Lap trinh he thong nhung bản dịch

Lập trình hệ thống nhúng

Lập trình hệ thống nhúng
... thể hệ thống mẹ việ cụ thể hệ thố mẹ Hệ thống nhúng hệ thống phần cứng thố nhú hệ thố phầ hệ thống phần mềm hệ thố phầ mề Hệ thống nhúng (embedded system) system) n Đặc điểm điể Các hệ thống nhúng ... Hệ thống nhúng (embedded system) system) n n n Một hệ thống có khả tự trị nhúng vào thố khả tự trị đượ nhú môi trường hay hệ thống mẹ mộ trườ mộ thố mẹ Hệ thống nhúng có vai trò ... để thực số hệ thố nhú đượ thiế kế để thự hiệ mộ số nhiệm vụ chuyên dụng nhiệ vụ dụ n Một hệ thống nhúng thường khối hệ thố nhú thườ phả khố riêng biệt mà hệ thống thiết bị biệ mà hệ thố cá thiế...
 • 33
 • 582
 • 1

Lập Trình Hệ Thống Nhúng

Lập Trình Hệ Thống Nhúng
... thiệu lập trình hệ nhúng Chương Lập trình v{o Chương Lập trình v{o n}ng cao Chương C|c kỹ thuật lập trình n}ng cao Chương Lập trình device driver Linux Chương Lập trình tảng QT Chương Lập trình ... HelloWorld Lập trình nhúng ARM-Linux 35 1.4.1 Môi trường phát triển ứng dụng nhúng  Mô hình lập trình hệ thống nhúng  Môi trường lập trình KIT micro 2440 Lập trình nhúng ARM-Linux 36 Mô hình lập trình ... Place, … Lập trình nhúng ARM-Linux 1.1 Giới thiệu lập trình hệ nhúng  Môn học n{y hướng tới: • Lập trình hệ nhúng tảng ARM + Linux • Minh họa KIT FriendlyArm micro 2440 • Lập trình C/C++, lập trình...
 • 260
 • 498
 • 3

Thực hành lập trình hệ thống nhúng potx

Thực hành lập trình hệ thống nhúng potx
... bàn phím Xuất hình số lớn Viết chương trình giải phương trình bậc nhất: ax + b = Với a b nhập từ bàn phím Hiển thị kết hình Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax + bx + c = Với a, b ... Hiển thị kết hình 10 Viết chương trình nhập số a, b từ bàn phím Xuất hình số lớn 11 Viết chương trình nhập số a, b c từ bàn phím Xuất hình số lớn 12 Viết chương trình nhập số a, b từ bàn phím Xuất ... chương trình nhập vào tháng, in hình số ngày tương ứng tháng vừa nhập ÔN TẬP: 18 Viết chương trình nhập vào thông tin người (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp) Xuất hình thông tin 19 Viết chương trình...
 • 10
 • 222
 • 0

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thốngbản phần 7 pot

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 7 pot
... biên dịch, chạy chương trình để xem kết Có nhận xét vấn đề không ? Giải thích ý nghĩa việc khai báo - Thay lệnh CLD đoạn chương trình mẫu thành STD Biên dịch cho chạy chương trình để kiểm chứng ... endm dseg segment tbao db "Chuong tring so sanh oldpass va newpass$" oldpass db "012345 678 9" newpass db "12345 678 90" tbao1 db "Haichuoi giong $" tbao2 db "Haichuoi khong giong $" dseg ends cseg segment ... Nếu thay lệnh movsb thành MOVSW có phải thay đổi giá trị đoạn chương trình mẫu không ? Nếu có thay đổi, biên dịch chạy chương trình để kiểm chứng lại kết Ths Nguyễn Hứa Duy Khang, Ks Trần Hữu Danh...
 • 5
 • 181
 • 1

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thốngbản phần 5 pps

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 5 pps
... trình 4.1 số A B nhập theo dạng thập lục phân Các kết in hình dạng nhị phân 4.4 Viết lại chương trình 4.1 số A B nhập theo dạng thập phân In kết dạng thập phân: A + B, A – B 4 .5 Viết chương trình ... có tên thư mục ổ đĩa với đường dẫn sau: “D:\TT_ASM\DATA.TXT” - - - - - Soạn thảo đoạn chương trình mẫu phía lưu với tên BAI_5B.ASM Biên dịch cho chạy file BAI_5B.ASM để kiểm tra xem kết (vào ... hay không ? Hãy thay đổi, biên dịch chạy chương trình để kiểm chứng lại kết so với chương trình mẫu Hãy sửa đổi file BAI_5B.ASM lưu với tên BAI_5B1.ASM để thực yêu cầu sau: nhập từ chuỗi ký tự...
 • 5
 • 169
 • 0

