đa 4A,...
 • 6
 • 204
 • 0

Trắc nghiệm chương 1 Vật 12

Trắc nghiệm chương 1 Vật lý 12
... trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B 12 cm C cm D 12 cm 14 5 Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31, 4 cm/s Lấy π = 3 ,14 Tốc độ trung bình vật chu ... cực đại 35 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8sin3 ,14 t ( cm ) , lấy π = 3 ,14 Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 25 ,12 cm/s B cm/s C 78,88 cm/s D 52 ,12 cm/s 36 Một vật dao động điều ... 11 9 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật T T T T A B C D 12 12 0...
 • 14
 • 367
 • 4

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 VẬT 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 11
... B 10 cm C .15 cm D 20cm Câu Nếu nguyên tử oxi bị hết electron mang điện tích A + 1, 6 .10 -19 C B – 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C Tuyển tập trắc nghiệm 11 Thầy Nguyễn Tú – Tổ Vật ... điện là: A Q1 = 4 .10 -6C; Q2 = 2 .10 -6C; Q3 = 2 .10 -6C B Q1 = 2 .10 -6C; Q2 = 3 .10 -6C; Q3 = 1, 5 .10 -6C C Q1 = 4 .10 -6C; Q2 =10 -6C; Q3 = 3 .10 -6C D Q1 = 4 .10 -6C; Q2 = 1, 5 .10 -6C; Q3 = 2,5 .10 -6C Câu 52 ... A Q1 = 3 .10 -3 (C) Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) Q2 = 7,2 .10 -4 (C) Câu 48 Có ba tụ điện phẳng có điện dung C1 =...
 • 14
 • 517
 • 0

Trắc nghiệm Chương 1 VẬT 11

Trắc nghiệm Chương 1 VẬT LÝ 11
... tích A F1 = F2 = 50 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N B F1 = F2 = 70,3 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N C F1 = F2 = 78 .10 -3N; F3 = 70,3 .10 -3N D F1 = F2 = 40,2 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N Câu 14 : Hai điện tích q1 = 4 .10 -8C; q2 ... = 3 .10 -5C B q1 = 3 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C C q1 = 2 .10 -5C; q2 = 1. 10-5C D q1 = 2 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C Câu 13 : Ba điện tích điểm q1 = 4 .10 -8C; q2 = -4 .10 -8C; q3 = 5 .10 -8C đặt không khí ba đỉnh A, B, ... lực điện điện trường có cường độ điện trường 10 00 V/m Hỏi công lực điện có giá trị sau ? A – 1, 6 .10 -16 J B + 1, 6 .10 -16 J C – 1, 6 .10 -18 J D + 1, 6 .10 -18 J Câu 47: Công lực điện không phụ thuộc vào:...
 • 8
 • 774
 • 3

trắc nghiệm chuong 1 vật lớp 11

trắc nghiệm chuong 1 vật lý lớp 11
... điện tích q =10 -5C đặt không khí Độ lớn cường độ điện trường điểm M cách tâm O cầu đoạn R = 10 cm A 9 .10 - 6V/m B 9 .10 6V/m C 9 .10 5V/m D 9 .10 11V/m Câu 24: khoảng cách điện tích tăng lên 1, 5 lần lực ... lớn điện tích A 1, 25 .10 -4C B 8 .10 -2C C 1, 25 .10 -3C D 36 .10 -6C -6 Câu 42 Điện tích điểm q = - 3 .10 C đặt điểm mà cường độ điện trường có phương thẳng đứng, chiều từ xuống độ lớn E = 12 000V/m Hỏi phương, ... 9 .10 5 V/m hướng phía điện tích q Xác định điện tích q ? A - 40μC B - 16 μC C - 10 0μC D + 36μC Câu 41 Một điện tích thử đặt điểm có cường độ điện trường 0 ,16 V/m Lực tác dụng lên điện tích 2 .10 -4...
 • 3
 • 277
 • 1

Đề trắc nghiệm chương 1 vật 11

Đề trắc nghiệm chương 1 vật lý 11
... Câu 10 : Cường độ điện trường điện tích điểm Q= 5 .10 -9 C gây điểm cách 5cm không khí là: A 9 .10 2 V/m B 4,5 .10 2 V/m C 1, 8 .10 4 V/m D 1, 8 .10 2 V/m Câu 11 : Biểu thức biểu diễn đại ... cách: A cho vật cọ xát với vật khác B.Cho vật tiếp xúc với vật khác C.Cho vật đặt gần vật khác D.Cho vật tương tác với vật khác µ F Câu 25: Một tụ điện có điện dung 10 0 , tích điện đến hiệu điện ... C 4,8 .10 6 V/m D 3,6 .10 6 V/m Câu 15 : Hai điện tích điểm đặt chân khơng cách khoảng r = 4cm lực đẩy chúng F = 9 .10 -5N Để lực tác dụng chúng F = 1, 6 .10 -4N khoảng cách r2 điện tích bằng: A 1cm B...
 • 4
 • 307
 • 1

Trắc nghiệm chương trình vật lớp 10 (có đáp án)

Trắc nghiệm chương trình vật lý lớp 10 (có đáp án)
... Khi vật rắn cân thí trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn có trọng tâm điểm khơng thuộc vật D Trọng tâm vật rắn đặt điểm vật 3.5* Trong vật sau vật ... lên vật C ngoại lực tác dụng lên vật D lự ma sát tác dụng lên vật Câu 4.53 nói động vật, phát biểu sau đúng? A Động vật tăng gia tốc vật lớn khơng B Động vật tăng vận tốc vật lớn khơng C Động vật ... Kéo vật giãn 5cm so với vị trì ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trì là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 4.84 độ cao h = 20m vật ném thẳng đứng lên với vận tốc đầu v0 = 10m/s...
 • 46
 • 2,268
 • 3

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc
... only Câu 14/ Một vật quay quanh trục với tốc độ góc  = 2(rad/s) Nếu nhiên mômen lực tác dụng lên … A vật quay với tốc độ góc =2 (rad/s) B vật quay chậm dần dừng lại C vật đổi chiều quay D vật ... có chiều dài hợp với góc 60o Hỏi lực căng nửa sợi dây ? Cho g=10m/s2 A 10 N B N D 10N C 15N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển ... 1,0m D 2,0m Câu 13/ Mức quán tính vật quay quanh trục KHÔNG phụ thuộc vào … A khối lượng vật B vị trí trục quay C hình dạng kích thước vật D tốc độ góc vật Generated by Foxit PDF Creator © Foxit...
 • 4
 • 1,986
 • 43

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VẬT 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNGCAO

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VẬT LÝ 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNGCAO
... A.0,400 B.0,426 C.0,35 D Một đáp án khác ĐÁP ÁN Câu 1:D Câu 2: D Câu 3:C Câu 4:D Câu 5:B Câu 6:B Câu 7:D Câu 8:A Câu 9:A Câu 10: B ... calo Câu 10: Một động nhiệt nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 50kJ Nhiệt độ nguồn nóng 493K nguồn lạnh 283K Hiệu suất cực đại động là: A.0,400 B.0,426 C.0,35 D Một đáp án khác ĐÁP ÁN Câu 1:D Câu ... B.Di chuyển từ N sang M C.Di chuyển từ M sang N sau tr v ề M D Đứng yên Câu 9:M ột vi ên đ ạn đ ại bác c ó kh ối lượng 10kg , r t ới đích c ó vận tốc 54 km/h Nếu toàn động bi ến th ành nội nhiệt...
 • 2
 • 127
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = e = 1, 6 .10 19 C ; me = 9 ,1. 10− 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 −4 T B 1, 0 .10 −3 T C 1, 0 .10 −4 T D 2,5 .10 −3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, ... triệt tiêu cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị 19 nhỏ ? Cho h = 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = 1, 6 .10 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V t1 li độ chất điểm x1 = 3cm 26 Một chất...
 • 6
 • 390
 • 7