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thốngbản phần 4 ppsx

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 4 ppsx
... Vòng lặp 4. 3 Viết chương trình nhập từ bàn phím ký tự thường Sau in hình ký tự từ ký tự nhận đến 'z' cho ký tự có khoảng trống 4. 4 Không dùng hàm 0Ah/21h, dùng lệnh lặp để viết chương trình nhập ... WELCOME TO ASSEMBLY 4. 6 Nhập vào chuỗi số, đổi chuỗi thành số, sau cộng hai số, đổi chuỗi xuất chuỗi tổng Ví dụ: S1 = "123" => N1 = 123 S2 = "45 6" => N2 = 45 6 N = N1 + N2 = 123 + 45 6 = 579 => S = ... Vẽ lưu đồ chương trình - Sửa chương trình để in hình ký tự từ 'Z' đến 'A' - Tiếp tục sửa chương trình cho ký tự có khoảng trống (Z Y B A) - Dùng lệnh LOOP để viết lại chương trình BAI_3B.ASM...
 • 5
 • 268
 • 1

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thốngbản phần 3 pot

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 3 pot
... trữ biến nào? - Sửa chương trình để nhập nhiều 30 ký tự (60 ký tự chẳng hạn) - Tổng quát, khả tối đa hàm 0Ah, ngắt 21h nhận chuỗi ký tự? BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 4.1 Viết chương trình sử dụng hàm 7, ngắt ... lỗi thi hành chương trình trường hợp sau đây: Nhập từ bàn phím chuỗi 30 ký tự Nhập từ bàn phím chuỗi nhiều 30 ký tự - Giá trị biến len trường hợp bao nhiêu? - Tại nhập nhiều 30 ký tự? Chuỗi ký ... Chương trình phải có đủ câu thông báo nhập xuất Ví dụ: Hay go phim: B Ky tu nhan duoc la: B 4.2 Sửa lại chương trình 4.1 cho không cần sử dụng biến để lưu trữ ký tự mà kết chạy chương trình không...
 • 5
 • 153
 • 0

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thốngbản phần 2 pdf

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 2 pdf
... INT 21 h ; gọi ngắt 21 h MOV AH, 01h ; AH ← 01h INT 21 h ; gọi ngắt 21 h MOV AH, 4Ch ; Thoát chương trình INT 21 h CSEG ENDS END Begin 3.3 Viết chương trình đơn giản: 3.3.1 [SUM1.ASM] Viết chương trình ... chương trình a Dịch sửa lỗi (nếu có lỗi) chạy chương trình b Dùng Emu8086 để chạy chương trình kiểm tra kết lưu AX 3.3 .2 [SUM2.ASM] Viết chương trình dạng EXE để tính kết biểu thức có dạng tổng quát ... Kết thực hành - Các hàm 01h, 02h, 06h, 07h, 08h, 09h, 0Ah ngắt 21 h - Bảng mã ASCII 3.NỘI DUNG THỰC HÀNH 3.1 In ký tự nàm hình - Chương trình sử dụng hàm 2, ngắt 21 h để in ký tự B hình viết sau...
 • 5
 • 117
 • 0

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thốngbản phần 1 pdf

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 1 pdf
... hành lập trình hệ thống XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to k c Giới Thiệu Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết chương trình ... – 10 h (AH = ?, AL = ?, AX = ?) ; AX ← AX and 0FF0h (AX = ?) 3 .1. 3 Sinh viên chủ động lập lại lần câu 3 .1. 1 3 .1. 2 với giá trị toán hạng khác dòng lệnh 3.2 Cấu trúc chương trình dạng EXE: 3 .1. 1 ... tính PC Giáo trình hướng dẫn sinh viên kỹ việc lập trình Assembly như: Sử dụng trình biên dịch hợp ngữ môi trường Windows, biên dịch, sửa lỗi liên kết, khảo sát tập lệnh, ngắt đơn giản Hệ điều hành...
 • 4
 • 165
 • 0

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thốngbản phần 6 pot

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 6 pot
... chạy chương trình 4.3 Viết chương trình nhập chuỗi từ bàn phím, sau chèn chuỗi nhận vào đầu nội dung tập tin có đĩa Tên tập tin nhập từ bàn phím chạy chương trình 4.4 Viết chương trình ghép nội ... tin Bài tập kiểm tra: 4.1 Viết chương trình sử dụng hàm 41h/ INT 21h để xóa tập tin đĩa Tên tập tin cần xóa nhập từ bàn phím thực chương trình 4.2 Viết chương trình nhập chuỗi từ bàn phím, sau ghép ... mov ah,56h ; rename/remove tên file cu moi lea dx, oldfile lea di, newfile int 21h mov ah, 4ch ; thoat ve Dos int 21h cseg ends end begin ThS Nguyễn Hứa Duy Khang - Ks Trần Hữu Danh 26 Bài –...
 • 5
 • 109
 • 0

bài giảng lập trình hệ thống nhúng

bài giảng lập trình hệ thống nhúng
... thể hệ thống mẹ Hệ thống nhúng hệ thống phần cứng hệ thống phần mềm Hệ thống nhúng (embedded system) system) Đặc điểm Các hệ thống nhúng thiết kế để thực số nhiệm vụ chuyên dụng Một hệ thống nhúng ... Tổng quan Hệ thống nhúng Một số ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ C Lưu đồ Hệ thống nhúng (embedded system) system) Một hệ thống có khả tự trị nhúng vào môi trường hay hệ thống mẹ Hệ thống nhúng có ... thường khối riêng biệt mà hệ thống thiết bị Phần mềm viết cho hệ thống nhúng gọi firmware lưu trữ chip nhớ đọc (read-only memory) nhớ flash không (readphải ổ đĩa Hệ thống nhúng (embedded system)...
 • 82
 • 117
 • 0