Kiem tra Chuong 1 Vat Ly 10 NC

Kiem tra Chuong 1 Vat Ly 10 NC
... t/2 B) 2t C) 1, 33t D) 1, 41t 7) Trái đất có bán kính 6400km, chu kỳ 24 Tốc độ góc điểm trái đất quay quanh trục là: A) 7,27 .10 -5 rad/s B) 7,27 .10 -4 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 8) ... A) 7,27 .10 -5 rad/s B) 7,27 .10 -4 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 25) Một xe ơtơ có bán kính bánh xe 30cm chuyển động Bánh xe quay 10 vòng/s khơng trượt Vận tốc xe A) 23 m/s B) 18 ,8 m/s ... đất quay quanh trục là: A) 7,27 .10 -4 rad/s B) 7,27 .10 -5 rad/s C) 6,20 .10 -6 rad/s D) 5,42 .10 -5 rad/s 21) Một xe ơtơ có bán kính bánh xe 30cm chuyển động Bánh xe quay 10 vòng/s khơng trượt Vận tốc...
 • 16
 • 609
 • 18

trac nghiem chuong II Vat Ly 11

trac nghiem chuong II Vat Ly 11
... tích dương II : Nên điện tích âm chuyển dời có hướng không tạo thành dòng điện A : Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B : Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai ... biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan C : Phát biểu I đúng, phát biểu II sai D : Phát biểu I sai, phát biểu II Câu 33 : Hiện tượng siêu dẫn nhà vật lý phát : A : Kamerling-Onnes B : Farây...
 • 5
 • 1,945
 • 134

tóm tắt thuyết và bài tập chương 1 vật 10

tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10
... LÝ THUT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 vtb = ∆x x2 − x1 = ∆t t2 − t1 Với x1, x2 tọa độ chất điểm thời điểm t1 t2 Vận tốc trung bình có phương, chiều trùng ... đường vật rơi tự s= gt d) Giá trị gia tốc rơi tự - Ở nơi Trái Đất gấn mặt đất, vật rơi tự có gia tốc g g = 9,8m / s g = 10 m / s Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 0986590468 LÝ THUT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 Chú ... Tel: 0986590468 LÝ THUT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 B BÀI TẬP 1. 2 Chuyển động chuyển động thẳng HD: * Chọn gốc tọa độ, thời gian, chiều chuyển động * Vẽ hình * Xác định điều kiện ban đầu vật chuyển động...
 • 14
 • 6,529
 • 3

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật 10

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lý 10
... 4,5 .101 0 Pa B 9 .109 Pa C 4,5 .109 Pa D 9 .101 0 Pa Cõu 60:Khớ b nung núng ó tng th tớch 0,02m3 v ni nng bin thiờn 1280J.Nhit lng ó truyn cho khớ l bao nhiờu? Bit quỏ trỡnh l ng ỏp ỏp sut 2 .105 Pa ... din 3mm2 Khi kộo bng mt lc 600N thỡ dõy dón mt on 2mm Sut Iõng ca thộp l A 2 .101 0 Pa B 2 .101 1 Pa C 4 .101 0 Pa D 4 .101 1 Pa Cõu 370: Kt lun no sau õy l sai núi v s chy thnh dũng ca cht lng? A Khi ... hai bc tng Cho h s n di ca thộp 1, 2 .105 K , sut Iõng E = 20 .101 0Pa Khi nhit tng thờm 50 0C , thỡ lc ca tỏc dng vo tng l: A 25 105 N B 15 105 N C 20 103 N D Mt kt qu khỏc Cõu 452 u th k...
 • 57
 • 712
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem chuong 1 vat ly 10trắc nghiệm chương 1 vật lý 11 có đáp ánbài tập trắc nghiệm chương 1 vật lý 12trắc nghiệm chương 1 vật lý 12 cơ bản có đáp ántrac nghiem chuong 3 vat ly 10trắc nghiệm chương 1 vật lý 11 cơ bảnbài tập trắc nghiệm chương 5 vật lý 10bai tap trac nghiem chuong 3 vat ly 10bài tập trắc nghiệm chương 1 vật lý 11bài tập trắc nghiệm chương 4 vật lý 10trac nghiem chuong 2 vat ly dai cuong 1ôn tập chương 1 vật lý 10 cơ bảnôn tập chương 1 vật lý 10 nâng caobài tập ôn tập chương 1 vật lý 10chương 1 vật lý 10bài tập trắc nghiệm ôn tập vật lý 12Chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của việt nam hiện nayGiáo án tin học 7 học kỳ i năm học 2013 2014Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6OXI HOA KHU NHOM CHUCTuần 9. Nghe-viết: Thợ rènĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỐI ƢUĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtHướng dẫn học sinh nhận dạng và giải bài toán hỗn hợp trong hoá học 9ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘITuần 9. Điều ước của vua Mi-đát2. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đókế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12HUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửDown load quyết định CV i s 1271Giáo án tiếng anh 12