Lập trình hệ thống nhúng bùi quốc bảo

Lập trình hệ thống nhúng  bùi quốc bảo
... khiển hệ thống (system control space) dạng little endian BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM 12 Processor operating mode Handle mode: Khi CPU chạy chương trình xử lý exception (ví dụ: trình ... Trong trạng thái này, CPU không ñược truy cập vào số tài nguyên hệ thống (VD: ghi cấu hình) Sử dụng chạy chương trình ñiều khiển hệ ñiều hành BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM 15 Mode ... - ðH Bách Khoa TP.HCM 16 Chương trình với hệ ñiều hành Hệ ñiều hành chạy chế ñộ thread mode với privileged access level Khi exception (VD: ngắt timer) xảy ra, hệ ñiều hành ñi vào chế ñộ handle...
 • 22
 • 145
 • 0

Lập trình hệ thống nhúng delay sử dụng vòng lặp lệnh

Lập trình hệ thống nhúng delay sử dụng vòng lặp lệnh
... time”, hệ thống chạy sai Y Nếu có trình phục vụ I/O chạy thời gian dài, ñáp ứng hệ I/O service #2 thống bị chậm N I/O need service N ðộ ổn ñịnh hệ thống phụ thuộc nhiều yếu tố Khó sửa ñổi chương trình ... delay1 ms(void); void delay5 0ms(void); void delayMs(unsigned int n); #endif BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM delay. c #include #include delay. h” void { } void { } void { } delay1 ms(void) ... delay Expected timing void Delay( uint32_t milliseconds) { // Setup a hardware timer for // the given time // Loop until the delay has //been reached } int main(void) { while (1) { Task_1(); Delay( 5);...
 • 11
 • 82
 • 0

Lập trình hệ thống nhúng top down design

Lập trình hệ thống nhúng top down design
... (requirements) ràng buộc (constraints) cho hệ thống Requirements tham số mà hệ thống phải thỏa mãn Từ requirement ta phát triển thành specifications Constrain giới hạn mà hệ thống phải thỏa mãn BỘ MÔN KỸ ... TỬ-ðH BK TP.HCM High level design ðưa mô hình hệ thống Chia hệ thống làm nhiều module Ước lượng chi phí ðưa thời gian biểu ðưa sơ ñồ luồng liệu (data flow graph) Tại trình này, ta biết ñược dự ... Hình oval: software BỘ MÔN KỸ THUẬT ðIỆN TỬ-ðH BK TP.HCM Engineering design Thiết kế sơ khởi hệ thống: ðưa sơ ñồ cấu trúc top- down Những tín hiệu I/O Những cấu trúc liệu ñược chia sẻ module Sơ...
 • 12
 • 98
 • 0

Thuyết trình Lập Trình Hệ Thống Nhúng La4

Thuyết trình Lập Trình Hệ Thống Nhúng La4
... 1 Yêu cầu  Giới thiệu hệ điều hành thời gian thực  Chỉnh sửa Task startup hoạt động hệ điều hành FreeRTOS  Sử dụng Bộ lập lịch (Scheduler) theo thuật toán Preemptive ... số chức bản: • • • • Lập lịch theo mức độ ưu tiên Quản lý truyền thông đồng Tác vụ Task Interrupt Phân phối nhớ động Quản lý thiết bị vào Hệ điều hành FreeRTOS Các loại hệ điều hành thời gian ... (Scheduler) theo thuật toán Preemptive  Làm việc với Interupt, ISR, Hardware Timing Function hệ điều hành FreeRTOS Hệ điều hành FreeRTOS Khái niệm:  “A real-time system is one in which the correctness...
 • 16
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình hệ thống nhúng là gìlập trình hệ thống nhúngtài liệu lập trình hệ thống nhúngngôn ngữ lập trình hệ thống nhúnglập trình hệ thống nhúng bằng ngôn ngữ lập trình clập trình hệ thốnglập trình hệ thống webgiáo trình hệ thống nhúngtài liệu lập trình hệ thốngthực hành lập trình hệ thốnggiáo trình hệ thống nhúng tiếng việtgiáo trình hệ thống nhúng ptitlập trình hệ thống đại học cần thơlập trình hệ thống bằng assemblylập trình hệ thống linuxdown loaddown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 365MAU DE XUAT DU ANdown loadLich hoc lop rieng dot 1 2016Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh